Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển của giống cao lương ngọt EN6 nhập nội từ Nhật Bản. (Khóa luận tốt nghiệp)

--------------------------------

:

: Chính quy
Chuyên ngành

:

Khoa

:
: 2011-2015

Thái Nguyên - 2015


--------------------------------

:


: Chính quy
Chuyên ngành

:

Khoa

:
: 2011-2015

Thái Nguyên - 2015


i

(
(

)

T

(

)


ii

4

,
,

Tôi xin chân

.
,

ThS.,

.
Tuy nhi
.

.

Sinh viên


iii

......11
2000-2013....................12
............................................................31
............................................35
h
và hàm l
........................................................................................36
.............................................................39
............................................42
thân lá và hàm l
..........................................................43
inh tr
.............................................................45
l

...................................................................47

và hàm l

..............................................48

10
......................................50
g 4.11.
...........................................52
.12.

ình hình
EN6. ...........................................53


iv

DT
ICRISAT : International Crop Research Institute for the Semi Arid

NS

SL
TB

: Trung bình


v

Trang
.

................................................................................. 1
..................................................... 1
........................................ 3
........................................................................................ 3
......................................................................................... 3
................................................................... 4
..................................................................... 4

1.3.2. Ý ng
.
2.1. C

........................................................................... 4
......................................................... 5
................................................... 5

2.1.1

................................... 5
.................................................................... 6
......................................................... 7

2.2.
................................................................................... 11
ng trên th

................................... 11
............................... 14

2.2.3

ng trên t

. 15

2.2.4

.... 18
CAO L

NG

........................................................................................ 19

...................................................................................... 23
3

........... 22
.................................................................................... 22


vi

................................................. 22
.................................................................................... 22
3.3. PH

NG PHÁP THEO DÕI.......................................................... 22

3.3.1. Ph
3.3.1.2. Thí nghi

..................................................... 22
.................................................................. 24
................................................................... 25
........................................................................ 25
.................................................................... 27

3.3.4. Ph
.

............................................................ 29
........................... 30

4.1.

............................................................................................................. 31

Nguyên.................................................................................................. 30

l

.................................................................................... 34

l

......................................... 36

4.2.

. ............................................................................ 38

............................................................ 40


vii

4
cao l

.............................................................................. 42

và hàm l

............................. 43

4.3.
. ............................................................................ 45
.............................................................. 47
cao l

.............................................................................. 47

và hàm l

............................. 48

4.4. T
. ...................................................... 49
ng EN6......................................... 50
4.4.2.
ng EN6 ....................................................... 52
4.4.3.
ng EN6 ....................................................... 53
.
5.1. K

..................................................... 55
. ............................................................... 55
..................................................................... 55
......................................................................... 55
......................................................................... 55


1

G
.

monoxide. Các

... (Das và cs, 2001) [14].


2

so

xanh
-


3

i gia súc, gia
[32].

là n
lá cao

cho

c

.
u
-


4

EN6.
-

-

-

quý báu.
-


5

2.1.

2.1.1
Trung tâm

chínhPhi (Martin, 1970) [21]. Cao
.
các

,

và các

2

thành

(Schaffert và Gourley,
1982) [25].


6

- 370

270C (Wilson và cs, 1955)

[27].
o

o

- 1500 m

(Rao và cs, 2009) [24].
- 8,5 và

2.1.2
(Sorghum Bicolor L.Moench)

Poaceae

-

-

- 30 mm

(Leonard và cs, 1963) [20].

- 30 lá
tùy theo loài

.


7

.
[27].

(Wlison, 1955) [27].
(Conley, 2003) [13].
màu vàng

vào
- 6 g/ 100
[2].

-

[1].

-M
- 18,30
1


8

3000C (Fribourg và cs, 1995) [15].
-

- 1,02m,
247.097 -

-

- 12kg/ha (Carter và cs,
1989) [11]. Theo Mortvedt và cs (1996) [31
50,8cm).
- Phân bón
Nhu c
-


9

và cs, 1989) [11].

31]. Tuy nhiên

16,8 kg N/ha trong


10

lai NADi NAD-

-

o có


11

Tinh (Borrell, 2000) [8].

2000

41.21

13.55

55.87

2005

46.36

12.86

59.63

2010

41.58

14.44

60.06

2011

42.31

13.77

58.24

2012

38.16

14.95

57.03

2013

42.12

14.57

61.38


12

-2013

Châu
Phi
Châu

Châu Á

Châu
Âu

2000

2005

2010

2011

2012

2013

21.29

28.59

25.57

26.65

23.14

26.53

8.65

8.68

9.68

9.47

10.09

9.69

18.42

24.82

24.74

25.23

23.35

25.71

7.09

5.97

5.88

5.85

6.23

6.82

32.81

35.73

38.23

33.82

34.03

35.23

23.24

21.32

22.49

19.80

21.21

23.53

11.99

10.90

9.45

8.91

7.89

7.84

9.44

9.99

11.11

11.59

11.97

11.16

11.32

10.89

10.51

10.33

9.44

8.76

0.23

0.14

0.16

0.26

0.23

0.33

33.39

41.41

44.95

36.31

33.66

35.20

0.76

0.58

0.71

0.93

0.77

0.11

0.62

0.76

0.52

0.63

0.66

0.59

33.99

26.65

30.98

30.57

33.97

37.49

2.12

2.01

1.60

1.94

2.24

2.23

Châu
D

-

55.,87
60,06

010)

2000) lên


13

12.86 - 14.95

cao
2 (14.95

22

-

-

tích

ol
-

tr

-

-

-

-


14

Nebraska và Texas (NASS. 2007).

2.2

I


15

INTSORMIL -

2.2.3

g và các

-

[28].


16

zhskoye,

Trong

90 dòng

dòng phù

cho
39%

(Blum và cs,1975) [6].
Theo Blum và cs (1977) [7]

trong thân lá cao, 3.500 -

tác

-

(Rauppu và cs, 1980) [23].


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×