Tải bản đầy đủ

Xây dựng phần mềm quản lý nhà thuốc tân dược

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC TÂN DƯỢC

Niên khóa: 2013-2017

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỖ THỊ THU HIỀN

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC TÂN DƯỢC
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hà Nôi - Năm 2017


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


ĐỖ THỊ THU HIỀN

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÀ THUỐC TÂN DƯỢC
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Nguyễn Đức Tuấn
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hà Nôi - Năm 2017


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hiền

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 14/06/1994

Nơi sinh: Ninh Bình

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Mã số: 13A10010134

Lớp hành chính: 1310A03
1. TÊN ĐỀ TÀI
Xây dựng phần mềm quản lý nhà thuốc tân dược.
2. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG
Xây dựng phần mềm quản lý nhà thuốc tân dược.
3. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 03/01/2017

4. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ : 05/05/2017
5. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
Đề tài “Xây dựng phần mềm quản lý nhà thuốc tân dược” do cá nhân
em thực hiện.
6. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Nguyễn Đức Tuấn
Ngày … tháng … năm 2017
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay công nghệ thông tin được xem là một ngành mũi nhọn của
các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, tiến hành công
nghiệp hóa và hiện đại hóa như nước ta. Sự bùng nổ thông tin và sự phát
triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật số, yêu cầu muốn phát triển thì phải
tin học hóa tất cả các ngành, các lĩnh vực.
Cùng với sự phát triển nhanh chóng về phần cứng máy tính, các phần
mềm ngày càng trở nên đa dạng, phong phú, hoàn thiện hơn và hỗ trợ hiệu
quả cho con người. Các phần mềm hiện nay ngày càng mô phỏng được rất
nhiều nghiệp vụ khó khăn, hỗ trợ cho người dùng thuận tiện sử dụng, thời
gian xử lý nhanh chóng và một số nghiệp vụ được tự động hóa cao.
“Xây dựng phần mềm quản lý nhà thuốc tân dược” với các chức
năng nhập, lưu trữ, xử lý thông tin về quá trình xuất nhập thuốc nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà thuốc. Là một đề tài mang tính thực
tiễn cao, phù hợp với nền kinh tế thị trường, luôn luôn nắm bắt kịp thời
nhưng thông tin mới về các loại thuốc mới cũng như các loại thuốc bán
chạy và các loại thuốc không bán được để phục vụ tốt cho người tiêu
dùng.
Do vậy em chọn đề tài này phần nào đưa ra những nhận xét đanh giá
tổng thể từ đó phát triển hệ thống mới có nhiều chức năng áp dụng cho
công việc quản lý nhà thuốc dựa trên sự hỗ trợ của máy tính. Phần mềm
quản lý sẽ được xây dựng tên ngôn ngữ lập trình C# - là ngôn ngữ lập trình
hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, một ngôn ngữ lập trình
mạnh được sử dụng rộng rãi đem lại hiệu quả cao.


LỜI CẢM ƠN
Đồ án tốt nghiệp là kết quả của một khóa học và là thành quả lao động
của em. Để có thể thực hiện và hoàn thành đồ án này, em đã nhận được sự
hướng dẫn và giúp đỡ rất nhiệt tình của các thầy cô và các bạn trong Khoa
Công Nghệ Thông Tin – Viện Đại học Mở Hà Nội. Em xin gửi lời cảm ơn
chân thành và sâu sắc tới các thầy, các cô trong Khoa, những người đã tận
tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức cần thiết, những kinh nghiệm
quý báo cho em trong suốt bốn năm học tại Viện Đại học Mở Hà Nội để em
có thể tự tin khi thực hiện đồ án này.
Đặc biệt, em xin cảm ơn thầy Nguyễn Đức Tuấn, người đã tận tình, chỉ
bảo động viên và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Trong
thời gian làm đồ án cùng thầy, em không những học hỏi được những kiến
thức mà còn học được khả năng làm việc nghiêm túc, độc lập và có trách
nhiệm với công việc của mình.
Mặc dù, em đã cố gắng hoàn thiện đồ án trong phạm vi và khả năng
cho phép của mình, những chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em
xin kính mong nhận được sự thông cảm và góp ý của các thầy, các cô và các
bạn.
Cuối cùng em xin kính chúc các thầy cô mạnh khỏe, luôn luôn là những
người lái đò ân cần dìu dắt các thế hệ tiếp theo của FITHOU trưởng thành.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017
Sinh viên thực hiện
Đỗ Thị Thu Hiền


MỤC LỤC
NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP..................................................................3
LỜI NÓI ĐẦU ...................................................................................................4
LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................5
TÓM TẮT ĐỒ ÁN ............................................................................................9
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .......................................................................10
DANH MỤC CÁC BẢNG ..............................................................................11
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ .........................................................................12
CHƯƠNG 1 .......................................................................................................1
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI................................................................................1
1.1. Giới thiệu đề tài ....................................................................................1
1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài ...................................................................2
1.2.1. Mục tiêu đề tài ................................................................................2
1.2.2. Phạm vi đề tài .................................................................................4
1.3. Mô tả khái quát .....................................................................................4
1.3.1. Yêu cầu bài toán .............................................................................4
1.3.2. Đối tượng sử dụng hướng tới .........................................................5
1.3.3. Ngôn ngữ lập trình sử dụng............................................................5
1.3.4. Chức năng cơ bản ...........................................................................5
CHƯƠNG 2 .......................................................................................................7
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG .................................................................................7
2.1. Tổng quan về SQL Server ....................................................................7
2.1.1. Giới thiệu........................................................................................7


2.1.2. Lịch sử phát triển............................................................................7
2.1.3. Đặc điểm.........................................................................................8
2.2. Ngôn ngữ lập trình C# ..........................................................................9
2.2.1. Giới thiệu........................................................................................9
2.2.2. Đặc điểm.........................................................................................9
2.2.3. Các loại ứng dụng trong C#..........................................................10
2.3. Lý do lựa chọn công nghệ ..................................................................12
2.3.1. SQL Server ...................................................................................12
2.3.2. Ngôn ngữ lập trình C#..................................................................13
CHƯƠNG 3 .....................................................................................................14
KHẢO SÁT PHÂN TÍCH HỆ THỐNG..........................................................14
3.1. Hiện trạng thực tế ...............................................................................14
3.2. Phát biểu bài toán ...............................................................................15
3.3. Phân tích thiết kế hệ thống..................................................................16
3.3.1. Sơ đồ phân rã chức năng ..............................................................16
3.3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu ......................................................................17
3.3.3. Đặc tả chức năng chi tiết ..............................................................23
3.3.4. Xác định người dùng và các chức năng của mỗi người dùng ......31
CHƯƠNG 4 .....................................................................................................32
THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN............................................................32
4.1. Thiết kế tổng thể .................................................................................32
4.1.1. Phân công giữa người và máy ......................................................32
4.1.2. Phân định quyền của nhân viên ....................................................36


4.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu .........................................................................37
4.2.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu logic ..........................................................37
4.2.2. Mô hình E-R .................................................................................41
4.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý .........................................................42
4.2.4. Mô hình quan hệ ( vẽ bằng diagram)............................................49
CHƯƠNG 5 .....................................................................................................50
TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ..........................................................................50
5.1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm .............................................................50
5.1.1. Cập nhập nhập thuốc.......................................................................52
5.1.2. Cập nhập xuất thuốc........................................................................53
5.1.3. Quản lý thông tin.............................................................................55
5.1.4. Cập nhập thuốc................................................................................57
5.1.5. Thống kê báo cáo ............................................................................58
5.1.6. Tìm kiếm .........................................................................................60
5.2. Thiết kế đầu ra.......................................................................................62
KẾT LUẬN......................................................................................................64
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................66


TÓM TẮT ĐỒ ÁN
Họ và tên: Đỗ Thị Thu Hiền
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Khóa: 2013-2017

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Tuấn
Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý nhà thuốc tân dược
Tóm tắt: Phần mềm xây dựng giúp chủ nhà thuốc hay nhân viên quản
lý hoạt động trong nhà thuốc một cách dễ dàng hiệu quả và thuận tiện. Phần
mềm cũng cho phép tổng hợp báo cáo cuối kỳ chính xác, nhanh chóng. Công
nghệ sử dụng trong đề tài là ngôn ngữ lập trình C# và SQL Server.
Đồ án được chia thành các chương với nội dung như sau:
 Chương 1: Tổng quan về đề tài: Chương này giới thiệu về đề tài, mục
đích, phạm vi nghiên cứu,….
 Chương 2: Công nghệ sử dụng: Chương này tổng quan về C# và SQL
Server và lý do lựa chọn để xây dựng phần mềm.
 Chương 3: Khảo sát và phân tích thiết kế hệ thống: Chương này đưa ra
về hiện trạng thực tế, phát biểu bài toán và phân thích thiết kế hệ thống.
 Chương 4: Thiết kế hệ thống thông tin: Chương này đưa ra thiết kế tổng
thể và thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống.
 Chương 5: Triển khai và kết quả: Chương này trình bày chi tiết về
những gì đồ án đạt được.
 Kết luận: Chương này đưa ra ưu điểm và những hạn chế của đồ án.


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
STT

Chữ viết tắt

Tên đầy đủ

Dịch ra tiếng Việt (Nếu là
tiếng nước ngoài)

1

GPP

Good Pharmacy Practice

Thực hành tốt nhà thuốc

2

SQL

Structure Query

Ngôn ngữ truy vấn mang

Language

tính cấu trúc

Relational Database

Hệ thống quản lý cơ sở dữ

Management System

liệu quan hệ

European Computer

Hiệp hội các nhà sản xuất

Manufacturers

máy tính châu Âu

3
4

RDBMS
ECMA

Association
5

CSDL

Cơ sở dữ liệu

6

GUI

Graphical User Interface

Giao diện đồ họa người
dùng

7

DVT

Đơn vị tính


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Phân quyền nhân viên.....................................................................36
Bảng 4.2. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý THUOC..................................................42
Bảng 4.3. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý NHOMTHUOC ......................................43
Bảng 4.4. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý QUYEN ..................................................43
Bảng 4.5. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý PHANQUYEN........................................44
Bảng 4.6. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý NHACC ..................................................44
Bảng 4.7. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý HĐ_NHAP .............................................45
Bảng 4.8. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý HĐ_BAN ................................................45
Bảng 4.9. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý CT_HĐ_BAN .........................................46
Bảng 4.10. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý BOPHAN..............................................46
Bảng 4.11. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý CT_HĐ_NHAP ....................................47
Bảng 4.12. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý DONVITINH ........................................47
Bảng 4.13. Bảng cơ sở dữ liệu vật lý NHANVIEN..........................................48


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 3.1. Sơ đồ phân rã chức năng ................................................................16
Hình 3.2. Sơ đồ luồng dữ liệu ngữ cảnh .........................................................17
Hình 3.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh .........................................................18
Hình 3.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý thông tin.....................19
Hình 3.5. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý thuốc ..........................20
Hình 3.6. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh quản lý nhập, xuất ..................21
Hình 3.7. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh thống kê báo cáo.....................22
Hình 3.8. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Tìm kiếm .................................23
Hình 4.1. Thiết kế tổng thể- Bán thuốc ...........................................................32
Hình 4.2. Thiết kế tổng thể- Nhập thuốc .........................................................33
Hình 4.3. Thiết kế tổng thể- cập nhật thông tin nhân viên..............................33
Hình 4.4.. Thiết kế tổng thể- Phân quyền nhân viên .......................................34
Hình 4.5. Thiết kế tổng thể- Quyền .................................................................34
Hình 4.6. Thiết kế tổng thể- nhà cung cấp ......................................................35
Hình 4.7. Mô hình ER......................................................................................41
Hình 4.8. Mô hình quan hệ..............................................................................49
Hình 5.1. Giao diện Đăng nhập ......................................................................50
Hình 5.2. Giao diện màn hình chính ...............................................................51
Hình 5.3. Giao diện hóa đơn nhập thuốc ........................................................52
Hình 5.4. Giao diện chi tiết hóa đơn nhập thuốc ............................................53
Hình 5.5. Giao diện hóa đơn bán....................................................................54
Hình 5.6. Giao diện chi tiết hóa đơn bán........................................................54
Hình 5.7. Giao diện quản lý nhân viên ...........................................................55
Hình 5.8. Giao diện quản lý nhà cung cấp......................................................56
Hình 5.9. Giao diện quản lý thuốc ..................................................................57
Hình 5.10. Giao diện quản lý nhóm thuốc .....................................................58


Hình 5.11. Giao diện thống kê thuốc sắp hết hạn ...........................................58
Hình 5.12. Giao diện báo cáo thuốc sắp hết hạn............................................59
Hình 5.13. Giao diện thống kê xuất thuốc.......................................................59
Hình 5.14. Giao diện thống kê bán thuốc .......................................................60
Hình 5.15. Giao diện tìm kiếm thuốc ..............................................................60
Hình 5.16. Giao diện tìm kiếm nhà cung cấp..................................................61
Hình 5.17. Giao diện máy tính mini ................................................................61
Hình 5.18. Đầu ra “Hóa đơn bán” .................................................................62
Hình 5.19. Đầu ra “Hóa đơn nhập” ..............................................................62
Hình 5.20. Đầu ra “Thống kê nhập thuốc” ....................................................63
Hình 5.21. Đầu ra “Thống kê bán hàng” .......................................................63


1
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI
1.1. Giới thiệu đề tài
Công nghệ ngày càng trở nên phát triển và trở thành một phần thiết
yếu của cuộc sống. Với viêc phát triển công nghệ, con người đã tiết kiệm
được nhiều nguyên liệu và nhiên liệu, thời gian và công sức hơn trong việc
sản xuất, vẫn chuyển, lưu thông và quản lý hàng hóa. Chuyên môn hóa và
tự động hóa trong từng khâu làm tăng hiệu năng trong sản xuất. Việc quản
lý cũng ngày một tiện dụng hơn với sự hỗ trợ của công nghệ: máy tính,
điện thoại thông minh … Một phần không thể nhắc đến là các phần mềm
quản lý tiện ích chạy trên các thiết bị phần cứng.
Các phần mềm giúp tiết kiệm một lượng lớn thời gian, công sức của
con người, và tăng độ chính xác và hiệu quả trong công việc (nhất là việc
sửa lỗi và tự động đồng bộ hóa). Ví dụ như việc quản lý thuốc. Nếu không
có sự hỗ trợ của tin học, việc quản lý này phải cần khá nhiều người, chia
thành nhiều khâu, mới có thể quản lý được toàn bộ về số thuốc ( thông tin,
chất lượng, nhập, xuất,….). Các công việc này đòi hỏi nhiều thời gian và
công sức, mà sự chính xác và hiệu quả không cao vì đa số đều làm bằng
thủ công rất ít tự động. Một số nghiệp vụ như tra cứu, thống kê, và hiệu
chỉnh thông tin khá vất vả.
Ngoài ra con có một số khó khăn về vấn đề lưu trữ khá đồ sộ, dễ bị
thất lạc, tốn kém, … Trong khi đó các nghiệp vụ này hoàn toàn có thể tin
học hóa một cách dễ dàng. Với sự giúp đỡ của tin học, việc quản lý nhà
thuốc đã phần nào đáp ứng được công việc của nhà quản lý và việc bán
thuốc của cửa hàng trở nên đơn giản hơn, giảm bớt được các chức năng
hoạt động thủ công. Thay vào đó là công việc của máy tính thực hiện như:
tra cứu, tổng hợp báo cáo, tính toán lãi suất của cửa hàng…đã đựơc hoàn


2
thiện và áp dụng hoàn toàn trong quản lý tự động, khả năng làm việc
nhanh chóng mang hiệu quả cao và độ chính xác lớn trong công việc.
“Xây dựng phần mềm quản lý nhà thuốc tân dược” với các chức
năng nhập, lưu trữ, xử lý thông tin về quá trình xuất nhập thuốc nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà thuốc. Là một đề tài mang tính thực
tiễn cao, phù hợp với nền kinh tế thị trường, luôn luôn nắm bắt kịp thời
nhưng thông tin mới về các loại thuốc mới cũng như các loại thuốc bán
chạy và các loại thuốc không bán được để phục vụ tốt cho người tiêu
dùng. Do vậy em chọn đề tài này phần nào đưa ra những nhận xét đanh giá
tổng thể từ đó phát triển hệ thống mới có nhiều chức năng áp dụng cho
công việc quản lý nhà thuốc dựa trên sự hỗ trợ của máy tính. Phần mềm
quản lý sẽ được xây dựng tên ngôn ngữ lập trình C# - là ngôn ngữ lập trình
hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft [4] , một ngôn ngữ lập
trình mạnh được sử dụng rộng rãi đem lại hiệu quả cao.
1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài
1.2.1. Mục tiêu đề tài
Hiện nay hầu hết các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội các công việc
nhập, xuất, kiểm tra hàng tồn , hàng hết hạn sử dụng và tổng hợp hàng
đều thực hiện một cách thủ công nên không tránh khỏi nhầm lẫn dẫn đến
việc kinh doanh tiến triển chậm. Phần mềm quản lý nhà thuốc ra đời nhằm
giải quyết những khúc mắc trên, giúp cho công việc quản lý trở nên dễ
dàng, hiệu quả và chính xác hơn bằng việc tự động hóa quá trình quản lý
các yếu tố liên quan như thuốc, hóa đơn bán, nhà cung cấp…. Do vậy
mục tiêu hướng đến của đề tài là :
 Nhanh chóng và hiệu quả: Mọi yêu cầu của khách hàng đều sẽ thực
hiện một cách nhanh chóng, không mất nhiều thời gian chờ đợi như
trước đây.


3
 Chính xác và đầy đủ: Các yêu cầu của khách hàng được đáp ứng một
cách đầy đủ và chính xác, không có sự sai lệch như khi áp dụng việc
quản lý bằng giấy tờ một cách thủ công như trước kia. Độ chính xác
gần như 100%.
 Quản lý dễ dàng: Người làm công tác quản lý có thể tra cứu tất cả các
thông tin trong kho dữ liệu một cách nhanh chóng và kết quả trả về
hoàn toàn chính xác và hết sức nhanh chóng.
 Giảm tải: Là hệ quả của việc giải quyết các vấn đề trên, nhân viên bán
hàng sẽ không phải chịu nhiều công việc như trước nữa. Làm cho năng
suất công việc cải thiện đáng kể cũng như tăng cao hiệu quả phục vụ
[1].
Đối với từng chức năng của phần mềm:
 Quản lý thuốc: Quản lý bao gồm tất cả các vấn đề về tỉ giá, nhóm
thuốc, danh mục thuốc, giá tiền, từ khóa, nhà cung cấp. Kèm theo đó,
phần mềm quản lý quản lý nhà thuốc còn giúp doanh nghiệp quản lý
về hạn dùng, đơn vị,….
 Quản lý xuất nhập hàng đơn giản: Lập và quản lý các hóa đơn nhập,
hóa đơn xuất. Quản lý thông tin nhà cung cấp, xuất nhập, và điều
chỉnh nhập/xuất thuốc. Quản lý công việc bán, xử lý đơn hàng của
khách hàng và nhà cung cấp nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.
 Thống kê báo cáo: Chức năng thống kê báo cáo mà các hiệu thuốc có
được con số trung thực và chính xác về doanh thu của nhà thuốc, dữ
liệu báo cáo về nhập – xuất – tồn, đặc biệt là báo cáo về những loại
thuốc sắp hết hạn, danh sách thuốc cần bổ sung …Từ đó gửi các báo
cáo chuyên môn về Sở Y tế.


4
 Quản lý nhân viên: Hỗ trợ phân quyền cho người sử dụng trên từng
chức năng và báo cáo tùy theo các vai trò: nhân viên bán hàng, người
quản lý…
1.2.2. Phạm vi đề tài
Xây dựng một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu ở mức một nhà
thuốc nhỏ vừa, với số lượng thuốc không quá lớn.
1.3. Mô tả khái quát
1.3.1. Yêu cầu bài toán
Xây dựng chương trình quản lý nhà thuốc theo chuẩn GPP.
GPP là tiêu chuẩn thực hành nghề nghiệp tại nhà thuốc của dược
sĩ và nhân sự dựa trên tiêu chuẩn về đạo đức và chuyên môn đạt mức
cao hơn so với yêu cầu pháp lý tối thiểu.
Tiêu chuẩn nhà thuốc đạt chuẩn GPP:
 Về cơ sở vật chất :
Nhà thuốc có diện tích tối thiểu là 10m2, đảm bảo các trang thiết
bị cần thiết để bảo quản thuốc, có không gian bố trí thuốc theo đúng
quy định từ khu bảo quản, khu trưng bày, khu mỹ phẩm…. Đối với các
dạng thuốc bán lẻ không bao bì người bán thuốc cần phải ghi rõ tên
thuốc, nồng độ, hàm lượng, dạng bào chế, hướng dẫn sử dụng…
 Về nhân sự:
Người đứng đầu quầy thuốc là dược sĩ đại học có chứng chỉ hành
nghề theo quy định ban hành, nhân viên của nhà thuốc phải mặc áo blu
trắng, sạch sẽ, gọn gàng, có đeo biển ghi rõ họ tên và chức danh….
Nhân viên bán thuốc thực hành đúng theo quy định đó là tư vấn bán
thuốc đảm bảo và hiệu quả đối với người bệnh, phải đặt lợi ích người
bệnh lên hàng đầu và thực hiện đúng tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp.
 Về hoạt động:


5
Nghiêm cấm mọi hành động quảng cáo nhằm lôi kéo khách hàng
trái với quy định được ban hành. Thực hiện ghi chép, bảo quản và lưu
trữ hồ sơ ít nhất một năm kể từ khi thuốc hết hạn dùng. Bảo đảm ít nhất
5 quy trình là mua thuốc và kiểm soát chất lượng; bán thuốc kê đơn,
bán thuốc không kê đơn, bảo quản và theo dõi chất lượng thuốc, giải
quyết đối với thuốc bị khiếu nại hoặc thu hồi.
1.3.2. Đối tượng sử dụng hướng tới
 Người chủ nhà thuốc.
 Nhân viên của nhà thuốc.
1.3.3. Ngôn ngữ lập trình sử dụng
Sử dụng ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng chương trình.
1.3.4. Chức năng cơ bản
Phần mềm sẽ có chức năng cơ bản sau:
 Chức năng thêm, sửa, xóa các danh mục liên quan
 Chức năng bán thuốc: bao gồm công việc nhận xử lý đơn thuốc từ
khách hàng, kiểm tra thuốc, cập nhật hóa đơn bán.
 Chức năng nhập thuốc: bao gồm quản lý hàng nhập về, kiểm tra
thuốc, cập nhật hóa đơn nhập, nhà cung cấp.
 Chức năng xem báo cáo thống kê: bao gồm các hoạt động truy suất
dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của phần mềm, tính toán tổng hợp và đưa ra
báo cáo hợp lý như báo cáo doanh thu, báo cáo xuất nhập,….
 Chức năng tìm kiếm.
Phân loại chức năng cụ thể:
 Quản trị (admin):
Người quản trị hay là Admin là người làm chủ ứng dụng, họ có
quyền kiểm soát mọi hoạt động của hệ thống. Mỗi admin sẽ được cấp


6
một tài khoản, password và quyền admin. Để thực hiện các chức năng
của mình họ phải đăng nhập tài khoản đã đăng ký vào hệ thống.
Hệ thống khởi động, form đăng nhập sẽ hiện ra, điền tên tài khoản
pasword rồi nhấn nút đăng nhập để gửi lên server .
Khi đó hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu vừa gửi đến, nếu
không hợp lệ hệ thống đưa ra thông báo nhập lại, nếu hợp lệ thì người
quản trị sẽ đăng nhập vào hệ thống.
 Quản lý chức năng
Thực hiện các chức năng quản lý Administractor phân quyền.
 Admin bao gồm chức năng sau:
Chức năng quản tài khoản.
 Nhân viên
Là người dưới quyền Administractor và cũng có những chức
năng nhất định.
Cập nhật một số danh mục cho phép (thêm, sửa ,xóa).
Xử lý nhập thuốc(lập phiếu nhập thuốc).
Xử lý bán thuốc(lập phiếu bán thuốc).
Xem báo cáo , kiểm kê, tổng hợp báo cáo.
1.3.5. Phương pháp nghiên cứu
 Dùng phương pháp phân tích thiết kế hệ thống để thực hiện đề tài.
 Khảo sát thực tế.


7
CHƯƠNG 2
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
2.1. Tổng quan về SQL Server
2.1.1. Giới thiệu
 SQL là viết tắt của Structure Query Language, là ngôn ngữ truy vấn
mang tính cấu trúc. Nó là một công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng
phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Hầu hết các ngôn ngữ bậc cao đều hỗ trợ
SQL như Visual basic, Visual C, Ocracle,…..
 SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational
Database Management System (RDBMS) ) sử dụng câu lệnh SQL
(Transact-SQL) để trao đổi dữ liệu giữa máy Client và máy cài SQL
Server. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các
ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong
RDBMS.
 SQL Server được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ
liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte
và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server có thể
kết hợp “ăn ý” với các server khác như Microsoft Internet
Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server…[3].
2.1.2. Lịch sử phát triển
 Phiên bản đầu tiên của Microsoft SQL Server ra đời đầu tiên vào
năm 1989 cho các hệ điều hành chạy 16 bít với SQL Server phiên
bản 1.0 và tiếp tục phát triển cho tới ngày nay.
 SQL Server của Microsoft được thị trường chấp nhận rộng rãi kể từ
version 6.5. Sau đó Microsoft đã cải tiến và hầu như viết lại một
engine mới cho SQL Server 7.0. Cho nên có thể nói từ version 6.5
lên version 7.0 là một bước nhảy vọt. Có một số đặc tính của SQL


8
Server 7.0 không tương thích với version 6.5. Trong khi đó từ
Version 7.0 lên version 8.0 (SQL Server 2000) thì những cải tiến
chủ yếu là mở rộng các tính năng về web và làm cho SQL Server
2000 đáng tin cậy hơn.
 Một điểm đặc biệt đáng lưu ý ở phiên bản 2000 là MultipleInstance. Tức là bạn có thể cài dặt phiên bản 2000 chung với các
phiên bản trước mà không cần phải gỡ chúng. Nghĩa là bạn có thể
chạy song song version 6.5 hoặc 7.0 với phiên bản 2000 trên cùng
một máy (điều này không thể xảy ra với các phiên bản trước đây).
Khi đó phiên bản cũ trên máy bạn là Default Instance còn phiên bản
2000 mới vừa cài sẽ là Named Instance.
 Từ tháng 10 năm 2016, các phiên bản sau được Microsoft hỗ trợ:
 SQL Server 2008 R2
 SQL Server 2012
 SQL Server 2014
 SQL Server 2016
Phiên bản hiện tại là Microsoft SQL Server 2016, xuất bản vào
ngày 1/6/2016. SQL Server 2016 chỉ hỗ trợ cho các bộ vi xử lý 64
bít.
2.1.3. Đặc điểm
 SQL là ngôn ngữ tựa tiếng anh
 SQL là ngôn ngữ phi thủ tục, nó không yêu cầu ta cách thức truy
cập như thế nào. Tất cả các thông báo của SQL đều dễ sử dụng mà ít
khả năng mắc lỗi.
 SQL cung cấp tập lệnh phong phú cho các công việc hỏi đáp dữ liệu
như chèn, cập nhật, xóa các hàng trong một quan hệ, tạo sửa đổi,
thêm xóa các đối tượng trong cơ sở dữ liệu.


9
2.2. Ngôn ngữ lập trình C#
2.2.1. Giới thiệu
 C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát,
hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft và được phê chuẩn
bởi European Computer Manufacturers Association (ECMA) và
International Standards Organization (ISO).
 C# được phát triển bởi Anders Hejlsberg và team của ông trong khi
phát triển .Net Framework.
 C# được thiết kế cho Common Language Infrastructure (CLI), mà
gồm Executable Code và Runtime Environment, cho phép chúng ta
sử dụng các ngôn ngữ high-level đa dạng trên các nền tảng và cấu
trúc máy tính [4].
2.2.2. Đặc điểm
 C#, theo một hướng nào đó, là ngôn ngữ lập trình phản ánh trực tiếp
nhất đến.NET Framework mà tất cả các chương trình.NET chạy, và
nó phụ thuộc mạnh mẽ vào Framework này. Mọi dữ liệu cơ sở đều
là đối tượng, được cấp phát và hủy bỏ bởi trình dọn rác GarbageCollector (GC), và nhiều kiểu trừu tượng khác chẳng hạn như class,
delegate, interface, exception, v.v, phản ánh rõ ràng những đặc
trưng của.NET runtime.
 So sánh với C và C++, ngôn ngữ này bị giới hạn và được nâng cao ở
một vài đặc điểm nào đó, nhưng không bao gồm các giới hạn sau
đây:
 Các con trỏ chỉ có thể được sử dụng trong chế độ không an toàn.
Hầu hết các đối tượng được tham chiếu an toàn, và các phép tính
đều được kiểm tra tràn bộ đệm. Các con trỏ chỉ được sử dụng để


10
gọi các loại kiểu giá trị; còn những đối tượng thuộc bộ thu rác
(garbage-collector) thì chỉ được gọi bằng cách tham chiếu.
 Các đối tượng không thể được giải phóng tường minh.
 Chỉ có đơn kế thừa, nhưng có thể cài đặt nhiều interface trừu
tượng (abstract interfaces). Chức năng này làm đơn giản hóa sự
thực thi của thời gian thực thi.
 C# thì an-toàn-kiểu (typesafe) hơn C++.
 Cú pháp khai báo mảng khác nhau("int[] a = new int[5]" thay vì
"int a[5]").
 Kiểu thứ tự được thay thế bằng tên miền không gian
(namespace).
 C# không có tiêu bản.
 Có thêm Properties, các phương pháp có thể gọi các Properties
để truy cập dữ liệu.
 Có reflection.
2.2.3. Các loại ứng dụng trong C#
Sử dụng C#, ta có thể tạo ra rất nhiều kiểu ứng dụng, ở đây ta
quan tâm đến ba kiểu ứng dụng chính: Console, Window và ứng dụng
Web
 Ứng dụng Console
Ứng dụng Console là ứng dụng có giao diện text, chỉ xử lý nhập
xuất trên màn hình Console, tương tự với các ứng dụng DOS trước đây.
Ứng dụng này giao tiếp với người dùng bằng bàn phím và không có
giao diện đồ họa (GUI).
Ví dụ: Chương trình Console sau đây sử dụng hai phương thức
Console.ReadLine và Console.Writeline để nhập và xuất số nguyên a
ra màn hình:


11
static void Main(string[] args)
{
int a = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("a = " + a);
Console.ReadLine();
}
Chạy chương trình: Để chạy chương trình, ta chọn Debug →
Start hoặc nhấn F5, Visual Studio sẽ hiển thị cửa sổ Console cho
phép nhập và in số nguyên.
 Ứng dụng Windows Form
Ứng dụng Windows Forms là ứng dụng được hiển thị với giao
diện cửa sổ đồ họa. Chúng ta chỉ cần kéo và thả các điều khiển
(control) lên cửa sổ Form. Visual Studio sẽ sinh mã trong chương
trình để tạo ra, hiển thị các thành phần trên cửa sổ.
Ứng dụng này giao tiếp với người dùng bằng bàn phím và
mouse. Có giao diện đồ họa và xử lý sự kiện.
Biên dịch và chạy chương trình: Để biên dịch chương trình, ta
chọn Build → Build Solution. Để chạy chương trình, ta chọn Debug
→ Start. Nếu ta có thay đổi nội dung của Form, như đặt thêm điều
khiển khác lên Form chẳng hạn, ta phải yêu cầu Visual Studio biên
dịch lại.
 Ứng dụng Web
Kết hợp với ASP .NET, C# đóng vài trò xử lý bên dưới
(underlying code).
Có giao diện đồ họa và xử lý sự kiện.


12
Môi trường .NET cung cấp công nghệ ASP.NET giúp xây dựng
những trang Web động. Để tạo ra một trang ASP.NET, người lập trình
sử dụng ngôn ngữ biên dịch như C# hoặc C# để viết mã. Để đơn giản
hóa quá trình xây dựng giao diện người dùng cho trang Web, .NET giới
thiệu công nghệ Webform. Cách thức tạo ra các Web control tương tự
như khi ta xây dựng ứng dụng trên Window Form.
2.3. Lý do lựa chọn công nghệ
2.3.1. SQL Server
 Khả năng giám sát thông minh: khả năng giám sát dữ liệu đượ bổ
sung thông qua các CSDL. Với khả năng cho phép quản trị CSDL
thực hiện những giám sát hiệu quả hơn trên dữ liệu.
 Lập trình dễ dàng hiệu quả: các lập trình viên có thể chuyển đổi qua
lại giữa các ngôn ngữ ứng dụng như C#, VB.NET và ngôn ngữ truy
vấn SQL, nhờ vậy các lập trình có thể thực hiện truy vấn CSDL
ngay trong các dòng lệnh của ngôn nữ lập trình ứng dụng.
 Tính năng ổn định cao: giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động hệ
thống cũng như cung cấp khả năng cắm nóng CPU mà không cần
khởi động lại.
 Mã hóa trong suốt và hiệu quả: khả năng mã hóa được mở rộng ra
cho toàn bộ CSDL, dữ liệu và các tệp tin nhật ký cũng như cung cấp
khả năng mã hóa trong suốt cho phép ứng dụng có thể mã hóa và
tìm kiếm dữ liệu mã hóa mà không cần phải thiết kế lại ứng dụng.
 Lưu trữ được nhiều loại dữ liệu.
 Khả năng thao tác song hành trên các bảng dữ liệu phân vùng.
 Tăng tốc khả năng truy vấn dữ liệu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×