Tải bản đầy đủ

DE HKI MON TH TIN 6

Trường THCS Ba Lòng

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I THỰC HÀNH
Năm học: 2013 - 2014
Lớp: 6
Thời gian: 45 phút
Đề bài:
Câu 1: (2 điểm) a. Khởi động máy và đăng nhập để vào hệ điều hành Windows.
b. Tìm nút Start và chỉ ra các khu vực trên bảng chọn Start.
Câu 2: (3 điểm) a. Sử dụng My Computer để xem nội dung ổ đĩa D.
b. Tạo thư mục có tên của các bạn trong nhóm mình trong ổ đĩa D
c. Sao chép thư mục vừa tạo vào thư mục My Documents và đổi tên
thành Kiem tra HKI.
e. Xóa thư mục đã tạo trong ổ đĩa D.
Câu 3: ( 3 điểm) a. Mở một thư mục bất kì có chứa tệp tin. Xem nội dung của tệp tin.
b. Sao chép một tệp tin vào thư mục Kiem tra. Đổi tên tệp thành
Tin hoc.
c. Di chuyển tệp Tin hoc đến thư mục có tên nhóm đã tạo.
Câu 4: (2 điểm) Khởi động phần mềm Mario và đăng kí tên HKI để luyện tập gõ bàn
phím bằng mười ngón.


Trường THCS Ba Lòng

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I THỰC HÀNH
Năm học: 2013 - 2014
Lớp: 6
Thời gian: 45 phút
Đề bài:
Câu 1: (2 điểm) a. Khởi động máy và đăng nhập để vào hệ điều hành Windows.
b. Tìm nút Start và chỉ ra các khu vực trên bảng chọn Start.
Câu 2: (3 điểm) a. Sử dụng My Computer để xem nội dung ổ đĩa D.
b. Tạo thư mục có tên của các bạn trong nhóm mình trong ổ đĩa D
c. Sao chép thư mục vừa tạo vào thư mục My Documents và đổi tên
thành Kiem tra HKI.
e. Xóa thư mục đã tạo trong ổ đĩa D.
Câu 3: ( 3 điểm) a. Mở một thư mục bất kì có chứa tệp tin. Xem nội dung của tệp tin.
b. Sao chép một tệp tin vào thư mục Kiem tra. Đổi tên tệp thành
Tin hoc.
c. Di chuyển tệp Tin hoc đến thư mục có tên nhóm đã tạo.
Câu 4: (2 điểm) Khởi động phần mềm Mario và đăng kí tên HKI để luyện tập gõ bàn
phím bằng mười ngón.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×