Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu kỹ thuật tái sinh giống rau Sắng (Melientha suavis) chất lượng cao bằng kỹ thuật in vitro. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-----------------------

NGUY N VI

C

tài:

(Melientha
suavis)

IN VITRO

KHÓA LU N T T NGHI
H

o

IH C


: Chính quy

Chuyên ngành

: Công ngh sinh h c

Khoa

: CNSH - CNTP

Khoá h c

: 2011 - 2015

Gi

ng d n:

i Lâm

Khoa CNSH - CNTP,

Vi n Khoa h c S S ng -

Thái Nguyên, 2015

Thái Nguyên


i

L IC

i Lâm và
ThS.

cg il ic
t


n nh ng
u ki n cho em v c v t ch t l n tinh th n

trong su t th i gian h c t p và nghiên c u.

Em xin chân thành c

Sinh viên

Nguy n Vi

c


ii

DANH M C CÁC C M T

VI T T T

2,4 D

: 2,4 Diclorophenoxy acetic acid

Cs

: C ng s

BA

: 6-Benzylaminopurine

CT

: Công th c

CV

: Coeficient of Variation
i ch ng

GA3

: Gibberellic acid

IAA

: Indole-3-acetic acid

IBA

: Indole butyric acid

BAP

: Bezylamino purine

Kinetin

: 6-Furfurylaminopurine

LSD

: Least Singnificant Difference Test

MS

: Murashige & Skoog (1962)

MT

ng

W/v

: Kh

ng/ th tích

V/v

: Th tích/th tích


iii

DANH M C CÁC B NG
B ng 4.1. K t qu nghiên c u
d ch H2O2 n

ng c a th i gian kh trùng b ng dung
5

B ng 4.2. K t qu nghiên c u

n kh

ng c a th i gian kh trùng b ng viên

kh trùng Johnson (2,5 mg/l)
B ng 4.3. K t qu nghiên c u
d ch HgCl2 n
B ng 4.4. K t qu nghiên c u

u ..................... 31

n hi u qu kh trùng m u c y ... 33

ng c a th i gian kh trùng b ng dung
n hi u qu kh trùng m u................ 34
ng c a k

n kh

ch i rau S ng................................................................................. 36
B ng 4.5. K t qu nghiên c u

ng c

n kh

i

rau S ng......................................................................................... 38
B ng 4.6. K t qu nghiên c u

ng c a s k t h p gi a kinetinvà IAA

n hi u qu tái sinh ch i.............................................................. 40
B ng 4.7. K t qu nghiên c u

ng c a s k t h p gi a kinetin và IBA

n hi u qu tái sinh ch i.............................................................. 42


iv

DANH M C CÁC HÌNH
Hình 4.1.

ng c a dung d ch H2O2 (5

n kh

u

rau S ng
Hình 4.2.

ng c a viên kh

n kh

trùng m u rau S ng
Hình 4.3.

ng c a dung d ch HgCl2 n

0,1%

n kh

trùng m u rau S ng.
Hình 4.4. Bi

th hi n

ng c a n

n kh

sinh ch i rau S ng (sau 60 ngày nuôi c y)
Hình 4.5. Bi

th hi n

ng c a n

n kh

ch i rau S ng (sau 60 ngày nuôi c y)
Hình 4.6. Bi

th hi n

ng c a s k t h p gi a n

kinetin và

n hi u qu tái sinh ch i rau S ng (sau 60 ngày nuôi c y)
Hình 4.7. Bi

th hi n

ng c a s k t h p gi a n

41

kinetin và

n hi u qu tái sinh ch i rau S ng (sau 60 ngày nuôi c y)


v

M CL C
L IC

.................................................................................................... i

DANH M C CÁC C M T

VI T T T ........................................................ ii

DANH M C CÁC B NG...............................................................................iii
DANH M C CÁC HÌNH................................................................................ iv
M C L C......................................................................................................... v
PH N 1: M
1.1.

tv

U.......................................................................................... 1
................................................................................................... 1

1.2. M
1.3. Yêu c

u.................................................................................. 3
tài............................................................................................. 3
hoa h

c ti n c

tài ...................................... 3

c .................................................................................... 3
c ti n. .................................................................................... 3
PH N 2: T NG QUAN TÀI LI U............................................................... 4
2.1. Gi i thi u chung v cây rau S ng .............................................................. 4
m c a cây rau S ng ..................................................................... 4
2.1.2. Phân b .................................................................................................... 4
2.1.3. Phân lo i.................................................................................................. 5
2.1.4. Giá tr c a cây rau S ng .......................................................................... 5
2.1.4.1. Giá tr

ng ................................................................................ 5

2.1.4.2. Giá tr kinh t ....................................................................................... 6
2.1.4.3. Giá tr

c li u ................................................................................... 6

2.2. Tình hình nghiên c u cây rau S ng
2.2.1. Tình hình nghiên c

c và trên th gi i ............ 7

c............................................................ 7

2.2.2. Tình hình nghiên c u trên th gi i.......................................................... 7
2.3. Khái ni

khoa h c c a nuôi c y mô t bào th c v t................. 8


vi

2.3.1. Khái ni m ................................................................................................ 8
2.3.2.

khoa h c c a nuôi c y mô t bào th c v t.................................... 9
a t bào th c v t ...................................................... 9

2.3.2.2. S phân hóa t bào ............................................................................... 9
2.3.2.3. S ph n phân hóa t bào ...................................................................... 9
2.4. M t s y u t

n nuôi c y mô t bào th c v t ..................... 10

2.4.1. V t li u nuôi c y ................................................................................... 10
u ki n vô trùng................................................................................. 11
ng hóa h c............................................................................... 12
2.4.4. Môi

ng v t lý .................................................................................. 22

2.5. Nh ng v

trong nhân gi ng in vitro .................................................. 23

2.5.1. Tính b

nh v m t di truy n .............................................................. 23

2.5.2. S nhi m m u........................................................................................ 23
2.5.3. S hoá thu tinh th .............................................................................. 24
2.5.4. Ki u gen ................................................................................................ 24
PH N 3: V T LI U, N

U ...25

ng và ph m vi nghiên c u............................................................ 25
3.2. Hóa ch t.................................................................................................... 25
3.3. Thi t b ..................................................................................................... 25
m và th i gian nghiên c u ............................................................ 25
3.4.1.

m nghiên c u ............................................................................. 25

3.4.2. Th i gian nghiên c u ............................................................................ 26
3.5. N i dung nghiên c u................................................................................ 26
u.......................................................................... 26
3.6.1. N i dung 1: Nghiên c u

ng c a m t s ch t kh

n kh

u rau S ng............................................................................ 26


vii

3.6.2. N i dung 2: Nghiên c u
n kh

ng c a m t s ch

u ti t sinh

i rau S ng.................................................... 28

3.7. X lý s li u ............................................................................................. 30
PH N 4: K T QU NGHIÊN C U .......................................................... 31
4.1. K t qu nghiên c u

ng c a m t s ch t kh

n kh

vô trùng m u rau S ng .................................................................................... 31
4.2. K t qu nghiên c u
kh

ng c a m t s ch

n

i rau S ng ...................................................................... 36

PH N 5: K T LU N VÀ KI N NGH ..................................................... 44
5.1. K t lu n .................................................................................................... 44
5.2. Ki n ngh .................................................................................................. 44
TÀI LI U THAM KH O
I. Tài li u ti ng vi t
II. Tài li u ti ng Anh
PH L C


1

PH N 1
M

1.1.

U

tv
Rau S ng hay còn g i là rau Ngót R ng có tên khoa h c Melientha suavis
t trong hai loài duy nh t c a chi Melientha có s

thu c b
phân b không r ng
nh , cao 4 - 8 m, nh n

ng thu c lo i cây g
t t c các ph n. V cây dày, màu xám nh t và hoá

b n, m m, n t d c thành nh

tr ng cành và lá non màu l c,

ng, m m, d n t, có v ng t c a mì chính. Cây m c nhi u trong các
khu r

hi ven các con su i.

Vi t Nam rau S ng m c nhi u

Lài Cai, Cao B ng, L

Qu ng Ninh, B c Thái, Hà B
An, Qu ng Nam-

ng,

ng, Sông Bé, Bà R
R

Vi t nam, 2007) [18].
Rau S ng có nhi u công d ng: Gi i nhi t, gi

tràng, b huy
amin

c, l i ti u, nhu n

i non c a cây S

ng protit và acid

n các lo i rau khác. Trong 100g rau S ng có kho ng 6,5 -

8,2g protit, 0,23g lysin, 0,19g methionin, 0,08g tryptophan, 0,25g
phenylanalin, 0,45g treonin, 0,22g valin, 0,26g leucin và 0,23g isoleucin,
11,5 mg vitamin C, 0,6mg caroten,...g p nhi u l n
ván. B i v

y là lo i rau n

t ng

cao, ngon ng
im i md

c.

ng r t

t b cho nh ng ph n m i sinh và
c coi là m t v thu c ch a b

r t t t vì trong rau S ng có ch a r t nhi u ch
kh

u

p th ch t béo và th

ng ru t

n ng
i m th a, giúp b n


2

gi m cân hi u qu l i an toàn cho s c kh

c bi t ph n

T t L i, 2004) [6].
c kia cây rau S ng ch m c hoang dã và b
t n thu mà không có b o t

i dân khai thác ki u

n nên là m t trong nh ng lo i

t ch

Vi t Nam

ph c và phát tri n cây rau S
Nông thôn Hà N
s

Nông nghi p và Phát tri n
t d án "Khôi ph c, c i t o và phát tri n m t

c s n quý hi

cây rau S

ch ut ir

cd

c tri n

Vi t Nam, 2007) [18].

c thù cây thân g nên th

ng và phát tri n c a cây

rau S ng khá dài và ch m. V i cách làm nhân gi
h

y m m ra b u và xu

cây. M t khác, cây con khi lên s

ng là s d ng
t s m t th i gian khá lâu.

Không nh ng th ta c n ph i ch và thu h

mu n có m t s

khôi

ng th i m i h t ch cho 1
mb

u. Vì v y

ng cây con nhi u trong th i gian ng n b

n th ng là r t khó. Bên c
pháp nuôi c

n nay nhân gi ng b

t thành công, cho k t qu cao c v s

ng và hi u qu kinh t , làm s ch b

ng, ch t

ph c tráng nh ng gi ng

thoái hóa và góp ph n làm phong phú v t li u di truy n cho công tác ch n t o
gi ng. S n ph m cho ra nh ng cây gi ng kh e m

u v ch

ng

c tính mong mu n (Tr n Th L và cs, 2008) [4]. Qua phân
th c t
hành th c hi

ng nhu c u t th

ng chúng tôi ti n

tài:
u k thu t tái sinh gi ng rau S ng (Melientha suavis) ch t

ng cao b ng k thu t in


3

1.2. M

u

Nghiên c u

ng c a m t s ch t kh

m u và tái sinh cây rau S ng ch
1.3. Yêu c
-

n kh
t in vitro.

ng cao b

tài
nh

ng c a m t s ch t kh

n kh

g vô trùng

m u rau S ng.
-

c

ng c a m t s ch t

u ti t

n kh

i rau S ng.
c ti n c

tài

c
Quá trình nghiên c u s

cm ts

và hoàn thi n tái sinh gi ng rau S ng b
c

ng c a m t s ch

t góp ph n xây d ng
t in vitro. T

u ti

t tái sinh

in vitro.

gi ng rau S ng b

K t qu nghiên c u góp ph n phát tri n vi c nghiên c u k thu t nhân
gi ng in vitro

c li u nói chung.
c ti n.

T các k t qu nghiên c u b sung ngu n tài li u tham kh o ph c v cho
các nghiên c u, gi ng d

t tái sinh gi ng rau S ng có ch

in vitro.

cao b

Góp ph n b o t n và nhân gi ng rau S ng, t o ra m t s
l

ng

u có ch

ng cao cung c p cho s n xu t và th

ng cây gi ng
ng tiêu dùng.


4

PH N 2
T NG QUAN TÀI LI U
2.1. Gi i thi u chung v cây rau S ng
m c a cây rau S ng
Rau S ng thu c lo i cây g nh , cao 4 - 8 m, nh n

t t c các ph n. V

cây dày, màu xám nh t và hoá b n, m m, n t d c thành nh
tr ng cành và lá non màu l

ng, m m, d n t, có v ng t cu mì chính.

Lá có phi n hình mác, nh n bóng, dày, dài 7 - 12cm, r ng 3-6 cm; g
lá tù, gân b c hai có 4 -

u

hai m t, mép lá nguyên, cu ng lá dài 1 -

2mm. C m hoa chùy ho c bông kép, dài 13cm, m

c trên thân và cành

già. Hoa hình c u, cao 2mm, t p tính, r t

c, không có thùy

Vi t Nam, 2007) [18], (Tr n Minh H i và cs, 2008) [1].
Tràng g m 4 - 5 phi n hình mác, h p v i n
v i thùy tràng và ng

nh r t ng

hình b u d c, lõm

i. Nh 4 - 5, m

i

ng tràng. Bao phân
c g m 4 - 5 tuy n, m c

xen v i cánh hoa, n c, hình nêm. Nh y lép hình tr ng, không có núm rõ ràng.
hoa cái, tuy
c u, nh , không có cu
n c,

c, d t, ng

u. B u 1 ô, gân hình

ng kính 2mm, vòi không có núm, hình khôi
h ch, hóa g , hình thuôn hay hình tr ng, dài 2,5cm,

ng 1,3-1,5cm, màu l c nh t, nh n, v ng

a. Qu hình thái gi ng

qu nhót, khi còn non và xanh qu có màu xanh b c, khi chính qu có màu
H
và chín vào tháng 6-8 h
2.1.2. Phân b
-

và Thái Lan

ng. Hoa n t p trung vào tháng 3n Minh H i và cs, 2008) [1].

t qu


5

Hà tây (chùa H

-

2.1.3. Phân lo i
- Rau S ng có tên khoa h c Melientha suavis thu c b
m t trong hai loài duy nh t c a chi Melientha chia thành 2 lo i: Thân g và
thân dây leo.
Gi i(regnum): Th c v t
Ngành: Th c v t có hoa
L p: Th c v t hai lá m m
B
H (familia): h rau S ng
Chi(genus): Melientha
Loài(species): M. suavis
H rau S ng có 29 chi v i kho ng 600-900 loài khác nhau (Hoàng Th
S n, 2006) [8].
2.1.4. Giá tr c a cây rau S ng
2.1.4.1. Giá tr

ng

- Rau S ng có nhi u công d ng: Gi i nhi t, gi
tràng, b huy

c, l i ti u, nhu n

Lá, ch i non c a cây S ng trông xanh th m, óng , m
ng protit và acid amin

n các lo i rau khác. Trong

100g rau S ng có kho ng 6,5 - 8,2g protit, 0,23g lysin, 0,19g methionin,
0,08g tryptophan, 0,25g phenylanalin, 0,45g treonin, 0,22g valin, 0,26g leucin
và 0,23g isoleucin, 11,5 mg vitamin C, 0,6 mg caroten v.v
u ván. B i v
ng r t cao, ngon ng
n m

im i md

g p nhi u l n rau

i rau n

t ng

S

t b cho nh ng ph

Tát L i, 2004) [6].

c.


6

2.1.4.2. Giá tr kinh t
Rau S ng có giá tr
nha

ng cao v i th i gian tr ng và thu ho ch

c bi t có th tr ng m t l n mà thu ho ch c
c thu ho ch là t 2-

i. Th i gian b

u

khi tr ng, t

n tháng 6 th ho ch qu chín
Giá rau S ng trên th

ng bây gi có giá vào kho ng

i v i cây thân g

ng/kg

i v i cây thân leo) và luôn trong

tình tr

c u (Tr n Minh H i và cs, 2008) [1].

Tr ng cây rau S ng không yêu c u quá cao v m

t và ít công

c gi ng t nhiên vì th s ti t ki

u

qu kinh t t

.

Theo tính toán, 1ha rau S
quân kho ng 61 tri

2 cho thu ho ch bình

ng/

i v i cây thân g cho thu nh p

kho ng 80 tri

ng/ ha (Tr n Minh H i và cs, 2008) [1].

2.1.4.3. Giá tr

c li u

- Rau S

c coi là m t v thu c ch a b

ng ru t r t t t vì

trong rau S ng có ch a r t nhi u ch
h p th ch t béo và th

i m th a, giúp b n gi m cân

hi u qu l i an toàn cho s c kh

c bi t ph n

T t L i,

2004) [6].
- Ngoài ra nó còn ch a m

ng l n các axit amin không th thay th ,

có vai trò r t l n trong quá trình sinh t ng h p protein c
methyonin,
R

c s d ng ch a sán

T t L i, 2004) [6].


7

2.2. Tình hình nghiên c u cây rau S ng
2.2.1. Tình hình nghiên c

c và trên th gi i

c

c kia cây s ng ch m c hoang dã và b

i dân khai thác ki u t n

thu mà không có b o t

n nên là m t trong nh ng lo i

t ch

Vi t Nam. N u không

có bi n pháp b o t n thì khó có th gi

c gi ng cây quý hi

khôi ph c và phát tri n cây rau s
Nông thôn Hà N
s

t d án "Khôi ph c, c i t o và phát tri n m t

c s n quý hi

cây rau S
hi

Nông nghi p và Phát tri n

ch ut ir

cd

c tri n khai tron

n nay, d

n khai th c

ng thành công các quy trình k thu t nhân

gi ng và quy trình k thu t tr ng cây rau S
leo. Mô hình tr ng cây rau S

m thân g và thân

c tri n khai t i th tr n Ba Sao, huy n

Kim B ng và xã Thanh Ngh , huy n Thanh Liêm v i t ng di n tích 45.180m2,
ng thân leo là 14.800 m2, thân g là 30.380m2. Hi n nay,
c cây thân g

ng phát tri n r t t t và b

u cho

Vi t Nam, 2007) [18].
Ngoài ra còn có lu

pc

c u phát tri n cây rau S ng thân leo t i Kim B ng, t nh Hà Nam. Lu
c k t lu n cây rau S ng nhân gi ng b ng hom x lí ch t kích thích
GA3 hoàn toàn có th nhân gi ng t t b ng
xu

n 73,67%

pháp vô tính v i m c t

m cn

2.2.2. Tình hình nghiên c u trên th gi i
Trên th gi i có r t ít nghiên c u v cây rau S ng, ch có m t vài tài li u
c

n phân lo i th c v t trong chi Aspidopterys (Ramesh. B. R, 2011)

[24], (Foot and Agriculture Organization , 1996) [21]. M t s d li u th c v t
c a Vân Nam, Trung Qu c,

, d li u th c v

n th c v t


8

cho bi t loài này phân lo
m phát hi n trong r
c phân b

Hà N

khu r ng r m nhi t

n Hòa Bình và

i Châu Á. Cây này thu c cây hai lá

m m có hoa, thu c h Malpighiaceae (Ramesh. B. R, 2011) [24], (Brummitt ,
1991) [19]. Duy nh t trong k t qu nghiên c u c a Naomi Walston và David
Ashwell (2008), rau S ng thân leo có ti
cs nb

a có thành ph

tác d ng làm ch ph

ib
ng

ng nghiên c u

ra các h p ch t Flavonoid có trong r cây rau

S ng thân leo khi nhu m vào s i coton s gi
b

i

b n v i ch t t y r a và

i ánh sáng m t tr i. K t qu nghiên c u là m t phát hi n m i

v cây rau S

y tác d ng c a cây rau S

h u ích có th khai thác ph c v l
2.3. Khái ni

ng và

i (Montra chairat, 2009) [22].

khoa h c c a nuôi c y mô t bào th c v t

2.3.1. Khái ni m
Nuôi c y mô t bào th c v t là quá trình nuôi c y in vitro các nguyên
li

n r , v y c hay m

h

c nuôi c y trong ng nghi m v

c phù
u ki

ng

thích h p có th ki m soát v thành ph n ch t khoáng, ch
ng, các ch t h

p cho cây, ánh sáng, nhi

thành mô hay cây hoàn ch nh tùy theo m

u hòa sinh
t o

i nuôi c

V và cs, 2009) [15].
mc
t o ra s
thu

: Cho h s nhân gi ng cao nên có th

ng cây l n trong th i gian ng n. Th c hi
u ki n t nhiên. T o ra cá th m i gi

u. Làm s ch b

c tính c a cây ban

ph c tráng nh ng gi ng thoái hóa. Làm phong

phú v t li u di truy n cho công tác ch n gi ng (Nguy n Hoàng L c, 2006)
[5], (Tr n Th L và cs, 2008) [4].


9

khoa h c c a nuôi c y mô t bào th c v t
a t bào th c v t
Gottlieb Haberlandt (1902) nhà th c v t h

t n n móng

u tiên cho nuôi c y mô t bào th c v t.
a t bào trong cu

c nghi m v nuôi c y t bào tách r

Theo ông m i t bào b t k c

sinh v

thông tin di truy n c
ch nh khi g

thuy t v tính toàn

u mang toàn b

có kh

ng
hoàn

u ki n thu n l i (Nguy

2.3.2.2. S phân hóa t bào
S

ng c a t bào g

n phân chia t bào

n dãn c a t

n này t

ng

c u trúc và ch
c t bào b

m

nh n các ch

các t

c

c u trúc và ch
T bào phôi sinh

T bào giãn

T bào chuyên hóa

Có th nói r ng s phân hóa t bào là s chuy n t bào phôi sinh thành
các t bào mô chuyên hóa (Nguy

Nguy n

Hoàng L c, 2006) [5].
2.3.2.3. S ph n phân hóa t bào
S ph n phân hóa t
Các t

c l i v i s phân hóa t bào.

bi t hóa trong các mô ch

chia, trong nh

u ki n nh

các mô phân sinh và có kh
V và cs, 2006) [16].

nh chúng có th quay l
t o ra các t bào m


10

Phân hóa t bào

T bào phôi sinh

T bào giãn

T bào chuyên hóa

Ph n phân hóa t bào

2.4. M t s y u t

n nuôi c y mô t bào th c v t

2.4.1. V t li u nuôi c y
V t li u nuôi c y là ngu n nguyên li u kh

u cho nuôi c y mô t bào

th c v t.
V t li u nuôi c y
m i t bào c
có kh

ng khá l n t i k t qu nuôi c y. V nguyên t c
, lá, ch i

sinh v

u

t li u nuôi c y. Tuy nhiên, th c t tùy t ng lo i t bào và

các lo i mô khác nhau mà k t qu phát sinh hình thái khác nhau, v i kh
t o ch i r hay mô s o.
Vì v y vi c ch n m u c y cho phù h p ph
lý hay tu i c a m u, m u non tr có s ph n ng v
ng nhanh, d tái sinh. Ngoài ra mô non m
m nh, m

-

nhi m m m b

vào: Tr ng thái sinh
u ki n và môi
ng


11

-

2013) [17].
-

-

,

-

n

u ki n vô trùng
u ki n vô trùng là yêu c u quan tr ng nh t quy

n

s thành b i c a vi c nuôi c y. Toàn b quá trình nuôi c y in vitro c
b

u ki n vô trùng tuy

vô trùng d ng c

i. Vô trùng bao g m: Vô trùng phòng nuôi c y,
ng, vô trùng m u c y (Nguy

ng và cs,

2002) [7].

- 1,5 atm; 120- 130oC).
-

-600oC)

m


12

2,

NaClO (hypoclorit natri);

Ca(OCl)2 (hypoclorit canxi); H2O2
-

-

cao.

-

ox

ox,

-30oC

- 30

ng hóa h c
ng hóa h c cung c p ch

n c n thi t cho s

ng và phân hóa c a mô trong su t quá trình nuôi c y in vitro. Thành
ph n c a mô
c

ng hóa h

i theo loài cây, b ph n cây, m

ng có các nhóm ch t sau (Nguy

n và cs, 1993) [14].


13

- Nhóm nguyên t
Nguyên t

ng
ng là nh ng nguyên t mu

c s d ng

n

trên 30 ppm. Các nguyên t này có ch c
i ch t gi a các t bào th c v t v i môi

ng và xây d ng nên thành t
vi c hình thành ch i , v

ng nhi u nito thích h p cho
ng nhi u kali s

i

ch t di n ra m nh m (Tr n Th L và cs, 2008) [4].
-

- Nito

3

(nitrat) và NH4+ (amoni) riêng
3

+

-

4

3

o
o
dùng là: Canxi nitrat (Ca(NO3)2.4H2O), Kali nitrat (KNO3), Natri Nitrat
(NaNO3

4NO3

Amon sunphat (NH4)2SO4, h

o
4NO3

2009) [15].
-

4.7H2O

và KH2PO4.

-

3),

Clorua (KCl), KaliDehidro Photphat (KH2PO4).
Ca(NO3)2.4H2O, CaCl2 .6H2O, CaCl2.2H2O.
-

4.7H2

(NH4)2SO4 (Roberta H. Smith, 2000) [26].
- Các Ion Na+ và Cl-

- Nhóm các nguyên t

ng

Kali


14

Nguyên t

ng là nh ng nguyên t

c s d ng

i 30 ppm g m
nh

tuy ch c n m
ng nuôi c

cho s

ng

n không th thi u

ng và phát tri n c

ng và các nguyên t
t

n

ng c a các nguyên t

ng ph thu c vào t ng

ng nuôi c

ng nuôi c y và

[12].

-

ami

Fe trong mô
4.7H2O,

Fe(SO4)3

-

a

phân bào.
-

auxin vì
A

-

- Ngu n các bon
M c dù m u c y v n có kh
b sung thêm ngu

t y u vì v y ph i
m u c y có th t ng h
ng ngu n các bon b

saccharose và glucose v i li

ng 20-30 g/l dung d ch.

c các ch t h u
ng


15

cs, 2008) [4].
- Các Vitamin
Theo Czocowoki (1952) thì mô t bào th c v t khi nuôi c y in vitro v n
có kh

ng h

nhu c u c a chúng.

Vì v y ph i b sung các vitamin c n thi

ng nuôi c

góp

ph n t o các coenzyme xúc tác các ph n ng sinh hóa trong t
V

cs d

B2 (Ribofravin), B3 (Axit panthotenic), B5 (axit nicotinic), B6 (piridoxin) v i
n

ph bi
-5,0 mg/l.
- Acid nicitimic
-5,0 mg/l.
-1,0 mg/l (Nguy

2002) [7].
Ngoài
-

5,0 mg/l.
-


16

-10,0 mg/l.
-

-100,0 mg/l.
- Acid pantothetic (B3): Có

bonhydrat,
-2,5

-

-50,0 mg/l.

Myo

Myo

Inositol còn tham gia tí

uxin. Hàm

-1000mg
Myo-

[12].
- Các ch t ph gia h
Các ch t ph

ng nuôi c y nh m kích thích s

ng c a mô s

c d a, khoai tây , chu i,

d ch chi t n m men. Trong thành ph n c
h

ng, Myo

c d a ch a các axit amin, axit

inositol và các ch t có ho t tính auxin, các gluxit c a

Cytokinin. Ngoài ra, khoai tây và chu

c s d ng, vì trong

thành ph n c a chúng có ch a m t s vitamin và các kích thích t có tác d ng
tích c

ns

ng, phát tri n c a m u c y. Các amino acid và amit:

y


17

- L- L- L-100 mg/l.
-

-

trong nuô

-glutamin, L-

vô tính. Ngoài ra amino

-

acid.
-

0,05-0,1% (W/v)
-0,2% (W/v)
-

-0,1 (W/v)

-10% (V/v)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×