Tải bản đầy đủ

Xây dựng phần mềm quản lý học viên cho trung tâm tin học

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN CHO TRUNG TÂM TIN HỌC Niên khóa : 2012 – 2016

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐÀM THỊ THU HIỀN

XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN CHO TRUNG TÂM
TIN HỌC

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hà Nội - Năm 2016


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐÀM THỊ THU HIỀN


XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN CHO TRUNG TÂM
TIN HỌC
Chuyên ngành: Công nghệ thông tin
Cán bộ hướng dẫn: ThS Thạc Bình Cường

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hà Nội - Năm 2016


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày19 tháng 05 năm 2016
NHIỆM VỤ CỦA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Họ và tên: Đàm Thị Thu Hiền

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/11/1994

Nơi sinh: Hà Nội

Chuyên ngành: Tin học ứng dụng

Mã số: 12A10010116

Lớp Hành chính: 1210A03
1.TÊN ĐỀ TÀI
Xây dựng phần mềm quản lý học viên cho trung tâm tin học

2. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG
- Tìm hiểu các mô hình quản lý học viên từ thực tế
- Phân tích thiết kế hệ thống quản lý học viên cho trung tâm tin học


- Lập trình xây dựng phần mềm quản lý học viên cho trung tâm tin học
3. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 04/01/2016
4. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ
5. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS Thạc Bình Cường

Ngày19 tháng 05 năm 2016
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


LỜI NÓI ĐẦU
Ngày nay nhu cầu học tập nâng cao kiến thức của con người ngày càng
phát triển mạnh mẽ và vô cùng cần thiết không chỉ đối với học sinh, sinh
viên mà còn cả những nhân viên, công nhân, người dân muốn nâng tầm tri
thức phát triển bản thân. Ngoài việc học tập trên trường lớp, trên sách vở
trên các trang mạng diễn đàn thì nhu cầu học tập tại các trung tâm giáo
dục là vô cùng lớn.
Đáp ứng nhu cầu thiết yếu này đã có rất nhiều trung tâm giáo dục đã được
mở ra cung cấp những khóa học, lớp học về các mảng lĩnh vực đa dạng
được nhiều người quan tâm trong đó có lĩnh vực Công nghệ thông tin.
Trong xu thế nước ta đang trong giai đoạn công nghiệp hóa– hiện đại hóa
đất nước thì việc phát triển ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi ngành
nghề, lĩnh vực của đời sống là vô cùng cần thiết. Hơn nữa đa phần các
trung tâm tin học ngày nay đã áp dụng những phương pháp học tập, rèn
luyện khoa học, môi trường học tập năng động, các kiến thức được cập
nhật hàng ngày, trang thiết bị hiện đại khiến các trung tâm tin học ngày
càng nhiều học viên quan tâm và đến theo học.
Khi các trung tâm được phát triển mở rộng thì việc quản lý các thông tin
của trung tâm (như quản lý giáo viên, quản lý nhân viên, quản lý lớp học,
quản lý học viên...) bằng phương pháp thủ công không còn thích hợp bởi
sự tiêu tốn một lượng lớn thời gian, tốc độ công việc chậm chạp, nhiều khi
gây rắc rối trong quá trình xử lý, dễ xảy ra nhầm lẫm, mất mát thông tin,
tính bảo mật kém.


Hơn nữa với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin việc ứng
dụng các phần mềm quản lý vào các trung tâm giáo dục là vô cùng dễ
dàng và tiện lợi.
Nhờ có những phầm mềm này giờ đây việc quản lý thông tin của các
trung tâm giáo dục sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Giảm bớt được thời gian, chi
phí nhân công, hạn chế tối đa sự sai sót thông tin, mềm dẻo trong các hành
động điều chỉnh, tăng tính năng bảo mật mạnh mẽ cho các thông tin.
Chính vì những lý do trên em đã lựa chọn đề tài “Xây dựng phần mềm
quản lý học viên cho trung tâm tin học” với mong muốn xây dựng một
phầm mềm quản lý học viên có thể áp dụng thực tế vào các trung tâm tin
học, đáp ứng được yêu cầu về giao diện, khả năng xử lý thông tin, tính dễ
dàng sử dụng và độ bảo mật cao của các trung tâm.


MỤC LỤC
Chương 1
KHẢO SÁT HỆ THỐNG
1.1. Mô tả hệ thống............................................................................................... 1
1.1.1. Nhiệm vụ cơ bản...................................................................................... 1
1.1.2. Cơ cấu tổ chức ......................................................................................... 1
1.1.3. Quy trình xử lý ........................................................................................ 2
1.1.4. Mẫu biểu.................................................................................................. 5
1.2. Mô hình tiến trình nghiệp vụ.......................................................................... 9
1.2.1. Định nghĩa ký hiệu sử dụng ..................................................................... 9
1.2.2. Mô hình tiến trình nghiệp vụ .................................................................... 9
Chương 2
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG
2.1. Sơ đồ phân rã chức năng .............................................................................. 10
2.1.1. Xác định chức năng chi tiết .................................................................... 10
2.1.2. Gom nhóm chức năng ........................................................................... 10
2.1.3.Sơ đồ phân rã chức năng ......................................................................... 11
2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu...................................................................................... 12
2.2.1. Ký hiệu sử dụng ..................................................................................... 12
2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh ..................................................... 13
2.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh ................................................................ 13
2.2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh ........................................................ 15
2.3. Đặc tả chức năng chi tiết .............................................................................. 18
Chương 3
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ DỮ LIỆU
3.1. Mô hình ER mở rộng ................................................................................... 24
3.1.1. Xác định kiểu thực thể, kiểu thuộc tính .................................................. 24
3.1.2. Xác định kiểu liên kết ............................................................................ 25
3.1.3. Mô hình ER mở rộng ............................................................................. 26
3.2. Mô hình ER quan hệ .................................................................................... 28


Chương 4
THIẾT KẾ HỆ THỐNG
4.1. Thiết kế tổng thể .......................................................................................... 30
4.2. Thiết kế kiểm soát ....................................................................................... 34
4.2.1.Xác định nhóm người dùng ..................................................................... 34
4.2.2. Phân định quyền hạn nhóm người dùng ................................................. 34
4.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu.................................................................................. 34
4.3.1. Xác định tình huống và thêm thuộc tính kiểm soát ................................. 34
4.3.2. Mô hình dữ liệu hệ thống ...................................................................... 36
4.3.3. Đặc tả bảng dữ liệu ................................................................................ 37
4.4. Thiết kế giao diện ........................................................................................ 47
4.5. Đề mô chương trình ..................................................................................... 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................... 48


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Gom nhóm các chức năng của phần mềm .............................................. 11
Bảng 3.1. Xác định kiểu liên kết giữa các kiểu thực thể ......................................... 25


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 1.1. Mô hình tiến trình nghiệp vụ .................................................................... 9
Hình 2.1. Sơ đồ phân rã chức năng ........................................................................ 12
Hình 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh .................................................... 12
Hình 2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh ................................................................ 14
Hình 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của tiến trình quản lý đăng nhập ..... 15
Hình 2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của tiến trình quản lý thông tin lớp
học ........................................................................................................................ 15
Hình 2.6. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của tiến trình quản lý học viên ........ 16
Hình 2.7. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của tiến trình lập hóa đơn ................ 16
Hình 2.8. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của tiến trình cập nhật danh sách học
viên lớp học ........................................................................................................... 17
Hình 2.9. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của tiến trình cập nhật thông tin trung
tâm ........................................................................................................................ 17
Hình 2.10. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của tiến trình cấp giấy chứng nhận 18
Hình 3.1. Mô hình ER mở rộng ............................................................................. 27
Hình 3.2. Mô hình ER quan hệ .............................................................................. 29
Hình 4.1. Phân định công việc thủ công và máy tính tiến trình quản lý đăng nhập . 30
Hình 4.2. Phân định công việc thủ công và máy tính tiến trình quản lý thông tin lớp
học ........................................................................................................................ 31
Hình 4.3. Phân định công việc thủ công và máy tính tiến trình nhập thông tin học
viên ....................................................................................................................... 31
Hình 4.4. Phân định công việc thủ công và máy tính tiến trình lập hóa đơn ........... 32
Hình 4.5. Phân định công việc thủ công và máy tính tiến trình tạo danh sách học
viên lớp học ........................................................................................................... 32
Hình 4.6. Phân định công việc thủ công và máy tính tiến trình cập nhật thông tin
trung tâm ............................................................................................................... 33
Hình 4.7. Phân định công việc thủ công và máy tính tiến trình cấp giấy chứng nhận
.............................................................................................................................. 33
Hình 4.8. Mô hình dữ liệu hệ thống ....................................................................... 36


1

Chương 1
KHẢO SÁT HỆ THỐNG
1.1. Mô tả hệ thống
1.1.1. Nhiệm vụ cơ bản
Hệ thống quản lý học viên cho trung tâm tin học có nhiệm vụ quản lý
thông tin cá nhân, thông tin lớp học của học viên. Lưu trữ kết quả học tập
và cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học cho học viên.
1.1.2. Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của hệ thống như sau:
• Quản lý thông tin lớp học
• Quản lý thông tin khóa học
• Quản lý thông tin lớp học
• Quản lý học viên
• Cập nhật thông tin học viên
• Cập nhật lớp học học viên đăng kí
• Lập hóa đơn
• Lập hóa đơn đặt cọc
• Lập hóa đơn học phí
• Cập nhật danh sách học viên lớp học
• Nhân viên sẽ lập danh sách học viên lớp học và chuyển cho
giảng viên phụ trách lớp học
• Nhân viên thực hiện cập nhật kết quả học tập vào hệ thống
• Cập nhật thông tin trung tâm
• Nhân viên phụ trách nhập thông tin lấy thông tin của nhân viên
trung tâm và cập nhật vào hệ thống


2

• Nhân viên phụ trách nhập thông tin lấy thông tin của giảng viên
và cập nhật vào hệ thống
• Cấp giấy chứng nhận
• Căn cứ vào danh sách học viên lớp học để trung tâm sẽ lập giấy
chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên
• Sau đó học viên sẽ được nhận giấy chứng nhận
• Nếu thông tin giấy chứng nhận sai sót thì nhân viên sẽ cập nhật
và chỉnh sửa lại.
• Quản lý đăng nhập
• Cập nhật thông tin đăng nhập cho nhân viên
• Phân quyền cho nhân viên
1.1.3. Quy trình xử lý
Trung tâm tin học giảng dạy nhiều khóa học chuyên về ngành công nghệ
thông tin. Thông tin mỗi khóa học gồm mã khóa học và tên khóa học. Các
khóa học của trung tâm bao gồm: Khóa học .NET, khóa học Java, lập
trình di động, lập trình PHP, khóa học Tester, Tin học văn phòng,
Database, khóa học Photoshop, khóa học SEO.
Mỗi khóa học sẽ được mở một hoặc nhiều lớp học. Thông tin mỗi lớp học
gồm: Mã lớp, mã khóa học, số buổi, ngày bắt đầu học, buổi học, giờ học,
học phí.
Khi học viên đã tìm hiểu thông tin của trung tâm và có ý muốn tham gia
một hoặc nhiều khóa học tại trung tâm thì học viên đến đăng kí với nhân
viên của trung tâm các thông tin cá nhân bao gồm: Họ và tên, ngày sinh,
giới tính, địa chỉ, số điện thoại, nơi sinh, email, nghề nghiệp và thông tin
lớp học muốn đăng kí. Nhân viên trung tâm sẽ tiến hành nhập thông tin


3

của học viên cung cấp vào phần mềm quản lý học viên. Mỗi học viên sẽ
có một mã học viên duy nhất. Và lớp học viên muốn đăng kí.
Sau đó học viên sẽ phải nộp 1 triệu VNĐ tiền đặt cọc cho mỗi khóa học.
Nhân viên trung tâm sẽ thu tiền và lập hóa đơn đặt cọc. Hóa đơn đặt cọc
sẽ được in làm 2 bản một bản học viên giữ, một bản trung tâm giữ và lấy
chữ kí của nhân viên và học viên.
Nếu trước hạn mở lớp một tuần học viên không muốn học lớp học đã
đăng kí hoặc không muốn học tại trung tâm nữa thì có thể báo lại cho
nhân viên để điều chỉnh. Học viên có thể được chuyển sang lớp học khác
hoặc được hoàn lại tiền đặt cọc.
Thông tin cần lưu trữ trong hóa đơn đặt cọc gồm: Mã hóa đơn đặt cọc, mã
lớp, tên khóa học, họ tên học viên, địa chỉ học viên, mã nhân viên thu tiền,
mã nhân viên lập hóa đơn, số tiền nộp, ngày lập hóa đơn đặt cọc.
Khi lớp học đã được giám đốc trung tâm quyết định mở lớp thì nhân viên
sẽ báo lại cho học viên và hẹn ngày học viên đến hoàn thiện học phí. Học
viên phải hoàn thiện học phí trước khi nhập học chính thức.
Khi học viên đến hoàn thành tiền học phí nhân viên trung tâm sẽ thực hiện
đối chiếu thông tin với hóa đơn đặt cọc, thu tiền và lập hóa đơn học phí.
Hóa đơn học phí sẽ được in thành 2 bản, lấy chữ kí của học viên, nhân
viên thu tiền, nhân viên lập hóa đơn.


4

Thông tin của hóa đơn học phí gồm: mã hóa đơn học phí, mã hóa đơn đặt
cọc, mã học viên, họ tên học viên, địa chỉ, mã nhân viên thu tiền, mã nhân
viên lập hóa đơn, số tiền thu, ngày lập hóa đơn học phí.
Sau đó nhân viên trung tâm sẽ tiến hành in danh sách học viên của lớp học
được mở và chuyển danh sách đó cho giảng viên được phân công phụ
trách lớp. Giảng viên có trách nhiệm giảng dạy và theo dõi tình hình học
tập của lớp học đó. Trong quá trình giảng dạy giảng viên sẽ căn cứ vào
tình hình, kết quả học tập của học viên để điền đánh giá kết quả học tập
vào danh sách học viên lớp học.
Khi lớp học kết thúc giảng viên chuyển danh sách học viên lớp học cho
nhân viên trung tâm nhập vào hệ thống.
Căn cứ vào kết quả học tập này trung tâm sẽ cấp giấy chứng nhận hoàn
thành khóa học cho học viên.
Phần mềm cũng sẽ lưu trữ thông tin của nhân viên và giảng viên của trung
tâm. Thông tin lưu trữ của nhân viên là: Mã nhân viên (Mỗi nhân viên có
một mã nhân viên duy nhất), họ tên nhân viên, ngày sinh, giới tính, địa
chỉ, số điện thoại, Email, chức vụ. Mỗi nhân viên sẽ được cấp một tài
khoản để đăng nhập vào hệ thống với tên đăng nhập là mã nhân viên và
mật khẩu.
Thông tin lưu trữ của giảng viên là: Mã giảng viên (Mỗi giảng viên có
một mã duy nhất), họ tên giảng viên viên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số
điện thoại, Email, chuyên môn.


5

1.1.4. Mẫu biểu
Hóa đơn đặt cọc
TRUNG TÂM TIN HỌC
Mã HDDC……….
HÓA ĐƠN THU TIỀN ĐẶT CỌC
Họ tên người nộp tiền : ………………………………………………………………
Địa chỉ : ………………………………………………………………………………
Đã đăng kí lớp học : ………………………………………………………………….
Số tiền đặt cọc :……………………………………………………………………….
Ngày….tháng…..năm……
Người nộp tiền
(Kí, ghi rõ họ tên)

Người thu tiền
(Kí, ghi rõ họ tên)

Người lập hóa đơn
(Kí, ghi rõ họ tên)

Hóa đơn học phí
TRUNG TÂM TIN HỌC

Mã HDDC……….

Mã HDHP……….

HÓA ĐƠN HỌC PHÍ
Họ tên người nộp tiền : …………………………………………………………….
Địa chỉ : …………………………………………………………………………….
Đã đăng kí lớp học : …………………………………………………………………
Số tiền đặt cọc :………………………………………………………………………
Số tiền còn lại :………………………………………………………… ……………
Ngày….tháng…..năm……
Người nộp tiền
(Kí, ghi rõ họ tên)

Người thu tiền
(Kí, ghi rõ họ tên)

Người lập hóa đơn
(Kí, ghi rõ họ tên)


6

Danh sách học viên lớp học [3]
TRUNG TÂM TIN HỌC
Mã danh sách…………..
DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP ………..
Khóa học: …………………………………………………………………
Giảng viên: …………………………………………………………………
Buổi học : ……………………………………………………………………
Giờ học : …………………………………………………………………….
Ngày bắt đầu học : …………………………………………………………..
Ngày kết thúc lớp học: ………………………………………………………
STT

Họ tên học viên

Ngày sinh

Kết quả học tập

Ghi chú

Giảng viên
(ký, ghi rõ họ tên)


7

Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRUNG TÂM TIN HỌC
CHỨNG NHẬN
Ông/Bà: ......................................................................................................................
Sinh ngày....................................................................................................................
Nơi sinh:…………………………………………………………………………….
Đã hoàn thành khóa học............................................................................................
Tại trung tâm tin học
Từ ngày:………………. đến……………….
Xếp loại :…………………………………….
Ngày....tháng.....năm....
Giám đốc trung tâm
(Kí, đóng dấu)

Số .............

Thông tin học viên
TRUNG TÂM TIN HỌC
THÔNG TIN HỌC VIÊN
In ngày….tháng….năm….

học
viên

Họ tên

Ngày
sinh

Giới
ính

Địa chỉ Số
điện
thoại

Nơi sinh Emai

Nghề
nghiệp


8

Thông tin nhân viên
TRUNG TÂM TIN HỌC
THÔNG TIN NHÂN VIÊN
In ngày….tháng….năm….


Họ tên

nhân

Ngày

Giới

Địa

Số điện Email

sinh

tính

chỉ

thoại

Chức vụ

viên

Thông tin giảng viên
TRUNG TÂM TIN HỌC
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN
In ngày….tháng….năm….

giảng
viên

Họ tên

Ngày
sinh

Giới
tính

Địa
chỉ

Số điện Email
thoại

Chuyên
môn


9

1.2. Mô hình tiến trình nghiệp vụ
1.2.1. Định nghĩa ký hiệu sử dụng
Kí hiệu

Ý nghĩa
Bộ phận trong hệ thống
Tác nhân tác động vào hệ thống
Luồng thông tin

1.2.2. Mô hình tiến trình nghiệp vụ

Hình 1.1. Mô hình tiến trình nghiệp vụ


10

Chương 2
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ CHỨC NĂNG
2.1. Sơ đồ phân rã chức năng
2.1.1. Xác định chức năng chi tiết
Căn cứ vào quy trình xử lý ta xác định được các chức năng chi tiết là:
1. Cập nhật thông tin đăng nhập
2. Phân quyền người dùng
3. Cập nhật thông tin khóa học
4. Cập nhật thông tin lớp học
5. Cập nhật thông tin học viên
6. Cập nhật lớp học học viên đăng kí
7. Lập hóa đơn đặt cọc
8. Lập hóa đơn học phí
9. Lập danh sách học viên lớp học
10. Cập nhật kết quả học tập
11. Cập nhật thông tin nhân viên
12. Cập nhật thông tin giảng viên
13. Lập giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
14. Cập nhật thông tin giấy chứng nhận
2.1.2. Gom nhóm chức năng
Thực hiện gom nhóm theo các chức năng của phần mềm quản lý học
viên cho trung tâm tin học như sau:


11

Bảng 2.1. Gom nhóm các chức năng của phần mềm
1. Cập nhật thông tin đăng nhập

Quản lý đăng nhập

2. Phân quyền người dùng
3. Cập nhật thông tin khóa học

Quản lý thông tin lớp

4. Cập nhật thông tin lớp học

học

5. Cập nhật thông tin học viên

Quản lý học viên

6. Cập nhật lớp học học viên đăng kí
7. Lập hóa đơn đặt cọc

Lập hóa đơn

8. Lập hóa đơn học phí

Quản
lý học
viên
cho

9. Lập danh sách học viên lớp học

Cập nhật danh sách trung

10. Cập nhật kết quả học tập

học viên lớp học

11. Cập nhật thông tin nhân viên

Cập nhật thông tin tin

12. Cập nhật thông tin giảng viên

trung tâm

tâm
học

13. Lập giấy chứng nhận hoàn thành
Cấp giấy chứng nhận

khóa học
14. Cập nhật thông tin giấy chứng nhận
2.1.3.Sơ đồ phân rã chức năng

Sơ đồ phân rã chức năng là công cụ khởi đầu để mô tả hệ thống qua chức
năng. Nó cho phép phân rã dần dần các chức năng từ chức năng mức cao
thành chức năng chi tiết nhỏ hơn và kết quả cuối cùng thu được một cây chức
năng. Cây chức năng này sẽ xác định một cách rõ ràng, dễ hiểu cái gì xảy ra
trong hệ thống. [1]
Định nghĩa ký hiệu sử dụng
Ký hiệu

Ý nghĩa
Tên chức năng
Quan hệ phân cấp


12

Sơ đồ phân rã chức năng (BFD)
Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống quản lý học viên cho trung tâm
tin học gồm có 7 chức năng quản lý là: Quản lý đăng nhập, quản lý
thông tin lớp học, quản lý học viên, lập hóa đơn, cập nhật danh sách
học viên lớp học, cập nhật thông tin trung tâm, cấp giấy chứng nhận.
Và 7 chức năng trên được phân cấp thành các chức năng chi tiết như
hình 2.1.

Hình 2.1. Sơ đồ phân rã chức năng

2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu
2.2.1. Ký hiệu sử dụng
Kí hiệu

Ý nghĩa

Quản lý
học viên
trung tâm
tin học

Chức năng xử lý


13

Luồng dữ liệu
Kho dữ liệu
Tác nhân ngoài

2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh
Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh của phầm mềm quản lý học viên
cho trung tâm tin học:
Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh là sơ đồ tổng quan của hệ thống,
nó xác định các tác nhân ngoài tác động vào hệ thống.
Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh của phầm mềm quản lý học viên
cho trung tâm tin học gồm có 3 tác nhân ngoài là Học viên, Nhân viên
và Giảng viên tác động vào hệ thống được mô tả như hình 2.2.

Hình 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh

2.2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh
- Là sự phân rã từ biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh.
- Chức năng chung của hệ thống quản lý học viên được tách ra thành 7
chức năng: Quản lý đăng nhập, quản lý thông tin lớp học, quản lý học


14

viên, lập hóa đơn, cập nhật danh sách học viên lớp học, cập nhật thông
tin trung tâm, cấp giấy chứng nhận.
- Có 3 tác nhân ngoài tác động vào hệ thống gồm Học viên, Nhân viên
và Giảng viên.
- Xuất hiện các kho dữ liệu gồm: Thông tin học viên, thông tin nhân
viên, thông tin giảng viên, danh sách lớp học, danh sách học viên lớp
học, hóa đơn đặt cọc, hóa đơn học phí, giấy chứng nhận.
- Hình 2.3. là sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh của phần mềm quản lý học
viên cho trung tâm tin học.

Hình 2.3. Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh


15

2.2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh
Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh là sự tách ra từ biểu đồ luồng dữ liệu
mức đỉnh. Giúp làm rõ chi tiết hoạt động của từng chức năng của hệ thống.
• Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnhcủatiến trình quản lý đăng nhập

Hình 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của tiến trình
quản lý đăng nhập
• Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnhcủatiến trình quản lý thông tin lớp
học

Hình 2.5. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của tiến trình
quản lý thông tin lớp học


16

• Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh củatiến trình quản lý học viên

Hình 2.6. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của tiến trình
quản lý học viên
• Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh củatiến trình lập hóa đơn

Hình 2.7. Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của tiến trình
lập hóa đơn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x