Tải bản đầy đủ

Đánh giá một số giống và ảnh hưởng của giá thể đến sự sinh trưởng, phát triển của hoa Tulip Hà lan tại Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
---------------------------

NH TOÀN
tài:
TS
S

GI NG VÀ

NG C A GIÁ TH

NG, PHÁT TRI N C A HOA TULIP HÀ LAN
T I THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI
H

ào t o


IH C

: Chính quy

Chuyên ngành

: Hoa viên cây c nh

Khoa

: Nông h c

Khóa h c

: 2011 2015

Thái Nguyên -

N


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
---------------------------

NH TOÀN
tài:
TS
S

GI NG VÀ

NG C A GIÁ TH

NG, PHÁT TRI N C A HOA TULIP HÀ LAN
T I THÁI NGUYÊN

KHÓA LU N T T NGHI

H


o
Chuyên ngành
L p
Khoa
Khóa h c
Gi
ng d n

Thái Nguyên -

IH C

: Chính quy
: Hoa viên cây c nh
: K43 - HVCC
: Nông h c
: 2011 2015
: TS.Nguy n Th Hu n

N


i

L IC

c s nh t trí c a Ban giám hi

i h c Nông Lâm Thái

Nguyên và ban ch nhi m khoa Nông h c, em ti n hành th c hi
t s gi ng và nh

ng c a giá th

ns

tài:
ng, phát

tri n c a hoa Tulip Hà lan t i Thái Nguyên
c k t qu
Ban giám hi

c h t em xin chân thành c

ng, Ban ch nhi m khoa Nông h c, cùng các th y giáo,
ng, tro

t l i cho em nh ng ki n th c

quý báu trong su t th i gian h c t p và rèn luy n t
Th y giáo TS.Nguy n Th Hu n

c ti p

trong su t quá trình th c hi
viên c

c bi t là
ng d n, ch b o em

ng th
n trong l

nc

luôn c

ng
ng

hành cùng em trong su t th i gian th c t p.
Do còn h n ch v th i gian, v

và kinh nghi m th c t c a b n

thân nên không tránh kh i thi u sót, em r

cs

ki n c a các th y cô và các b

c hoàn thi

lu

Em xin chân thành c

Thái Nguyên, ngày 30
Sinh viên

nh Toàn


ii

DANH M C B NG

B ng 2.1. Tình hình s n xu t hoa
B ng 2.2. Di n tíchvà giá tr s n l
B ng 2.3. T

c châu Á
ng hoa cây c nh Vi

s n xu t hoa, cây c

B ng 2.4. C c u s l

................... 11

n 1994

ng, ch ng lo i hoa

.......14
2006................... 15

Vi

........... 16

B ng 2.5. Các qu c gia s n xu t nhi u c gi ng hoa Tulip............................ 20
và c gi ng hoa Lily trên th gi i ( 2002 2003 ) ......................................... 20
B ng 2.6. Giá tr tiêu th c gi ng và hoa tulip c t cành

m t s qu c gia

trên th gi i ..................................................................................................... 21
B ng 2.7. Di n tích tr ng tulip
B

Hà Lan qua m t s

ng

....... 22

m hình thái cây và hoa c a các gi ng hoa tulip .................. 40

B ng 4.2 T l s

n sinh tr

ng c a các ............................. 41

gi ng tulip thí nghi m ..................................................................................... 41
B

ng chi u cao cây c a các gi ng........................ 43

tuylip nghiên c u............................................................................................. 43
B

ng thái ra lá c a các gi ng tuylip ............................................... 45

B n 4.5 T l hoa h u hi u và ch t l

ng hoa c a các gi ng tulip................ 48

B ng 4.6 Hi u qu kinh t c a 4 gi ng tham gia thí nghi m.......................... 50
B ng 4.7 nh h
sinh tr

ng c a giá th

n t l s ng và th

n

ng c a tulip thí nghi m ..................................................................... 51

B ng 4.8 nh h

ng c a giá th

ng chi u cao cây c a

các gi ng hoa tulip thí nghi m........................................................................ 53
B

ng thái ra lá c a hoa tuylip......................................................... 56

B ng 4.10 T l hoa h u hi u và ch t l ng hoa tulip các giá th khác nhau..... 58
B ng 4.11. Hi u qu kinh t khi s d ng m t s lo i giá th khác nhau........ 61


iii
DANH M C CÁC HÌNH

ng chi u cao cây c a các gi ng nghiên c u .... 43
Hình 4.2:

ng thái ra lá c a các gi ng tuylip nghiên c u ............................ 46

Hình 4.3: M t s ch tiêu v ch t l

ng c a các gi ng tulip .......................... 48

ng thái ra lá c a hoa tuylip ......................................................... 57
Hình 4.6. T l hoa h u hi u và ch t l

ng hoa tulip

các giá th khác nhau

......................................................................................................................... 59


iv

DANH M C CÁC CH

1. CT

: công th c

2. NL

: nh c l i

3. CC

: chi u cao

4. CD

: chi u dài

5.

ng kính

VI T T T


v

M CL C

PH N 1. M
tv
1.2. M
1.2.1. M

U .......................................................................................... 1
................................................................................................... 1
uc

tài. ................................................................. 2

................................................................................................. 2

1.2.2. Yêu c u.................................................................................................... 2
tài. ............................................................................................ 3
c t p và nghiên c u khoa h c........................ 3
c ti n. .................................................................................... 3
PH N 2. T NG QUAN TÀI LI U............................................................... 4
2.1. C s khoa h c........................................................................................... 4
2.1.1. C s khoa h c nghiên c u gi ng........................................................... 4
2.1.2. C s khoa h c nghiên c u giá th . ........................................................ 4
2.2. Tình hình s n xu t, tiêu th hoa trên th gi i và Vi t Nam....................... 8
2.2.1. Tình hình s n xu t và tiêu th hoa trên th gi i...................................... 8
2.2.2. S n xu t và tiêu th hoa

Châu Á........................................................ 11

2.2.3. Tình hình s n xu t và tiêu th hoa

Vi t Nam. ................................... 13

2.3. Tình hình nghiên c u, s n xu t và tiêu th hoa Tulip trên th gi i và Vi t
Nam. ................................................................................................................ 17
2.3.1. Tình hình nghiên c u, s n xu t và tiêu th hoa tulip trên th gi i. ...... 17
2.3.2. Tình hình nghiên c u, s n xu t và tiêu th hoa Tulip
2. 4. Ngu n g c, phân lo i và m t s

Vi t Nam. . ... 22

m chính c a cây hoa tulip........ 24

2. 4.1. Ngu n g c cây hoa tulip. ..................................................................... 24
2.4.2. Phân lo i th c v t h c. .......................................................................... 24
m th c v t h c c a cây hoa tulip. ............................................. 26
2. 4.4. Yêu c u sinh thái c a cây hoa Tulip. ................................................... 28


vi

t tr ng hoa Tulip........................................................................ 30
PH N 3.

I T

NG, N I DUNG VÀ PH

NG PHÁP NGHIÊN

C U ................................................................................................................ 36
it
3.1.1.

ng và ph m vi nghiên c u............................................................ 36

it

ng nghiên c u............................................................................ 36

3.1.2. V t li u nghiên c u. .............................................................................. 36
3.1.3. Ph m vi nghiên c u............................................................................... 36
3.2. N i dung nghiên c u................................................................................ 36
3. 3. Ph

ng pháp nghiên c u......................................................................... 37

3.3.1. B trí thí nghi m. .................................................................................. 37
3.3.2. Các ch tiêu và Ph
3.4. Ph

ng pháp nghiên c u ............................................. 38

ng pháp x lí s li u. ....................................................................... 39

PH N 4. K T QU VÀ TH O LU N ...................................................... 40
4.1. Nghiên c u kh

ng và phát tri n c a m t s gi ng tuylip

Hà Lan. ............................................................................................................ 40
m hình thái các gi ng tulip thí nghi m. .................................... 40
ng, phát tri n và ch t l

ng hoa c a các

gi ng hoa Tulip Hà Lan. ............................................................................

41

ng thái ra lá c a các gi ng hoa tulip nghiên c u.............................. 45
4.14. T l hoa h u hi u và ch t l

ng hoa c a các gi ng Tulip nghiên c u

47

4.1.5. Hi u qu kinh t c a 4 gi ng tham gia thí nghi m. .............................. 50
4.2. Nghiên c u
sinh tr

ng c a m t s lo i giá th

n kh

ng, phát tri n c a hoa tuylip Hà Lan tr ng t i Thái Nguyên............ 51

4.2.1. nh h
n sinh tr
4.2.2

nh h

nh h

ng c a giá th tr

n t l s ng và th i gian qua các giai

ng c a hoa Tulip Hà Lan T i Thái Nguyên. ............................ 51
ng c a giá th tr

ng chi u cao cây

c a hoa Tulip Hà Lan T i Thái Nguyên. ....................................................... 53


vii

4.2.3. nh h

ng c a giá th tr

ng thái ra lá c a hoa Tulip Hà Lan

T i Thái Nguyên.............................................................................................. 55
4.2.4.

nh h

ng c a giá th tr

n t l hoa và ch t l

ng hoa Tulip thí

nghi m. ............................................................................................................ 58
4.2.5. Hi u qu kinh t khi s d ng m t s lo i giá th khác nhau. ............... 60
Ph n 5. K T LU

NGH ............................................................. 62

5.1. K t lu n .................................................................................................... 62
5.1.1. K t lu n thí nghi m nghiên c u kh

ng và phát tri n c a

m t s gi ng tuylip Hà Lan............................................................................. 62
TÀI LI U THAM KH O


1

Hoa Tulip hay còn g i là hoa U

c l p m t lá m m

Liliopsida, b hành Liliales, h hành Liliaceae, chi Tulila.
Hoa tulip là bi

ng c a tình yêu hoàn h o, c a s th ng l i. Hoa

tulip có nhi u màu s
vi n vàng, màu vàng vi n tr ng, màu h n

ng

, hình chén, hình vuông, hình tháp, hình l
Hoa tulip là m

c tr ng r t nhi u

Hà Lan, là lo i hoa

có nhi u màu s c và ch ng lo
tr kinh t cao.

i giá

c ta hi n nay ch

c tr ng nhi u t i M

L t, t i Thái Nguyên nh

ng th nghi m

m t s tính tr ng.
Thái Nguyên có v trí g n th

i và là trung tâm c a vùng trung

du B c b , có h th ng giao thong thu n l i, n i li n các t nh thành ph phát
tri n t

p trung c a nhi

i h c và các

ng ti

u m i thu n

l i cho vi c tiêu th hoa, cây c nh. V
t

ng, có nhi u ch ng lo i

cao khác nhau, có th phát tri n nhi u ch ng lo i hoa và có khí

h u Á nhi

i có 4 mùa rõ r t, có m t s ti u vùng khí h u nh , vì v y có

th phát tri n m t s lo i hoa cây c nh nhi
c

c s quan tâm, ng h

các ngành t t
phát tri n ngh
nghi m nh
kh

i, á nhi t
và ch

n huy

oc

i và c

i. Bên
o các c p

a bàn Thái Nguyên trong vi c
i dân tr ng hoa t

u có m t s kinh

c s n xu t hoa, cây c nh. Vi c s n xu
c hi u qu kinh t

n so v i các lo i cây tr ng khác trên


2

a bàn, chính vì v y th

ng hoa c a Thái Nguyên trong nh

c chuy n n i b

v

ng v ch ng lo i

c nhu c

i dân.

l a ch n các gi ng hoa tulip có ch
ki

ng cao, phù h p v

u

c th hi u ngày càng cao c

tiêu dùng,

ng th

ng, phát tri n c a m t s

gi ng hoa tulip, chúng tôi th c hi
ng c a giá th

i

ns

t s gi ng và nh
ng, phát tri n c a hoa Tulip Hà lan t i

Thái Nguyên

- L a ch

c gi

t, ch

nghi v

u ki n sinh thái c a Thái Nguyên và x

phù h

t, ch

ng t t và thích

nh m t s lo i giá th
u

qu kinh t s n xu t.

-

ng, phát tri n

t, ch t

ng c a m t s gi ng hoa tulip tham gia thí nghi m.
phát tri n và

ng c a các lo i giá th
t, ch

n kh

n hoa tuylip Hà Lan.

ng,


3

- Nghiên c u khoa h
th c lý thuy

c.

- K t qu nghiên c u c
giá tr

m và c ng c nh ng ki n

tài s cung c p các d n li u khoa h c có

cho các nghiên c u ti p theo v

a bàn

t nh Thái Nguyên.

S phù h p c a các gi ng hoa tulip v
Nguyên s góp ph

ng hóa các ch ng lo i hoa c a Thái Nguyên, t

nâng cao thu nh p và hi u qu kinh t

ng yêu c u c a ngành s n xu t hoa.

c lo i giá th phù h p nh
ch

ng

u ki n sinh thái c a t nh Thái

nh và hi u qu kinh t cao.

tr

t,


4

Cây hoa tuylip r
thích h p v i t
ch

ng và phong phú v gi ng, tuy nhiên m i gi ng
u ki n khí h u t nhiên khác nhau, s

t

ng và hi u qu kinh t cao n u chúng ta n

gi

c tr

c tính c a m i

a bàn.

Nghiên c u v gi ng cho chúng ta n
i v i t ng gi ng, m i gi ng thích h p m i ki
chúng ta n
th cho t ng gi ng.
Vì v y nghiên c u v gi

m ch

c

ng gi ng là không th thi u trong các nghiên c
cho vi c tr

inh t t loài hoa này.

khoa h c.
Nghiên c u v giá th

t nghiên c u h t s c quan tr

i

v i vi c tr ng hoa tuylip:
Giá th có r t nhi u lo i

uh

c ph i tr n t các v t

li u d ki m trong t

t
c t o ra ph

Giá th

ng v ng và cung c p m t s ch

y u cho cây, m i lo i giá th t

p, kh

b n và ch a ch
nghiên c

thông thoáng và gi

c t t.
ng thi t
c khác nhau, có

ng khác nhau vì v y c n

phù h p c a t ng lo i giá th

có th

ng


5

d ng vào vi c tr

t, ch

ng

hi u qu cao nh t.
2.1.2.2. Các nghiên c u v giá th .
Giá th

là lo i có kh

Kh

thoáng khí.

thoáng khí c a giá th

c quy

nh b i nh ng

kho ng tr ng (khe, k ) trong nó. Trong cát m n có nh ng kho ng tr ng r t
nh , không ch

c nhi

c l i s i thô t o ra nh ng

kho ng tr ng khá l n, nhi
có nh

c nhanh [16]. Giá th

m gi
nh pH, th

cd

phân h

dàng, b n và có kh

d ng ho c

ng, nh và r r t thông d ng. Giá th thì có nhi u lo i
a, tr

th

i v n (c h
ho c tr n l

t nd

trong giá th

c cung c p cho cây thông qua phân bón tr n

trong giá th và bón thúc. Giá th
có th là g

m t ng lo i. Vì v y, tr ng cây

t nung, sành s

trong nh ng khay ch u. Khay ch u
u ki

i tr ng có th

ch n l a và s d ng theo s thích c a mình[17]. Giá th là khái ni
ch t t c các v t ch t bao quanh b r c a cây tr ng. Vi c s d ng các giá th
phù h

c bi

i v i cây tr ng. Giá th

g m: Than c i, g
hun, s

c s d ng hi n nay

a, r bèo tây, v cây, r

, tr u

t, bã n m....,
*

a: Là giá th

p, thoáng khí, d th

cao, không mang m m b nh, ch a nhi u vi sinh v t có l
ki
b sâu b nh.

c, gi

m

t, r ti n, d

c nhanh, chóng m c, vì v y d


6

* Tr u hun: R , d

c, nh d v n chuy n, cung c p ch t

khoáng, làm c ng cây. Tuy nhiên không có ch t h

ng, h p th

nhi t m nh nên ch dùng cho giâm cây b ng hom và tr
T nh

u.

a th k 20,

n hành nghiên c u

và ng d ng k thu t tr

i có mái che

t
c k t qu

c ph bi n trong s n

xu t nông nghi p. Ph n c i ti n k thu

thành m t ngh

kinh doanh, m t s nông dân s n xu t cây con v i s

ng l

bán cho

nông dân khác.
t không ph

ng t t cho cây con. Cho thêm cát ho c cát +

than bùn s t o ra m t h n h p r t t t. Nhi
h nh

c bi t mà có th

t ru

n nh ng

c s d ng. Nh ng h n h p này không s d ng

t ru ng b ô nhi m do sâu b nh và do hoá ch t. S khác nhau

c

ng nhân t

c th hi

Theo Lawtence, Neverell (1950)[12], cho bi t

Anh s d ng h n h p

t + than bùn + cát thô (tính theo th tích) có t l

gieo h

tr ng

cây là 7:3:2
Bunt (1965)[10] s d ng h n h p cho gieo h t (theo th tích 1 than bùn
c + 1 cát +2

n và h n h p tr ng cây 3 than bùn rêu
u cho th y cây con m p và kho .

Masstallerz (1977)[13] cho bi t

M

c ph i tr n (tính

theo th tích) thành ph n h n h p b u bao g m sét và mùn cát sét và mùn cát
có t l

u cho hi u qu . Cho thêm 5,5

vôi và 7,7 9,6g Superfosfat cho m

th tích.

Nghiên c u thành ph n giá th cho cây con cà chua
(1997) [14] cho bi t v i m t kh

7,7g b

Philippin, Duna

c 35x21x10 con có 72 l (kích


7

c l là 6x6cm) thì thành ph n b u có t l

t, phân chu ng, tr u hun, là

1:1:1 (theo th tích) và 10g NPK (15:15:15).
i v i cây t nhi

thích h p cho s n y m m c a h t là 20-

30oC.S ngày trung bình sau khi gieo h t cho t i khi cây m c
nhau là khác nhau. S n y m m c a h t có th
ch

ng h t gi ng và h n h

t0

t khác

i ph thu c vào gi ng,

t gieo tr ng.
i v i cùng m t lo

ph n giá th

i thành

gieo h t c i b p c i xanh

n u thành ph n giá th g m 3 ph n mùn + 1 ph

i + 0,3 phân bò và

trong 1 kg h n h p trên cho thêm 1g N, 4g P2O5, 1g K2

t s m

t 181,7 t /ha.
N u thành ph n gía th g m than bùn 3 ph n + mùn 1 ph n + phân bò 1
ph
ch

ng ch

ts

iv ic ib pc

iv

t 170t /ha. Không
. N u thành ph n

giá th cây con g m 4 ph n mùn + 1 ph

i và trong 1kg h n h p trên
t 238 t /ha.N u thành

ph n giá th g m 4 ph n mùn + 1 ph

t tr

ts

t 189

t /ha.
Berke (1997)[16] cho bi t

trung tâm nghiên c u phát tri n rau châu

Á s d ng khay có 70 l

ng trong các khay là rêu

c chu n b , ho c h n h p trong ch

c chu n b t

t

+ phân chu ng + tr u hun + ch t khoáng và cát. S d ngh n h p 70% rêu than
bùn và 30% ch t khoáng thô. Nên t chu n b h n h p trong ch u s d ng các
thành ph n không thô n u có th nên kh trùng b ng n i h p ho c lò nóng
nhi

120oC trong 2 gi . Ngoài ra cho thêm m

vào giúp cho s phát tri n c a cây con.

ng ph P2O5 và K2O


8

Trung Tâm Nghiên c u phát tri n rau châu Á (AVRDC)[14] (1992)
khuy n cáo vi c s d ng rêu than bùn ho c ch
ng t t cho cây con.
Theo Northen (1974)[15] cho r ng, vi c c y cây Phong lan con l y ra
t

ng nghi m nên dùng 3 ph n v cây thông xay nhuy n + 1 ph n cát ho c 8

ph n Osmida xay nhuy n + 1 ph n than v n. Giá th này cho t l s ng c a
ng phát tri n t t. Có nhi u công trình nghiên
c u v thành ph n c a giá th

n ch

ng cây tr ng. Tu t ng

lo i cây khác nhau mà giá th có thành ph n khác nhau.Tác gi Ph m Th
ng Th Vân (1997)[8] cho bi t n

t + phân h

l là 1:1:1 có ph m t l
chu i nuôi c

t nh
iv

thích ng v

c gieo t h t kh

ic
ng, phát tri

nh giá th

i k cây con nh
t c a cây sau này. Vì v y, vi c xác

ng ch t khoáng cho cây con trong b

tr ng.Tác gi Tr n Kh c Thi (1980)[7] cho bi
dành cho cây v

tr ng cây d a trên di n tích

c + 20% bùn + 15% phân b c m c và 5%

cát (T l 3: 1: 0,75: 0,25). Có th tr n thêm phân hoá h c v i s
h nh pr

th

t quan

gieo cây con v i thành ph n v t li u

g m: 60% mùn tr u ho

mb om

ng

ng 1m3

m Sulfat và lân +1,5kg Kali. K t qu cho th y gieo b u
cây (do t l cây s ng cao); ch

c th i gian gieo s

150 công gi m nh

ng cây con t

10-20 ngày; m i ha ti t ki
c.

Hi n nay vi c s n xu t hoa và cây c nh trên th gi
m nh và mang tính

c 120

n

i cao. Ngành s n xu t hoa cây c nh mang l i


9

nhi u thu n l i cao cho n n kinh t c a m t s

c bi t là nh

c

phát tri n.
a FAO, giá tr s
toàn th gi

ng hoa cây c nh c a

t 45 t USD,

USD ( t c
xu t kh

Theo s li u th ng kê c a FAO, s

t t 20 - 50 t

ng hoa xu t kh u chi m nhi u
t cành là 6,12 t USD chi m

45,9% hoa ch u và hoa tr ng th m là 5,79 t USD chi m 43,3% ; lo i ch
trang trí là 893 tri u USD chi m 6,7 % và các lo i hoa khác là 559
tri u USD chi m 4,1 %.
Nh

c có ngành hoa phát tri n là Hà Lan, Pháp, M , Colombia,
ts

ho

n m nh m

lên thành m t ngành kinh t quan tr

c, Hàn Qu

c châu Âu, Hà Lan có th
v s n xu t và xu t kh u hoa ph c v cho th

u th gi i
ng tiêu th r ng l

c trên th gi i bao g m hoa c t, hoa tr ng th m, tr ng ch u và cây trang
trí. Trung bình m

ng 7 t

600 tri u ch u hoa c nh các lo i, v i t ng kim ng ch xu t kh u là 2 t
n là M , ngành tr ng hoa có th

t thành ph n

trong n n kinh t M , v i kim ng ch xu t kh u là 10 t
hoa c t, hoa tr ng th m, tr ng ch u và các lo
châu Á thì Nh t B
tiên ti

cd

m
trang trí.

u v áp d ng thành t u khoa h

c
t

t o ra các gi ng hoa cây c nh có giá tr kinh t cao. Th m nh c a

c này là cây Bonsai, ngh thu t c m hoa và l
n hoa công viên.


10

Sau hai th p k phát tri n, ngành s n xu t hoa Trung Qu
m t ngành có h a h n b i s n xu t hoa phát tri

thành
n tích tr ng

hoa c a Trung Qu

ng hoa c t cành

c bán là 3,22 t cành và hoa ch u, hoa th m là 810 tri u cây. Trung Qu c
y nhanh ngành công nghi p hoa hoa phát tri n và s tr
thành m t trong nh

cd

u châu Á v s n xu t, tiêu th và xu t

kh u hoa.
Do cây hoa mang l i l i nhu n khá cao nên m t s m
tr

c r t chú

c bi t là cho công tác nghiên c u ng d ng thành t u tiên ti n

nh t c a các nghành ngh khác có nhi
tin h c, t

sinh h c,

ng hóa, v t lí, hóa h c, ngành công nghi p làm nhà kính

nhà

i, ngành côn nghi p s n xu t giá th , phân bón, thu c phòng tr

sâu

b
K t qu m

gi i t

gi ng hoa m
bông hoa ch

ng lo i hoa và

c nhi

n xu t hoa v i hàng t

ng cao cung c

ng th

y

r t nhi u ngành ngh khác phát tri n.
Theo phân tích và d báo c a các chuyên gia kinh t , ngành s n xu t
kinh doanh hoa trên th gi i còn ti p t c phát tri n và v n có t
cao ( t 12 15 % ) trong nh
nc

phát tri n

i.
c tr ng hoa tiên ti
tr phát tri

c ch t o

u cho vi c nghiên c u phát

tri n s n xu t ( k c vi c ch n t o gi ng, nghiên c u xây d ng quy trình k
thu

u do các

m nhi m.

Phát tri n hoa cây c nh không ch
l i l i nhu n to l n cho n n kinh t c
trong vi c c i t
xây d ng, trang trí công c

t vai trò quan tr ng là mang
c mà còn góp ph

ng s ng ph c v cho nhu c u thi t k , xây d ng,
ig


11

Châu Á có 134.000 ha tr ng hoa chi m 60 % di n tích tr ng hoa th
gi

n tích tr

20 % th

i nh . T l tr tr

ng hoa th gi

c châu Á có ph n l n

di n tích hoa tr
c un

ng hoa chi m

u ki n t nhiên và ch y u ph c v cho nhu

a.
c có di n tích tr ng hoa l n là Trung Qu c ( s n

l

t2t

i các lo

h

ng ti n;

có 65.000 ha ( giá tr 2050 tri u
t Nam có

3.500 ha.
Tình hình s n xu t hoa

STT
1

c th hi n qua b ng sau:

c

Di n tích
( ha )

Trung qu c

117.000

Tên n

2

65.000

3

Malaysia

1.218

4

Srilanka

500

5

Thái Lan

5.425

6

Vi t Nam

3.500

7

Philippin

2.035

8

Indonesia

1.570

S nl
giá tr

ng

2t

Các lo i hoa chính
H

ng
ti n

2.050 tri u

Anthurium, hu gysophila, cúc
xuxi, nhài, h ng, lan, các lo i
i.

3.370 tri u
205 tri u cành/

ng, static, cúc hu ,
gysophila
H

,
gysophila

1.667 tri u
1.060 tri u

Lan, h
Lan, Anthurium, h ng, cúc

850 tri u cành/
680 tri u cành

( Ngu n: Nguy n Xuân Linh, 2002 )

Lay
Lan, h ng, hu nhài


12

c tr ng
g c nhi

châu Á ch y u 2 nhóm gi ng hoa có ngu n

i. Nhóm gi ng hoa có ngu n g c nhi

i g m các loài

ng ti n ( Gerbera

gu n g c t

hoa lan ( Orchidacea

ng ( Rosa sp. ) , hoa cúc ( Chrysanthemum sp.
( Gladiolus ) , hu
c th

c bi t hoa lan là s n ph m nhi
ng châu Âu và châu M

S n xu t hoa

ng.

châu Á là m t ti

y ngh

tr ng hoa phát tri
các n

c s n hoa

n nay s phát tri n hoa

c châu Á g

u ki n thu n l

u ki n thu n l i c a s n xu t hoa
+ Có ngu

c châu Á:
ng.

+ Khí h u nhi

p i sinh tr

ng và phát tri n c a

nhi u lo i hoa.
+ Ngu

ng d i dào, giá nhân công th p.

+ Chính ph

n khích phát tri n ngh tr ng hoa.

is

c nâng cao, nhu c

i ngày

ngày càng l n.
Bên c nh nh ng thu n l i trên, ngh tr ng hoa châu Á còn g p nhi u
n ch .
Các m t h n ch trong s n xu t hoa
+ Thi u gi

p, ch

các n

c châu Á:

ng cao, gi

ng ph i nh p t

bên ngoài.
+ Ch

t s n xu

+ V
+ C

i.

n v i lãi su t cao.
h t ng cho s n xu t, b o qu n, v n chuy n còn thi u.

+ Thông tin v th tr
+ Thi u v

.
o cán b .


13

+ Thu cao, s ki m d ch kh t khe c a các n

c nh p kh u hoa.

2.2. 3. Tình hì
Ngh s n xu t hoa cây c nh

Vi t Nam có t

c coi là m t ngành kinh t và có giá tr hàng hóa t nh
t s ngành trên th gi i, ngành kinh t này có t

phát tri n

khá nhanh.
Vi t Nam có di

t t nhiên là 33 tri

n tích

t tr ng hoa v n còn r t h n ch , ch chi m kho ng 0,02 % di
tr ng tr t. Di n tích tr ng hoa t p trung

t

các vùng tr ng hoa truy n th ng

Ng c Hà, Qu ng An, Nh t Tân, Tây T u ( Hà N

ng H

ng

Lâm ( H i Phòng ); Hoành B , H Long ( Qu ng Ninh ); Tri
ph Thanh Hóa ( Thanh Hóa ); Gò V p, Hoóc Môn ( Thành ph H Chí
i di n tích tr ng hoa kho ng 3.500 ha.
Theo s li u c a T ng c c th

c có 9.430 ha hoa và

cây c nh các lo i v i giá tr s

t 482,6 t

ng.

So v

n, giá tr s n
n và m

g giá tr thu nh p/ha là 182 %. T

ng này là r t cao so v i các ngành nông nghi p khác. S
ngành s n xu t hoa cây c nh luôn

ng c a

nh và theo c p s c ng trong su t 15


14

Di n tích

Tên khu v c
C n

Giá tr s n l

ng

( ha )

c

9.430

482.606

1.642

81.729

814

12.210

1.029

38.144

658

26.320

547

8.585

Lào Cai

52

12.764

TP. H Chí Minh

572

24.194

1.467

193.500

325

6.640

2.325

78.52

Hà N i
H i Phòng

H
nh

ng
Bình Thu n
Các t nh khác

(Ngu n: S li u C c th ng kê, 2003)
Phong trào tr ng hoa

Vi t Nam trong nh

chú ý phát tri n, di n tích ho
phong trào tr ng hoa

Vi t Nam trong nh
th

giá tr

c
i nên
t nhanh,


15

2006

Ch tiêu
T ng di n tích ( ha )
Giá

s

tr

( Tri

ng

ng )

1994

1997

2000

2003

2006

3.500

4.800

7.600

10.300

13.400

175.000

268.800

463.600

51

56

1,0

1,38

Giá tr thu nh p TB

M

n tích so

v i 1994 ( l n )
(S li u th

964.80 1.045.2
0

00

61

72

78

2,17

2,94

3,83

u tra c a Vi n nghiên c u rau qu

)

Theo th ng kê c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Vi t Nam
có trên 8.000 ha tr

ng hoa cung ng ra th

kho ng 4,5 t

t kh u 1 t

ng

t kim ng ch 60 tri u USD.

Hoa xu t kh u có 85 % hoa h ng, cúc và lan. S n xu t hoa cành c a Vi t
Nam t p trung

l

i, H

Theo các chuyên gia kinh t , doanh thu t các vùng chuyên canh r t l n, có
i nhu
V

n2t
u ch ng lo i hoa, cây c nh

Vi

c 1995, Vi t

Nam ch y u s d ng nh ng lo i hoa, cây c nh truy n th ng, thông d
qu

ng, cúc

c, hu

s ch ng lo i hoa, cây c nh m i, cao c
nv s

ng và giá tr . B

t
c chú tr
hi

cs


16

tính: (%)
Ch ng lo i
Cây c nh

100

100

100

25

24

22

Qu t

32

32

30

Mai

24

23

22

Cây c nh khác

19

21

26

Cây hoa

100

100

100

H ng

25

24

20

Cúc

24

23

21

Lay

15

14

14

6

4

2

11

11

9

5

7

8

2

3

6

3

3

3

Lan

2

3

7

Hoa khác

7

8

10

Th

c

Hu
ng ti n
Lily
C m ch

ng

(S li u th

u tra c a Vi n Nghiên c u rau qu

Trong b i c nh Vi t Nam ra nh p WTO thì ngoài vi
có nhi u doanh nghi
s n xu t kinh doanh hoa cây c

c ), các trang tr

)
n tích, s
n

ng th i nh ng gi ng hoa truy n th ng có


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×