Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất và chất lượng giống sắn mới HL2004 28 tại Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

------------------------------

:
-28

Chuyên ngành
Khoa

:
:
:
: 2011

2015


------------------------------

:
-28


Chuyên ngành
Khoa

:
:
:
: 2011 2015
: Th.S Hoàn


em, em
Em

Ban giám

Khoa Nông h

trong quá
.

và cô giáo

GS.TS.

bài
.
Em
em

,
này.

Thái N

5
Sinh viên

V Tr

nHi


............. 4
2008 - 2013........................................................................................................ 4

...................................................................................... 5
Nam
................................................................................................... 6

........................................................................................................... 7
5:
- 2013................................................................................................ 8

......................................................................................................... 16

HL2004-

............. 17

HL2004-

............. 19

......................................................................................................... 20

2014 ................................................................................................................. 25

2014 ................................................................................................................. 28


-

....................... 29

......................................................................................................... 29

-

31

......................................................................................................... 33

-

ng Lâm Thái

........................................................................................... 35
-28......... 38


HL2004-28 ...................................................................................................... 22

-28............................................................................................... 23

HL2004-28 ...................................................................................................... 24

-28............................................................................................... 29

L2004-28............................................................................................... 30

-28 ........................................................................................ 32

-28............................................................................................... 34

-28............................................................................................... 36
-28 ........................... 37
-28 ....................... 39.

........................................................................................... 1
................................................................................................... 1
.................................................................................... 2
...................................................................................... 2
............................................................................................. 3
...................................... 3
............................................................. 3

.

................................................................. 4

2.1

....................... 4

2.1

...................................... 4
..................................................................................................... 5
................................................. 8

2.2. Tình hình

...... 9
........................................................... 9
............................................................... 9

.
3.1.

....................... 11
................................................................................................. 11
............................................................ 11
................................................................................ 11
.......................................................................... 11
.............................................................. 11
.................................................................. 12
................................................... 13

3.2.

........................................................................ 14
.

............................................................. 15


-28............................................................................................... 15

-28........................................................................ 15

HL2004-28....................................................................................................... 17

HL2004-28 ...................................................................................................... 18

-28 ........................................................................................ 20
............................................................................. 21
......................................................................................... 21
.............................................................................. 21
.............................................................................................. 22
..................................................................................... 23
...................................................................... 24
........................................................................................... 25
....................................................................................... 26
........................................................................................ 26
............................................................................. 27
4
-28.............................................................................................. 27
................................................................................... 27
.................................................................................. 29
.......................................................................... 31

-28........................................................................ 32

-28 .............................................................................. 35


.................................................................................... 37
-28 .................. 37
.

............................................................................ 40
.................................................................................................... 40
..................................................................................................... 41
............................................................................... 43


1

Manihot esculenta

0

300
.

ol).

(FAOSTAT, 2013)


2

- 80
[12].

m

n

su t và ch t l
trên, em


-

-

i

- So
-28.
- ánh giá
-28.
-28.


3

-

- Giúp

Thái Nguyên.

khuy

hái Nguyên
ung.


4

2.1
2.1

Di

3

bình quân 13,34

20,73

276,72
6

qua

1

2008 - 2013

2008
2009
2010
2011
2012
2013

18,77
18,75
19,29
20,06
19,99
20,73

12,44
12,50
12,47
12,78
12,83
13,34

233,50
234,55
240,66
256,40
256,53
276,72

) [21]


5

Châu Phi
Nigeria
go
Angola
Ghana
Mozambique
Brazil
Paraguay
Colombia
Peru
Haiti
Châu Á
Indonesia
Thái Lan

20,73
14,17
3,85
2,20
1,16
0,87
0,78
2,35
1,52
0,17
0,15
0,09
0,59
4,18
1,06
1,38
0,54
0,20
0,28

13,34
11,14
14,03
7,50
14,05
16,72
12,82
12,86
13,91
16,00
10,71
12,11
7,00
21,09
22,46
21,82
17,89
34,95
16,29

276,72
157,98
54,00
16,50
16,41
14,55
10,00
30,25
21,22
2,56
2,80
1,18
0,41
88,02
23,93
30,22
9,74
7,23
4,56

) [21]

có 20.73 ha t

Châu Phi có t

là 14,17
11.14

157,98

ng 30,25

Châu Á cùng

4,18

88,02
21,09

.


6

8 - 2013
.3

(nghìn ha)
2008

555,70

16,91

9,40

2009

508,80

16,82

8,56

2010

498,00

17,26

8,60

2011

558,20

17,73

9,90

2012

550,60

17,69

9,75

2013

544,30

17,89

9,74
) [21]

-


7

4

Vùng

Tây Nguyên

(Nghìn ha)

/ha)

(

544.1

17,91

9,74

6,60

15,86

0,11

117,20

12,80

1,50

173,90

17,67

3,08

147,60

17,12

2,53

92,50

26,33

2,44

6,30

15,37

0,10

5) [22]

-

-

147,60
171,20
-

t


8

2.1.2
B

5:
- 2013

(nghìn ha)

(t n/ha)

(tri u

2008

4,1

10,56

0,04

2009

3,9

13,13

0,05

2010

3,9

14,59

0,06

2011

3,6

14,67

0,05

2012

3,8

14,68

0,06

2013

3,7

15,05

0,06
15) [22]

105,6 lên 150,5
vào


9

2.2. Tình hình nghiên
2.2.1. Tình hình
Trên th gi i m

và kho ng cách tr ng s

c nhi u nhà khoa

h c ti n hành nghiên c u.
Theo tác gi Ociano, (1980) [18] cho bi t r ng kho ng cách tr ng s n
thích h p nh

i v i gi ng s n

m

phân cành ít, thân g n là 75cm x

75cm/cây (17.700 cây/ha).
[19]

-

15.000 cây/ha.
[20]

13.000 20.000 cây/ha.

2.3.2
)
[15]


10

[8]

[7]

15.000 cây/ha.

-

- 13. 000 cây/ha.
1-

0,8m x cách cây 0,7 -

.


11

3.1.
G

2004-28.
-28 còn có tên

khác là

KM444 và SVN7
(GM444-2 x GM444-2)
Nông Lâm thà
(IAS) lai
HL2004-28 là

-

n

T

2

12
k

-

-

-

-

(RCBD)


12

+ Công th

1,0m x 0,8m)

i

III
II

1

2

5

4

3

3

4

1

5

2

5

1

2

4

3

I

2

-

450m2

-

-

120 kg N + 80 kg P2 O5 +

120 kg K2 O/ha.
2O5

+ 1/3 N + 1/3 K2O
2

+ Bón thú

90

2


13

-

*
dõi

trung bình.

5 cây/ô thí
ì

.
-

thân l

M

ô thí nghi m thu ho

sau l y giá tr trung bình.

5 cây,


14

c
â

ó l y giá tr trung bình.

)

-

(%)

A
A B

158,3 142,0

-

H s thu ho

=

+

3.2.
- Tính toán s
.0.

5 g c trong ô thí


15

-28
cây
-28

Trong cùng m

á


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×