Tải bản đầy đủ

Tiểu luận QUAN LY KINH TE

1
1. Mở đầu:
Kinh tế thị trường là một phương thức sản xuất có tính lịch sử, nó là
thành quả của văn minh nhân loại và được sử dụng nhằm phục vụ cho sự phát
triển và thịnh vượng chung của mọi quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, kinh tế thị
trường nếu để tự do phát triển nó cũng sẽ sinh ra rất nhiều những hạn chế như:
nền kinh tế dễ rơi vào tình trạng khủng hoảng, tình trạng độc quyền do cạnh
tranh thị trường tạo ra sẽ dần hạn chế các nguồn lực, hàng hóa công cộng
không được thị trường quan tâm, thông tin trên thị trường bất cân xứng, mội
trường sinh thái bị phá hủy, sự phân hóa giữa các tầng lớp xã hội ngày càng rõ
đe doạ đến tính ổn định của đất nước. Khắc phục những khiếm khuyết của thị
trường nhất thiết phải có sự can thiệp của nhà nước.
Ngày nay, không một quốc gia nào sử dụng cơ chế kinh tế thị trường mà
không có sự quản lý, điều tiết của nhà nước. Vai trò, chức năng quản lý của
nhà nước đối với sự phát triển kinh tế thị trường là một yêu cầu tất yếu và
nâng cao năng lực quản lý nhà nước là điều kiện vô cùng quan trọng để đạt
được những mục tiêu mong muốn trên cơ sở phát huy tối đa những mặt tích
cực của thị trường và hạn chế tối thiểu những tiêu cực của nó. Mặt khác, sự
cần thiết phải thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế còn xuất phát
từ bản thân nhà nước. Mọi Nhà nước sinh ra đều nhằm nắm giữ quyền lực
chính trị, quyền lực kinh tế để điều tiết mọi quan hệ kinh tế - xã hội để phục

vụ cho lợi ích của giai cấp cầm quyền. Để thực thi quyền lực, Nhà nước phải
tiến hành quản lý mọi lĩnh vực của xã hội, trong đó có lĩnh vực quản lý kinh
tế đối với nền kinh tế quốc dân.
Nhằm nâng cao nhận thức về kinh tế thị trường và vai trò quản lý của
nhà nước, em lựa chọn chủ đề “Quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay" làm bài thu hoạch
kết thúc môn Quản lý kinh tế.


2
2. Nội dung:
2.1. Một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa
2.1.1. Các khái niệm cơ bản
- Kinh tế thị trường: là nền kinh tế trong đó các vấn đề cơ bản là sản
xuất cái gì, như thế nào, cho ai, được quyết định thông qua thị trường, các
quan hệ kinh tế được thực hiện chủ yếu qua phương thức mua - bán.
Nói một cách đầy đủ hơn, kinh tế thị trường là phương thức vận hành
kinh tế lấy thị trường làm trung tâm, lấy lợi ích kinh tế, cung cầu thị trường và
phương thức mua bán làm cơ chế vận hành của nền kinh tế, phát huy tác dụng
điều tiết của Nhà nước trong hoạt động kinh tế.
- Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:
Văn kiện Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5
khoá XII khẳng định: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà
nước ta xây dựng là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật
của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù
hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước; là nền kinh tế thị trường hiện
đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
- Quản lý nhà nước về kinh tế: là sự tác động có tổ chức, bằng pháp luật
và thông qua hệ thống các chính sách với các công cụ quản lý kinh tế lên nền
kinh tế nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế đất nước, trên cơ sở sử dụng
có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước trong điều kiện mở cửa và hội
nhập kinh tế quốc tế.
- Chức năng quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa: là những hoạt động tổng quát nhất về phương


3


diện quản lý nền kinh tế mà Nhà nước phải thực hiện để đạt được mục tiêu đã
đề ra để trả lời cho câu hỏi: Nhà nước phải làm những gì?
2.1.2. Về vai trò quản lý của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta được hình
thành và phát triển trên cơ sở phát huy vai trò làm chủ xã hội của nhân dân,
bảo đảm vai trò quản lý, điều tiết nền kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo. Nhà nước ngày càng tăng dần vai trò chủ thể
quản lý và thu hẹp dần vai trò chủ thể về kinh tế. Theo đó, Nhà nước thực
hiện quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực
lượng vật chất, bảo đảm cho thị trường phát triển, tuân thủ các quy luật của
kinh tế thị trường; kiến tạo được môi trường vĩ mô; xây dựng kết cấu hạ tầng
cơ sở và bảo đảm an sinh xã hội; ban hành cơ chế chính sách về phân bổ
nguồn lực, phân phối và phân phối lại theo hướng bảo đảm tăng trưởng kinh
tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội; bảo vệ môi trường.
Đồng thời, Nhà nước phải bảo đảm được vai trò chủ đạo của kinh tế nhà
nước, hoàn thiện các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô, tăng cường kỷ luật kỷ
cương trong việc chấp hành các chính sách chế độ, sử dụng các chương trình
đầu tư tín dụng để tạo điều kiện và hướng dẫn sự phát triển của các ngành, các
địa phương và các thành phần kinh tế.
Quản lý nhà nước đúng đắn không phải là bất chấp cơ chế thị trường, mà
sử dụng cơ chế thị trường để điều tiết sự vận động của hàng, tiền, của các yếu
tố thị trường, phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực. Các chủ trương,
chính sách kinh tế và tổ chức thực hiện chính sách của Nhà nước phải phù
hợp với cơ chế thị trường, mang lại lợi ích và công bằng xã hội, ổn định và
tăng trưởng kinh tế một cách hợp lý, ngăn ngừa tình trạng độc quyền, lạm


4
dụng và nhân danh kinh tế thị trường hay bàn tay nhà nước để can thiệp làm
méo mó thị trường, lệch lạc các nguồn lực và tổn hại lợi ích cộng đồng, hạn
chế các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh.
Giải quyết quan hệ giữa Nhà nước và thị trường trong xây dựng nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một sự nghiệp chưa có tiền
lệ trong lịch sử và là một quá trình mở, đòi hỏi sự sáng tạo và bản lĩnh cách
mạng của Đảng, trên cơ sở nhận thức đầy đủ, tôn trọng và vận dụng đúng đắn
các quy luật khách quan của kinh tế thị trường, thông lệ quốc tế, phù hợp với
điều kiện phát triển của Việt Nam.
2.1.3. Sự cần thiết của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Thứ nhất, Nhà nước phải khắc phục những hạn chế của kinh tế thị
trường, nhằm bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.
Sự điều tiết của thị trường đối với sự phát triển kinh tế thật kỳ diệu
nhưng vẫn có những hạn chế vốn có của nó. Thị trường không phải là nơi có
thể đạt được sự hài hòa trong việc phân phối thu nhập xã hội, nâng cao chất
lượng cuộc sống xã hội, phát triển kinh tế - xã hội hài hòa giữa các vùng...
Đồng thời, kinh tế thị trường cũng không thể khắc phục những nhược điểm,
mặt trái vốn có của nó. Những điều này cản trở việc thực hiện những mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra. Cho nên
trong quá trình vận hành nền kinh tế, sự quản lý nhà nước đối với kinh tế thị
trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là cần thiết để khắc phục những
hạn chế, bổ sung chỗ hổng của sự điều tiết của thị trường, đảm bảo mục tiêu
phát triển kinh tế - xã hội.
Thứ hai, bằng các chính sách, pháp luật và sức mạnh kinh tế của mình,
Nhà nước giải quyết những mâu thuẫn về lợi ích kinh tế phổ biến, thường
xuyên trong nền kinh tế quốc dân.


5
Trong quá trình hoạt động kinh tế, con người có mối quan hệ với nhau.
Lợi ích kinh tế là biểu hiện cụ thể của mối quan hệ đó. Trong nền kinh tế thị
trường, mọi đối tác đều hướng tới lợi ích kinh tế riêng của mình và xảy ra sự
tranh giành về lợi ích, phát sinh những mâu thuẫn về lợi ích. Những mâu
thuẫn này có tính phổ biến, thường xuyên vì liên quan đến quyền lợi cá nhân,
đến sự ổn định kinh tế - xã hội. Chỉ có Nhà nước mới có thể giải quyết được
các mâu thuẫn đó và điều hòa lợi ích của các bên liên quan.
Thứ ba, xuất phát từ tính khó khăn, phức tạp của việc làm kinh tế.
Làm kinh tế, nhất là làm giàu phải có ít nhất các điều kiện: ý chí làm
giàu, tri thức làm giàu, phương tiện sản xuất kinh doanh và môi trường kinh
doanh. Không phải công dân nào cũng có đủ các điều kiện trên để tiến hành
làm kinh tế. Sự can thiệp của nhà nước là rất cần thiết trong việc hỗ trợ công
dân có những điều kiện cần thiết để làm kinh tế.
Thứ tư, xuất phát bản chất giai cấp của nhà nước, hài hòa lợi ích của
các tầng lớp dân cư.
Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đại diện cho lợi ích của dân tộc và
nhân dân lao động. Nhà nước của ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân;
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội do Nhà nước ta xác định là nhằm đem lại
lợi ích vật chất và tinh thần cho nhân dân. Tuy vậy, trong nền kinh tế nhiều
thành phần, mở cửa với nước ngoài, không phải lúc nào lợi ích kinh tế của các
bên cũng luôn luôn được thống nhất. Vì vậy, xuất hiện xu hướng vừa hợp tác
vừa đấu tranh trong quá trình hoạt động kinh tế trên các mặt quan hệ sở hữu,
quan hệ quản lý, quan hệ phân phối. Trong cuộc đấu tranh trên mặt trận kinh
tế, Nhà nước ta phải thể hiện bản chất giai cấp của mình để bảo vệ lợi ích của
dân tộc và của nhân dân. Chỉ có Nhà nước mới có thể làm được điều đó.
2.2. Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta hiện nay
2.2.1. Những kết quả đạt được


6
Sau hơn 30 năm đổi mới, Nhà nước ta đã phát huy vai trò, trách nhiệm
trong quản lý kinh tế - xã hội, tiến hành đổi mới quản lý kinh tế nhưng vẫn
giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo tăng trưởng kinh tế, đưa nước ta
ra khỏi khủng hoảng, thoát khỏi tình trạng kém phát triển; đã đổi mới cơ chế,
chính sách quản lý kinh tế và điều hành, xử lý các tình huống hết sức phức tạp
có kết quả tốt. Nhà nước cũng đã đổi mới hệ thống kinh tế nhà nước, đổi mới
hệ thống tổ chức bộ máy nhà nước, đổi mới và xây dựng đội ngũ cán bộ, công
chức quản lý nhà nước phù hợp với cơ chế mới… Qua đó, đã góp phần to lớn
vào phát triển kinh tế - xã hội và thành công của công cuộc đổi mới.
Điểm nổi bật trong quản lý kinh tế, như Báo cáo đánh giá kết quả thực
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng
phát triển giai đoạn 2016 - 2020 tại Đại hội XII của Đảng đã khẳng định:
“Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn
thiện. Hệ thống pháp luật ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn quá
trình phát triển và hội nhập quốc tế”.
Trong 30 năm đổi mới, đã ba lần sửa đổi và ban hành Hiến pháp, sửa đổi
và ban hành hơn 150 bộ luật và luật, hơn 70 pháp lệnh. Gần đây, Quốc hội đã
thông qua Hiến pháp 2013 và hàng loạt bộ luật để thể chế hóa Hiến pháp
2013, cơ bản tạo cơ sở pháp lý hình thành và thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là khẳng định nguyên tắc
nền kinh tế có chế độ đa sở hữu, đa thành phần, nhiều hình thức phân phối;
khẳng định nguyên tắc phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và vận hành
thông suốt các loại thị trường; khẳng định nguyên tắc Nhà nước quản lý nền
kinh tế theo các nguyên tắc của cơ chế thị trường; khẳng định nguyên tắc
bảo đảm thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính
sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường; khẳng định nguyên tắc
mở cửa, hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới.


7
Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng được xác
định cụ thể hơn, từng bước thực thi có hiệu quả và tạo được sự đồng thuận
trong xã hội. Các yếu tố thị trường và các loại thị trường được hình thành và
vận hành khá đồng bộ, gắn kết hiệu quả hơn với thị trường ngoài nước. Giá
hàng hóa, dịch vụ đã cơ bản theo nguyên tắc thị trường. Thực hiện giá thị
trường theo lộ trình đối với xăng dầu, than, điện, nước, dịch vụ giáo dục, y
tế... gắn với hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, vùng khó khăn.
Bên cạnh đó, Nhà nước đã thực hiện tốt chức năng, vai trò trong quản lý
kinh tế thị trường ở nước ta. Đại hội XII của Đảng cũng đã khẳng định: Nhà
nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo
môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công
cụ, chính sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng và điều tiến nền
kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường; thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển.
2.2.2. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình quản lý Nhà nước đối với
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn tồn tại những hạn chế
nhất định. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều
vướng mắc, chưa tạo được đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Thể chế kinh tế thị trường chưa thật đồng bộ, thông suốt; chưa thực sự là
động lực tạo đột phá để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
cho đầu tư phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường
kinh doanh. Nhiều quy định trong hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách và
quản lý, điều hành chưa tuân thủ đầy đủ quy luật của kinh tế thị trường, nhất
là trong phân bổ nguồn lực, quản lý giá hàng hóa, dịch vụ công thiết yếu và
chưa bảo đảm cạnh tranh bình đẳng. Các loại thị trường vận hành còn nhiều
vướng mắc và hiệu quả chưa cao.


8
Quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của kinh tế thị
trường và hội nhập quốc tế. Cải cách hành chính và năng lực tạo dựng thể chế
để bảo đảm cho doanh nghiệp, người dân tự do kinh doanh và cạnh tranh bình
đẳng trong kinh tế thị trường còn nhiều hạn chế.
Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước vẫn chưa được thể hiện rõ ràng, sử
dụng nguồn vốn nhằm phát triển đất nước còn kém hiệu quả. Việc đổi mới, tái
cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn, tổng công ty còn chậm, chưa
có những thay đổi đáng kể. Đầu tư tràn lan, không theo quy hoạch, gây thất
thoát, lãng phí. Nền kinh tế giá trị gia tăng thấp, phụ thuộc vào khai thác tài
nguyên và công nghiệp gia công, lắp ráp. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực
khai thác nguồn tài nguyên, khoáng sản còn yếu kém dẫn tới lãng phí nghiêm
trọng. Đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý, sản
xuất của nền kinh tế còn chậm, yếu kém và chưa được quan tâm đúng mức.
2.3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước trong
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay
Thứ nhất, đổi mới về tư duy quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa.
Tập trung hoàn thiện hệ thống các thị trường riêng đầy đủ, đồng bộ và
công khai, bao gồm: thị trường hàng hoá dịch vụ, thị trường đất đai bất động
sản; thị trường vốn, tài chính; thị trường khoa học và công nghệ; thị trường
lao động, tạo “sân chơi” bình đẳng cho các thành phần kinh tế tham gia, xoá
bỏ mọi sự phân biệt đối xử theo hình thức sở hữu.
Xác định rõ “vai trò chủ đạo” đối với các chủ thể kinh tế nhà nước, cụ
thể là: Nhà nước cần giữ vai trò chủ đạo về kinh tế trong các ngành, lĩnh vực
then chốt nào? quy mô và phạm vi đến đâu? bảo đảm tính chi phối thị trường
ở mức độ nào? hiệu quả kinh tế và xã hội do các chủ thể kinh tế nhà nước
đem lại được đánh giá thông qua hệ thống chỉ tiêu nào?


9
Đổi mới phương thức quản lý nền kinh tế thông qua việc giảm tối đa các
can thiệp hành chính vào hoạt động của thị trường và doanh nghiệp. Thay vào
đó, cần tập trung vào quản lý kinh tế vĩ mô, điều tiết nền kinh tế bằng chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách
để huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực của đất nước, trên cơ sở
các nguyên tắc của thị trường.
Thứ hai, đổi mới phương pháp thực hiện quản lý kinh tế trong nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Xử lý đúng mối quan hệ giữa thị trường và kế hoạch để giải quyết tốt mối
quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội. Sự khác biệt chủ yếu giữa kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường tự do chính là ở
chỗ có sự kết hợp “hợp lý” giữa thị trường và kế hoạch. Trong khi tôn trọng
đầy đủ vai trò của thị trường trong việc phân bổ các nguồn lực và điều tiết các
hoạt động kinh tế mang tính kinh doanh, Chính phủ cần có chiến lược, kế
hoạch để mở rộng và phát triển thị trường; ưu tiên đẩy mạnh quan hệ quốc tế;
định hướng lộ trình và các chính sách cụ thể để thực hiện có hiệu quả.
Đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, thiết lập, phát triển và mở rộng các mối
quan hệ quốc tế trên cơ sở các hiệp định kinh tế song phương và đa phương
giữa Việt Nam với các nước, khu vực và các tổ chức kinh tế quốc tế. Đây là
tiền đề để tạo điều kiện, hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nước vươn ra các
thị trường nước ngoài, tham gia vào hệ thống sản xuất, kinh doanh, phân phối
toàn cầu của nền kinh tế thế giới.
Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ cấu tổ chức Chính phủ, ngoài các bộ
thuộc khối đối ngoại, an ninh, quốc phòng, nội chính mà nước nào cũng có thì
các bộ thuộc khối kinh tế cần được tổ chức, sắp xếp lại vừa thích hợp với thực
tế Việt Nam, vừa có sự tương thích với các nước đối tác để phù hợp với điều
kiện hội nhập.


10
Tăng cường các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, cải thiện
sự phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà
nước, bảo đảm các số liệu về thông tin kinh tế được thu thập đầy đủ và có
chất lượng để phục vụ quá trình ra quyết định, tăng khả năng phản ứng nhanh
và nhất quán của Chính phủ với các điều kiện kinh tế thay đổi.
Thứ ba, hoàn thiện đồng bộ các hệ thống đảm bảo quản lý nhà nước về
kinh tế có hiệu quả.
Một là hệ thống thông tin kinh tế. Mỗi quyết định của nhà quản lý kinh
tế và nhà quản lý doanh nghiệp đều đòi hỏi những thông tin kinh tế hiệu quả,
bảo đảm cho việc hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trong phát triển
kinh tế - xã hội của Nhà nước cũng như trong sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp có tính khả thi cao.
Hai là hệ thống dự báo, cảnh báo, bao gồm: hệ thống các cơ quan dự
báo, cảnh báo; các nguyên tắc, phương pháp dự báo, cảnh báo tiên tiến và hệ
thống các chỉ tiêu phục vụ công tác dự báo, cảnh báo các biến động của nền
kinh tế, để giúp Chính phủ điều chỉnh kịp thời các chính sách kinh tế cho phù
hợp với tình hình kinh tế trong nước, khu vực và thế giới.
Ba là hệ thống đánh giá chất lượng hoạt động của Chính phủ, bao gồm:
hệ thống các cơ quan đánh giá và hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng
quản lý - điều hành của Chính phủ, nhằm phân tích và phản biện các chính
sách của Nhà nước trong quá trình quản lý và điều hành nền kinh tế.
Bốn là hệ thống sáng tạo. Đây là cách để Chính phủ các nước khuyến
khích việc đề xuất các ý tưởng có tính sáng tạo, cải cách, đột phá trong quản
lý nhà nước về kinh tế; đồng thời, tạo điều kiện cho các ý tưởng này được
ươm tạo, thử nghiệm, áp dụng thí điểm, để làm cơ sở cho quá trình đổi mới,
nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế trên phạm vi rộng.


11
3. Kết luận
Nhà nước có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo đảm sự ổn định
vĩ mô cho phát triển và tăng trưởng kinh tế. Sự can thiệp của Nhà nước sẽ
đảm bảo sự cân đối, hài hòa các quan hệ nhu cầu, lợi ích giữa người và người,
tạo ra sự đồng thuận xã hội trong hành động vì mục tiêu phát triển của đất
nước. Tính đúng đắn, hợp lý và kịp thời của việc hoạch định và năng lực tổ
chức thực hiện các chính sách phát triển vĩ mô do Nhà nước đảm nhiệm là
điều kiện tiên quyết để hình thành sự đồng thuận đó. Việc tăng cường quản lý
vĩ mô sẽ nâng cao hiệu quả tác động của Nhà nước tới sự phát triển nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Ở Việt Nam, với những đặc điểm riêng của mình thì vai trò của Nhà
nước tác động đến nền kinh tế trên những mặt, những phương diện và bằng
những cách thức khác nhau, nhưng đều nhằm hướng tới mục đích dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Điều đó đặt ra yêu cầu phải tiếp
tục hoàn thiện các công cụ quản lý vĩ mô, nâng cao năng lực hiệu quả của bộ
máy quản lý nhà nước về kinh tế, đặc biệt là phải đào tạo đội ngũ cán bộ quản
lý kinh tế vừa có tâm, vừa có tầm để thực hiện tốt các chức năng quản lý của
nhà nước, đảm bảo sự phát triển nền kinh tế ở nước ta không đi chệch hướng
xã hội chủ nghĩa.
4. Danh mục tài liệu tham khảo
- Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII – Báo Điện tử Đảng
Cộng sản Việt Nam.
- Giáo trình Kinh tế và phát triển – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh biên soạn.
- Tạp chí điện tử Tài chính – Bộ Tài chính.
- Tạp chí Cộng sản điện tử.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×