Tải bản đầy đủ

Trắc nghiệm thi giáo viên giỏi tiểu học

Câu 1: Hiệu trưởng lựa chọn GVCNL từ GV đã qua giảng dạy ở trường theo mấy tiêu
chí?
A. 3
B. 4
C. 5
Câu 2: Thông tư 32/2009 của Bộ GD&ĐT, ý nào sau đây không phải là trách nhiệm của
giáo viên chủ nhiệm lớp?
A. Chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định.
B. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực từng môn học, xếp
loại giáo dục của học sinh cho CMHS hoặc người giám hộ.
C. Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến của học sinh, khiếu nại của cha mẹ hoặc người
giám hộ về đánh giá, nhận xét, xếp loại theo phạm vi quyền hạn của mình.
D. Hoàn thành hồ sơ về đánh giá, xếp loại học sinh; có trách nhiệm phối hợp với GVCN
lớp trên hoặc lớp dưới trong việc nghiệm thu, bàn giao và tiếp nhận kết quả học tập, rèn
luyện của học sinh.
Câu 3: Theo Điều lệ trường tiểu học năm 2010, học sinh vi phạm các khuyết điểm trong
qua trình học tập và rèn luyện thì tùy theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp
nào sau đây?
A. Nhắc nhở, phê bình.
B. Thông báo với gia đình
C. Nhắc nhở, phê bình hoặc thông báo với gia đình.

Câu 4: Là GVCNL ở tiểu học, một tuần bạn phải trực tiếp giảng dạy bao nhiêu tiết thì đủ
định mức quy định?
A. 20
B. 21
C. 23
Câu 5: Công tác GVCNL được tính theo khung thời gian nào?
A. 1 năm
B. 1 năm học
C. 1 học kì
Câu 6: Đâu không phải là công việc của GVCNL?
A. Quản lý các loại hồ sơ, sổ sách của lớp. Thực hiện tốt sổ chủ nhiệm theo quy định.
B. Phối hợp với GV bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để làm tốt công tác
dạy và học.
C. Tập hợp hồ sơ, xét hình thức và ra quyết định kỉ luật đối với học sinh vi phạm nội quy
ở mức độ nặng.
Câu 7 : Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết
định số 14/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT) gồm mấy lĩnh vực, mấy yêu
cầu và mấy tiêu chí?
A. 3 lĩnh vực; 5 yêu cầu; 4 tiêu chí.
B. 3 lĩnh vực; 9 yêu cầu; 36 tiêu chí.
C. 3 lĩnh vực; 15 yêu cầu; 60 tiêu chí.
Câu 8: Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học hiện nay là có bằng tốt
nghiệp:
A. Đại học sư phạm
B. Cao đẳng sư phạm
C. Trung học sư phạm.
Câu 9: Quyết định 14/ 2007/QĐ – BGD ĐT của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn
nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm mấy mục đích?


A. 3
B. 4
C. 5
Câu 10: Quy trình đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp là:
A. Hiệu trưởng thực hiện đánh giá xếp loại, tổ chuyên môn tham gia đánh giá, giáo viên
tự đánh giá.
B. Tổ chuyên môn tham gia đánh giá, giáo viên tự đánh giá, hiệu trưởng thực hiện đánh
giá xếp loại.
C. Giáo viên tự đánh giá, tổ chuyên môn tham gia đánh giá, hiệu trưởng thực hiện đánh
giá xếp loại.


Câu 11: Tiêu chuẩn xếp loại chung giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
theo các loại nào ?
A. Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém.
B. Tốt, Khá, Trung bình, Kém.
C. Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.
D. Xuất sắc, Khá, Trung bình, Yếu.
Câu 12: Khi đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trường hợp
nào sau đâycần phải được ít nhất 50% số giáo viên trong tổ khối tán thành ?
A. Những tiêu chí đạt điểm 3, 10.
B. Những tiêu chí đạt điểm 3, 9.
C. Những tiêu chí đạt điểm 4, 9.
D. Những tiêu chí đạt điểm 4,10.
Câu 13: Đánh giá, xếp loại giáo viên Tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
theo định kì nào?
A. Vào cuối mỗi học kì.
B. Vào cuối năm học.
C. Vào cuối năm tài chính.
Câu 14: Theo Quyết định 14/2007 nếu giáo viên vắng mặt không có lí do chính đáng trên
60% tổng số thời lượng học tập bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hoặc trên
60% các cuộc sinh hoạt chuyên môn định kì thì được xếp loại chung cuối năm học loại
nào?
A. Loại Khá
B. Loại Trung bình.
C. Loại kém.
Câu 15: Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT, thời gian làm việc của giáo viên tiểu học
trong năm học là:
A. 42 tuần
B. 35 tuần
C. 36 tuần
Câu 16: Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT, thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho
nghỉ phép hằng năm là bao nhiêu ?
A. 01 tháng
B. 02 tháng
C. 03 tháng
Câu 17: Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là
bao nhiêu tiết / tuấn?
A. 23 tiết
B. 22 tiết
C. 21 tiết
Câu 18. Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT,Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học
được giảm bao nhiêu tiết/tuấn?


A. 1 tiết/ tuần
B. 2 tiết/tuần
C. 3 tiết/tuần
Câu 19: Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT, tổ trưởng bộ môn được giảm bao nhiêu
tiết/tuần?
A. 1 tiết/tuần
B. 2 tiết/tuần
C. 3 tiết/tuần
Câu 20: Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT, giáo viên kiêm bí thư chi bộ nhà trường,
chủ tịch công đoàn trường hạng II được giảm bao nhiêu tiết/tuần?
A. 2 tiết /tuần
B. 3 tiết /tuần
C. 4 tiết/tuần
Câu21 Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình
dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học là:
a) Tất cả trẻ em đều được đi học cấp tiểu học
b) Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học
c) Tất cả trẻ em khuyết tật được đi học cấp tiểu học
d) Hình thành những cơ sở ban đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để tiếp tục học Trung
cơ sở
Câu22 Kế hoạch giáo dục tiểu học đối với lớp 5 được quy định bao nhiêu môn học?
a) 10 môn học
b) 9 môn học
c) 8 môn học
d) 11 môn học
Câu23 Ở cấp tiểu học, thời lượng mỗi năm học ít nhất là bao nhiêu tuần?
a) 35 tuần
b) 34 tuần
c) 33 tuần
d) 32 tuần
Câu24 Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình
dục phổ thông, mỗi tuần có ít nhất 2 tiết sinh hoạt tập thể là để:
a) Chào cờ đầu tuần, nghe kể chuyện cuối tuần
b) Tổ chức các phong trào thi đua học tập
c) Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp
d) Sinh hoạt lớp, Sao nhi đồng, Đội thiếu niên, Sinh hoạt toàn trường
Câu25 Mục tiêu quan trọng nhất của môn Tiếng Việt là:
a) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết
b) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết, nghe, nói
c) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, nói
d) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, viết
Câu26 Nội dung chương trình Tiếng Việt được xây dựng theo nguyên tắc:
a) Dạy học Tiếng Việt thông qua hoạt động giao tiếp
b) Tận dụng những kinh nghiệm sử dụng Tiếng Việt của học sinh
c) Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học Tiếng Việt
d) Cả 3 câu trên
Câu27: Đọc các đoạn văn bản có độ dài khoảng 250 chữ, tốc độ 90 – 100 chữ cái/ phút, đó là mứ
cần đạt của khối lớp nào?
a) Lớp 2


b)
c)
d)
Câu28:
a)
b)
c)
d)
Câu29:
a)
b)
c)
d)
Câu30
a)
b)
c)
d)
Câu31:
a)
b)
c)
d)
Câu32
a)
b)
c)
d)
Câu33
a)
b)
c)
d)
Câu34
a)
b)
c)
d)

Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình
dục phổ thông, mỗi tháng có bao nhiêu tiết Giáo dục ngoài giờ lên lớp?
4 tiết
6 tiết
8 tiết
10 tiết
Biết cộng, trừ, nhân, chia số thập phân là kiến thức cần đạt được của khối lớp nào?
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 5
Lớp 2
Môn Toán ở cấp tiểu học có những mạch kiến thức nào?
Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học
Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học; Giải toán có lời văn
Số học; Giải toán có lời văn ; Yếu tố hình học
Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học; Giải toán có lời văn
Trong một năm học, môn Đạo đức có bao nhiêu tiết?
40 tiết
35 tiết
70 tiết
45 tiết
Dạy học môn Đạo đức nhằm chuyển các giá trị đạo đức xã hội thành tình cảm, niềm tin và
vi đạo đức của học sinh. Vì vậy phương pháp dạy học cơ bản của môn Đạo đức là:
Giáo viên thuyết giảng
Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động
Giáo viên tổ chức cho học sinh tự học
Giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ, học sinh hoạt động để chiếm lĩnh nội dung bài học
Môn Tự nhiên và Xã hội được dạy ở các khối lớp:
Lớp 1, lớp 2
Lớp 2, lớp 3
Lớp 1, lớp 2, lớp 3
Lớp 4, lớp 5
Đánh giá kết quả học tập môn Tự nhiên và Xã hội cần quan tâm các mặt:
Kiến thức
Kĩ năng
Thái độ
Cả 3 câu trên

Câu35 Môn Khoa học được dạy ở khối lớp nào của cấp tiểu học?
a) Lớp 1, lớp 2


b)
c)
d)
Câu36
a)
b)
c)
d)
Câu37
a)
b)
c)
d)
Câu38
a)
b)
c)
d)
Câu39
a)
b)
c)
d)
Câu40
a)
b)
c)
d)
Câu41
a)
b)
c)
d)
Câu 42
a)
b)
c)
d)

Lớp 2, lớp 3
Lớp 1, lớp 2, lớp 3
Lớp 4, lớp 5
Mục tiêu môn Lịch sử và Địa lý giúp học sinh có một số kiến thức cơ bản:
Giới thiệu những nhân vật lịch sử; các châu lục và một số quốc gia trên thế giới
Các sự kiện, hiện tượng, những nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đối có hệ thống theo
dòng thời gian lịch sử của Việt Nam trong buổi đầu dựng nước cho đến nay
Các sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ địa lý đơn giản; các châu lục và một số quốc
gia trên thế giới
Câu b và câu c
Về mặt kiến thức, mục tiêu của môn Âm nhạc nhằm giúp học sinh:
Học hát, phát triển khả năng âm nhạc, tập đọc nhạc
Tập đọc nhạc
Phát triển khả năng âm nhạc, làm cơ sở trở thành ca sĩ
Học hát, phát triển khả năng âm nhạc
Nội dung dạy học môn Mĩ thuật cấp tiểu học:
Vẽ theo mẫu, vẽ trang trí
Vẽ tranh, thường thức mỹ thuật
Tập nặn, tạo dáng
Cả 3 câu trên
Kĩ năng cần đạt của môn Thủ công, Kĩ thuật là:
Làm được một số công việc lao động đơn giản trong gia đình là lắp ghép được một số
mô hình kĩ thuật
Xé, gấp, cắt, đan được một số hình, chữ cái và đồ chơi đơn giản từ giấy, bìa
Làm được tất cả mọi việc
Câu a và b
Trong một năm học, môn Thể dục ở lớp 4 được giảng dạy bao nhiêu tiết?
18 tiết
17 tiết
35 tiết
70 tiết
Số lần điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu trong một tháng của 2 môn Tiếng Việt
và Toán là :
Tiếng Việt 2 lần, Toán 2 lần
Tiếng Việt 3 lần, Toán 2 lần
Tiếng Việt 4 lần, Toán 2 lần
Tiếng Việt 5 lần, Toán 2 lần
Học sinh được xếp loại hạnh kiểm vào cuối học kỳ I và cuối năm học theo các loại:
Thực hiện đầy đủ (Đ)
Chưa thực hiện đầy đủ (CĐ)
Tốt, khá, trung bình, yếu
a, b đúng

d


Câu43: Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về việc Các yêu cầu
thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm bao gồm:
a) Lập được kế hoạch dạy học - Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp
phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ
chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong
quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang
tính giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng
dạy
b) Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức
và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý
chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo
dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy
c) Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức
và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo
của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục - Xây dựng,
bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy
d) Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức
và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo
của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong
giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử
dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy
Câu44: Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về nhận thức tư
tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng nhà trường thành một môi trường giáo dục
lành mạnh, góp phần phát triển đời sống của tập thể giáo viên, giúp đỡ đồng nghiệp
gặp khó khăn trong cuộc sống - Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục
khó khăn hoàn thành tốtý nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo
dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn
truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do,
lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu
các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.

d

c


b) Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần
phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc
sống - Yêu nghề, yêu người; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương và
kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người
Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu
chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ
trương chính sách của Nhà nước.
c) Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần
phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc
sống - Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt
nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu
thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp
của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu
nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của
Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.
d) Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần
phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc
sống - Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốtý
nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu
thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp
của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu
nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu về chuyên môn nghiệp
vụ
Câu45: Chuẩn hiệu trưởng theo thông tư 14/2011/TT-BGDĐT bao Câu 17: Thông tư số
14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 – 4 – 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người hiệu trưởng
bao gồm các tiêu chí:
a) Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong, chuyên môn vững
vàng.
b) Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong, giao tiếp và ứng xử,
học tập bồi dưỡng
c) Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong, giao tiếp và ứng xử,
học tập bồi dưỡng, năng lực quản lý
d) Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong, chuyên môn vững
vàng, năng lực quản lý
Câu46: Chuẩn hiệu trưởng tiểu học được ban hành theo:
a) Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT, ngày 8 tháng 4 năm 2011.
b) Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007
c) Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 5 tháng 5 năm 2006
d) Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 10 năm 2006
Câu47:
Điều lệ trường tiểu học quy định Phó hiệu trưởng tham gia giảng dạy bình quân:


a)
b)
c)
d)
Câu48:

3 tiết trong một tuần.
4 tiết trong một tuần.
5 tiết trong một tuần.
2 tiết trong một tuần.

a)
b)
c)
d)
Câu49:
a)
b)
c)
d)
Câu50:

Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm 12+2.
Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm.
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.
Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm.
Khen thưởng học sinh, có các danh hiệu sau:
Học sinh xuất sắc; Học sinh tiên tiến .
Học sinh giỏi, Học sinh khá
Học sinh giỏi; Học sinh tiên tiến
Học sinh xuất sắc; Học sinh khá
Học sinh được đánh giá về hạnh kiểm theo kết quả rèn luyện đạo đức và kỹ năng
sống qua việc thực hiện:
Hai nhiệm vụ của học sinh tiểu học
Ba nhiệm vụ của học sinh tiểu học
Bốn nhiệm vụ của học sinh tiểu học
Năm nhiệm vụ của học sinh tiểu học
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về việc kiến thức địa
phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo
viên công tác. Bao gồm các tiêu chí sau:
Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và
các Nghị quyết của địa phương - Nghiên cứu tìm hiểu tình hình và nhu cầu phát
triển giáo dục tiểu học của địa phương - Xác định được những ảnh hưởng của gia
đình và cộng đồng tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh để có biện
pháp thiết thực, hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục học sinh - Có hiểu biết về
phong tục, tập quán, các hoạt động thể thao, văn hoá, lễ hội truyền thống của địa
phương.
Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng của địa phương - Nghiên cứu tìm hiểu tình hình
và nhu cầu phát triển giáo dục tiểu học của địa phương - Xác định được những ảnh
hưởng của gia đình và cộng đồng tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh
để có biện pháp thiết thực, hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục học sinh - Có hiểu
biết về phong tục, tập quán, các hoạt động thể thao, văn hoá, lễ hội truyền thống của
địa phương.
Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và
các Nghị quyết của địa phương - Nghiên cứu tìm hiểu giáo dục tiểu học của địa
phương - Xác định được những ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới việc học
tập và rèn luyện đạo đức của học sinh để có biện pháp thiết thực, hiệu quả trong
giảng dạy và giáo dục học sinh - Có hiểu biết về phong tục, tập quán, các hoạt động
thể thao, văn hoá, lễ hội truyền thống của địa phương.

a)
b)
c)
d)
Câu51:
a)

b)

c)

Theo Điều lệ trường tiểu học, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là:


d) Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và
các Nghị quyết của địa phương - Nghiên cứu tìm hiểu tình hình và nhu cầu phát
triển giáo dục tiểu học của địa phương - Xác định được những ảnh hưởng của gia
đình và cộng đồng tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh để có biện
pháp thiết thực, hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục học sinh - Có hiểu biết về các
hoạt động thể thao, văn hoá của địa phương.
Câu52: Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về các lĩnh vực của
chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học bao gồm:
a) Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm.
b) Tư tưởng chính trị; trình độ năng lực; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
c) Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; kỹ năng sư phạm; quan hệ quần chúng.
d) Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao; quan
hệ quần chúng
Câu53: Mục đích ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng theo thông tư 14/2011/TT-BGDĐT
là:
a) Để hiệu trưởng tự đánh giá và từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn
thiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường.
b) Làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phục vụ
công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện
chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng.
c) Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh
đạo, quản lý của hiệu trưởng
d) Cả ba ý trên đều đúng
Câu54: Chuẩn hiệu trưởng tiểu học chứa đựng các yêu cầu về:
a) Đạo đức và sự tận tâm
b) Kiến thức và kĩ năng
c) Giao tiếp, sự hợp tác, sáng kiến và sự thích ứng
d) Cả 3 yêu cầu nêu trên
Câu55: Điều lệ trường tiểu học quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi:
a) Từ 7 đến 10 tuổi.
b) Từ 8 đến 9 tuổi.
c) Từ 7 đến 9 tuổi
d) Từ 7 đến 11 tuổi
Câu56:
Điều lệ trường Tiểu học quy định số lượng thành viên của Hội đồng trường:
a)
b)
c)
d)
Câu57:
a)

Từ 5 đến 9 người.
Từ 7 đến 11 người.
Từ 9 đến 11 người .
Từ 9 đến 13 người.
Đối với học sinh khuyết tật được đánh giá theo nguyên tắc:
Động viên, khuyến khích sự nỗ lực và sự tiến bộ của học sinh là chính.


b)
c)
d)
Câu58:
a)
b)
c)
d)
Câu59:

Đảm bảo quyền được chăm sóc và giáo dục của tất cả học sinh.
Xếp loại dựa theo các tiêu chí của học sinh bình thường .
a, b đúng.
Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009, Thông tư ban hành qui định đánh
giá và xếp loại học sinh tiểu học, gồm:
Bốn chương, mười sáu điều
Bốn chương, mười bảy điều
Năm chương, mười sáu điều
Năm chương, mười bảy điều
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về việc kiến thức phổ
thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ
thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc. Bao gồm các tiêu chí sau:

a) Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập
nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền
và bổn phận của trẻ em - Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông
dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học,
hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên
đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
b Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập
) nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền
và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ
nạn xã hội - Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ
trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại
ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao
chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
c) Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập
nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền
và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ
nạn xã hội - Biết một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như:
tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng
dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng
chuyên môn, nghiệp vụ.
d Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chính trị đúng với quy định - Cập nhật được kiến
) thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận
của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy
như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc
tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng
chuyên môn, nghiệp vụ.
Câu60:
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về nội dung gì?
a) Đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học


b) Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học
c) Chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học
d) Kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục Tiểu học và Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng
độ tuổi
Câu61: Số lần điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu trong một tháng của 2 môn Tiếng Việt
và Toán là :
a) Tiếng Việt 2 lần, Toán 2 lần

c

b) Tiếng Việt 3 lần, Toán 2 lần
c) Tiếng Việt 4 lần, Toán 2 lần
d)

Tiếng Việt 5 lần, Toán 2 lần

Câu62: Học sinh được xếp loại hạnh kiểm vào cuối học kỳ I và cuối năm học theo các loại:

d

a) Thực hiện đầy đủ (Đ)
b) Chưa thực hiện đầy đủ (CĐ)
c) Tốt, khá, trung bình, yếu
d) a, b đúng

Câu63: Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về việc Các yêu cầu
d
thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm bao gồm:
a) Lập được kế hoạch dạy học - Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp
phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ
chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong
quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang
tính giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng
dạy
b) Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức
và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các
hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý
chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo
dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy
c) Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức
và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo
của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục - Xây dựng,
bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy
d) Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức
và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo


Câu64:
a)

b)

c)

d)

của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên
lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong
giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử
dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về nhận thức tư
tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ
c
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm các tiêu chí sau:
Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng nhà trường thành một môi trường giáo dục
lành mạnh, góp phần phát triển đời sống của tập thể giáo viên, giúp đỡ đồng nghiệp
gặp khó khăn trong cuộc sống - Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục
khó khăn hoàn thành tốtý nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo
dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn
truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do,
lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu
các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.
Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần
phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc
sống - Yêu nghề, yêu người; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương và
kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người
Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu
chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ
trương chính sách của Nhà nước.
Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần
phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc
sống - Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt
nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu
thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp
của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu
nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của
Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.
Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần
phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc
sống - Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốtý
nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu
thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp
của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu
nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu về chuyên môn nghiệp
vụ

Câu65: Chuẩn hiệu trưởng tiểu học được ban hành theo:
a) Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT, ngày 8 tháng 4 năm 2011.

a


b) Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007
c) Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 5 tháng 5 năm 2006
d) Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 10 năm 2006
Câu66:

Điều lệ trường tiểu học quy định Phó hiệu trưởng tham gia giảng dạy bình quân:

a) 3 tiết trong một tuần.
b) 4 tiết trong một tuần.
c) 5 tiết trong một tuần.
d) 2 tiết trong một tuần.
Câu67 Học sinh được đánh giá về hạnh kiểm theo kết quả rèn luyện đạo đức và kỹ năng
sống qua việc thực hiện:
a) Hai nhiệm vụ của học sinh tiểu học
b) Ba nhiệm vụ của học sinh tiểu học
c) Bốn nhiệm vụ của học sinh tiểu học
d) Năm nhiệm vụ của học sinh tiểu học
Câu68: Mục đích ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng theo thông tư 14/2011/TT-BGDĐT
là:
a) Để hiệu trưởng tự đánh giá và từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn
thiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường.
b) Làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phục vụ
công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện
chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng.
c) Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh
đạo, quản lý của hiệu trưởng
d) Cả ba ý trên đều đúng

b


Câu Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về việc kiến thức phổ
19: thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ
thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập
nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền
và bổn phận của trẻ em - Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông
dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học,
hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên
đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
b) Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập
nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền
và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ
nạn xã hội - Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ
trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại
ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao
chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
c) Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập
nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền
và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ
nạn xã hội - Biết một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như:
tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng
dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng
chuyên môn, nghiệp vụ.
d) Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chính trị đúng với quy định - Cập nhật được kiến
thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận
của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy
như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc
tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng
chuyên môn, nghiệp vụ.

ĐỀ BÀI VÀ ĐÁP ÁN
CÂU 1: Chuẩn KTKN là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về KT và kỹ năng của môn học,
hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được.
- Chuẩn KTKN được cụ thể hóa ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực
học tập cho từng lớp và cho cả cấp học. Yêu cầu về thái độ được xác định cho từng lớp
và cho cả cấp học.
- Chuẩn KTKN là cơ sở để biên soạn SGK, quản lý dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở
từng môn học và hoạt động giáo dục nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi của
chương trình tiểu học; bảo đảm chất lượng và hiệu quả quá trình giáo dục ở Tiểu học.


Câu 2: Người giáo viên tiểu học cần có những kiến thức gì theo yêu cầu Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên tiểu học?
1. Kiến thức cơ bản. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, sách giáo khoa của các
môn học được phân công giảng dạy;
b) Có kiến thức chuyên sâu, đồng thời có khả năng hệ thống hoá kiến thức trong cả
cấp học để nâng cao hiệu quả giảng dạy đối với các môn học được phân công giảng dạy;
c) Kiến thức cơ bản trong các tiết dạy đảm bảo đủ, chính xác, có hệ thống;
d) Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp một số kiến thức chuyên sâu về một môn
học, hoặc có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi, hoặc giúp đỡ học sinh yếu hay học sinh
còn nhiều hạn chế trở nên tiến bộ.
2. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học.
Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Hiểu biết về đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh tiểu học, kể cả học sinh khuyết
tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận dụng được các hiểu biết đó vào hoạt động giáo
dục và giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh;
b) Nắm được kiến thức về tâm lý học lứa tuổi, sử dụng các kiến thức đó để lựa chọn
phương pháp giảng dạy, cách ứng xử sư phạm trong giáo dục phù hợp với học sinh tiểu
học;
c) Có kiến thức về giáo dục học, vận dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục
đạo đức, tri thức, thẩm mỹ, thể chất và hình thức tổ chức dạy học trên lớp;
d) Thực hiện phương pháp giáo dục học sinh cá biệt có kết quả.
3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Bao gồm
các tiêu chí sau:
a) Tham gia học tập, nghiên cứu cơ sở lý luận của việc kiểm tra, đánh giá đối với
hoạt động giáo dục và dạy học ở tiểu học;
b) Tham gia học tập, nghiên cứu các quy định về nội dung, phương pháp và hình
thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học theo tinh
thần đổi mới;
c) Thực hiện việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh chính xác, mang tính giáo dục
và đúng quy định;
d) Có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt
chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh.
4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng
dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định;
b) Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi
trường, quyền và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống


ma túy, tệ nạn xã hội;
c) Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng
dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video;
d) Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác,
hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh,
huyện, xã nơi giáo viên công tác. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội
và các Nghị quyết của địa phương;
b) Nghiên cứu tìm hiểu tình hình và nhu cầu phát triển giáo dục tiểu học của địa
phương;
c) Xác định được những ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới việc học tập và
rèn luyện đạo đức của học sinh để có biện pháp thiết thực, hiệu quả trong giảng dạy và
giáo dục học sinh;
d) Có hiểu biết về phong tục, tập quán, các hoạt động thể thao, văn hoá, lễ hội truyền
thống của địa phương.
Câu 3: Lớp (môn) đồng chí dạy hiện nay có những tồn tại gì, nguyên nhân của khó khăn
đó và hướng khắc phục của đồng chí trong thời gian tới.
a) Nêu được những tồn tại về kiến thức, kĩ năng, chất lượng học sinh.
b) Chỉ ra được các nguyên nhân, mang tính bản chất, trong đó đặc biệt chú trọng
nguyên nhân từ phía giáo viên: về việc nắm kiến thức cần dạy, nắm đối tượng học
sinh để hiểu và phân hoá đối tượng, hiểu về tâm sinh lí lứa tuổi…
c) Nêu được các giải pháp phù hợp và có tính sáng tạo trong đó nêu bật được những
tác động đối với bản thân mình trong vai trò chủ thể của quá trình dạy, với chức
năng tổ chức, điều khiển quá trình học của học sinh.
Câu 4: Nêu những điểm mới của thông tư 32/2009/TT-BGD về đánh giá xếp loại học
sinh TH?
Những điểm mới của thông tư 32/2009/TT-BGD là:
1.Nội dung bổ sung
- Quy định về đánh giá kết quả học tập của học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
( Điều 10)
- Quy định về xét hoàn thành chương trình tiều học ( Điều 12)
2.Những nội dung điều chỉnh
2.1.Về đánh giá, xếp loại hạnh kiểm
- Học sinh được đánh giá về hạnh kiểm theo kết quả rèn luyện đạo đức và kỹ năng
sống qua việc thực hiện 5 nhiệm vụ của HS tiểu học như quy định của Điều lệ
trường TH ( Bổ sung nhiệm vụ góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà
trường, địa phương)
2.2.Điểm học lực môn năm và xét lên lớp


Điểm kiểm tra định kì cuối học kì 2 là điểm học lực môn năm, đồng thời cũng là
điểm xét lên lớp
2.3.Xếp loại học sinh khá
Tiêu chuẩn xếp loại học sinh khá: Là tất cả các môn đánh giá bằng điểm kết hợp
với nhận xét đạt loại khá và các môn đánh giá bằng nhận xét đạt loại hoàn thành.
Câu 5: Nêu 5 nội dung của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
?
1, Xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp an toàn
- đảm bảo trường an toàn, sạch sẽ có cây xanh thoáng mát… đủ ánh sáng, bàn ghé
hợp lứa tuổi.
- Có đủ nhà vệ sinh, cảnh quan sạch sẽ…
- HS tích cự tham gia bảo vệ cảnh quan… giữ vệ sinh truờng lớp, cá nhân sạch sẽ.
2/ Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuối HS ở mối địa phương, giúp các
em tự tin trong học tập.
- thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khíc sự chuyên
cần, tích cực chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của
học sinh.
- Học sinh được khuyến khíc đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện
các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao
3/Rèn kỹ năng sống cho học sinh
- Rèn kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ
năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.
- Rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, phòng chống tai nạn giao thông,
đuối nước và tai nạ khác.
- Ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội
4/ tổ chức hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh
- Tổ chức các hoạt động văn nghệ, trhể thao, khuyến khích sự tham gia chủ động , tự
giác của học sinh.
- Tổ chức các trò chơi dân gain và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù
hợp với lứa tuổi học sinh
5/ Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá,
cách mạng ở địa phương
- Mối trường đều nhận chăm sóc một di tích lịch sử văn hoá hoặc di tích cách mạng
ở địa phương, góp phần làm cho di tích ngày một sạch, hấp dẫn hơn. Tuyên truyền
giới thiệu công trình, di tích của địa phương với bạn bè.
- Giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc và tinh thần cách mạng cho học sinh; phối
hợp với chính quyền đoàn thể và nhân dân địa phương, phát huy giá trị di tích lịch
sử vaen hoá cách mang cho cuộc sống của cộng đồng ở địa phương và khách du
lịch.


Câu 6: Hãy nêu tên của các TT sau: TT21, TT32, TT 41, công văn 896; công văn và TT
đó ra ngày tháng năm nào và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm nào?
Nêu tên gọi
- Công văn 896/2006/GD - ĐT, hướng dẫn giảng dạy theo vùng miền, tháng 2 năm
2006
- TT32/2009TT-BGD ĐT ngày 27 tháng 10/2009; hiệu lực ngày 1/12/2009; Hướng
dẫn đánh giá xếp loại học sinh tiểu học
- TT số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12/2010; hiệu lực ngày 15/2/2011; ban
hành Điều lệ trường Tiểu học.
- TT 21/2010/TT- BGD ĐT, Ngày 20/7/2010; Hiệu lực 4/9/2010; Điều lệ hội thi giáo
viên dạy giỏi các cấp.
Câu 7: Đ/c hiểu thế nào là dạy học theo chuẩn KTKN?
Trả lời của câu 1 và thêm: Tuỳ theo đối tượng học sinh trong lớp mà GV có thể dạy trên
chuẩn; nếu học sinh yếu chưa đáp ứng chuẩn thì phải dạy dưới mức chuẩn sau đó nâng
dần lên chuẩn.
Câu 8: Đ/c hãy nêu chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ học sinh cần đạt sau
khi học hết cấp tiểu học?
1.Biết các quy tắc chính tả của chữ viết tiếng Việt. Có vốn từ ngữ tương đối phong phú.
Bước đầu phân biệt từ đơn, từ phức; danh từ động từ, tính từ, đại từ; từ đồng nghĩa, từ
trái nghĩa. Nhận biết được câu đơn, câu ghép; câu kể, câu hỏi, câu cảm , câu khiến. Hiểu
tác dụng của biện pháp so sánh, nhân hoá trong diễn đạt. Có kiến thức sơ giản về đặc
điểm, cấu tạo của đoạn văn, bài văn kể chuyện, miêu tả.
Đọc đúng, lưu loát bài đọc có độ dài từ 250 đến 300 tiếng; biết đọc diễn cảm bài
văn, bài thơ ngắn; hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc có nội dung bài đọc phù hợp với lứa .
Biết viết thư, tin nhắn, đơn từ thông dụng; viết được bài văn kể chuyện, miêu tả có nội
dung đơn giản, ít mắc lỗi chính tả, bước đầu thể hiện được khả năng quan sát, kết nối sự
việc, hiện tượng… có khả năng nghe, hiểu và đối đáp trong giao tiếp thông thường. Kể
lại , thuật lại được tương đối đầy đủ câu chuyện hoặc tin tức đã nghe, đã đọc. Biết nói
thành đoạn, thành bài kể, tả, giới thiệu đơn giản về người, vật, sự việc , hoạt động; bước
đầu biết thể hiện thái độ, tình cảm qua lời nói, giọng nói.
2. Có một số kiến thức ban đầu về số tự nhiên, phân số (Tử số và mẫu số không quá hai
chữ số), số thập phân; về các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) với các số đã học; về một
số đại lượng cụ thể và về một số hình hình học thường gặp trong đời sống.
Biết đọc, viết so sánh, tực hành tính cộng, trừ, nhân, chia với các số đã học. Biết sử
dụng các đơn vị đo thông dụng trong thực hành tính cộng, trừ, nhân, chia với các số đã
học. Biết sử dụng các đơn vị đo thông dụng trong thực hành tính và trong đo lường liên
quan đến độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích, tiền Việt Nam. Biết tính chu vi,
diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình tam giác, hình thang,
hình tròn; biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình lập phương,
hình hộp chữ nhật; biết nhận dạng hình trụ, hình cầu. Biết giải các bài toán có nội dung
thực tế có đến bốn bước tính; nhận biết được thông tin trên biểu đồ đơn giản.


3.Bước đầu biết :
- Chức năng của một số cơ quan trong cơ thể người;
- Giữ vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ của bản thân;
- Đặc điểm bên ngoài của một số loài thực vật, động vật;
- Sự trao đổi chất, sự sinh sản và phát triển của người, của một số loài thực vật, động vật;
- Một số đặc điểm dễ nhận biết và ứng dụng của một số chất, vật liệu và nguòon năng
lượng thường gặp trong đời sống và sản xuất.
- Một số đặc điểm của bề mặt trái đất; vị trí và sự chuyển động của trái đát trong hệ mặt
trời.
- Quan sát và làm được một số thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu đặc điểm, tính chất, mối
quan hệ của một số sự vật, hiện tượng gần gũi trong đời sống sản xuất.
- Biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động đơn giản để: xé, cắt, đan, dán được một số
hình đơn giản bằng giấy, bìa; cắt, khâu, thêu trên vải; nấu ăn; chăm sóc rau, hoa và vật
nuôi; lắp ghép mô hình kỹ thuật.
- Xé, gấp, cắt, đan, dán được một số hình, chữ cái và đồ chơi đơn giản từ giấy, bìa.
- Biết và làm được một số công việc đơn giản trong gia đình: Cắt, khâu, thêu, nấu ăn,
chăm sóc rau , hoa và vật nuôi
Lắp ghép được một số mô hình kỹ thuật đơn giản.
4. Biết và trình bày được một số sự kiện, nhân vật tiêu biểu trong quá trình phát triển của
lịch sử dân tộc. Bước đầu biết một số đặc điểm chủ yếu về tự nhiên, dân cư, kinh tế của
địa phương, Việt Nam, khu vực đông nam á, các châu lục và một số quốc gia trên thế
giới. biết tìm tòi một số thông tin đơn giản về lịc sử và địa lý trong bản đồ, biểu đồ, tranh
ảnh, bài viết trong sách giáo khoa.
5. Biết hát đúng và thuộc khoảng 40 bài hát quy định. Biết gọi tên các nốt nhạc và thực
hành đọc một số bài nhạc ngắn, đơn giản không dài quá 16 nhịp. Biết nghe nhạc, nghe
hát và hiểu một số nội dung bài hát. Biết vẽ và nặn được một số hình quả, đồ vật, con vật
và người. Bước đầu biết quan sát, nhận xét vẻ và cảm thụ vẻ đẹp của một số trang, tượng.
Bưýơc đầu biết được mối quan hệ mật thiết và tác dụng của nghệ thuật với đời sống.
6. Thực hiện được một số kỹ năng đội hình đội ngũ, một số bài thể dục phát triển chung,
một số tư thế, kỹ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động và bài tập đá cầu, ném bóng.
7. Yêu quê hương, đất nước. Yêu quý người thân trong gia đình, thầy cô giáo, bạn bè,
trường lớp. Lễ phép với người trên; nhường nhịn em nhỏ; đoàn kết, giúp đỡ bạn bè;
thông cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực vượt
khó trong học tập. Yêu lao động và quý trọng sản phẩm lao động. Tích cực tham gia công
việc của gia đình và nhà trường phù hợp với khả năng. Mạnh dạn tự tin khi giao tiếp. Biết
hợp tác với bạn bè trong công việc chung. Tôn trọng các quy định chung của cộng đồng .
Biết quý trọng cái đẹp. Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh.
Câu 9: Đ/c hãy nêu một sốchú ý khi giáo dụckĩ năng sống qua các môn học
Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở tiểu học
Thực hiện Quyết định số 2994/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về kế hoạch tập huấn, triển khai giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học
và hoạt động giáo dục ở các cấp học; dựa trên cơ sở những định hướng của đợt tập huấn


Tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong các môn học của Bộ cho các cấp học trong hệ
thống giáo dục phổ thông tại Hà nội trong tháng 8/2010 vừa qua,
Có nhiều quan niệm về kỹ năng sống, trên cơ sở những quan niệm, có thể hiểu: kỹ năng
sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những
người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống.
Giáo dục kỹ năng sống trở thành xu thế chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt
Nam, để thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng nhu
cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học. Giáo dục phổ thông đã và đang
từng bước đổi mới theo hướng từ chủ yếu là trang bị kiến thức sang trang bị những năng
lực cần thiết cho các em học sinh, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của
người học, phù hợp với từng lớp học, tăng cường khả năng làm việc theo nhóm, vận dụng
kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho
học sinh.
Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở tiểu học nhằm đạt mục tiêu trang bị cho học
sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp; tạo cơ hội thuận lợi cho học
sinh sử dụng quyền và bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh
thần và đạo đức. Tập huấn giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở tiểu học được chia
thành 4 lớp theo 4 môn học: Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học và Tự nhiên xã hội.
Để có cơ sở chỉ đạo việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ở các đơn vị cơ sở
trong thời gian tới, Nhà trường có những định hướng, phương pháp thực hiện và quản lý
chỉ đạo cơ bản như sau:
- Định hướng chung: Tích cực chăm lo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức
về tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; làm tốt công tác tuyên tuyền,
tập huấn về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; thực hiện tích hợp giáo dục kỹ năng
sống trong các môn học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Phương pháp thực hiện: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động,
để học sinh tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua các hành vi và từ đó hình thành các kỹ
năng; thực hiện sự phối hợp trong và ngoài nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá trong
việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Về công tác chỉ đạo: làm tốt công tác tuyên tuyền, nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo
viên, phụ huynh, xã hội, cộng đồng về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường
công tác kiểm tra, chỉ đạo đối với việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh của các
trường tiểu học.
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh không phải là công việc “một sớm, một chiều” mà
đòi hỏi phải có quá trình, kiên nhẫn và bằng cả tâm huyết và ở mọi lúc, mọi nơi, thực
hiện càng sớm càng tốt đối với trẻ em. Kỹ năng sống rất đa dạng và mang đặc trưng
vùng, miền đòi hỏi người giáo viên phải vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo cho phù
hợp với nhu cầu, trình độ của học sinh và đặc điểm, hoàn cảnh của nhà trường, địa
phương. Giáo dục kỹ năng sống không phải chỉ là công việc của giáo viên, nhà trường
mà của cả xã hội, cộng đồng, có như vậy mới mong đào tạo ra được những thế hệ trẻ phát
triển toàn diện, chuẩn bị tốt cho việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và
hội nhập quốc tế.
Câu 10: Đ/c hãy nêu một số Nhiệm vụ chung của năm học 2011 -2012 với cấp tiểu học


NHIỆM VỤ CHUNG
Năm học 2010-2011 có Chủ đề : “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất
lượng giáo dục”, cấp tiểu học tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: 1./ Tiếp
tục triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi
thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua
“Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” ở tất cả các trường tiểu học trong toàn
huyện. 2./ Tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác quản lí, tổ chức dạy học và đánh giá
kết quả học tập của HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tích cực thực hiện đổi mới phương
pháp dạy học, bước đầu thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; đổi mới đánh giá,
xếp loại HS; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho HS; tăng cường tiếng Việt đối
với HS dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí; tiếp tục
đánh giá sự phù hợp của chương trình, SGK cấp tiểu học. 3./ Củng cố thành tựu phổ cập
giáo dục tiểu học và chống mù chữ (PCGDTH-CMC), nâng cao chất lượng phổ cập giáo
dục đúng độ tuổi (PCGDTH ĐĐT); xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường
tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đặc biệt chú ý đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số. B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ I. Thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi
đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”: 1.Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh, Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc
phục bệnh thành tích trong giáo dục thông qua cuộc vận động "Hai không” của ngành,
thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và
sáng tạo". Thực hiện nội dung giáo dục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh" trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các qui
định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương
tâm nghề nghiệp; khuyến khích CBQL, GV học tập và sáng tạo; đấu tranh kiên quyết với
các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử

I. Phần trắc nghiệm
Câu1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học gồm có :
a.3 lĩnh vực.
b.4 lĩnh vực.
c.5 lĩnh vực.
d.6 lĩnh vực.
Câu 2.Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gồm có:
a. 3 yêu cầu.
b. 4 yêu cầu.
c. 5 yêu cầu.
d. 6 yêu cầu.


Câu 3.Mục tiêu của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực ” là :
a. Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây
dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa
phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.
b. Phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động
xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.
c.Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp
giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.
d. Cả a và b.
Câu 4. “Rèn kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ
năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm”, là một trong các ý thuộc nội dung:
a. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch đẹp, an toàn.
b. Rèn kỹ năng sống cho học sinh.
c. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm với lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa
phương, giúp các em tự tin trong học tập.
d. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh.
Câu 7.Theo điều 30 của Điều lệ trường Tiểu học:
a. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy học sinh trong trường tiểu học và cơ sở
giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
b. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học
thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
c. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và
cơ sở giáo dục khác.
d. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và
cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
Câu 8. Theo quy định về đạo đức Nhà giáo: “ Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành
nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích
chung”, ”, là 1 khoản thuộc quy định:
a. Phẩm chất chính trị.
b. Lối sống tác phong.
c. Đạo đức nghề nghiệp.
d. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.
Câu 9.Điều 41 của Điều lệ trường tiểu học. Khen thưởng và kỷ luật:Học sinh có thành
tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng
theo các hình thức.
a. Khen trước lớp.
b. Khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi, danh hiệu học sinh tiên tiến; khen thưởng học
sinh đạt kết quả tốt cuối năm học về môn học hoặc hoạt động giáo dục khác.
c. Hai câu trên chưa đủ các hình thức khen thưởng.
d. Hai câu trên đã đủ các hình thức khen thưởng.


Câu 10.Điều 37 của Điều lệ trường tiểu học. Tuổi của học sinh tiểu học:
a. Tuổi của học sinh tiểu học từ 7 đến 13 tuổi ( tính theo năm).
b. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi ( tính theo năm).
c. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 15 tuổi ( tính theo năm).
d. Tuổi của học sinh tiểu học từ 7 đến 14 tuổi ( tính theo năm).
Câu 11. Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số:
a. Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007
Giáo dục và Đào tạo.
b. Quyết định số 51/2006/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2006
Giáo dục và Đào tạo.
c. Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2008
Giáo dục và Đào tạo.
d. Quyết định số 51/2005/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2005
Giáo dục và Đào tạo.

của Bộ trưởng Bộ
của Bộ trưởng Bộ
của Bộ trưởng Bộ
của Bộ trưởng Bộ

Câu 12: Điều lệ Trường tiểu học qui định hệ thống sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục
trong trường thuộc điều:
a. Điều 26
b. Điều 27
c. Điều 28
d. Điều 29
Câu 13: Điều lệ Trường tiểu học qui định hệ thống sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục
của giáo viên trong trường phổ thông gồm:
a. Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn; sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm. sổ công tác
Đội.
b. Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, sổ chủ nhiệm.
c. Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, sổ chủ nhiệm, sổ thống kê.
d. Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, sổ chủ nhiệm, sổ tự học.
Câu 14: 6 hành vi giáo viên không được làm được Điều lệ Trường tiểu học của Bộ giáo
dục và Đào tạo qui định tại điều:
a. Điều 33.
b. Điều 34.
c. Điều 35.
d. Điều 36.
Câu 15: Các điều khoản qui định về trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng, xử phạt của
giáo viên tiểu học trong Điều lệ Trường tiểu học của Bộ giáo dục và Đào tạo thuộc:
a. Chương IV, từ điều 30 đến điều 35.
b. Chương IV, từ điều 29 đến điều 35.


c. Chương IV, từ điều 30 đến điều 36.
d. Chương IV, từ điều 37 đến điều 41.
Câu 16: Yêu cầu đối với nội dung giáo dục Tiểu học được Quyết định số 16 qui định:
a. Giáo dục Tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự
nhiên, xã hội và con người. Có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán.
b. Có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh. Có hiểu biết ban đấu về hát, múa,
âm nhạc, mỹ thuật.
c. Cả a, b đúng.
d. Ý kiến khác.
Câu 17: Quyết định số 16 qui định chuẩn kiến thức, kỹ năng là cơ sở để:
a. Biên soạn sách giáo khoa, quản lí dạy học.
b. Đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học.
c. Quản lí dạy học và hoạt động giáo dục.
d. Biên soạn sách giáo khoa, quản lí dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn
học và hoạt động giáo dục.
Câu 18: Quyết định số 16 qui định chuẩn kiến thức, kỹ năng nhằm:
a. Bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của Chương trình Tiểu học.
b. Bảo đảm chất lượng và hiệu quả của Chương trình Tiểu học.
c. Bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi của Chương trình Tiểu học, bảo đảm chất
lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục ở Tiểu học.
d. A, B sai.
Câu 19: Quyết định số 16 qui định đánh giá kết quả giáo dục đối với học sinh ở các môn
học, hoạt động giáo dục trong mỗi lớp và cuối cấp nhằm:
a. Xác định mức độ đạt được của mục tiêu giáo dục, làm căn cứ để điều chỉnh quá
trình giáo dục.
b. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, động viên, khuyến khích học
sinh chăm học và tự tin trong học tập.
c. A đúng, b sai.
d. Cả a, b đúng.
Câu 20: Điều 3 Thông tư số 32 /2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về nguyên tắc đánh giá và xếp loại gồm:
a. 2 nguyên tắc.
b. 3 nguyên tắc.
c. 4 nguyên tắc.
d. 5 nguyên tắc.
Câu 21: Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì là một nội dung đánh giá và xếp loại
học lực của học sinh trong Thông tư số 32 /2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm
2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung này được qui định ở:


a.
b.
c.
d.

Điều 5.
Điều 6.
Điều 7.
Điều 8.

Câu 22: “Kết quả học tập của học sinh không ghi nhận bằng điểm mà bằng các nhận xét
theo các mạch nội dung của từng môn học”, Nội dung này được Thông tư số 32 /
2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
qui định tại:
a. Điều 5.
b. Điều 6.
c. Điều 7.
d. Điều 8.
Câu 23: Nội dung chỉ đạo của chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bi thư Trung
ương Đảng là:
a. Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.
b. Xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục và củng cố đội ngũ cán bộ quản lí
giáo dục.
c. Xây dựng phương pháp học tập tích cực, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và
cán bộ quản lí giáo dục.
d. Xây dựng, nâng cao chất lượng giảng dạy và cán bộ quản lí giáo dục.
Câu 24: Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bi thư Trung ương Đảng đã khẳng
định:
a. Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng tiên phong, có vai trò chủ đạo.
b. Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò chủ đạo.
c. Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng tiên phong, có vai trò quan trọng.
d. Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng.
Câu 25: Giáo dục nước ta bước đầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&Đào tạo vào năm học:
a. 2004 – 2005.
b. 2005 – 2006.
c. 2006 – 2007.
d. 2007 – 2008.
Câu 26. Hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực"năm học 2009-2010 toàn nghành GD tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm
nào? Trong đó nội dung nào được đặc biệt quan tâm?
Câu 27 : Anh (chị) hiểu thế nào là ngồi nhằm lớp?


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×