Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật vắt sữa lợn mẹ đến khả năng sinh sản trên đàn lợn nái tại trại lợn Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. (Khóa luận tốt nghiệp)

-----------

-----------

CAO THÁI HOÀNG
:

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
2011 2016

Thái Nguyên 2015


ii

-----------

-----------


CAO THÁI HOÀNG
:
NGHIÊ

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
: K43 - TY
Khoa:
hú y
2011 2016
: ThS.

Thái Nguyên

2015


L IC M

N

25/5/2015

25/11/2015

n

Nông Lâm Thái Nguyê

- Thú
y-

L

t

Em x

G


Sinh viên

Cao Thái Hoàng


iv

n

Lâm Thái
Nguyên nói riêng.

g
ê


n

:

H
Hòa Bình .

Sinh viên

Cao Thái Hoàng


DANH M C CÁC T , C M T

ACTH : Adreno Cortico Hormone
Cs
D : Duroc
FSH : Folliculo Stimulin Hormone
GSH : Gonado Stimulin Hormone
h
L : Landrace
LH : Lutein Stimulin Hormone
Nxb
:
STH : Somato Tropin Hormone
STH : Somato Tropin Hormne
TSH : Thyroid Stimulating Hormone
Th.s :
Y: Yorkshire

VI T T T


vi

Trang
................................................................... 26
............................................................... 32
.................................................... 33
................................................. 38
....................................... 39

......................................................................................................... 40

.............................................................................................. 41

....................................................................................... 42

.............................................................................................. 44

........................................................................................ 45

n con............................................. 47

............................................................................... 49

............................................................................................. 50


Trang
................................................................................ 6
- 2015 ........................................... 39

........................................................................................................... 40

................................................................................................ 41

......................................................................................... 43

nái ...................................................................................................... 44


viii

Trang
:

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1

1.2.

................................................................... 2
...................................................................................... 2
........................................................................... 2
........................................................................... 2
:

................................................................. 3
.......................................................................... 3
........................................................................ 3
...................................................................................... 19

2.2. Tì

..................................... 21
.......................................................... 21
...................................................... 23
:

......................................................................................................................... 25
............................................................ 25
............................................................ 25
............................................................................. 25
............................................................................ 25
................................................................................ 25

.................................................................................... 25

con ................................................................................................................... 25
3.4.

................................... 26


....................... 26
3.4.2.

........................................................ 26
..................................................................... 28
............................. 29

:

....................................................................... 29
i................................................................................ 29
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 31
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 37
4.1.4.

u tra

n nái c a tr i ...................................................... 39
.................................................................................. 40

...................................................................... 40

con ................................................................................................................... 45
5:

............................................................. 52
.................................................................................................... 52
..................................................................................................... 521.1.


. Tuy nhiên

:

H
Hòa Bình .


2

1.2.


2.1.

*

thành

.

[7].
- 3 chu k
- 22

n

12


4

-

- 0,70

l

-

-8


cun
ng

*

c
n

FSH (Folliculo Stimulin Hormone) và LH (Lutein Stimulin Hormone).

-


6

t GSH (Gonado Stimulin Hormone)
yên l

Hypothalamus

Oxytocin

ACTH

Corticosteroi
Nhau thai

Relaxin

Oestrogen

Thai

Progesterone
Hình 2.1:

-

[20]


2.1.1.2.

Theo

nh và cs (2003) [4], t

nái ngo

n

n
-5

-

-8

x
-

,

4]

-2
- 7 tháng t
50
70
110 kg.

-9


8

T

n

n

n

h

12h

40h
.
n áp
12

14h

này
12h.


Tro

Có thai là m t hi
khi tr

ng sin

c th

c bi t c

cái, nó b

ut

xong. Trong th c t , s có thai c a gia súc

c tính ngay t ngày ph i gi ng l n cu i. Th i gian có thai ph thu c vào
u ki n và các y u t khác nhau. Nó dài hay ng n tùy theo loài, gi ng gia
súc, tu i gia súc m , l a sinh s n, tr
Theo Tr n Ti

ng, s c kh e . . .
5],

l n th i gian mang thai xê

d ch trung bình là 110 118 ngày, th i gian có thai trung bình là 114 ngày
+ Quá trình phát tri n c a phôi thai.
Quá trình phát tri n c a bào thai có th chia làm ba th i k :
- Th i kì th nh t (th i k tr ng): Th i k này b
tr

c th

u t khi t bào

n khi hình thành nang phôi túi phôi.

- Th i k th hai (th i k phôi thai): Là th i k hình thành nhau thai,
hình thành các t
ngày th 11

th ng c

.

gia súc l n t

40.

- Th i k th ba (th i k bào thai): Là th i k cu

n

n phân hóa nh ng k t c u c c ti u c a t
quan, là th i k bào thai phát tri n nhanh.
+S

u hòa th n kinh th d ch
u hòa s phát tri n c

ng ch
i u ti t th n kinh

th i k mang thai.
m b o s th ng nh t c a các ho t

m và bào thai là m t quá trình ph c t p do s
th d ch.


10

u ti t th n kinh: B
n tr
m th c m

u t lúc th thai thì trong v não xu t hi n

ti p nh n nh ng bi

t

i hóa h

mb

c t các

u ki n c n thi t cho s

phát tri n c

c t cung phát tri n, m

nhi u, ti t d

ng m nh nh t

m t trong các y u t d gây s y thai

th

n

tháng th hai, là

m này.

u ti t th d ch: Có s tham gia tích c c c a h n i ti t. Progesteron
c s n sinh
nhau thai.

th vàng và

l n progesteron ch y u do th vàng cung c p, vai trò c a nhau

thai là ch y u Tr n Ti
+ Nh ng bi
- S bi

(2004) [6].
i sinh lý ch y u khi có thai

i toàn thân c

m khi có thai

Khi gia súc có thai, kích t c a hoàng th
ng m t s tuy n n i ti t khác. Vì v y, hi

ng, tr ng

i ch t. . . c a con m

c nâng cao cho nên

th i k

i k có

ch a, l

25 kg (không k các s n ph

4 kg là protein). Nói chung trong th i gian có ch a, l n m
l n so v

ng 3
1,2

1,3

c khi ph i gi ng.

Tr n Ti

5],

ng h p thi u canxi và photpho

nghiêm tr ng thì gia súc m b b i li
hay bi n d ng, d

n hi

, khung xoang ch u b l ch
khó. Canxi và photpho là 2 nguyên t

không th thi

c v i gia súc có thai. Nhu c u canxi là 0,6%, photpho là

0,5% so v i kh

ng v t ch t khô kh u ph n.

Bào thai ngày càng phát tri n, áp l c xoang ch u và xoang b ng thay
i nên

n s ho

ng c a h tu n hoàn và hô h p. Nhu c u

cung c p oxy c a bào thai d n nâng cao
hô h p c a m

th i gian có thai k cu i nên t n s
u hi n tr ng thái th d

i tác


d

c c a bào thai k cu

ch u nên gây hi

ng phù

t khác s l

c a gia súc m
-S

i tu n hoàn vùng xoang
i ti u ti n

ng m i l n ít.
i

c

Bu ng tr ng: Khi gia súc có thai, hai bu ng tr ng to nh
nhau. Bu ng tr ng phía s ng t

ng l n

u
ng tr ng bên

kia. Trên m t ngoài bu ng tr ng xu t hi n th vàng.
T cung: Khi gia súc có thai, toàn b t cung xu t hi n nh
v c u t o, tính ch t, v trí, kh

ng, th tích . . . dây ch ng t cung dài ra

u mút s ng t cung và bu ng tr
i, xa v

i

c và phía

nt

c phát tri n m

ng

ti t niêm d ch. Niêm m c t cung hình thành nhau m .
Theo Tr n Ti

[5],

l nm

sinh c a t cung ph thu c vào s

ng là phát tri n

hai s ng. Cu i th i k có thai, kh
2,5 6 kg, còn t cung bình
- Nh

phát tri
c

ng t cung (không k thai) n ng t i

ng không có thai n ng 0,2

0,5 kg.

i hocmon sinh d c
c phát tri

i tác d

u hòa c a các

hocmon bu ng tr ng, nhau thai và tuy n yên.
N a th i k

c hình thành và phát tri n, ti t ra

Prolan B ch t này có tính gi
thích th vàng phát tri

c tuy n yên. Nó kích
t Progesteron, làm cho niêm m c t cung phát

tri n và dày thêm. Nhau thai ngoài vi c ti t Prolan B, còn ti t ra Progesteron
và Folliculin.
N a k
cl

ng Progesteron gi m d n trong máu.
nm ct


12

p

.
Theo Tr n Ti
th i gian nh

và cs (2002) [5], gia súc cái mang thai trong m t

nh tùy t ng loài gia súc, khi bào thai phát tri

i

a h th ng th n kinh - th d ch, con m s xu t hi n nh

n

y bào thai, nhau thai và các s n ph m trung gian ra ngoài, quá trình này
g

.
Khi g

con cái s có các tri u ch ng bi u hi

tu n, nút niêm d ch

c t

ng sinh d c l ng, sánh dính và ch y ra

1-

c bên ngoài b

i: âm môn phù to, nhão ra và sung huy t nh
ab

1-2
u có nh ng

u núm vú to, b u vú

u ti t.

l n, s

u là m t trong nh ng ch tiêu quan tr

nh gia

:
3 ngày, hàng vú gi a v
+ Tr

1 ngày, hàng vú gi a v

c trong.
cs

cv
2 - 3h, hàng vú sau v
ch

:

u.
cs

cs

u.
u.

là m t quá trình sinh lý ph c t p ch u s

ch th n kinh - th d ch, v i s

ic

u hòa c
thành

th c.
-V m
m t cách t

i: thai trong t

m

ng và phát tri n

th i k cu i, thai to ti p giáp v i t cung, thai chèn ép


xoang b

c, ép ch t m

i

th n kinh hông - khum, làm kích thích truy n v th
ti t hormone

.M

p vào t cung làm kích

thích t cung co bóp, s
d

u

i gian, k c

và t n s ,

n t cung m và thai thoát ra ngoài.
- N i ti t: trong th i gian mang thai, th vàng và nhau thai cùng ti t ra

Progesterone,

ng Progesterone

o nên tr ng thái an

n k ch a cu i, th vàng teo d n và m t h
gi m (ch còn 0,22%).

ng th i tuy n yên ti t oxytocin,

Relaxin làm giãn dây ch
Oestrogen
- Bi

ng Progesterone

u và m

c

t
t

m n c m c a c t cung v i oxytocin
i quan h gi

m và

t
.
c thì

quan h sinh lý gi a m và nhau thai không còn c n thi t n
tr

t ngo i v t trong t

ng

.
Th

kéo dài hay ng n tùy t ng loài gia súc, l n

c tính t khi c t cung m

n khi bào thai cu i cùng ra ngoài.

-

Prolactin -

4

Glycerin và axit béo.

ng t 2 - 6h,


14

o
,7% Prealbumin;
11,48% Albumin; 12,7%

-glubulin; 11,29%

-

-glubulin và 45,29%

-

,

. Theo

32

2]

39

45

8]
3

-

- 6%). Trên 50%
- globulin. Hàm

-


glob

h

Theo

-

cs (2001) [10],

[10].

7].

(


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×