Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con và biện pháp phòng trị bệnh tại công ty Thiên Thuận Tường thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. (Khóa luận tốt nghiệp)

----------

---------

:
Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
:

nuôi Thú y
2011 - 2015

Thái Nguyên, 2015


ÁI NGUYÊN
----------

---------


:

Chính quy

Chuyên ngành:
:
Khoa:
:
:

Thú y
K43 - TY N01
nuôi Thú y
2011 - 2015
TS.

Thái Nguyên, 2015


i

u tiên, tôi xin chân thành c
-

y cô giáo trong Khoa

ih

t

cho tôi nh ng ki n th c chuyên ngành trong su t quá trình h c v a qua.
ng ki n th c t

cho tôi ng d ng và phát huy trong s

nghi p c a tôi sau này.
c bi t, tôi xin bày t lòng bi

c c a mình t i th y giáo


TS. Nguy n Hùng Nguy t B môn: Vi sinh v t - Gi i ph u - B
Nuôi - Thú y -

ih

ng d n và ch b o

t n tình cho tôi trong su t quá trình th c t p và hoàn thành báo cáo t t nghi p.
Tôi xin chân thành c

o Công ty TNHH MTV L n

gi ng L c V , cùng toàn th các cô, các chú, các anh ch k thu t và công
nhân t

t om

u ki

tôi hoàn thành công vi c trong

quá trình th c t p.
Cu i cùng tôi xin c

n bè và nh

tôi trong su t th i gian h c, th c t

hoàn thành t t

khóa lu n này.
Thái Nguyên, ngày 4 tháng 12
Sinh Viên

Hoàng H

Hoành


ii

giám

-

.

và nhân viên

cùng


iii

.............................................. 14
B ng 4.1. K t qu công tác ph c v s n xu t ................................................. 38

28/5/2015 - 15/11/2015). ................................................................. 39
............................. 41
................................. 42
..... 44

............................................................................. 45
.......... 46


iv

. 39
Hình
Hình 4.3:

................... 41
t

.............. 42


v

CS
Nxb
TT
VTM : Vitamin
M.M.A :


vi

.................................................................................................... i
..................................................................................................ii
...............................................................................iii
................................................................................ iv
............................................................ v
........................................................................................................ vi
:

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
.................................................................................. 2
................................................................................... 2
....................................................................................... 2
.................................................................................. 2
................................................................................... 2

:

...................................... 3
........................................................................................... 3

2.1.1.

....................................... 3
................................................... 5
.................................. 9
... 17
...................................................... 23
........ 24
.............................................. 26
.......................................................... 26
........................................................ 28


vii

:
............................................................................................... 30
............................................................... 30
............................................................ 30
................................................................................ 30
3.

................................... 30
.............................................................................. 30
....................................................................... 30
30
...................................... 31
.......................................................................... 31
........................................................... 32
.................................................................. 33
:

........................................................ 34

4.1. K t qu công tác ph c v s n xu t........................................................... 34
4.1.1

............................................................................. 34

4.1.2

................................................................................... 35

4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 37
4.2

.................................................................................. 38

4.2
tháng 11).......................................................................................................... 38
4.2

...................................... 40

4.2.3

............................. 42

4.2.4

............... 43

4.2.5
................................................................................................... 45
4.2.6

..................... 46


viii

Ph

.......................................... 48
.................................................................................................... 48
...................................................................................................... 48
..................................................................................................... 49


1

t
ng

Công ty
tài:

:


2

-

-

-

-

1.4.2
-

-
3

nái

*
trong xoang ch
Estrogen,
Progesteron và Inhibin. Các hoocmon này tham gia vào
:P

70.000 - 100.000 noãn bà

*


4

*

-

- 18cm,

*

-

*

(1986) [17

m


5

* Âm

*

*S

-

-

-

-


6

-

-

-

chí

-

- 2 ngày.

-3


7

.

-

-

-

-

ng.
* Quá


8

, 1996) [18],
- 115 ngày). Khi

-

-

- 49 kg vì Oxytocin theo

].


9

-

*

n chính sau:

c.


10

Th

5
(Staphylococcus aureus),
(Streptococcus hemolitica)
E.coli

Proteus vulgaris, Klebsiella,
(Trichomonas fortus) và

(Candida albicans).

], do trong quá

*

-

Prostaglandin F2 (PGF2 ), PGF2


11

-

E.coli

*

:
-410

-39,50

Theo

-

-410(1986) [17],

Theo Black W.G (1983) [22], viêm


12

Streptococcus, Staphylocococus, E.coli, Salmonella, C. Pyogenes, Brucella,
roi trùng Trichomonas foetus
viêm.

a ngoài

-

-

ung (Myomestritis Puerperalis)


13

gia súc vô sinh.
Theo


(Perimestritis Puerperralis)

*

(1986) [17


14

STT

Các c
cung

1
Màu
2

viêm

3
4

5

-

Mùi

Tanh

cung


15

-

Tylan
-

-

-

-

ngu
-

N

e hay Han-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×