Tải bản đầy đủ

chuyên đề báo cáo opti, MyTV

Mục lục
Mục lục.................................................................................................................1
Danh mục hình vẽ.................................................................................................4
Danh mục bảng biểu.............................................................................................7
Phần 1. Dịch vụ HSI (High Speed Internet).........................................................7
1.1. Cơ sở lí thuyết............................................................................................7
1.1.1. Tổng quan dịch vụ HSI.......................................................................7
1.1.2. Các giao thức chủ yếu được sử dụng trong dịch vụ HIS....................7
1.1.3. Bộ giao thức PPP/PPPoE....................................................................8
1.1.4. Các thành phần chính trong mạng cung cấp dịch vụ HSI...................9
1.2. Bài thực hành số 1: BTH-DV-HSI-01-CONFIG.....................................10
1.2.1. Mục đích, yêu cầu.............................................................................10
1.2.2. Nội dung...........................................................................................11
1.2 Các bước thực hiện................................................................................11
1.2 Kết quả...................................................................................................12
1.3. Bài thực hành số 2: BTH-DV-HSI-02-INTERNET.................................13
1.3.1. Mục đích, yêu cầu.............................................................................13
1.3.2. Nội dung...........................................................................................14
1.32 Các bước thực hiện................................................................................14
1.32 Kết quả...................................................................................................15
Phần 2. Dịch vụ MyTV.......................................................................................21

2.1. Cơ sở lí thuyết..........................................................................................21
2.1.1. Tổng quan về IPTV...........................................................................21
2.1.2. Cấu trúc mạng cung cấp dịch vụ MyTV...........................................22
2.1.3. Cơ chế hoạt động của MyTV............................................................22
2.1.4. Nguyên lí hoạt động các dịch vụ cơ bản của MyTV.........................23
2.2. Bài thực hành số 1: BTH-DV-MyTV-Setup............................................24
2.2.1. Mục đích, yêu cầu.............................................................................24
2.2.2. Nội dung...........................................................................................24
Đặng Đình Thắng

Trang 1


2.1 Các bước thực hiện................................................................................24
2. Kết quả...................................................................................................26
2.3. Bài thực hành số 2: BTH-DV-MyTV-Flow.............................................28
2.3.1. Mục đích, yêu cầu.............................................................................28
2.3.2. Nội dung...........................................................................................28
2.31 Các bước thực hiện................................................................................28
2.3 Kết quả...................................................................................................29
Phần 3. Hệ thống thông tin quang với OptiSystem............................................31
3.1. Bài 1.........................................................................................................31
3.1.1. Mục đích...........................................................................................31
3.1.2. Yêu cầu.............................................................................................31
3.1.3. Nội dung...........................................................................................31
3.1 Khảo sát đặc tính bộ phát quang LD sử dụng điều chế trực tiếp...........31
a) Trường hợp dòng định thiên nhỏ hơn dòng ngưỡng của laser...........32
b) Trường hợp dòng định thiên lớn hơn dòng ngưỡng của laser............35
3.12 Khảo sát đặc tính bộ phát quang laser sử dụng điều chế ngoài.............38
a) Trường hợp hệ số đối xứng bằng -1...................................................41
b) Trường hợp hệ số đối xứng bằng 0....................................................41
3.1 Kết quả...................................................................................................42
a) Nhận xét.............................................................................................42
b) Giải thích...........................................................................................43
3.2. Bài 2.........................................................................................................43
3.2.1. Mục đích...........................................................................................43
3.2.2. Yêu cầu.............................................................................................43
3.2.3. Nội dung...........................................................................................43
3.21 Khảo sát độ nhạy bộ thu quang sử dụng PIN........................................43
a) Với tốc độ bit 2,5Gbit/s.....................................................................44


b) Với tốc độ 10Gbit/s............................................................................46
3.2 Khảo sát độ nhạy bộ thu quang sử dụng APD.......................................47
Đặng Đình Thắng

Trang 2


a) Với tốc độ 2,5 Gbit/s..........................................................................48
b) Với tốc độ 10 Gbit/s...........................................................................49
3.2.4. Thu thập kết quả...............................................................................51
3.241 Kết quả...................................................................................................51
3.24 Giải thích...............................................................................................51
3.3. Bài 3.........................................................................................................52
3.3.1. Mục đích...........................................................................................52
3.3.2. Yêu cầu.............................................................................................52
3.3.3. Nội dung...........................................................................................52
3.1 Khảo sát tuyến truyền dẫn sợi quang sử dụng sợi đơn mode chuẩn......52
3.2 Khảo sát tuyến truyền dẫn sợi quang có sử dụng sợi bù tán sắc...........59
a) Xét trường hợp tốc độ bit 2,5Gbit/s...................................................59
b) Xét trường hợp tốc độ bit 10Gbit/s....................................................65
3. Nhận xét và giải thích............................................................................69
3.4. Bài 4.........................................................................................................70
3.4.1. Mục đích...........................................................................................70
3.4.2. Yêu cầu.............................................................................................70
3.4.3. Nội dung...........................................................................................70
.431 Khảo sát hiệu năng hệ thống truyền dẫn quang WDM và xác định công
suất phát tối ưu........................................................................................70
.432 Khảo sát hiệu năng hệ thống truyền dẫn quang WDM và xác định giới
hạn khoảng cách truyền dẫn...................................................................81
3.4 Nhận xét và giải thích............................................................................83

Đặng Đình Thắng

Trang 3


DANH MỤC HÌNH VẼ.
Hình 1. Luồng trao đổi bản tin PPP/PPPoE..........................................................8
Hình 2. Chồng giao thức của dịch vụ HSI............................................................9
Hình 3. Mô hình hệ thống trong phòng thí nghiệm............................................10
Hình 4. Cài đặt IP động cho máy tính với hệ điều hành Windows 7..................11
Hình 5. Truy cập vào trang quản trị router Tplink với ID và Password mặc định
là “admin”...........................................................................................................12
Hình 6. Cấu hình giao diện wan.........................................................................12
Hình 7. Modem nhận được địa chỉ IP từ BRAS.................................................13
Hình 8. Máy tính nhận được địa chỉ IP từ modem.............................................13
Hình 9. Kết quả ping từ máy tính đến trang web “youtube.com”......................13
Hình 10. Mô hình hệ thống trong phòng thí nghiệm..........................................14
Hình 11. Bật phần mềm Wireshark bắt đầu bắt các gói tin.................................15
Hình 12. Các bản tin mô tả phiên PPPoE...........................................................16
Hình 13. Bản tin pha liên kết PPP LCP...............................................................16
Hình 14. Bản tin pha xác thực CHAP.................................................................17
Hình 15. Bản tin pha mạng PPP IPCP................................................................17
Hình 16. Bản tin pha kết thúc.............................................................................18
Hình 17. Flow quá trình PPP/PPPoE..................................................................18
Hình 18. Bản tin truy vấn từ máy tính đến sever DNS.......................................19
Hình 19. Bản tin trả lời truy vấn từ sever DNS đến máy tính............................20
Hình 20. Bản tin HTTP GET..............................................................................21
Hình 21. Bản tin HTTP 200 OK.........................................................................21
Hình 22. Cấu trúc tổng quát mạng cung cấp dịch vụ MyTV..............................22
Hình 23. Trạng thái của STB khi hoạt động bình thường...................................25
Hình 24. Thực hiện nối cầu hai kết nối...............................................................25
Hình 25. Bốn gói tin DHCP................................................................................26
Hình 26. Thông tin bản tin DHCP Ack...............................................................27
Hình 27. Luồng UDP..........................................................................................28
Hình 28. Các bản tin IGMP.................................................................................29
Hình 29. Các bản tin RTSP.................................................................................31
Hình 30. Sơ đồ bộ phát LD sử dụng điều chế trực tiếp......................................31
Hình 31. Sóng tín hiệu điện kích thích...............................................................32
Hình 32. Phổ quang tín hiệu phát.......................................................................33
Hình 33. Dạng sóng phát quang.........................................................................33
Hình 34. Dạng chirp tần của tín hiệu phát..........................................................34
Đặng Đình Thắng

Trang 4


Hình 35. Mẫu mắt tại đầu thu.............................................................................34
Hình 36. Phổ tín hiệu quang phát.......................................................................35
Hình 37. Dạng sóng phát quang.........................................................................35
Hình 38. Dạng chirp tần của tín hiệu phát..........................................................36
Hình 39. Mẫu mắt tại đầu thu.............................................................................36
Hình 40. Sơ đồ khối bộ phát sử dụng bộ điều chế Mach-Zehnder.....................38
Hình 41. Dạng sóng tín hiệu điện kích thích......................................................39
Hình 42. Phổ quang tín hiệu phát.......................................................................39
Hình 43. Dạng sóng tín hiệu quang phát............................................................40
Hình 44. Biểu đồ mắt..........................................................................................40
Hình 45. Chirp tần của tín hiệu quang điều biến................................................41
Hình 46. Chirp tần của tín hiệu quang................................................................41
Hình 47. Sơ đồ bộ thu quang sử dụng diode thu quang PIN..............................44
Hình 48. Biểu đồ mắt..........................................................................................44
Hình 49. Đường cong BER theo công suất thu..................................................45
Hình 50. Biểu đồ mắt..........................................................................................46
Hình 51. Đường cong BER theo công suất thu..................................................47
Hình 52. Sơ đồ bộ thu quang sử dụng diode thu quang APD.............................47
Hình 53. Biểu đồ mắt..........................................................................................48
Hình 54. Đường cong BER theo công suất thu..................................................49
Hình 55. Biểu đồ mắt..........................................................................................50
Hình 56. Đường cong BER theo công suất thu..................................................51
Hình 57. Sơ đồ tuyến truyền dẫn sợi quang........................................................53
Hình 58. Xung tín hiệu điện kích thích...............................................................54
Hình 59. Xung tín hiệu quang tại đầu phát.........................................................54
Hình 60. Xung tín hiệu quang tại đầu thu...........................................................55
Hình 61. Phổ tín hiệu quang tại đầu phát............................................................55
Hình 62. Phổ tín hiệu quang tại đầu thu.............................................................56
Hình 63. Biểu đồ mắt..........................................................................................56
Hình 64. Ước tính giá trị OSNR qua phổ tín hiệu quang tại đầu thu.................57
Hình 65. Đường cong BER (dB) theo số vòng lặp.............................................58
Hình 66. Sơ đồ khối tuyến truyền dẫn sợi quang sử dụng sợi bù tán sắc...........59
Hình 67. Tín hiệu điện kích thích.......................................................................60
Hình 68. Xung tín hiệu quang tại phía phát........................................................60
Hình 69. Xung tín hiệu quang tại đầu thu...........................................................61
Hình 70. Xung tín hiệu quang tại đầu thu...........................................................61
Hình 71. Phổ tín hiệu quang tại đầu phát............................................................62
Đặng Đình Thắng

Trang 5


Hình 72. Phổ tín hiệu quang tại đầu thu.............................................................62
Hình 73. Biểu đồ mắt phía thu............................................................................63
Hình 74. Ước tính giá trị OSNR.........................................................................63
Hình 75. Kết quả mô phỏng theo khoảng cách truyền dẫn.................................64
Hình 76. Đường cong BER (dB) theo số vòng lặp.............................................64
Hình 77. Tín hiệu điện kích thích.......................................................................65
Hình 78. Xung tín hiệu quang tại phía phát........................................................66
Hình 79. Xung tín hiệu quang tại phía thu..........................................................66
Hình 80. Phổ tín hiệu quang tại đầu phát............................................................67
Hình 81. Phổ tín hiệu quang tại đầu thu.............................................................67
Hình 82. Biểu đồ mắt tại đầu thu........................................................................68
Hình 83. Ước tính giá trị OSNR.........................................................................68
Hình 84. Các tham số kết quả theo khoảng cách truyền dẫn..............................69
Hình 85. Sơ đồ khối hệ thống WDM..................................................................70
Hình 86. Xung tín hiệu quang sau khi ghép bốn kênh........................................72
Hình 87. Xung tín hiệu quang sau khi đi qua tuyến truyền dẫn.........................72
Hình 88. Phổ tín hiệu quang sau khi ghép bốn kênh..........................................73
Hình 89. Phổ tín hiệu quang sau khi đi qua tuyến truyền dẫn............................73
Hình 90. Phổ kênh có tần số 193,1 THz.............................................................74
Hình 91. Phổ kênh có tần số 193,15 THz...........................................................75
Hình 92. Phổ kênh có tần số 193,2 THz.............................................................75
Hình 93. Phổ kênh có tần số 193,25 THz...........................................................76
Hình 94. Biểu đồ mắt kênh con có tần số 193,1 THz.........................................76
Hình 95. Biểu đồ mắt kênh con có tần số 193,15 THz.......................................77
Hình 96. Biểu đồ mắt kênh con có tần số 193,2 THz.........................................77
Hình 97. Biểu đồ mắt kênh con có tần số 193,25 THz.......................................78
Hình 98. Ước tính OSNR của kênh có tần số 193,1 THz...................................78
Hình 99. Ước tính OSNR của kênh có tần số 193,15 THz.................................79
Hình 100. Ước tính OSNR của kênh có tần số 193,2 THz.................................79
Hình 101. Ước tính OSNR của kênh có tần số 193,25 THz...............................80
Hình 102. BER (dB) theo công suất phát của laser bơm....................................81
Hình 103. BER (dB) theo số vòng lặp của kênh thứ hai có tần số 193,15 THz. 83
Hình 104. BER (dB) theo số vòng lặp của kênh thứ ba có tần số 193,2 THz....83

Đặng Đình Thắng

Trang 6


DANH MỤC BẢNG BIỂU.
Bảng 1. Giá trị BER và công suất thu theo suy hao đường truyền.....................45
Bảng 2. Giá trị BER và công suất thu theo suy hao đường truyền.....................46
Bảng 3. Giá trị BER và công suất thu theo suy hao đường truyền.....................48
Bảng 4. Giá trị BER và công suất thu theo suy hao đường truyền.....................50
Bảng 5. Kết quả mô phỏng tại các khoảng cách tuyến truyền dẫn khác nhau....58
Bảng 6. Kết quả tại các giá trị công suất phát khác nhau...................................80
Bảng 7. Kết quả tại các tuyến truyền dẫn quang khác nhau...............................82

Phần 1. Dịch vụ HSI (High Speed Internet).
1.1. Cơ sở lí thuyết.
1.1.1. Tổng quan dịch vụ HSI.
 HSI High Speed Internet là dịch vụ truy cập internet tốc độ cao cố định,
các lợi ích do internet mang lại cho con người là rất lớn. Thông qua
internet ta có thể lướt web, xem phim, ca nhac, đào tạo trực tuyến, y tế từ
xa, camera IP .....
 Các công nghệ sử dụng để truy nhập dịch vụ HSI để bao gồm: ADSL 2+,
VDSL 2, Fast Ethernet (Truy nhập trên cáp quang FTTH), xPON (công
nghệ mạng quang thụ động) , TDM ( Thường được sử dụng cho dịch vụ
internet trực tiếp ).
 Tùy theo công nghệ truy nhập mà tốc độ truy nhập có khác nhau, vd: tốc
độ down/up lớn nhất đối với dịch vụ ADSL 2+ là 24M/1M, VDSL 2 là
100M/100M, GPON là 2,5G/1G, và dịch vụ internet trực tiếp dựa trên
công nghệ TDM là 2M/2M.

1.1.2. Các giao thức chủ yếu được sử dụng trong dịch vụ HIS.
 HTTP: Hyper Text Transfer Protocol là giao thức thuộc lớp ứng dụng
dùng để trao đổi thông tin giữa máy chủ cung cấp dịch vụ web- web
servser và các máy sử dụng dịch vụ web- web client.

Đặng Đình Thắng

Trang 7


 DNS: Domain Name System Là giao thức được sử dụng khi truy cập
internet, nó có nhiệm vụ phân giải địa chỉ URL- www.dantri.com.vn
thành địa chỉ IP-123.30.53.12.
 Bộ giao thức TCP/IP: Transmission Coltrol Protocol/Internet Protocol là
bộ giao thức dùng để truyền tải thông tin trong mạng internet.
 Bộ giao thức PPP/PPPoE: Được sử dụng để thiết lập kết nối giữa Modem
với mạng internet, kết quả là modem được BRAS cung cấp cho địa chỉ IP
public dùng để truy nhập internet.

Đặng Đình Thắng

Trang 8


1.1.3. Bộ giao thức PPP/PPPoE.

Hình 1. Luồng trao đổi bản tin PPP/PPPoE.
Phiên PPPoE: Được thiết lập trước dùng để đóng gói số liệu phiên ppp
trong khung ethernet, kết quả là modem và bras biết được địa chỉ MAC của
nhau và ID phiên được thiết lập. Nó bao gồm các bản tin PADI, PADO,
PADR, PADS, PADT.
Phiên PPP: Được thiết lập sau phiên PPPoE, bao gồm các pha sau:
Đặng Đình Thắng

Trang 9


 Pha thiết lập: LCP thiết lập, điều chỉnh cấu hình, hủy bỏ liên kết. Kết
thúc bằng các bản tin ACK.
 Pha xác thực: Được thực hiện sau pha thiết lập, xác thực username và
password
 Pha mạng: Được thực hiện sau pha xác thực, thiết lập, điều chỉnh cấu
hình, hủy bỏ việc truyền số liệu của giao thức lớp mạng IP. Kết thúc
bằng bản tin ACK cung cấp địa chỉ IP cho modem
 Pha kết thúc: Được thực hiện khi ngắt kết nối, yêu cầu được đưa ra có

thể từ modem hoặc từ BRAS, các bản tin termination LCP, PADT

Hình 2. Chồng giao thức của dịch vụ HSI.

1.1.4. Các thành phần chính trong mạng cung cấp dịch vụ HSI
 Modem: Đóng vai trò cổng kết nối tới internet cho các máy tính thuộc
mạng LAN phía khách hàng, tùy theo cách truy nhập mạng mà có các
loại modem ADSL, FTTH. Thực hiện phiên kết nối PPP/PPPoE tới
BRAS, kết quả nhận được địa chỉ IP public do BRAS cung cấp để vào
internet.
 IP DSLAM, Switch L2: Đóng vai trò như một thiết bị mạng lớp 2 switch
trên mạng nhằm tập trung lưu lượng, các thuê bao truy cập internet. Với
công nghệ truy nhập xDSL (dịch vụ ADSL, VDSL ) dùng IP DSLAM,
với công nghệ truy nhập Ethernet ( Dịch vụ FTTH- Fiber To The Home)
dùng Switch L2 có các cổng truy nhập quang. Các IP DSLAM, Switch L2
kết nối đến BRAS theo các VLAN thông qua mạng truyền tải MAN E

Đặng Đình Thắng

Trang 10


 Mạng truyền tải MAN E: Dựa trên công nghệ EoMPLS, tạo các đường
kết nối lớp 2 VLL(Virtual Leased Line), nối IP DSLAM, Switch L2 tới
BRAS.
 Bras và Radius Server: Đóng vai trò xác thực username và password
của thuê bao sử dụng dịch vụ internet, tính cước ngoài ra BRAS cung cấp
địa chỉ IP public cho modem và có chức năng định tuyến ra môi trường
Internet.

1.2. Bài thực hành số 1: BTH-DV-HSI-01-CONFIG.
1.2.1. Mục đích, yêu cầu.
 Giúp sinh viên nắm được các bước cơ bản và các thông số cơ bản cấu
hình modem ADSL để sử dụng dịch vụ HIS.
 Nắm được các nguyên lí hoạt động của lớp mạng, mô hình 7 lớp OSI.
 Lý thuyết:
 Tổng quan về dịch vụ HIS.
 Các thành phần chính trong mạng cung cấp dịch vụ HIS.
 Mô hình thực hiện.
 Mô hình thực hiện:

Hình 3. Mô hình hệ thống trong phòng thí nghiệm.
 Tài khoản truy cập internet đã được khai báo trên BRAS.
 Modem được bật nguồn và kết nối tới IP DSLAM qua mạng cáp
đồng.
 Máy tính bật sẵn và kết nối tới modem qua cáp CAT5 RJ45.
Đặng Đình Thắng

Trang 11


1.2.2. Nội dung.
1.2.2.1. Các bước thực hiện.
 Bước 1: Đặt địa chỉ IP động cho máy tính để máy tính nhận được IP do
modem cấp.

Hình 4. Cài đặt IP động cho máy tính với hệ điều hành Windows 7.
 Bước 2: Truy cập vào địa chỉ modem: http:// 192.168.0.1 để cấu hình
modem.

Đặng Đình Thắng

Trang 12


Hình 5. Truy cập vào trang quản trị router Tplink với ID và Password mặc định
là “admin”.
 Bước 3: Cấu hình giao diện wan với giao thức PPP/PPPoe của modem để
kết nối với internet với ID “h004_ftth_khanhtt” và Password “nTh01m”
từ nhà cung cấp dịch vụ.

Hình 6. Cấu hình giao diện wan.
1.2.2.2. Kết quả.
 Giao diện wan modem nhận được địa chỉ IP do BRAS cung cấp là
192.168.1.133.

Đặng Đình Thắng

Trang 13


Hình 7. Modem nhận được địa chỉ IP từ BRAS.
 Máy tính nhận được địa chỉ IP từ modem là 192.168.0.100.

Hình 8. Máy tính nhận được địa chỉ IP từ modem.
 Máy tính có khả năng truy cập vào internet: ping thành công đến một địa
chỉ trang web bất kì.

Hình 9. Kết quả ping từ máy tính đến trang web “youtube.com”.

1.3. Bài thực hành số 2: BTH-DV-HSI-02-INTERNET.
1.3.1. Mục đích, yêu cầu.
 Giúp sinh viên hiểu được ý nghĩa và kiểm chứng thủ tục PPP/PPPoE.
 Tìm hiểu luồng số liệu trao đổi khi truy nhập internet sử dụng các giao thức
HTTP, DNS. Nhận dạng được các gói tin theo địa chỉ MAC, IP.
 Sinh viên về cơ bản đã biết sử dụng phần mềm Wireshark.

Đặng Đình Thắng

Trang 14


 Sinh viên nắm được các phiên và pha cơ bản trong thủ tục kết nối PPP/PPPoE.
 Sinh viên hiểu được ý nghĩa của các giao thức HTTP,DNS, TCP/IP.

 Lý thuyết:
 Tổng quan về dịch vụ HIS.
 Các giao thức chủ yếu được sử dụng trong dịch vụ HIS.
 Các phiên và pha cơ bản trong thủ tục kết nối PPP/PPPoE.
 Mô hình thực hiện:
 Modem đã được cấu hình truy nhập Internet bình thường.
 Máy tính cài đặt phần mềm Wireshark và thiết bị modem, máy
tính.

Hình 10. Mô hình hệ thống trong phòng thí nghiệm.

1.3.2. Nội dung.
1.3.2.1. Các bước thực hiện.
 Bước 1: bật phần mềm Wireshark trên 2 máy tính tại các điểm bắt như
hình vẽ.

Đặng Đình Thắng

Trang 15


Hình 11. Bật phần mềm Wireshark bắt đầu bắt các gói tin.
 Bước 2: tắt Modem, sau đó bật lại.
 Bước 3: truy cập vào Internet.
 Bước 4: tắt modem.
1.3.2.2. Kết quả.
 Các bản tin trao đổi trong phiên PPPoE.

Đặng Đình Thắng

Trang 16


Hình 12. Các bản tin mô tả phiên PPPoE.

Hình 13. Bản tin pha liên kết PPP LCP.
Đặng Đình Thắng

Trang 17


Hình 14. Bản tin pha xác thực CHAP.

Hình 15. Bản tin pha mạng PPP IPCP.
Đặng Đình Thắng

Trang 18


Hình 16. Bản tin pha kết thúc.

Hình 17. Flow quá trình PPP/PPPoE.
Đặng Đình Thắng

Trang 19


 Trong thực tế, do PPP/PPPoE là giao thức giữa BRAS và router để BRAS
cung cấp router IP kết nối vào mạng nên với vị trí máy tính cài đặt
wireshark theo mô hình thì không thể bắt được các bản tin trao đổi phiên
PPP/PPPoE.
 Các bản tin DNS khi truy cập vào trang web “http://libgen.in/”.
 Bản tin truy vấn từ máy tính đến sever DNS.
 Địa chỉ MAC nguồn: Dell_8f:d8:bd (e0:db:55:8f:d8:bd).
 Địa chỉ MAC đích: Tp-LinkT_47:a1:d4 (a0:f3:c1:47:a1:d4).
 Địa chỉ IP nguồn: 192.168.0.100.
 Địa chỉ IP đích: 8.8.4.4.
 Cổng nguồn: 51768.
 Cổng đích: 53.
 Nội dung: truy vấn yêu cầu địa chỉ của tên miền “libgen.in”.

Hình 18. Bản tin truy vấn từ máy tính đến sever DNS.
 Bản tin trả lời từ sever DNS về máy tính.
 Địa chỉ MAC nguồn: Tp-LinkT_47:a1:d4 (a0:f3:c1:47:a1:d4).
 Địa chỉ MAC đích: Dell_8f:d8:bd (e0:db:55:8f:d8:bd).
 Địa chỉ IP nguồn: 8.8.4.4.
 Địa chỉ IP đích: 192.168.0.100.
 Cổng nguồn: 53.
 Cổng đích: 51768.
 Nội dung: trả lời cho máy tính địa chỉ IP của tên miền
“libgen.in” là 93.174.95.71.

Đặng Đình Thắng

Trang 20


Hình 19. Bản tin trả lời truy vấn từ sever DNS đến máy tính.
 Các bản tin HTTP truy cập vào địa chỉ IP nhận được 93.174.95.71.
 Bản tin GET từ máy tính đến địa chỉ IP 93.174.95.71.
 Địa chỉ MAC nguồn: Dell_8f:d8:bd (e0:db:55:8f:d8:bd).
 Địa chỉ MAC đích: Tp-LinkT_47:a1:d4 (a0:f3:c1:47:a1:d4).
 Địa chỉ IP nguồn: 192.168.0.100.
 Địa chỉ IP đích: 93.174.95.71.
 Cổng nguồn: 59465.
 Cổng đích: 80.
 Phương thức yêu cầu GET yêu cầu nội dung.
 Phiên bản giao thức: HTTP 1.1.

Hình 20. Bản tin HTTP GET.
Đặng Đình Thắng

Trang 21


 Bản tin Response từ địa chỉ 93.174.95.71.
 Địa chỉ MAC nguồn: Tp-LinkT_47:a1:d4
(a0:f3:c1:47:a1:d4).
 Địa chỉ MAC đích: Dell_8f:d8:bd (e0:db:55:8f:d8:bd).
 Địa chỉ IP nguồn: 93.174.95.71.
 Địa chỉ IP đích: 192.168.0.100.
 Cổng nguồn: 80.
 Cổng đích : 59465.
 Phương thức yêu cầu 200 OK gửi trả nội dung về cho máy
tính.
 Phiên bản giao thức: HTTP 1.1.

Hình 21. Bản tin HTTP 200 OK.

Phần 2. Dịch vụ MyTV.
2.1. Cơ sở lí thuyết.
2.1.1. Tổng quan về IPTV.
 IPTV (Internet Protocol TV) - là mạng truyền hình sử dụng CSHT truyền
tải IP. Các user có thể thông qua máy vi tính PC hoặc máy thu hình phổ
thông cộng với hộp phối ghép – Set-top-box (STB) để sử dụng dịch vụ
IPTV.
 IPTV bao gồm 3 dịch vụ chính là Truyền hình quảng bá - Broadcast TV
(BTV), Truyền hình theo yêu cầu – Video on Demand (VoD) và nhóm
Đặng Đình Thắng

Trang 22


dịch vụ tương tác như truyền thanh (Broadcast Radio), trò chơi trực tuyến
(Game Online), Thông tin (Information), các dịch vụ chia sẻ đa phương
tiện (Media Sharing), dịch vụ lưu trữ (usage data), dịch vụ quảng cáo…
 Hiện nay trên mạng có 1 số nhà cung cấp dịch vụ IPTV như VNPT
(MyTV), Viettel (NetTV), FPT (iTV), VTC…
 IPTV có thể truyển khai trên mạng viễn thông IP cũng như trên mạng
truyền hình cáp HFC, tuy nhiên trong khuôn khổ bài thực hành này sẽ tập
trung vào tìm hiểu về dịch vụ MyTV do VNPT cung cấp (được triển khai
trên mạng viễn thông IP của VNPT) .

2.1.2. Cấu trúc mạng cung cấp dịch vụ MyTV.

Hình 22. Cấu trúc tổng quát mạng cung cấp dịch vụ MyTV.
 Mạng truy nhập phía người dùng sử dụng các thiết bị như Modem (ADSL
hoặc FTTx), Set-top-box (STB).
 Mạng truyền tải IP: Đối với các kênh truyền hình quảng bá (BTV) trên
mạng này sẽ sử dụng kỹ thuật định tuyến Multicast để cấp phát nội dung
từ nguồn (source) đến các ngưới dùng IPTV (đích) để việc sử dụng tài
nguyên mạng truyền tải hiệu quả. Đối với dịch vụ VoD thì một kết nối
Điểm-Điểm sẽ được thiết lập giữa người sử dụng và nguồn phát nội dung.
 Mạng cung cấp nội dung: Phần mạng này bao gồm chức năng thu thập
nội dung thông tin, lưu trữ và phát các nội dung này đến thuê bao. Nguồn
nội dung được mã hóa trước khi cung cấp tới các người dùng đầu cuối.

2.1.3. Cơ chế hoạt động của MyTV.
 Để dịch vụ MyTV có thể hoạt động cần phải trải qua các bước sau đây:
Đặng Đình Thắng

Trang 23


 STB nhận được IP chính xác từ DHCP Server trong mạng cung cấp
nội dung.
 Sau khi nhận được địa chỉ IP chính xác STB xác thực thành công với
EPG Server (Electronic Program Guides) trong mạng cung cấp nội
dung. Sau STB xác thực thành công, dịch vụ MyTV được sử dụng
bình thường.
 Như vậy để MyTV hoạt động bình thường đảm bảo như sau:
 CPE được cấu hình chính xác để STB thông với DHCP Server trong
mạng cung cấp nội dung và nhận được địa chỉ IP chính xác.
 STB được cấu hình chính xác để có thể xác thực thành công.

2.1.4. Nguyên lí hoạt động các dịch vụ cơ bản của MyTV.
 Nguyên lý hoạt động của dịch vụ BTV (LiveTV) : Dịch vụ LiveTV hiện
tại do VNPT cung cấp sử dụng giao thức IGMPv2 lấy nguồn từ BTV
Server. Flow dịch vụ :
 STB gửi gói tin IGMP Report / Join Group (sau đó luồng Multicast đổ
về STB).
 IGMP Router (Ở đây là DSLAM hoặc L2SW có tính năng IGMP
Snooping) gửi đều đặn gói tin IGMP Query / STB nhận được sẽ trả lời
bằng gói tin IGMP Membership Report.
 STB gửi gói tin IGMP Report / Leave Group.
 Dịch vụ VoD hiện tại do VNPT cung cấp sử dụng giao thức RTSP lấy
nguồn từ VoD Server. Flow dịch vụ (STB gửi các gói tin RTSP để thiết
lập phiên kết nối và VoD Server trả lời bằng các gói tin RTSP REPLY
200 OK) :
 STB gửi gói tin RTSP DESCRIBE.
 Sau khi nhận được phản hồi từ VoD Server, STB gửi gói tin RTSP
SETUP.
 Sau đó, STB gửi gói tin RTSP PLAY khi bắt đầu xem phim (Có luồng
Unicast đổ về STB).
 STB gửi gói tin RTSP PAUSE khi tạm dừng xem phim.
Đặng Đình Thắng

Trang 24


 STB gửi gói tin RTSP TEARDOWN khi kết thúc xem phim.
 Nguyên lý hoạt động của dịch vụ TimeShift TV
 Kênh truyền hình hỗ trợ Timeshift TV được đặt cấu hình lưu vào VoD
Server.
 Khi người dùng join vào kênh thì nguyên lý hoạt động tương tự với
BTV.
 Khi người dùng thực hiện tạm dừng/tua lại STB sẽ nhận luồng dữ liệu
Unicast từ VoD server thay vì luồng Multicast từ BTV Server.


Khi người dùng quay trở lại chế độ LiveTV, STB sẽ tiếp tục nhận
luồng dữ liệu Multicast phát quảng bá từ BTV Server.

2.2. Bài thực hành số 1: BTH-DV-MyTV-Setup.
2.2.1. Mục đích, yêu cầu.
Hiểu được nguyên tắc hoạt động của dịch vụ MyTV.
Cấu hình được thiết bị đầu cuối để dịch vụ MyTV hoạt động bình thường.
Hiểu mô hình tổng thể và cơ cấu hoạt động của dịch vụ MyTV.
Cài đặt và sử dụng phần mềm Wireshark.
Lý thuyết:
 Tổng quan về IPTV.
 Cấu trúc mạng cung cấp dịch vụ MyTV.
 Mô hình thực hiện:
 Hệ thống MyTV hoạt động ổn định và sẵn sàng.
 Trên máy tính cài sẵn Wireshark.


2.2.2. Nội dung.
2.2.2.1. Các bước thực hiện.
 Bước 1: Cấu hình STB.
 Bật STB, vào phần cấu hình bằng cách bấm SET và nhập mật khẩu
“6321”.
 Chọn các bước cấu hình: Cơ bản/Có dây/DHCP sau đó nhập thông
tin tài khoản.
 Lưu cấu hình vào khởi động lại STB.
 Bước 2: Bắt các bản tin.
Đặng Đình Thắng

Trang 25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×