Tải bản đầy đủ

Tiet11: hien tuong ngay dem dai ngan theo mua


a Lý 6
Giáo viên: Nguyễn Thị Thuyết
Trường: Trung học cơ sở Đại Đồng
Bài 9-Tit 11
Hin tng ngy, ờm
di ngn theo mựa
Kiểm tra bài cũ
Tại sao trái đất chuyển động quanh mặt trời lại
sinh ra 2 thời kỳ nóng lạnh luân phiên nhau ở 2
nửa cầu trong 1 năm?
Bµi 9 Tiết 11
Hiện tượng ngày, đêm
dài ngắn theo mùa
Tiết 11: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
1.Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các
vĩ độ khác nhau trên trái đất
Tiết 11: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
Hình 24 : Vị trí của trái đất trên quỹ đạo quanh mặt trời vào
các ngày hạ chí và đông chí
Tit 11: Hin tng ngy, ờm di ngn theo mựa

Phiếu học tập số 1
C¨n cø v o h×nh 25 ph©n tÝch hiÖn à
t­îng ng y ®ªm d i, ng¾n kh¸c à à
nhau ë ng y 22/6 (H¹ chÝ) theo v à ĩ
®é
Ngày Địa điểm Vĩ độ
Thời gian
ngày, đêm
Mùa gi? Kết luận
22/6
Bắc bán cầu
23°27’ B 
66 °33’B
66 °33’B
90°
Xích đạo 0°
Nam bán
cầu
23°27’ N
66 °33’N
66 °33’N
§¸p ¸n phiÕu häc tËp sè 1
Ngày Địa điểm Vĩ độ
Thời gian
ngày, đêm
Mùa gi? Kết luận
22/6
Bắc bán
cầu
23°27’ B
 66 °33’B
Ngày dài
hơn đêm

Các địa điểm ở Bắc bán cầu có
hiện tượng ngày dài hơn đêm.
Càng lên vĩ độ cao, ngày càng
dài ra
66 °33’B
Ngày dài
24h
66°33’ B lên đến Cực Bắc ngày
dài 24h
90°
Ngày dài
24h
Xích đạo 0°
Ngày dài
bằng đêm
Quanh năm ngày dài bằng đêm
Nam bán
cầu
23°27’ N
66 °33’N
Ngày ngắn
hơn đêm
Đông
Ngày ngắn hơn đêm, càng
xuống vĩ độ cao thì ngày càng
ngắn lại.
66 °33’N
Đêm dài
24h
66°33’ N xuống cực Nam đêm
dài 24h
90°
Đêm dài
24h
Tiết 11: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
* Các địa điểm ở nửa cầu bắc và nửa câu nam
có hiện tượng ngày, đêm dài ngắn khác nhau
theo vĩ độ
* Các địa điểm nằm trên đường xích đạo quanh
năm lúc nào cũng có ngày đêm dài ngắn như
nhau
* Càng lên vĩ độ cao sự chênh lệch giữa ngày
và đêm càng rõ rệt.
1. Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ
khác nhau trên trái đất

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×