Tải bản đầy đủ

quy trinh bao tri trạm bơm tieu

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
CÁC CÔNG TRÌNH NN&PTNT
PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 61 /TTr-ĐHDA2

Hòa Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Thẩm định và phê duyệt Quy trình kỹ thuật vận hành và bảo trì công
trình Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm, thuộc dự án khắc phục hậu quả sau thủy
điện Hòa Bình, giai đoạn I
Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây

dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo
trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 24/02/2014 của Ủy Ban nhân
dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án khắc phục hậu quả sau
thủy điện Hòa Bình, giai đoạn I, tỉnh Hòa Bình;
Căn cứ Quyết định số 320/QĐ-SNN ngày 30-6-2014 của Sở Nông nghiệp
và PTNT về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trạm
bơm Quỳnh Lâm;
Phòng Điều hành dự án 2 trình Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các
công trình NN&PTNT tỉnh Hòa Bình thẩm định và phê duyệt Quy trình kỹ
thuật vận hành và bảo trì công trình Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm, thuộc dự án
khắc phục hậu quả sau thủy điện Hòa Bình, giai đoạn I, với nội dung sau:
1. Tên công trình: Trạm bơm tiêu Quỳnh Lâm,
2. Tên dự án: Dự án khắc phục hậu quả sau thủy điện Hòa Bình, giai đoạn I.
3. Địa điểm xây dựng: thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
4. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và
PTNT tỉnh Hòa Bình.
6. Mục tiêu của dự án:
- Đảm bảo chủ động tiêu cho 750 ha diện tích đất của khu bờ phải Sông Đà
theo tình hình mưa úng hiện nay và cơ cấu sử dụng đất trong vùng theo quy
hoạch chung xây dựng thành phố Hòa Bình đến năm 2025.
- Cải tạo cảnh quan đô thị và cải thiện môi trường sinh thái.
7. Đơn vị lập Quy trình kỹ thuật vận hành và bảo trì công trình:
- Viện kỹ thuật công trình - trường Đại học Thủy Lợi.
1


8. Nội dung lập quy trình kỹ thuật vận hành và bảo trì công trình:
a. Danh mục lập quy trình kỹ thuật vận hành và bảo trì công trình
gồm:
- CHƯƠNG I:
1.1.MỞ ĐẦU.
1.2.CÁC CĂN CỨ VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ.
1.2.1. Các căn cứ pháp lý
1.2.2. Các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định.
1.2.3. Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.
- CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỐI
VỚI CÔNG TÁC VẬN HÀNH, BẢO TRÌ.
2.1.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH


2.1.1. Vị trí, phạm vi hoạt động và vùng ảnh hưởng.
2.1.2. Hình thức kết cấu công trình.
2.1.3. Những vấn đề cần lưu ý trong công tác vận hành, bảo trì.
- CHƯƠNG III: QUY TRÌNH KỸ THUẬT VẬN HÀNH
3.1. CƠ QUAN VẬN HÀNH
3.2. CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN
3.2.1 Cấp công trình.
3.2.2. Các mực nước thiết kế
3.3. VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH
3.4. QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH
- CHƯƠNG IV: QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH
4.1. NGUYÊN TẮC CHUNG
4.2. QUAN TRẮC THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TRÌNH
4.2.1. Quy định về kiểm tra
4.3. BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH
4.4. NỘI DUNG BẢO TRÌ
4.4.1. Quy định chung.
4.4.2. Các chế độ bảo trì.
4.5. QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ VÀ AN TOÀN
b. Nội dung lập quy trình kỹ thuật vận hành và bảo trì công trình
- Thành phần, quy mô đặc điểm công trình, phạm vi công trình và
thành phần kết cấu, hình thức kết cấu công trình, những vấn đề cần lưu ý
trong công tác vận hành, bảo trì.
- Quan trắc theo dõi hoạt động của công trình, quy định về kiểm tra.
- Quy trình kỹ thuật vận hành công trình. Những giới hạn khi vận
hành, khởi động tổ máy bơm, vận hành tủ, vận hành tủ tổng.
2


- Bảo trì công trình, quy định chung, các chế độ bảo trì, quy định về
công việc bảo quản, bảo dưỡng.
- Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình và quy định nhằm đảm
bảo an toàn cho công trình
(Có bản dự thảo Quy trình kỹ thuật vận hành và bảo trì công trình kèm theo)
Phòng Điều hành dự án 2 trình Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các
công trình NN&PTNT Hòa Bình thẩm định và phê duyệt./
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;
- PGĐ Ban-Nghiêm Văn Nghĩa;(báo cáo)
- Phòng KH-KT;(để thẩm định)
- Phòng ĐHDA2;
- Lưu VT, (A 06b).

Trần Văn Vượng

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×