Tải bản đầy đủ

Thiết kế phần mềm thu tiền điện

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ PHẦN MỀM THU TIỀN ĐIỆN
Giáo viên hướng dẫn

: ĐẶNG HOÀNG ANH

Sinh viên

: HỒ ANH TÚ

Lớp

: HỒ ANH TÚ

Khóa

: 2013-2017


Hệ

: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Hà Nội, tháng 5/2017


VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

KHOA CN ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Họ và tên sinh viên:Hồ Anh Tú
Lớp: k16

Khoá: 2013 - 2017

Ngành đào tạo: Công nghệ Kỹ thuật điện tử, Truyền thông

Hệ đào tạo: ĐHCQ

1/ Tên đề tài TTTN:
Thiết kế phần mềm thu tiền điện.
2/ Nội dung chính:
-

Giới thiệu đề tài

-

Thiết kế

-


Hướng dẫn sử dụng

-

Đánh giá kết quả thu được

3/ Ngày giao :19 /12/2016
4/ Ngày nộp:

06/02/2017

TRƯỞNG KHOA

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: ĐẶNG HOÀNG ANH

MỞ ĐẦU
Ngày nay ta có thể thấy rõ được sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cùng
với những ứng dụng vô cùng quan trọng của nó. Công nghệ đã góp một phần không
nhỏ trong công cuộc thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Một trong những ứng dụng
của ngành công nghệ đó là xu hướng tin học hóa các hệ thống nói chung và các hệ
thống quản lý nói riêng. Việc ứng dụng công nghệ vào các bộ máy làm việc của cơ
quan, xí nghiệp là một trong những yếu tố rất quan trọng để đưa nước ta
sánh vai với các cường quốc năm châu. Đất nước ngày càng phát triển cùng
với nhiều sự chuyển biến trên thế giới nên tin học với con người là xu thế
tất yếu để hội nhập với nền công nghiệp mới. Để đảm bảo nguồn thông tin
luôn sẵn sàng và đáp ứng kịp thời cho nhu cầu truy xuất. Vì vậy ta phải
quản lí thông tin một cách khoa học và thống nhất giúp con người dễ dàng
trao đổi truy xuất và bảo mật thông tin. Chính vì những lý do trên em đã
quyết điịnh chọn đề tài “thiết kế phần mềm thu tiền điện”. Bởi vì đồ án rất
thực tế, phù hợp với tình hình hiện nay. Mục đích đề tài đưa ra phần mềm
giúp việc thu tiền điện bớt khó khăn hơn, thay sức người bằng máy tính.Nội
dung của đề tài được trình bày như sau:
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ THU TIỀN ĐIỆN
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: ĐẶNG HOÀNG ANH

LỜI CẢM ƠN
Trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới các thầy cô giáo trong
viện đại học Mở nói chung và các thầy cô giáo trong khoa điện tử thông tin nói riêng
đã tận tình giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong
suốt thời gian qua.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Đặng Hoàng Anh, thầy đã tận tình
giúp đỡ, chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Trong thời
gian làm việc với thầy em không ngừng tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích mà còn
học tập được tinh thần làm việc, thái độ nghiên cứu khoa học nghiêm túc, hiệu quả,
đây là những điều rất cần thiết cho em trong quá trình học tập và công tác sau này.
Sau cùng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đã động viên đóng góp
và giúp đỡ trong qua trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp.


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: ĐẶNG HOÀNG ANH

NHẬN XÉT
CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
..………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Điểm: ………. ( Bằng chữ: …………………………..)

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017

Giảng viên hướng dẫn


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: ĐẶNG HOÀNG ANH

NHẬN XÉT
CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN
..………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
Điểm: ………. ( Bằng chữ: …………………………..)

Hà Nội, ngày … tháng … năm 2017

Giảng viên hướng dẫn


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: ĐẶNG HOÀNG ANH
MỤC LỤC

MỞ ĐẦU
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC HÌNH ẢNH
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI ................................................................... 1
1.1 Tổng quan ................................................................................................ 1
1.2 Mục tiêu ................................................................................................... 1
1.3 Ý nghĩa..................................................................................................... 2
CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ THU TIỀN ĐIỆN ...................................... 3
2.1 Mô hình tổng quan ................................................................................... 3
2.2 Quy trình nghiệp vụ ................................................................................. 5
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .......................................... 7
3.1 Thiết kế chức năng ................................................................................... 7
3.1.1 .Chức năng đăng ký .............................................................................. 7
3.1.2 .Chức năng đăng nhập ........................................................................... 8
3.1.3 .Chức năng lấy IP ................................................................................. 9
3.1.4 .Chức năng lấy phát sinh ..................................................................... 10
3.1.5 .Chức năng cấu hình ........................................................................... 11
3.1.6 .Chức năng tổng hợp ........................................................................... 13
3.1.7 .Chức năng chấm nợ ........................................................................... 14
3.1.8 .Chức năng hủy chấm ......................................................................... 15
3.1.9 .Đồng bộ dữ liệu offline ...................................................................... 16
3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu.............................................................................. 18
3.2.1 Bảng lưu thông tin cấu hình ......................................................................18
3.2.2 Bảng lưu thông tin nợ ...............................................................................19
CHƯƠNG 4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ........................................................... 22
4.1 Đăng ký .................................................................................................. 22
4.2 Lấy dữ liệu qua 3G ................................................................................. 23


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: ĐẶNG HOÀNG ANH

4.3 Đăng nhập .............................................................................................. 24
4.4 Cấu hình ................................................................................................ 25
4.5 Báo cáo tổng hợp .................................................................................... 26
4.6 Chấm nợ ................................................................................................ 27
4.6.1 Chấm nợ khi có 3G...................................................................................30
4.6.2 Chấm nợ khi không có 3G ........................................................................31
4.7 Xuất nhận dữ liệu hóa đơn: .................................................................... 33
4.8 Gửi yêu cầu hủy chấm online .................................................................. 33
4.9 Đồng bộ hóa đơn chấm Offline khi có 3G ............................................... 35
KẾT LUẬN ...................................................................................................... 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 37


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: ĐẶNG HOÀNG ANH

DANH MỤC HÌNH ẢNH

HÌNH 1 MÔ HÌNH LUồNG NGHIệP Vụ .................................................................... 3
HÌNH 2 MÔ Tả CHứC NĂNG ĐĂNG KÝ ................................................................. 7
HÌNH 3 LUồNG Dữ LIệU ĐĂNG KÝ ........................................................................ 7
HÌNH 4 MÔ Tả CHứC NĂNG ĐĂNG NHậP.............................................................. 8
HÌNH 5 LUồNG Dữ LIệU CHứC NĂNG ĐĂNG NHậP ............................................. 8
HÌNH 6 MÔ Tả CHứC NĂNG LấY IP ........................................................................ 9
HÌNH 7 LUồNG Dữ LIệU LấY IP ............................................................................... 9
HÌNH 8 MÔ Tả CHứC NĂNG LấY PHÁT SINH ..................................................... 10
HÌNH 9 LUồNG Dữ LIệU LấY PHÁT SINH ............................................................ 11
HÌNH 10 MÔ Tả CHứC NĂNG CấU HÌNH.............................................................. 11
HÌNH 11 LUồNG Dữ LIệU CấU HÌNH .................................................................... 12
HÌNH 12 MÔ Tả CHứC NĂNG TổNG HợP ............................................................. 13
HÌNH 13 LUồNG Dữ LIệU TổNG HợP .................................................................... 13
HÌNH 14 MÔ Tả CHứC NĂNG CHấM Nợ ............................................................... 14
HÌNH 15 LUồNG Dữ LIệU CHấM Nợ ...................................................................... 15
HÌNH 16 MÔ Tả CHứC NĂNG HủY CHấM ............................................................ 15
HÌNH 17 LUồNG Dữ LIệU HủY CHấM ................................................................... 16
HÌNH 18 MÔ Tả CHứC NĂNG ĐồNG Bộ Dữ LIệU OFLINE .................................. 16
HÌNH 19 LUồNG Dữ LIệU ĐồNG Bộ OFLINE........................................................ 18


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: ĐẶNG HOÀNG ANH

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
Cmis

Customer Management Information System

TNV

Thu ngân viên

Hệ thống thông tin quản lý khách hàng


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

GVHD: ĐẶNG HOÀNG ANH

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Tổng quan
-

Ngành điện lực hàng năm luôn luôn phải tiếp nhận một lượng lớn khách hàng.
Chính vì vậy, một trong những khó khăn mà ngành điện gặp phải đó là việc thu
phí sử dụng điện cảu người dân.

-

Với khối lượng khách hàng lớn như vậy, đa số các giai đoạn và các nghiêp vụ
quản lí nếu làm thủ công sẽ dẫn đến việc xử lý chậm chạp, công việc chồng
chéo, hay sai sót, v.v. Điều này ảnh hưởng không tốt đến sự hài long của khách
hàng cũng như sự phát triển của ngành, nên nhu cầu thay đổi phương thức quản
lí là cần thiết .

1.2 Mục tiêu
-

Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích kiểm soát chặt chẽ bộ phận quản lí với
thu ngân viên đi thu tiền.

-

Nâng cao hiệu quả trong công việc cho quản lí và thu ngân viên.

-

Tiết kiệm thời gian và công sức cho quản lí thu ngân trong việc giao thu hóa
đơn.

-

Hệ thống quản lí được xây dựng nhằm giúp các đơn vị quản lí thu ngân viên và
dữ liệu giao thu của thu ngân viên một cách chặt chẽ và tổng quan hơn, cụ thể:
• Dữ liệu sau khi giao trên hệ thống quản lý khách hàng (CMIS) xong sẽ
tự động đẩy lên hệ thống thu tiền, để giao thu online cho từng thu ngân
viên, quản lý thu ngân viên sẽ vào trang web Hệ thống quản lý để lấy dữ
liệu từ CMIS về và xác nhận giao thu cho từng thu ngân
• Thu ngân viên sau khi lấy được dữ liệu online về máy và đi thu tiền,
những hóa đơn đã chấm thành công online sẽ được đẩy lên hệ thống
web, tại điện lực quản lý thu ngân sẽ thấy được những hóa đơn nào đã
chấm, những hóa đơn nào chưa chấm và tổng tiền của những hóa đơn đó.

SVTH: HỒ ANH TÚ1MSV:13A12010138


1.3 Ý nghĩa
-

Đem lại sự quy củ, chặt chẽ làm nền tảng để nâng cấp, kết nối và phát triển toàn
hệ thống. Từ đó nâng cao hiệu quả của công tác quản lí và kinh doanh điện
năng.

-

Tiếp cận và sử dụng công nghệ mới.

SVTH: HỒ ANH TÚ2MSV:13A12010138


CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ NGHIỆP VỤ THU TIỀN ĐIỆN
2.1 Mô hình tổng quan
Hệ thống chấm nợ online bao gồm các nghiệp vụ giao thu, chấm nợ hóa đơn, quản
lý thiết bị, quản lý tình hình thu nộp của thu ngân viên Điện lực, các đơn vị thu hộ.
Nghiệp vụ bắt đầu khi Điện lực phát hành hóa đơn, cán bộ quản lý thu và theo dõi
nợ giao thu hóa đơn cho thu ngân viên trên chương trình CMIS. Luồng nghiệp vụ
của hệ thống được mô tả trong sơ đồ sau:

Hình 1Mô hình luồng nghiệp vụ

SVTH: HỒ ANH TÚ3MSV:13A12010138


Quy trình nghiệp vụ thể hiện qua lưu đồ
TT

Sơ đồ

Bộ phận

Ghi chú

thực hiện
1
Giao thu

Xác
nhậngiao
thu

Quản lý thu

- Giao thu: thực hiện

ngân viên

trên CMIS
- Xác nhận giao thu:
thực hiện trên Web kho
nợ

2
Lấy dữ
liệu về

3

Thu ngân

TNV thực hiện trên

viên (TNV)

thiết bị qua online hoặc
qua file

Thu ngân

TNV thực hiện trên

viên

thiết bị

Quản lý thu

TNV thực hiện trên

ngân viên

thiết bị

Quản lý thu

Quản lý thu ngân viên

ngân viên

thực hiên

Thu tiền,
chấm nợ

5

Quyết toán
trên thiết bị
6
Xác nhận,
xóa nợ,

SVTH: HỒ ANH TÚ4MSV:13A12010138


2.2 Quy trình nghiệp vụ
2.2.1Giao thu hóa đơn
• Sau khi bộ phận Lập hóa đơn thực hiện nghiệp vụ“Lập hóa đơn”và bàn giaocho
cán bộ theo dõi nợ
• Cán bộ quản lý thu và theo dõi nợ sẽ thực hiện chức năng “Giao thu hóa đơn”cho
thu ngân viên
• Quản lý thu ngân viên sẽ in biên bản giao thu hóa đơn
Lưu ý:
- Giao thu cho thu ngân viên theo đúng các sổ hàng tháng thu ngân viên đó
- Dữ liệu giao thu có thể là hóa đơn phát sinh mới, hoặc hóa đơn giao lại
2.2.2Lấy dữ liệu hóa đơn đã giao thu từ CMIS về Kho nợ
• Cán bộ theo dõi nợ thực hiện trên trang quản lý web kho nợ:
• Chọn chức năng “Xác nhận giao thu” : thực hiện Lấy dữ liệu CMIS, hóa đơn
đã giao thu sẽ được đẩy sang kho nợ và đặt ở trạng thái chưa xác nhận giao thu.
Lưu ý:
- Hóa đơn sẽ được lấy theo từng đơn vị, biên bản giao thu của TNV
2.2.3 Xác nhận giao thu
• Cán bộ theo dõi nợ thực hiện trên trang quản lý web kho nợ:
• Chọn chức năng Xác nhận giao cho TNV để cho phép thiết bị thu tiền có thể
lấy hóa đơn về.
Lưu ý:
-

Quản lý TNV cần kiểm tra đối chiếu khớp số liệu giao thu trên biên bản giao
với số liệu trên web thì mới xác nhận giao thu.

SVTH: HỒ ANH TÚ5MSV:13A12010138


2.2.4 Thu ngân viên thực hiện thu tiền, chấm nợ
• Thu ngân viên đăng nhập trên thiết bị thu tiền (máy tính) bằng mã thu ngân
• Thu ngân viên chọn hóa đơn để chấm nợ:
o Chương trình sẽ kiểm tra hóa đơn đó đã được chấm trên kho nợ hay chưa, nếu
đã chấm thì chương trình thông báo cho TNV biết.
o Thu ngân viên chọn chức năng Chấm nợ: chương trình cho in biên nhận và
thực hiện chấm nợ
o Trường hợp có sai xót, thu ngân viên có thể chọn Hủy chấm để thực hiện hủy
giao dịch:
Hóa đơn hủy chấm sẽ trở về trạng thái chưa chấm
Hệ thống sẽ ghi nhận lịch sử hủy chấm
Lưu ý
-

Khi TNV thu tiền, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu đã được thu hay chưa trước khi

cho phép thu.
-

Dữ liệu hóa đơn thu được của TNV sẽ cập nhật liên tục về hệ thống.

2.2.5 Quyết toán trên thiết bị thu tiền:
• Thu ngân viên đăng nhập trên thiết bị thu tiền ( Máy tính) bằng mã thu ngân
• Thu ngân viên chọn chức năng “Xác nhận quyết toán”để xác nhận biên bản giao
đã quyết toán
Lưu ý:
-

Chương trình sẽ kiểm tra đối chiếu với kho nợ và xóa hóa đơn của biên bản

giao đã quyết toán trên kho nợ khỏi thiết bị thu tiền.
2.2.6 Xác nhận và chấm xóa nợ:
Quản lý thu ngân viên thực hiện xác nhận và chấm xóa nợ

SVTH: HỒ ANH TÚ6MSV:13A12010138


CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
3.1 Thiết kế chức năng
3.1.1 Chức năng đăng ký
a. Mô tả chức năng

Hình 2 Mô tả chức năng đăng ký
Tác nhân thực hiện: Thu ngân viên
Thu ngân viên phải thực hiện đăng ký thông tin thu ngân viên trong lần đầu tiên vào
chương trình, để đảm bảo an toàn thông tin, tránh trường hợp người khác có thể truy
cập vào thu tiền. Để đăng ký thông tin thu ngân, người dùng nhập các thông tin như:
tên thu ngân, mã thu ngân, số điện thoại,… Chương trình sẽ lưu thông tin thu ngân
viên trên cả thiết bị thu tiền và trên hệ thống quản lý hóa đơn.
b. Mô tả luồng dữ liệu
Nhập thông tin thu ngân viên

Gọi webservice cập nhật thông tin lên server

Lưu thông tin thu ngân viên trên thiết bị
Hình 3 Luồng dữ liệu đăng ký

SVTH: HỒ ANH TÚ7MSV:13A12010138


3.1.2 Chức năng đăng nhập
a. Mô tả chức năng

Hình 4 Mô tả chức năng đăng nhập
Tác nhân thực hiện: Thu ngân viên
Thu ngân viên phải thực hiện đăng nhập vào chương trình để bắt đầu thu tiền. Trong
khâu đăng nhập sẽ gồm 2 phần: kiểm tra mật khẩu hợp lệ và đọc dữ liệu hóa đơn đang
có sẵn trên thiết bị. Thông tin thu ngân đã lưu offline trên máy nên có thể đăng nhập
ngay cả khi không có mạng.
b. Mô tả luồng dữ liệu
Nhập mật khẩu

Kiểm tra mật khẩu

ĐĐọc dữ liệu khách hàng trong cơ sở dữ liệu của thiết bị

Hình 5 Luồng dữ liệu chức năng đăng nhập

SVTH: HỒ ANH TÚ8MSV:13A12010138


3.1.3 Chức năng lấy IP
a. Mô tả chức năng

Hình 6 Mô tả chức năng lấy IP
Tác nhân thực hiện: Thu ngân viên
Thu ngân viên phải thực hiện nhập địa chỉ IP máy chủ với trường hợp thu tiền online.
Thông tin địa chỉ IP máy chủ sẽ được lưu trữ sẵn trên thiết bị cho các lần thực hiện
sau.
b. Mô tả luồng dữ liệu
Gọi webservice lấy danh sách địa chỉ IP

ỉ IPLưu danh sách địa chỉ IP

Hình 7Luồng dữ liệu lấy IP

SVTH: HỒ ANH TÚ9MSV:13A12010138


3.1.4 Chức năng lấy phát sinh
a. Mô tả chức năng

Hình 8 Mô tả chức năng lấy phát sinh

Tác nhân thực hiện: Thu ngân viên
Thu ngân viên phải thực hiện lấy dữ liệu hóa đơn trước khi đi thu. Thu ngân có thể lấy
bằng 2 cách: online nếu có mạng hoặc lấy offline trực tiếp qua file XML
Chương trình kiểm tra dữ liệu hóa đơn, thu ngân, nếu đúng thì sẽ lưu vào thiết bị và
cho phép thu ngân viên đó thu.

SVTH: HỒ ANH TÚ10MSV:13A12010138


b. Mô tả luồng dữ liệu
Gọi webservice kiểm tra thông tin thu ngân

GGọi webservice lấy dữ liệu hóa đơn

cChèn dữ liệu phát sinh vào cơ sở dữ liệu phát
sinh trên thiết bị

cCập nhật trạng thái hóa đơn trên server

Hình 9 Luồng dữ liệu lấy phát sinh
3.1.5 Chức năng cấu hình
a. Mô tả chức năng cấu hình

Hình 10 Mô tả chức năng cấu hình

SVTH: HỒ ANH TÚ

MSV:13A12010138


Tác nhân thực hiện: Thu ngân viên hoặc người quản lý thu ngân viên
Thu ngân viên sau khi nhận thiết bị, có thể vào chương trình để đổi mật khẩu hoặc
thay đổi thông tin cá nhân. Các dữ liệu thay đổi sẽ được lưu trữ lại trên thiết bị và trên
hệ thống.

Mô tả luồng dữ liệu
Nhập mật khẩu cũ

Nhập mật khẩu mới

GGọi webservice đổi mật khẩu trên server

Lưu thông tin mật khẩu mới trên thiết bị

Hình 11 Luồng dữ liệu cấu hình

SVTH: HỒ ANH TÚ12MSV:13A12010138


3.1.6 Chức năng tổng hợp
a. Mô tả chức năng

Hình 12 Mô tả chức năng tổng hợp
Tác nhân thực hiện: Thu ngân viên
Thu ngân viên có thể vào chương trình để xem các dữ liệu tổng hợp thu tồn, tổng hợp
dữ liệu thu hình thức khác, tổng hợp dữ liệu hủy chấm, tổng hợp dữ liệu thu ofline.
b. Mô tả luồng dữ liệu

Hình 13 Luồng dữ liệu tổng hợp

SVTH: HỒ ANH TÚ13MSV:13A12010138


3.1.7 Chức năng chấm nợ
a. Mô tả chức năng

Hình 14 Mô tả chức năng chấm nợ
Tác nhân thực hiện: Thu ngân viên
Thu ngân viên khi chấm nợ bao gồm việc in biên nhận, gửi sms, gửi email, in thông
báo tất cả sẽ đươc lưu thông tin trên thiết bị và cập nhật lên server.
Các yêu cầu chức năng:
-

Chấm nợ theo mã hóa đơn.

-

Chấm nợ theo khách hàng.

-

Hỗ trợ tìm kiếm thông tin hóa đơn nợ.

SVTH: HỒ ANH TÚ14MSV:13A12010138


b. Mô tả luồng dữ liệu
Chấm nợ khách hàng

Gọi webservice cập nhật thông tin chấm nợ

Lưu thông tin chấm nợ vào cơ sở dữ liệu
trên thiết bị

Hình 15 Luồng dữ liệu chấm nợ
3.1.8 Chức năng hủy chấm
a. Mô tả chức năng

Hình 16 Mô tả chức năng hủy chấm
Tác nhân thực hiện: Thu ngân viên

SVTH: HỒ ANH TÚ

MSV:13A12010138

-

In phiếu biên
nhận


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×