Tải bản đầy đủ

Thực trạng hội chứng viêm tử cung, viêm vú, mất sữa trên đàn lợn nái tại trại Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

----------------------

S

N NÁI T I TR I NGÔ H NG G M HUY
NH HÒA BÌNH VÀ BI

U TR

Chuyên ngành: Thú y
Khoa:

Thú y
: 2011 2016

THÁI NGUYÊN, 2015


----------------------

S


N NÁI T I TR I NGÔ H NG G M HUY
NH HÒA BÌNH VÀ BI

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
: K43 - TY
Khoa:
: 2011 2016

THÁI NGUYÊN, 2015

U TR


i

Cô giáo TS.

-V

Thú y -

L

Em x

c và công nhân

Sinh viên


ii

Trang
....................................... 35
................................................. 38
.................................... 38
4.4:
4.5:


4.6:

............................................. 39
,

.M.A.... 42
........................... 42

4.7:
.............................................................................. 43

nái ...................................................................................................... 44
....... 46
.............. 51


iii

Trang
.................................................................... 26
....................................................... 30
Hình 4.1.

.M.A ... 51


iv

ACTH:

Adreno Cortico Tropin Hormone

Cs:
0

C:

E.coli:

Escherichia coli

FSH:

Folliculo Stimulin Hormone

GSH:

Gonado Stimulin Hormone

LH:

Lutein Stimulin Hormone

LMLM:
M.M.A:

Metritis mastitis agalactia

Nxb:
PGF2 :

Prostaglandin F2

STH:

Somato Tropin Hormone


v

Trang
................................................................................................... i
.............................................................................. ii
............................................................................... ii
............................................................... iv
........................................................................................................ v
.......................................................................................................... 1
................................................................................................... 1
.................................................................... 3
............................................................................................. 3
.................................................................................... 3
..................................................................................... 3
:

............................................................... 4
........................................................ 4
................................................... 4

2.1.2. Viêm vú (Mastitis) .................................................................................. 7
................................................................................. 8

...................................................... 9

.............................................................................. 9

.......................................................................... 11
............................................................. 14
......................................................................... 15
................................................................... 16


vi

s) ................................................................................... 17
................................................................................... 18
............................... 19
................................................................................... 19
...................................................................................... 19
............................................................................ 19
..................................................... 21
............................................................................. 21
2.4

.................................... 22
................................................................ 27
............................................................................................... 28
.................................................................... 31
:
............................................................................................................... 32
............................................................ 32

3.2

............................................................. 32

3.3.

................................................................................ 32
....... 32

.................................. 32
3

.... 32

............................................... 32

........................................................................................ 32
3.4.

.......................................... 32


vii

................................................................................... 32
.................................................................................. 32
.......................................................... 33
.................................................... 33
:

.......................... 34
....................................................................... 34
............................................... 34

4.1.2. Công tác khác ........................................................................................ 37
4.1.

..................................................... 38
.................................................................................. 39
. 39

4.2.2.
.................................................................................. 43
.......... 44
4

....................................... 45
........................ 46
:

.......................................................... 53
.................................................................................................... 53
..................................................................................................... 53
............................................................................ 54


1

1.1.

1,72,0-

nuô

.


2

cho
y

nái

Salmonella, E.coli, Bruccella, Streptococcus....
s

E.coli,
- Kíc

2

au khi sinh và có các
sinh 1240-410


3

,

,

q

Ngô

-

c
- Thông qua nghiên

ác

c ti n
-

.


4

2

2.1.

M.M.A

h
A.

[20]; Lê Minh Chí và cs (1985) [2]; Berstchinger (1993)
[25]; Ross (1981) [37]; Smith (1995) [38]; Mercy (1990) [34]; Radostits và cs
(1997) [36

Persson và cs,1989) [35

(Gardner và cs, 1990) [29
[2].
Tuy nhiên theo Taylor (1995) [41],

02) [16].

này, chúng tôi

(1978) [20]; Lê Minh Chí (1985) [2]; Berstchinger (1993) [25]

sau khi sinh

2.1.1. B nh viêm t cung
2.1.1.1. Nguyên n

l n nái (Metritis)
(2000) [8]


5

-

-

-

-

-

Ngoài

ng lâm sàng chung.


6

ó màu nâu và

sinh,

,

,


7

TT
1.
Màu

2.

Mùi

Nâu
Tanh

3.
4.

cung

5.
hoàn toàn

toàn

2.1.2. Viêm vú (Mastitis)

Staphylococcus aureus và Streptococcus agalactiae.

ng nanh ngay.

toàn


8

- 41,50C.

trùng máu, thì
,
M.M.
2.1.3. M t s a (Agalactia)

không cho con bú.


9

s

c

kéo dài tiêu hao nhi

-

- Iode
2.2.
2.2.1. Tình hình nghiên c u h i ch ng viêm vú, viêm t

cung, m t s a

(M.M.A) trên th gi i
Theo Urban và cs (1983) [42], Berstchinger (1993) [25],
các
E.coli

(1997) [40],
.
Theo Bilkei và cs (1991) [26],


10

hi
Theo Bilkei và cs (1991) [26], dùng A

Theo Mendler và cs (1997) [33]

E

2,5mg/k
E

(2002) [16]

sinh

Sulfamethoxazole và T

Theo F. Madec và C. Neva (1995) [9]

,
,

,

Gardner và cs (1990) [29]


11

Mercy và cs (1990) [34], Bilkei (1993) [27]

Theo Maffelo và cs (1984) [32]

in F2 tiêm cho

Theo Lerch (1987) [31]
Streptococcus faecium

Kotowski (1990)
[30]

Theo Lerch (1987) [31]

2.2.2. Tình hình nghiên c u h i ch ng viêm t

cung, viêm vú, m t s a

(M.M.A) t i Vi t Nam
Theo
-

(2003) [18] và

(2004) [3] khi


12

2

(PGF2 ), PGF2

n

Theo

[7]

Streptococcus, Staphylococcus,
E.coli, Salmonella, C.pyogenes, Bruccella, roi trùng Trichomonas foetus
Theo
-

Ninh và cs (2000) [15]


13

,

khoa thú y -

ó

-

Khoa Thú y -

,
(1999) [17],

2

) [18],

,

GF2

át trùng,

Theo Tr

(2002) [6],


14

dùng o

-

Thái Nguyên
iêm

cs (2002) [6]
b

n

súc nái.
[22],

,
,

2.3.
n

bào


15

2.3.1. Bu ng tr ng (Ovarium)

hocmon: Estrogen, Progesterone, Oxytocin, Relaxin và Inhibin. Các hocmon
nái. Oestrogen

Progesterone

giú

Oxytoxin

Relaxin
Inhibin có

(2004) [3]).

-

[7]).


16

h nang). Noãn nang có

Estrogen, Inhibi
Khi nang Graaf

) [3].
2.3.2. ng d n tr ng (Oviductus)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×