Tải bản đầy đủ

To trinh ve quy trinh bao tri cạn thượng

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD
CÁC CÔNG TRÌNH NN&PTNT
PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 2

Số:

/TTr-ĐHDA2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày

tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH
Thẩm định và phê duyệt Quy trình bảo trì hạng mục công trình
đầu mối, dự án hồ Cạn Thượng, huyện Cao Phong
Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ

về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Nghị định 72/2000/NĐ-CP ngày 07/04/2007 của Chính Phủ về Quản lý
an toàn đập;
Căn cứ Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 01/10/2007 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt thiết kế và dự toán hạng mục công
trình đầu mối, đường cấp nước sinh họa, đường điện, nhà điều phối hệ thống
kênh nội đồng, công trình hồ Cạn Thượng huyện Cao Phong;
Quyết định số 1020/QĐ-SNN ngày 30/12/2013 của Sở Nông nghiệp và
PTNT phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói
thầu số 10 hạng mục: công trình đầu mối, đường điện, nhà điều phối hệ
thống kênh nội đồng,
Phòng Điều hành dự án 2 trình Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD
các công trình NN&PTNT tỉnh Hòa Bình, thẩm định và phê duyệt Quy trình
bảo trì hạng mục công trình đầu mối dự án hồ Cạn Thượng, huyện Cao
Phong, với nội dung sau:
1. Tên dự án: Hồ Cạn Thượng, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
2. Địa điểm xây dựng: xã Tân Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
3. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.
4. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và
PTNT tỉnh Hòa Bình.
5. Mục tiêu của dự án:
Tưới cho 1940 ha đất gieo trồng lúa và hoa màu hàng năm (1000 ha đất
canh tác) của xã Tây Phong, Tân Phong, Dũng Phong, Nam Phong, thị trấn Cao
Phong của huyện Cao Phong và cấp nguồn nước sinh hoạt cho thị trấn Cao
Phong.
1


6. Nội dung lập quy trình bảo trì công trình:
Chương I - Quy trình bảo trì công trình thủy công và các hạn mục phụ
trợ
1.1. Nguyên tắc chung
1.2 Quan trắc theo dõi hoạt động công trình
1.3 Bảo trì và kiểm định công trình: Đối tượng và phạm vi
1.4 Những sự cố có thể xảy ra và biện pháp giảm thiểu thiệt hại
Chương II - Quy trình bảo trì thiết bị cơ khí
2.1. Quy trình bảo trì thiết bị cơ khí
2.2. Công tác bảo dưỡng, bảo trì thiết bị nâng
Chương III - Công trình bảo trì thiết bị điện
3.1. Những quy định chung


3.2. Thiết bị Quản lý vận hành bảo trì
Chương IV- Bảo vệ công trình
4.1. Bảo vệ nguồn nước
4.2. Bảo vệ công trình đầu mối và hệ thống các công trình dâng nước tưới
4.3. An toàn trong công tác bảo vệ công trình
Chương V - Quy trình bảo trì thiết bị điện
5.1. Kết luận
5.2. Những vấn đề cần lưu ý
(Có bản Quy trình bảo trì công trình kèm theo)
Nơi nhận:

PHỤ TRÁCH PHÒNG

- Như trên;
- Phòng KH-KT;
- Phòng ĐHDA2;
- Lưu VT, (xh 06b).

Trần Văn Vượng
Phòng Điều hành dự án 2 trình Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các
công trình NN&PTNT Hòa Bình thẩm định và phê duyệt./

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×