Tải bản đầy đủ

Xây dựng ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh trên nền tảng IOS

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHỤP VÀ CHỈNH SỬA ẢNH TRÊN NỀN TẢNG IOS Niên khóa: 2013-2017

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN VĂN HIẾU

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHỤP VÀ CHỈNH SỬA ẢNH TRÊN NỀN
TẢNG IOS
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hà Nôi - Năm 2017


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN VĂN HIẾU


XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHỤP VÀ CHỈNH SỬA ẢNH
TRỀN NỀN TẢNG IOS
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Đức Tuấn
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hà Nôi - Năm 2017


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 27/10/1995

Nơi sinh: Hà Nội

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Mã số: 13A10010065

Lớp hành chính: 13A1
1. TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh trên nền tảng
iOS.
2. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG
3. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ
4. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
5. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC: Đề tài “Xây dựng ứng dụng chụp và
chỉnh sửa ảnh trên nền tảng iOS” do cá nhân em thực hiện.
6. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Đức Tuấn.
Ngày … tháng … năm 2017
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNKHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN………………………………………………... 1
1.1.

Một số thông tin cơ bản về ứng dụng……………………………. 1

1.2.

Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài……………………………….. 2

1.3.

Mục tiêu xây dựng………………………………………………… 4

1.4.

Đối tượng và phạm vi của đề tài…………………………………. 5

1.5.

Kết quả đạt được………………………………………………….. 5

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG……………………………………6
2.1.

Một số vấn đề gặp phải ................................................................ 6

2.2.

Hướng giải quyết bài toán ........................................................... 6

2.3.

Xác định yêu cầu hệ thống ........................................................... 6

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ…………………………………… 8
3.1.

PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG………………………… 8

3.1.1.

Xác định chức năng nghiệp vụ…………………………………… 8

3.1.1.1. Xác định chức năng chi tiết ........................................................ 8
3.1.1.2. Gom nhóm chức năng................................................................. 9
3.1.1.3. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD) ............................................... 11
3.1.2.

Xác định luồng thông tin nghiệp vụ…………………………….. 12

3.1.2.1. Sơ đồ luồng mức ngữ cảnh ....................................................... 12
3.1.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh .................................................. 13
3.1.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh .......................................... 14
3.1.3.

Đặc tả chức năng………………………………………………… 18

3.1.3.1. Đặc tả chức năng “Chức năng chụp ảnh” ................................. 18
3.1.3.2. Đặc tả chức năng “Chức năng chọn ảnh” ................................. 18
3.1.3.3. Đặc tả chức năng “Chức năng chỉnh sửa ảnh” ......................... 19
3.1.3.4. Đặc tả chức năng “Chức năng chia sẻ” .................................... 20


3.2.

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU HỆ THỐNG…………………………….. 20

3.3.

THIẾT KẾ HỆ THỐNG……………………………………………21

3.3.1.

Thiết kế tổng thể……………………………..…………………... 21

3.3.1.1. Phân định thủ công – máy tính ................................................. 21
CHƯƠNG 4. TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ.……………………………. 24
4.1. Giao diện người dùng.……………………………..…………………. 24
4.1.1.

Giao diện khi mở ứng dụng và giao diện chỉnh sửa ảnh: ......... 24

4.1.2.

Giao diện chụp ảnh: .................................................................. 25

4.1.3.

Giao diện thư viện ảnh: ............................................................ 26

4.1.4.

Giao diện chia sẻ: ..................................................................... 27

4.1.5.

Giao diện chức năng áp dụng bộ lọc, cắt ảnh: .......................... 28

4.2. Mô tả chi tiết……………………………..……………………………. 29
KẾT LUẬN……………………………..………………………………….. 44
TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………… 45


DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, BẢNG BIỂU
Bảng biểu

Tên bảng biểu

Trang

Bảng 1.1

Bảng gom nhóm chức năng đơn giản

5-6

Bảng 1.2

Bảng gom nhóm chức năng cụ thể

6

Hình

Tên hình

Trang

Hình 1.1

Sơ đồ phân rã chức năng

7

Hình 1.2.1

Sơ đồ luồng mức ngữ cảnh

9

Hình 1.2.2

Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh

10

Hình 1.2.3

Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh tiến trình

11

“Chụp ảnh”
Hình 1.2.4

Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh tiến trình

12

“Chọn và chia sẻ hình ảnh”
Hình 1.2.5

Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh tiến trình

13

“Chức năng chỉnh sửa ảnh”
Hình 1.2.6

Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh tiến trình

14

“Chức năng chia sẻ ảnh”
Hình 3.1.1

Phân định công việc thủ công – máy tính tiến

18

trình “Chụp và chia sẻ ảnh”
Hình 3.1.2

Phân định công việc thủ công – máy tính tiến
trình “Chọn và chia sẻ ảnh”

19


Hình 3.1.3

Phân định công việc thủ công – máy tính tiến

20

trình “Chỉnh sửa và chia sẻ ảnh”
Hình 4.1.1

Giao diện khi mở ứng dụng và giao diện chỉnh

21

sửa ảnh
Hình 4.1.2

Giao diện chụp ảnh

22

Hình 4.1.3

Giao diện thư viện ảnh

23

Hình 4.1.4

Giao diện chia sẻ

24

Hình 4.1.5

Giao diện chức năng áp dụng bộ lọc, cắt ảnh

25

Hình 4.2.1

Cấu trúc mã lệnh chương trình

27

Hình 4.2.2

Cấu trúc các màn hình (view controller)

28

Hình 4.2.3

Bộ lọc giả cổ (old)

31

Hình 4.2.4

Bộ lọc màu ấm (Warm)

32

Hình 4.2.5

Bộ lọc màu nhợt (Fade)

33

Hình 4.2.6

Bộ lọc màu lạnh (Cold)

34

Hình 4.2.7

Bộ lọc màu ảnh phim màu cũ (vintage)

35

Hình 4.2.8

Bộ lọc màu đen trắng (B&W)

36

Hình 4.2.9

Bộ lọc màu ám tím (Purple)

37


TÓM TẮT ĐỒ ÁN
Họ và tên: Nguyễn Văn Hiếu
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Khóa: 2013-2017

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Tuấn
Tên đề tài: Xây dựng phần mềm chụp và chỉnh sửa ảnh trên nền tảng iOS
Tóm tắt: Phần mềm xây dụng giúp người dùng sử dụng điện thoải chụp
ảnh và áp dụng các bộ lọc một các dễ dàng và thuận tiện. Công nghệ sử dụng
trong đề tài là ngôn ngữ lập trình Swift và IDE Xcode.
Đồ án được chia thành các chương với nội dung như sau:
• Chương 1. Tổng quan: Các thông tin cơ bản về ứng dụng.
• Chương 2. Khảo sát hệ thống
• Chương 3. Phân tích thiết kế
• Chương 4. Triển khai và kết quả
• Chương 5: Kết luận: Chương này đưa ra ưu điểm và những hạn chế
của đồ án


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT, THUẬT NGỮ VÀ NGOẠI NGỮ
STT Từ viết tắt/Thuật

Viết đầy đủ

Dịch nghĩa

Integrated Development

là phần mềm máy

Environment

tính giúp lập trình

ngữ/Ngoại ngữ
1

IDE

viên trong việc phát
triển phần mềm
2

RGB/rgb

Red – Green – Blue

Từ được sử dụng để
nói đến 3 ánh sáng
Đỏ (red) – xanh lá
(green) – xanh
dương(blue) là ba
màu gốc hoà vào
nhau theo nhiều cách
khác nhau để tạo
thành các màu khác

3

RGBA/rgba

Red – Green –

Tương tự RGB

Blue – Apha

nhưng có thếm yếu tố
kênh trong suốt (độ
sắc nét) – alpha

4

Camera

Máy ảnh, trong bài là
chỉ đến ống kính
chụp ảnh đặt ở sau
lưng và phía trước
điện thoại

5

Camera roll

Thư viện ảnh

6

Server

máy chủ


7

Native

Trong bài đầy đủ là
cụm từ “ứng dụng
native” ám chỉ ứng
dụng chỉ chạy trên
nền tảng iOS, không
lấy dữ liệu từ đâu
khác

8

Share

Chia sẻ

9

Select

Chọn

10

Edit

Chỉnh sửa

11

Take

Lấy, trong bài ám chỉ
hành động chụp lấy
ảnh (take photo)

12

Photo/Image

Ảnh

13

Retake

Chụp lại

14

Use

Sử dụng

15

Filter

Bộ lọc

16

Crop

Cắt

17

Border

Khung viền

18

Flash

Đèn nháy

19

Folder

Thư mục

20

Pixel

Điểm ảnh

21

Cloud

Mây. Trong bài ám
chỉ đến công nghệ
thuật toán đám mây

22

Album

Thư viện ảnh


LỜI NÓI ĐẦU
Đồ án tốt nghiệp là kết quả của một khóa học và là thành quả lao động
của em. Để có thể thực hiện và hoàn thành đồ án này, em đã nhận được sự
hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiệt tình của các thầy cô và các bạn trong Khoa Công
Nghệ Thông Tin – Viện Đại học Mở Hà Nội. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành
và sâu sắc tới các thầy, các cô trong Khoa, những người đã tận tình giảng dạy
và truyền đạt những kiến thức cần thiết, những kinh nghiệm quý báo cho em
trong suốt bốn năm học tại Viện Đại học Mở Hà Nội để em có thể tự tin khi
thực hiện đồ án này.
Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy Nguyễn Đức Tuấn, người đã tận tình, chỉ
bảo động viên và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Trong thời
gian làm đồ án cùng thầy, em không những học hỏi được những kiến thức mà
còn học được khả năng làm việc nghiêm túc, độc lập và có trách nhiệm với
công việc của mình.
Mặc dù, em đã cố gắng hoàn thiện đồ án trong phạm vi và khả năng cho
phép của mình, những chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em xin
kính mong nhận được sự thông cảm và góp ý của các thầy, các cô và các bạn.
Cuối cùng em xin kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, luôn luôn là những
người lái đò ân cần dìu dắt các thế hệ tiếp theo của FITHOU trưởng thành.
Em xin xin chân thành cảm ơn !


1

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1.

Một số thông tin cơ bản về ứng dụng

- Tên ứng dụng: Easy Filter
- Một số chức năng cơ bản:
• Chụp ảnh và lưu lại
• Tạo hiệu ứng
• Cắt ảnh
• Chèn khung ảnh.
• Chia sẻ lên mạng xã hội
Ứng dụng Easy Filter sẽ bao gồm:
- Giao diện chính.
- Bên dưới giao diện chính là các chức năng chính:
• Select Photo
• Take Photo
• Edit Photo
• Share
- Trong Select Photo sẽ hiện ra thư viện ảnh để người dùng chọn bức ảnh mà họ
muốn chỉnh sửa.
- Trong Take Photo sẽ hiên ra giao diện chụp ảnh. Trong đó có các chức năng:
• Chụp
• Bật/Tắt Flash
• Đổi Camera trước và sau
- Sau khi chụp sẽ hiện ra giao diện gồm 2 chức năng:
• Use Photo (Sử dụng ảnh)
• Retake (Chụp lại)


2

- Trong Edit Photo sẽ có các chức năng:
• Filter
• Crop
• Border
Trong đó, mỗi giao diện có các chức năng sau:
- Giao diện chính: Là giao diện mà người dùng vào và nhìn thấy đầu tiên, bao
gồm các nút điều hướng đến các chức năng nhỏ hơn.
- Giao diện chọn ảnh:
• Hiện ra các album ảnh của người dùng, cho phép người dùng chọn ảnh để chỉnh
sửa.
- Giao diện chụp ảnh: gồm 2 chức năng:
• Chụp ảnh: Chụp tấm ảnh, chọn lưu lại hoặc không.
• Chức năng phụ: Bao gồm các chức năng bật tắt flash, đổi camera trước hoặc
sau.
- Giao diện chỉnh sửa ảnh: gồm 3 chức năng:
• Áp dụng bộ lọc: Cho phép người dùng chọn nhanh các hiệu ứng đã có sẵn cho
ảnh
• Cắt: Cho phép người dùng cắt bức ảnh.
• Khung viền: Cho phép người dùng thay đổi khung viền cho bức ảnh
- Chia sẻ: Hiện ra icon ứng dụng Facebook hoặc Twitter cho để phép người dùng
share lên

1.2.

Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài
Cùng với sự phát triển chóng mặt của ngành công nghệ mobile ngày nay,

chụp ảnh và đăng lên các trang mạng xã hội để khoe với bạn bè hoặc lưu lại
các khoảnh khắc để sau này nhìn lại nhu cầu chung của toàn xã hội. Khi đi du


3

lịch, đi ăn, đi chơi nói chung có thể nhìn thấy rất nhiều người luôn cầm trên tay
1 chiếc điện thoại để chụp ảnh. Hay thâm chí ngồi trong lớp học cũng có thể
thấy học sinh cầm điện thoại chụp lại bài giảng trên bảng, tài liệu v.v…. Và khi
lướt trên các trang mạng xã hội, có thể thấy các bức ảnh được tải lên rất nhiều
nhằm chia sẻ lại các khoảnh khắc của người dùng. Theo thống kê, có đến 350
triệu tấm ảnh được tải lên Facebook mỗi ngày (vào thời diểm năm 2013)[1],
hay như Instagram có đến 150 triệu bức ảnh được đăng lên chỉ sau 10 tháng kể
từ khi xuất hiện[2]. Đó là những con số rất lớn, chưa kể đến những tấm ảnh đã
được chụp nhưng người dùng vẫn còn lưu trong máy, hay chụp xong chỉ khoe
với những người xung quanh không chia sẻ lên mạng xã hội với nhiều lý do.
Vì thế, với một nhu cầu lớn như vậy, đây sẽ là một mảnh đất màu mỡ để làm
ra một ứng dụng chụp ảnh nhằm mục đích cạnh tranh, trong đó chủ yếu hướng
đến tính năng sử dụng hiệu ứng (vốn là nhu cầu chính sau khi chụp ảnh xong)
nhằm đơn giản hoá việc chỉnh sửa ảnh cho người dùng. Đây là lý do em chọn
đề tài “Xây dựng ứng dụng chụp ảnh trên nền tảng iOS”
Ứng dụng xử lý ảnh được xây dựng nhằm cung cấp tiện ích cho người
dùng có thể chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh nhanh chóng, tạo hiệu ứng tạo các hiệu
ứng theo ý muốn từ các hiệu ứng được cung cấp sẵn và được cập nhật thêm đều
đặn và chia sẻ trên các mạng xã hội như Twitter, Facebook. Như vậy sẽ tạo
thuận lợi hơn cho người sử dụng. Giúp người dùng không cần tốn công sức học
thêm cách sử dụng các công cụ phức tạp trên máy tính để bàn như Photoshop,
Lightroom,v.v.. vốn rất phức tạp và không phải ai cũng có thể sử dụng được.
Đồng thời không cần mất thời gian chuyển ảnh qua máy tính có thể có rủi ro
(như lỗi, bị giảm chất lượng) khi chuyển (dù rất nhỏ). Giúp người dùng tiết
kiệm được rất nhiều thời gian khi cần post 1 bức ảnh đẹp lên các trang mạng
xã hội.


4

1.3.

Mục tiêu xây dựng

Đề tài dự định ứng dụng sẽ đạt được các tính năng sau:
- Giúp cho người dùng có thể lưu lại những bức ảnh mong muốn, ứng dụng
này cho phép người dùng có thể chụp ảnh và lưu trữ trên máy
- Với tính năng tạo hiệu ứng, người dụng có thể thêm vào bức ảnh của mình
những hiệu ứng ngộ nghĩnh, đáng yêu với các thao tác đơn giản. Người dùng
không cần biết nhiều về việc xử lý ảnh. Có rất nhiều loại hiệu ứng khác nhau
nhưng với mục đích giới thiệu em chỉ đưa vào những hiệu ứng cơ bản nhất.
- Với tinh năng cắt ảnh, người dùng có thể lấy những phần mong muốn trên
bức ảnh, thay vì phải toàn bộ ảnh. Trong tính năng cắt ảnh, hiện tại thuật toán
đang cắt ảnh theo 1 khung hình chữ nhật chứ chưa cắt được chi tiết theo đa
giác.
- Với tính năng chèn khung ảnh, người dùng có thể lựa chọn cho mình một
cái khung phù hợp với bức ảnh để trang trí thêm. Trong tính năng chèn khung
này, người dùng có thể zoom ảnh sau khi chèn khung để sao cho phù hợp với
khung ảnh và lưu lại trên máy.
- Với tính năng chia sẻ mạng xã hội, người dùng có thể chia sẻ những bức
ảnh ngô nghĩnh với cộng đồng mạng trên twitter, facebook.
Những công nghệ, kĩ thuật, giải pháp sử dụng:
- Sử dụng ngôn ngữ lập trình Swift, Objective-C, OpenGL Shading Laguage.
- IDE: sử dụng Xcode.
- Đây là một ứng dụng native nên các tính năng xử lý tại mobile người dùng.
Định hướng sẽ tạo một server xử lý ảnh và một server lưu trữ ảnh. Để chuyển


5

đổi sang mô hình cloud. Giúp cho người dùng giảm dung lượng trên máy thật,
các tính năng được cập nhật thường xuyên, mới nhất, giảm dung lượng ứng
dụng và có thể khôi phục lại ảnh khi bị mất.
1.4.

Đối tượng và phạm vi của đề tài

- Đối tượng đề tài: Quy trình hoạt động của ứng dụng chụp và chỉnh sửa ảnh.
- Phạm vi đề tài: Sử dụng kiến thức cơ bản của môn học phân tích và thiết kế
hệ thống thông tin để xây dựng, mô tả các kho dữ liệu, mô hình xử lý và giải
thuật đối với hệ thống theo yêu cầu để tạo ra ứng dụng sử dụng cho mục đích
chỉnh sửa màu ảnh, cắt ảnh, phục vụ cho mục đích học tập về xử lý ảnh cho
người mới chụp
1.5.

Kết quả đạt được
Trên cơ sở phân tích quy trình quản lý học viên tại trung tâm, em sẽ thiết

kế một hệ thống chức năng của ứng dụng. Dựa vào thiết kế này, em có thể thực
hiện hóa thành ứng dụng chụp ảnh.


6

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG
2.1.

Một số vấn đề gặp phải
Người dùng không phải ai cũng cũng có thể làm quen nhanh với công

nghệ. Vì thế, khi tải một ứng dụng mới về có thiết kế quá khó hiểu, rối rắm sẽ
gây khó dễ cho người dùng trong quá trình sử dụng.
Ứng dụng mặc định của hệ điều hành cũng đã cung cấp khá đủ chức năng
cho người dùng như các bộ lọc mang màu sắc hiện đại, chức năng cắt đầy đủ.
2.2.

Hướng giải quyết bài toán
Giống như mục tiêu ban đầu mà bài toán đưa ra: đó là làm đơn giản hóa

cách thức chỉnh sửa ảnh cho người dùng. Chính vì thế ứng dụng cần được thiết
kế thật đơn giản sao cho khi mở lên người dùng có thẻ sử dụng ngay mà không
cần chạy bước hướng dẫn ban đầu.
Chương trình sẽ cung cấp một số bộ lọc khác với ứng dụng mặc định của
hệ điều hành, ví dụ như bộ lọc sẽ mang hướng giả cổ hơn.
2.3.

Xác định yêu cầu hệ thống
Chương trình được viết ra với mục đích đơn giản hóa việc chỉnh sửa ảnh,

giúp cho người dùng có thể chỉnh sửa này nhanh chóng, đẹp và giảm đến mức
tối thiểu các thao tác không đáng có.
Chương trình phục vụ cho các đối tượng là các người dùng phổ thông
hiện đang sử dụng smartphone chạy hệ điều hành iOS. Chương trình viết ra
phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau:
- Yêu cầu chức năng:
• Chức năng chụp ảnh.
• Chức năng lưu ảnh.
• Chức năng tạo hiệu ứng, màu cho ảnh.
• Chức năng cắt ảnh theo khung vuông/chữ nhật.


7

• Chức năng chèn khung vào ảnh.
• Chức năng chia sẻ ảnh
- Yêu cầu phi chức năng:
• Hiệu quả sử dụng rõ rệt, đáp ứng được các yêu cầu khách quan như: nhanh
chóng, đẹp.
• Giao diện thiết kế thân thiện với người sử dụng, dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ nắm
bắt đối với người sử dụng.
• Thời gian khởi động, truy cập, xử lý thông tin và phản hồi nhanh.
• Chương trình phải tương thích với các hệ điều hành, phần cứng, phần mềm phổ
biến được sử dụng hiện nay và không yêu cầu quá cao về cầu hình máy tính.


8

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ
3.1.

PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HỆ THỐNG
Để xây dựng hệ thống cho ứng dụng, vấn đề đầu tiên là phân tích hệ

thống nhằm tìm và chọn giải pháp thích hợp và cụ thể. Trong quá trình phân
tích, ta tiến hành chuyển từ bài toán thực tế sang bài toán quản lý trên máy tính,
các sơ đồ luồng dữ liệu và thực thể liên kết giúp ta dễ dàng xác định được các
chức năng hệ thống mà ta đang thiết kế.
3.1.1.

Xác định chức năng nghiệp vụ

3.1.1.1. Xác định chức năng chi tiết
Dựa vào đặc tả ban đầu, ta có thể xác định chức năng ban đầu của ứng dụng:
(01)

Vào Camera

(02)

Vào Camera Roll (Thư viện ảnh)

(03)

Vào chỉnh sửa ảnh

(04)

Bật/Tắt Flash

(05)

Chuyển đổi giữa sử dụng camera trước và sau

(06)

Chụp ảnh

(07)

Xoá và chụp lại nếu chưa ưng ý

(08)

Lưu ảnh đã chụp

(09)

Thoát camera

(10)

Chọn Folder lưu ảnh

(11)

Chọn ảnh muốn chỉnh sửa

(12)

Thoát Camera Roll

(13)

Chọn thêm Filter

(14)

Chọn Filter muốn sử dụng cho bức ảnh

(15)

Chọn cắt ảnh

(16)

Lưu bức ảnh sau khi cắt


9

(17)

Chọn chèn khung

(18)

Chèn khung mình muốn cho bức ảnh

(19)

Lưu ảnh sau khi chèn khung

(20)

Lưu ảnh sau khi chỉnh sửa

(21)

Chia sẻ bức ảnh lên mạng xã hội

3.1.1.2. Gom nhóm chức năng
v Gom nhóm các chức năng đơn giản
Chức năng chi tiết

Chức năng sau khi gom nhóm

(04) Bật/Tắt Flash
(05) Chuyển đổi giữa sử dụng
camera trước và sau

Chụp ảnh

(06) Chụp ảnh
(07) Xoá và chụp lại nếu chưa ưng ý
(08) Lưu ảnh đã chụp

Xử lý ảnh

(20) Lưu ảnh sau khi chỉnh sửa
(11) Chọn ảnh muốn chỉnh sửa
(10) Chọn Folder lưu ảnh

Chọn ảnh cần chỉnh sửa hoặc chia sẻ

(13) Chọn thêm Filter
(14) Chọn Filter muốn sử dụng cho

Áp dụng bộ lọc cho ảnh

bức ảnh
(15) Chọn cắt ảnh
(16) Lưu bức ảnh sau khi cắt

Cắt bức ảnh

(17) Chọn chèn khung
(18) Chèn khung mình muốn cho
bức ảnh
(19) Lưu ảnh sau khi chèn khung

Thay đổi khung viền


10

(21) Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

Bảng 1.1. Bảng gom nhóm chức năng đơn giản
v Loại bỏ chức năng vô nghĩa trong hệ thống
(01) Vào Camera
(02) Vào Camera Roll
(03) Vào chỉnh sửa ảnh
(09) Thoát Camera
(12) Thoát Camera Roll
v Gom nhóm chức năng cụ thể
1. Chụp ảnh

Chức năng
chụp ảnh

2. Xử lý ảnh
3. Chọn ảnh muốn được chỉnh sửa từ
Camera Roll

Chức năng
chọn ảnh

4. Áp dụng bộ lọc cho ảnh

Easy Filter
Chức năng chỉnh

5. Cắt bức ảnh

sửa ảnh
6. Thay đổi khung viền
7. Chia sẻ lên mạng xã hội

Ứng dụng

Chức năng chia sẻ

Bảng 1.2. Bảng gom nhóm chức năng cụ thể


11

3.1.1.3. Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)
Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống quản lý học viên:
Ứng dụng
Easy Filter

1. Chức năng
chọn ảnh

4. Chức năng
chia sẻ

3. Chức năng
chỉnh sửa ảnh

2. Chức năng
chụp ảnh

2.1. Chụp ảnh

3.1. Áp dụng
bộ lọc cho ảnh

2.2. Duyệt lại
ảnh đã chụp

3.2. Cắt bức
ảnh
3.3. Thay đổi
khung viền

Hình 1.1. Sơ đồ phân rã chức năng
Mô tả chi tiết chức năng:
v Chức năng chụp ảnh:
- Chụp ảnh: Người dùng sẽ sử dụng các chức năng được cấp sẵn trong ứng dụng
để chụp lại bức ảnh mà người dùng muốn.
- Xử lý ảnh: Sau khi chụp, người dùng có thể tuỳ chọn sử dụng hình ảnh đó hoặc
xoá nó, chụp lại tấm khác.
v Chức năng chọn ảnh:
- Chọn ảnh cần chỉnh sửa hoặc chia sẻ từ Camera Roll: Người dùng mở ứng
dụng lên, chọn Camera Roll, các folder chứa ảnh sẽ hiện ra, người dùng sẽ chọn
1 folder, rồi chọn 1 tấm ảnh trong đó để chỉnh sửa hoặc chia sẻ theo ý muốn.
v Chức năng chỉnh ảnh:
- Áp dụng bộ lọc cho ảnh: Người dùng sẽ chọn các filter được cung cấp sẵn để
áp dụng lên bức ảnh.


12

- Cắt bức ảnh: Người dùng sẽ sử dụng chức năng crop, chọn phần cần giữ của
tấm ảnh, cắt ra, loại bỏ những góc ảnh mà người dùng không muốn xuất hiện
trong bức ảnh.
- Thay đổi khung viền: Người dùng sẽ chọn các khung đã được cung cấp sẵn để
chèn vào bức ảnh của người dùng.
v Chức năng chia sẻ:
- Chia sẻ bức ảnh lên mạng xã hội: Người dụng sau khi đã chụp/chọn/chỉnh
sửa bức ảnh xong có thể tương tác với nút chia sẻ để chia sẻ lên Facebook hoặc
Twitter.

3.1.2.

Xác định luồng thông tin nghiệp vụ
3.1.2.1. Sơ đồ luồng mức ngữ cảnh
Sơ đồ luồng mức ngữ cảnh hệ thống hoạt động của ứng dụng:
Ảnh được chọn từ thư viện

Thư viện ảnh

Người dùng

Ảnh được chỉnh sửa
Ảnh được chụp

Ứng dụng Easy
Filter

Hình 1.2.1. Sơ đồ luồng mức ngữ cảnh

Tương tác


13

3.1.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh:
1. Chức năng
chọn ảnh

Ảnh từ thư viện

Ản
h

đư

ợc

chọ
n từ

Thư viện ảnh
thư

việ

n

Ảnh được chụp

Người dùng

Ảnh đã qua chỉnh sửa

3. Chức năng
chỉnh sửa ảnh

2. Chức năng
chụp ảnh

4. Chức năng
chia sẻ

Ảnh được chụp

Hình 1.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh


14

3.1.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh tiến trình “Chức năng chụp ảnh”:

2.1. Chụp ảnh

Ảnh được chụp

Người dùng

2.2. Duyệt lại ảnh
đã chụp

Thư viện ảnh

Ảnh được chụp

Hình 1.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh tiến trình “Chụp ảnh”


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×