Tải bản đầy đủ

Bài 21 tin 10 . III. Bộ giao thức TCPIP

Thành Viên:
Nguyễn Xuân Mai
Võ Nguyễn Kim NgọcXin
Chào
안안안안안
안안안안.안 .

Làm Thế Nào Để Có
Thể Hiểu Được Ngôn
Ngữ Của Đối Phương?


I. Bộ Giao Thức TCP/IP
 TCP/IP là bộ giao thức truyền thông giữa
các máy tính trong Internet Tập hợp các quy định về khuôn dạng dữ liệu và
phương thức truyền dữ liệu giữa các thiết bị trong
mạng


Giao Thức TCP:
• Các gói tin đực đánh số xác định nhằm tổng
hợp một cách đúng đắn ở máy nhận
Giao Thức IP:
• Khi truyền tin
nếu có lỗi không
khắc phục được
gói tin sẽ được
truyền lại


Nội dung gói tin gồm
những thành phần nào?
Nội dung gói tin gồm:
Địa chỉ nhận
Địa chỉ gửi
Dữ liệu, độ dài
Các thông tin kiểm soát phục vụ khác Khi truyền tin nếu có lỗi không khắc phục
được gói tin sẽ được truyền lại


II. Địa chỉ IP:


 Là địa chỉ dùng để xác định vùng duy nhất của
mạng, một máy tính hay một đối tượng cụ thể
nào đó trên mạng
 Cần có địa chỉ IP để phân biệt các đối tượng
trên mạng; hỗ trợ việc tìm kiếm và truy cập
thông tin
 Có hai dạng biểu diễn địa chỉ IP: dạng số và


dạng ký tự


Máy gửi: A

Máy nhận: B

Địa chỉ IP dạng số là một dãy bốn số nguyên có
dạng a.b.c.d
 Với 0< a.b.c.d < 255


Máy chủ DNS
(Domain
Name Server )

Địa chỉ IP
dạng ký tựtên miền


 Dễ nhớ và thuận
tiện cho người dùng
hơn địa chỉ IP dạng số

 Gồm nhiều trường
phân cách với nhau
bởi dấu ‘.’
Ví dụ: amazon.com ,
tuoitre.vn
Trường cuối thường
là viết tắt của tên nước
.vn ( Việt Nam ) , .jb
(Nhật Bản )


Bài tập Củng Cố kiến Thức
Câu 1: Các máy tính và mạng máy tính kết nối
vào Internet một cách tự nguyện thông qua một
giao thức chung. Giao thức đó là?
A. TCP
B. IP
C. ISP
D. TCP/IP


Câu 2: Nội dung gói tin gồm những thành phần nào?
A. Địa chỉ nhận, địa chỉ gửi , dữ liệu, độ dài, các
thông tin kiểm soát phục vụ khác.
B. Địa chỉ gửi , dữ liệu, độ dài.
C. Địa chỉ nhận, địa chỉ gửi , dữ liệu, độ dài.
D. Không đáp án nào đúng.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×