Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thuốc bảo vệ thực vật và biện pháp kĩ thuật trồng xen đến sinh trưởng, phát triển của giống cà chua TN386 vụ Xuân Hè 2014 tại Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

https://www.facebook. Com/bac.tran.735/photos

----------------------------------


GI

: Chính quy
Chuyên ngành
Khoa
: 2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015


----------------------------------

GI

2014


: Chính quy
Chuyên ngành
: K43 - TT - N01
Khoa
: 2011 - 2015

Thái Nguyên - 2015


k

Nguyên

Thái
N

v t

v

và bi
Thái

Nguyên .

gia

cô giáo

Thái Nguyên, ngày....tháng.
Sinh viên


B ng 2.1: Di

t và s

ng cà chua toàn th gi

nt- 2012 ................................................................................. 3
B ng 2.2: Di

t và s

gi
B ng 2.3: S

ng cà chua c a các châu l c trên th

..................................................................................... 4
ng cà chua c a m t s

gi i trong nh

c s n xu t cà chua l n trên th

y............................................................ 5

B ng 2.4: Di

t và s

ng cà chua Vi

nt

- 2008 ................................................................................. 9
B ng 4.1: Di n bi n th i ti t khí h u trong v Xuân Hè t nh Thái Nguyên
........................................................................................... 28
B ng 4.2: Tình hình sâu h

c và sau khi s d ng thu c BVTV trên gi ng

cà chua m i v Xuân Hè 2014
B ng 4.3: Tình hình b nh h

các công th c khác nhau.............. 30

c và sau khi s d ng thu c BVTV trên

gi ng cà chua m i v Xuân Hè 2014
B ng 4.4: Các th i k

các công th c khác nhau.... 32

ng và phát tri n c a gi ng cà chua m i trong

v Xuân Hè 2014

các công th c khác nhau .................................. 34

B

ng chi u cao c a gi ng cà chua m i trong v
Xuân Hè 2014

các công th c khác nhau ....................................... 35

B ng 4.6 :T
B ng 4.7:

ng chi u cao qua các kì theo dõi.......................... 36
ng c a bi

ng thái ra lá trên thân chính c a

gi ng cà chua m i v Xuân Hè 2014 ............................................... 38
B

t và các y u t c
v Xuân Hè 2014

t c a gi ng cà chua m i

các công th c khác nhau .................................. 40

B ng 4.9: Hi u qu kinh t c a gi ng cà chua m i trong v Xuân Hè 2014
các công th c khác nhau................................................................... 42
B ng 4.10: M t s ch tiêu v ch
Hè 2014

ng qu c a gi ng cà chua m i v Xuân

các công th c khác nhau ................................................. 43


th bi u di
Hình 4.2: Bi

bi u di n t

ng chi u cao cây .................... 36
ng chi u cao thân chính qua các

kì theo dõi ........................................................................................ 37
th bi u di
Hình 4.4:

th bi u di n t

ng thái ra lá trên thân chính.............................. 38
ra lá trên thân chính qua các kì theo dõi.......... 39


BVTV
CT
CV

:

FAO

: Food and Agricultura Org.

LSD

: Least Significant Difference

NN&PTNT
NSLT
NLTT
TB

: Trung bình

TLB
TLH

VTM

: Vitamin


C

L IC

.................................................................................................... i

DANH M C CÁC B NG................................................................................ii
DANH M C CÁC HÌNH................................................................................iii
DANH M C CÁC T

VI T T T ................................................................. iv

M C L C......................................................................................................... v
Ph n 1: M
tv
1.2. M
1.2.1. M

U ............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
u .................................................................................. 2
.................................................................................................. 2

1.2.2. Yêu c u.................................................................................................... 2
Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ................................................................. 3
2.1. Tình hình s n xu t, nghiên c u cà chua trên th gi i và Vi t Nam........... 3
2.1.1. Tình hình s n xu t cà chua trên th gi i ................................................. 3
2.1.2. Tình hình nghiên c u cà chua trên th gi i............................................. 6
2.1.3. Tình hình s n xu t cà chua

Vi t Nam.................................................. 9

2.1.4. Tình hình nghiên c u cà chua

Vi t Nam ........................................... 11

2.1.5. Nghiên c u v bi n pháp b o v th c v t cho cà chua......................... 14
2.1.5.1. Bi n pháp hóa h c.............................................................................. 14
2.1.5.2. Bi n pháp sinh h c ............................................................................. 15
c, an toàn th c ph m ...................................................................... 16
c cà chua gây ra ........................................................................... 16
an toàn khi s d ng cà chua ............................................................ 17
2.3. Nhu c u s d ng cà chua an toàn............................................................. 17


Ph n 3:

NG, N

NGHIÊN C U............................................................................................... 20
ng và ph m vi nghiên c u............................................................ 20
ng nghiên c u............................................................................ 20
3.1.2. Ph m vi nghiên c u............................................................................... 20
3.2. N i dung nghiên c u................................................................................ 20
u.......................................................................... 20
3.3.1. B trí thí nghi m ................................................................................... 20
3.3.2. Các bi n pháp k thu t.......................................................................... 22
t trên khay x p (Ngày 23/02/2014).... 22
n tr ng ra ru ng s n xu t...................................................... 23
3.3.3. Các ch

................................................... 24
n sinh tr

3.3.3.2. Các ch

ng, phát tri n ....................................................... 24
ng ..................................................................... 24

3.3.3.3. Các y u t c

t qu .............................. 25

3.3.3.4. Các ch tiêu ch

ng qu ................................................................ 25

3.3.3.5. Tình hình sâu, b nh h

ng ru ng......................................... 26

lý s li u........................................................................ 27
Ph n 4: K T QU VÀ TH O LU N ........................................................ 28
D

KI N K T QU NGHIÊN C U VÀ H TH NG B NG BI U......... 28
m th i ti t, khí h u c a t nh Thái Nguyên v Xuân Hè
......................................................................................................... 28

4.2.
b nh h
4.3.

ng c a m t s bi

n tình hình sâu

i v i gi ng cà chua m i v
ng c a thu

........................... 30
ng và phát tri n

c a gi ng cà chua m i v Xuân Hè 2014 t i Thái Nguyên ............................ 33
.................................................................... 33


4.3.2.

n sinh

s n xu t v

ng phát tri n c a gi ng cà chua m i ngoài ru ng
i Thái Nguyên ............................................ 34

4.4.

ng c a các bi

nt

cây c a gi ng cà chua m i v
4.5.

i Thái Nguyên............. 35

ng c a các bi

nt

gi ng cà chua m i v
4.6.

t và y u t c u thành

t c a gi ng cà chua m i v
ng c a các bi

chua m i v
4.8.

ra lá trên thân chính c a

i Thái Nguyên........................... 37

ng c a các bi

4.7.

ng chi u cao

i Thái Nguyên.... 40
n hi u qu kinh t c a gi ng cà
i Thái Nguyên......................................... 42

ng c a các bi

c a gi ng cà chua m i v
Ph n 5: K T LU

n m t s ch tiêu ch

ng qu

i Thái Nguyên ................... 43
NGH ............................................................. 45

5.1. K t lu n .................................................................................................... 45
ngh ..................................................................................................... 45
TÀI LI U THAM KH O
I. Ti ng Vi t
II. Ti ng Anh
PH L C


1

Cà chua (Lycopersicon esculentum Mill.) là

giàu dinh

chua còn là l
Solanaceae
loài
,
t

cách ly
.

trên

qui trình

Intergrated Crop Management (ICM)

-


chúng t

:

Xuân Hè)

Thái Nguyên.

,

Hè 2014.


2

2.1

cà chua

2.1

Thu Cúc và cs (2000)[5],
-

- 6%.
n trong

c
m
5%.

ng su t và s n l

ng cà chua toàn th gi i
- 2012

(ha)
2008

4.249.179

332,018

141.080.419

2009

4.548.108

339,334

154.332.817

2010

4.539.761

334,836

152.007.674

2011

4.723.067

334,570

158.019.581

2012

4.803.680

336,812

161.793.834

FAO Statistics Division 2015 [25].

có xu


4.803.680 h

-

334,836
336,812

,

Châu

(ha)

Châu Á

2.824.757

346,553

23.978.927

Châu Phi

1.010.604

177,496

17.937.834

Châu Âu

452.905

547,531

24.797.948

506.583

408,494

20.693.590

8.831

534,180

471.739

FAO Statistics Division 2015 [25].


2397.892.7

452.905 ha,

.

STT

2009

2010

2011

2012

1

45.365.543 46.876.084 48572921

50.125.055

2

14.181.320 12.858.670 12.526.070 13.206.950

3

11.148.800 12.433.200 16.826.000 17.500.000

.4

10.745.572 10.052.000 11.003.433 11.350.000

5

10.278.539

8.544.993

8.105.263

8.625.219

6

Italia

6.878.161

6.024.800

5.950.215

5.131.977

7

Iran

5.887.714

5.256.111

5.565.209

6.000.000

8

Tây Ban Nha

4.798.053

4.312.709

3.864.120

4.007.000

9

Braxin

3.867.660

4.310.480

4.106.850

4.416.650

10

Mêhico

2.691.395

2.997.641

2.435.788

3.433.567

1.561.311

1.406.200

1.169.900

979.600

11

5 [25]


-

- 2012.
ng này là

2.1.2

-105, UC134, UC-

-

Blachk krin v.v (Watso và Simone,1966) [28].


MT1, MT2, MT3, MT5, MT6, MT10.
tru
Pseudomonas solanacearum

. C, 1979) [26].

La
CHT - 92, CHT - 104 và CHT 10].


- 12, GS 28, Lrica, Jackal,Mi

(S&G seeds,1998) [27].
y

chín c

].


2.1.3

16]. Trong

- 2008
(ha)
2004

24.644

172

424.126

2005

23.566

198

466.124

2006

22.962

196

450.426

2007

23.283

197

458.214

2008

24.850

216

535.438
[23]

các n

ng tr

m 2004

n

24.644 ha lên
các n m 2005 - 2007 (23.566 - 23.283 ha)
24.644 ha)
thì

m 2005 - 2007 (198 m qua ng

i dân


-

-

-

-

-

-


cà chua.
2.1.4

n
.
.

Hoàn và
].
-

-

-

(

[12].
-

- 12

ch

-

14].


-11-

-

- 4287 có

t

(NMU 0,02%; DUS 0.02%)

-

Thi, 1998) [15].


c nhà

-

T
-

ty H
- 41 và T - 42.

ác


2.1.5.
Cà chua thu c h cà Solanaceae th

ng r t m n c m v i nhi u loài

sâu, b nh h i, gây thi t h i kinh t l n cho ng

i s n xu t. Các loài sâu

b nh h i ph bi n và nguy hi m là: b ph n, sâu xanh, sâu khoang, sâu
xám, b nh xo n lá, b nh m c s

ng, b nh

m vòng, b nh l c r , b nh

héo r do n m và héo xanh vi khu n. Chúng có th phát sinh
v tr ng cà chua trong ó v
còn v xuân hè thì ng

h u h t các

ông xuân thi t h i do b nh nhi u h n do sâu,

c l i. Theo các tác gi : Mai Th Ph

ng Anh, T

Thu Cúc, Ph m Th Nh t, Nguy n V n Viên và c ng s thì th i k cây con
trong v

n

nhi u m t.

m là phòng tr sâu b nh h i cho cà chua có hi u qu v
th i k này cây nh , di n tích h p nên vi c phát hi n, phòng

tr b ng bi n pháp th công c gi i ho c b ng thu c
[5], [13], [22]. Theo Nguy n
chua v i hành lá
không a thích
sâu khoang.

u r t thu n l i [2]

c Toàn (2013) [21], có th tr ng xen cà

h n ch sâu b nh h i, do cây hành lá ã t a ra mùi
i v i m t s lo i sâu h i cà chua,

s n xu t cà chua

c ng s c n ph i th c hi n ph

c bi t là sâu xanh và

m b o an toàn theo Tr n Kh c Thi và

ng pháp phòng tr t ng h p (IPM) nh : S

d ng gi ng ch ng ch u, cây gi ng kh e và s ch b nh, bón phân cân
úng li u l

ng và úng lúc, b o v thiên

và các bi n pháp luân canh h p lý. Th m
th i

ch, xác
ng th

i,

nh h th ng cây tr ng
ng xuyên, phát hi n k p

ng n ch n d ch h i, di t sâu b ng tay, ng t b b ph n b b nh, ho c

nh b cây b nh em thiêu h y khi m i xu t hi n. N u di t tr b ng hóa
ch t b o v th c v t ph i úng thu c, úng lúc, úng li u l
ng

ng kinh t , t ng c

ng s d ng các thu c vi sinh nhóm Bt, th o m c

và s d ng thu c có luân phiên. X lý h t gi ng tr
2.1.5.1.

ng, úng

c khi gieo [17], [18].


.

Kacie 250 EC
-

-

2.1.5.2.

-

h tác

-


-

-

2.2.
2.2.1.
-T
carotene, lycopene, vitamin và kali
.T
.

n cây cà chua có

atropine, tomatine và alkloid tropane
tisane)
tomatine


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×