Tải bản đầy đủ

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Hoàng Nam Phát (Khóa luận tốt nghiệp)

B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Sinh viên
Gi

: Tr n Minh
ng d n : ThS. Ph m Th Nga

H I PHÒNG - 2017B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
-----------------------------------

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH T I CÔNG TY TNHH
U T TH
NG M I HOÀNG NAM PHÁT

KHÓA LU N T T NGHI

I H C H CHÍNH QUY

NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Sinh viên
Gi

: Tr
ng d n : ThS. Ph m Th Nga

H I PHÒNG - 2017


GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------------

B

NHI M V

Sinh viên: Tr n Minh Ph
L p: QT1501T

TÀI T T NGHI Png

Mã SV: 1112404030
Ngành: Tài chính ngân hàng

tài: Phân tích tình hình tài chính t i Cô
Th

ng m i Hoàng Nam Phát

ut


NHI M V

TÀI

1. N i dung và các yêu c u c n gi i quy t trong nhi m v

tài t t nghi p

( v lý lu n, th c ti n, các s li u c n tính toán và các b n v ).
- C s lý lu n chung v tài chính và phân tích tài chính doanh nghi p.
- Th c tr ng tình hình tài chính t

i

Hoàng Nam Phát.
-

xu t bi n pháp nh m c i thi n tình hình tài chính t i Công ty TNHH
i Hoàng Nam Phát.

2. Các s li u c n thi
-S

thi t k , tính toán.

c c u t ch c c a

i Hoàng Nam

Phát.
- B ng cân

i k toán n m 2015, 2016 c

m i Hoàng Nam Phát.
- Báo cáo k t qu ho t

ng kinh doanh n m 2015, 2016 c a Công ty TNHH

i Hoàng Nam Phát.

3.

m th c t p t t nghi p.
i Hoàng Nam Phát.


NG D

CÁN B

TÀI T T NGHI P

ng d n th nh t:
H và tên: Ph m Th Nga
H c hàm, h c v : Th
i h c Dân l p H i Phòng
N

ng d n: Phân tích tình hình tài chính t
i Hoàng Nam Phát.

ng d n th hai:
H và tên:.............................................................................................
H c hàm, h c v :...................................................................................

N

ng d n:............................................................................

tài t t nghi

c giao ng

Yêu c u ph

c

n nhi m v

mv

Sinh viên

ng d n

H i Phòng,
Hi

ng

Tr n H u Ngh


PH N NH N XÉT C A CÁN B

NG D N

1. Tinh th

c

2.

ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c
ra
T.N trên các m t lý lu n, th c ti n, tính toán s

trong nhi m v
li

m c a cán b

tài t t nghi p:

ng d n (ghi b ng c s và ch ):

H
Cán b

ng d n

(Ký và ghi rõ h tên)


M CL C
L IM

U ...................................................................................................... 1
LÝ LU N CHUNG V TÀI CHÍNH VÀ PHÂN

TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI P ............................................................. 2
1.1. B n ch t và vai trò c a tài chính doanh nghi p........................................... 2
1.1.1. B n ch t c a tài chính doanh nghi p .......................................................... 2
1.1.2. Vai trò c a tài chính doanh nghi p........................................................... 2
1.2. Nh ng v

n c a phân tích tài chính doanh nghi p....................... 3

1.2.1. Khái ni m.................................................................................................. 3
1.2.2. M c tiêu phân tích tài chính doanh nghi p .............................................. 4
1.2.3. Ch

a phân tích tài chính doanh nghi p..................................... 4

1.2.4.

a phân tích tài chính doanh nghi p ......................... 5

1.2.5. Nhi m v c a phân tích tài chính doanh nghi p ...................................... 6
p ............................................. 6
................................................................................... 6
1.3.1.1. Tiêu chu n so sánh ................................................................................... 7
1.

u ki n so sánh ..................................................................................... 7

1.3.1.3. K thu t so sánh ....................................................................................... 7
1.3.1.4. Hình th c so sánh..................................................................................... 7
l ......................................................................... 8
................................................................................... 8
d li u ph c v phân tích tài chính doanh nghi p............................ 8
1.4. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p ................................................. 10
1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghi p............................... 10
1.4.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua B

i k toán......... 10

1.4.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo K t qu ho

ng

kinh doanh ........................................................................................................... 12
1.4.2. Phân tích các ch

n c a doanh nghi p......................... 14

1.4.2.1. Nhóm ch s v kh
1.4.2.2. Nhóm ch s

uv

..................................................... 14
.......................................... 15


1.4.2.3. Nhóm ch s ho

ng .......................................................................... 16

1.4.2.4. Nhóm ch s v kh

i.......................................................... 18

ng th c Dupont 1 ............................................................................... 19
ng th c Dupont 2 ............................................................................... 19
PHÂN TÍCH TH C TR NG TÀI CHÍNH T I CÔNG TY
I HOÀNG NAM PHÁT ............................. 20
2.1. Quá trình hình thành và phát tri n c

m i

Hoàng Nam Phát ................................................................................................. 20
a ch c a Công ty........................................................................ 20
2.1.2. Nh

m s n xu t kinh doanh c a công ty ................................... 20

2.1.3. Ch

m v c a Công ty ............................................................. 21
u t ch c b máy qu n lý c a công ty ............................................. 21

2.2. Phân tích tình hình tài chính c

i Hoàng

Nam Phát ............................................................................................................. 22
2.2.1. Phâ

u tài s

u ngu n v n c a Công ty ...................... 23
u qu s d ng tài s n c a công ty.................. 23

2.2.1.2. Phân tích hi u qu s d ng ngu n v n c a Công ty.............................. 27
ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.......... 29
2.2.3. Phân tích m t s ch

a Công ty ....................... 31

2.2.3.1. Các h s kh

............................................................... 31

2.2.3.2. Các h s ph

u tài s n, ngu n v

2.2.3.3. Phân tích các ch s ho

....... 33

ng ............................................................... 35

2.2.3.4. Phân tích các ch s v kh

i............................................... 37

................................................................................. 39
2.

ng th c th nh t................................................................................. 39
ng th c th hai................................................................................... 40
XU T M T S

GI I PHÁP C I THI N TÌNH HÌNH

TÀI CHÍNH T

I HOÀNG

NAM PHÁT ....................................................................................................... 43
3.1.

ng chung c a doanh nghi

............................... 43


3.2. M t s gi i pháp c i thi n tình hình tài chính t
i Hoàng Nam Phát............................................................................. 44
3.2.1. Gi m kho n ph i thu ................................................................................. 44
th c hi n bi n pháp...................................................................... 44
3.2.1.2. N i dung th c hi n bi n pháp ................................................................ 44
3.2.1.3. K t qu th c hi n bi n pháp................................................................... 47
3.2.2. Gi m chi phí qu n lý kinh doanh ........................................................... 48
K T LU N ........................................................................................................ 49
TÀI LI U THAM KH O ................................................................................ 50


DANH M C B NG
B

u tài s n ......................................................................... 11

B

u ngu n v n................................................................... 12

B ng 3: B ng báo cáo k t qu ho

ng kinh doanh......................................... 13

B

u s d ng tài s n........................................................................ 24

B

u s d ng ngu n v n ................................................................. 28

B ng 2.3: Phân tích k t qu ho

ng s n xu t kinh doanh .............................. 30

B ng 2.4: Phân tích các h s v kh n
B ng 2.5: Phân tích các h s v
B ng 2.6: Phân tích các ch s v ho

....................................... 32

u tài s n, ngu n v

34

ng....................................................... 36

B ng 2.7: Phân tích các ch s sinh l i ............................................................... 38
B ng 2.8: T ng h p các ch s tài chính ............................................................. 41
B ng 3.1: B

u các kho n ph i thu ......................................................... 44

B ng 3.2: Lãi su t chi t kh
B ng 3.3: M

c th i h n d ki n ....................... 45

ng d ki n cho t công tác thu n ...................................... 45

B ng 3.4: B ng d ki n s n s thu h i ............................................................ 45
B ng 3.5 : B ng t ng h p các chi phí d ki n khi th c hi n bi n pháp ............. 46
B ng 3.6: B ng các ch tiêu sau khi th c hi n bi n pháp ................................... 47


L IM
N n kinh t Vi
gi i. Cùng v
r ng, s c

U

n h i nh p v i n n kinh t khu v c và th
ng kinh doanh c a doanh nghi
c m
nên kh c li
u này v a t o ra
ng th
m n nhi u n
a s phát tri n

c a các doanh nghi p.
Qu n tr tài chính là m t b ph n quan tr ng c a qu n tr doanh nghi p.
T t c các ho
u
n tình hình tài chính c a
doanh nghi
c l i tình hình tài chính t t hay x u l i
ng thúc y
ph c v cho công tác qu n lý ho t
ng kinh doanh có hi u qu các nhà qu n tr c
ng xuyên t ch c phân
i vì thông qua vi c tính toán, phân tích
tài chính s cho ta bi t nh
m m nh và y u v ho
ng s n xu t kinh
doanh c a doanh nghi
n phát huy và nh
c m
c n kh c ph
n lý tài chính có th
c nguyên
xu t các gi i pháp nh m c i thi n tình hình tài
tình hình ho
ng kinh doanh c
mình trong th i gian t i.
Nh n th
c t m quan tr ng c a vi
i
v i s phát tri n c a doanh nghi p, k t h p v i ki n th c lý lu
c h c
t
i H c Dân L p H i Phòng cùng v i quá trình tìm hi u th c t t i
C
i Hoàng Nam Phát, cùng v i s
ng d n nhi t tình c
ng d n Th.s Ph m Th
l a
ch
tình hình tài chính t
i
khóa lu n t t nghi p.
Khóa lu n g m 3 ph n:
lý lu n chung v tài chính và phân tích tài chính doanh nghi p.
c tr ng tài chính t i Công ty
i Hoàng Nam Phát.
xu t m t s gi i pháp c i thi n tình hình tài chính t i
Công ty
i Hoàng Nam Phát.
Vì th i gian nghiên c u làm khóa lu n có h n, cùng v i ki n th c còn h n
ch
không tránh kh i thi u sót. Vì v y, em kính mong nh
cs
n c a th
tài c a em
c hoàn thi
.
Em xin chân thành c
Sinh viên th c hi n

Tr
1


LÝ LU N CHUNG V TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
DOANH NGHI P
1.1.
1.1.1. B n ch t c a tài chính doanh nghi p
Tài chính doanh nghi p là nh ng quan h kinh t bi u hi
i hình th c
giá tr phát sinh trong quá trình hình thành và s d ng các qu ti n t nh m ph c
v quá trình tái s n xu t trong m i doanh nghi p và góp ph
n.
N i dung c a nh ng quan h kinh t thu c ph m vi tài chính doanh
nghi p bao g m:
- Quan h kinh t gi a doanh nghi p v
c: M i quan
h kinh t
c th hi n trong quá trình ho
ng kinh doanh các doanh
nghi p ph
n p thu
c l i nhà
tài tr v m t tài chính cho các doanh nghi
th c hi n
chính sách kinh t
a mình.
- Quan h kinh t gi a doanh nghi p và th
ng: Kinh t th
ng có
n là các m i quan h kinh t
c th c thi thông qua h
th ng th
ng. Th
ng hàng hóa tiêu dùng, th
us n
xu t, th
ng tài chính... và
i kinh doanh, ho
ng
c a doanh nghi p không th tách r i ho
ng c a th
ng, các doanh nghi p
v
i mua các y u t c a ho
i bán các s n ph m
hàng hóa, d ch v
ng th i v
i tham gi
ng và mua bán các
ngu n tài chính nhàn r i c a xã h i.
- Quan h kinh t trong n i b doanh nghi p g m: Quan h kinh t gi a
doanh nghi p v
ng, t
i s n xu t trong vi c t m
ng, thanh toán. Quan h kinh t gi a doanh nghi p và cán b công nhân viên
trong quá trình phân ph i thu nh
i hình th c ti n
ng, ti n ph t, lãi c ph n...
- Quan h thanh toán, c
u hòa v n gi
tr c
thu c trong n i b doanh nghi p, v i t ng công ty.
1.1.2.
ng, khai thác ngu n tài chính nh
m b o yêu c u kinh
doanh c a doanh nghi p và t ch c s d ng v n có hi u qu cao nh
2


v n cho ho
ng s n xu t kinh doanh, tài chính doanh nghi p ph i thanh toán nhu
c u v n, l a ch n ngu n v n, bên c
i t ch
ng và s d
n nh
y s phát tri n có hi u qu quá trình s n xu t kinh
doanh doanh nghi p
có tính quy
n s s ng còn c a
doanh nghi p trong quá trình c nh tranh kh c nghi
th
ng.
u ti t ho
ng kinh doanh: Thu nh p
b ng ti n c a doanh nghi
c tài chính doanh nghi p phân ph i. Thu nh p
b ng ti n mà doanh nghi
c do thu nh
c tiên ph i bù
p hao mòn máy móc thi t b , tr
mua nguyên
v t li
ti p chu k s n xu t m i, th c hi
iv
c. Ph n
còn l i doanh nghi p hình thành các qu c a doanh nghi p, th c hi n b o toàn
v n, ho c tr l i t c c ph n. Ch
i tài chính doanh nghi p là
quá trình phân ph i thu nh p b ng ti n c a doanh nghi p và quá trình phân ph i
n li n v i nh
m v n có c a ho
ng s n xu t kinh doanh
và hình th c s h u doanh nghi p.
Ngoài ra, n
i qu n lý bi t v n d ng sáng t o các ch
ph i c a tài chính doanh nghi p phù h p v i các quy lu t s làm cho tài chính
doanh nghi p tr
y kinh t có tác d ng trong vi c t o ra nh
ng
l c kinh t

ng t

ng tích t và thu hút v n,
n, kích thích tiêu dùng xã h i.
- Vai trò là công c ki m tra các ho
ng kinh doanh c a doanh nghi p:
Tài chính doanh nghi p th c hi n vi c ki m tra b n
ng ti n và ti n hành
ng xuyên, liên t c thông qua phân tích các ch tiêu tài chính. C th các ch
tiêu v k t c u tài chính, ch tiêu v kh
tiêu
ho
ng, s d ng các ngu n l c tài chính, ch tiê
kh
i...B ng vi c phân tích các ch tiêu tài chính cho phép doanh
nghi
quan tr
ra k p th i các gi i pháp t
m nh hóa tình hình tài chính kinh doanh c a doanh nghi p.
1.2.
1.2.1.
Phân tích tài chính là quá trình tìm hi u các k t qu c a s qu
hành tài chính doanh nghi
c ph
th
c, d ki n nh ng gì s x y
ki n ngh nh ng bi
nh
m y u.

t n d ng tri

nh

u
ng

m m nh, kh c ph c
3


Hay nói cách khác, phân tích tài chính doanh nghi p là làm sao cho các
con s
i s d ng có th hi u rõ tình
hình tài chính c a doanh nghi p và các m
ng
c a nh
i qu n lý doanh nghi
1.2.2.
Phân tích tài chính là t ng th
n nay, giúp cho nhà qu
lý chu
c doanh nghi p, t

cs d
c quy

nh qu n
ng quan

i nh ng d
m t tài chính c a doanh nghi
có các quy
nh phù h p v i l i ích c a chính h . Có r t nhi
ng quan
tâm và s d ng thông tin kinh t tài chính doanh nghi p. M
ng l i quan
tâm v i m c tiêu khác nhau. Do nhu c u v thông tin tài chính doanh nghi p r
d
i phân tích tài chính ph
c ti n hành b ng nhi
t
ng nhu c u c
o nên
u ki n thu n l
i, ngày càng hoàn thi n và phát
tri

ng th

o ra s ph c t p c a phân tích tài chính.

1.2.3.
- Ch

p là h th ng các lu ng

chuy n d ch, các lu ng v
ng c a nh ng ngu n l c tài chính trong quá trình
t o l p, phân ph i và s d ng các qu ti n t ho c v n ho
ng c a doanh
nghi p nh
c m c tiêu kinh doanh trong khuôn kh c a pháp lu t. Các
lu ng chuy n d ch giá tr , s v
ng c a các ngu n tài chính n y sinh và di n
n quá trình kinh doanh, ch u
ng b i
nhi u y u t khác nhau, có y u t
ng, có y u t bên trong, có
y u t bên ngoài c th là nh ng y u t
n s v
ng và
chuy n d ch ra sao, g n v i m c tiêu hay ngày càng xa r i m c tiêu kinh doanh
c a doanh nghi p, có phù h p v
chính sách và pháp lu t hay không là
nh ng v
phân tích tài chính doanh nghi
l i.
- Ch
i quy
nh c
ng vào th c
hi n nh ng m c tiêu nh
nh. M
ng t i b ng nh ng hành
ng c th tron
ng m c tiêu này có th là ng n h n có th là
m c tiêu dài h
i s ng kinh t c a doanh nghi p
thì c n nh n th y ti m l c tài chính, di n bi n lu ng d ch chuy n giá tr , s v n
ng c a v n ho

ng c a v n trong

a doanh nghi p. Nh ng quy t
thu c vào di n bi n kinh t xã h i và ho t
4


ng c a doanh nghi p s di
n thân doanh nghi p cho dù
n nào trong chu k phát tri n thì các ho
ng
ng t i m c
tiêu nh
nh. Nh ng m
c hình thành t nh n th c v
u ki n,
cc ab
ng di n bi n c a tình hình kinh t qu c t ,
c, ngành ngh và các doanh nghi p khác cùng lo i, s
ng c a các
y u t kinh t xã h
có nh ng quy
nh phù h p và
t ch c th c hi n h
c m c tiêu mong mu n c
ng
quan tâm c n th y tình hình tài chính c a doanh nghi
- Ch

u ch nh: Tài chính doanh nghi p là h th ng các quan h
kinh t
i hình th c giá tr phát sinh trong quá trình ti n hành các
ho
ng. H th ng các quan h
m nhi u lo i khác nhau, r
ng,
phong phú và ph c t p, ch u
ng c a nhi u nguyên nhân và nhân t c
bên trong l n bên ngoài doanh nghi p. H th ng các quan h kinh t
s
ng n u t t c các m t xích trong h th ng di
ng và
k t h p hài hòa các m i quan h . Tuy nhiên, nh ng m i quan h kinh t
ngo i sinh, b n thân doanh nghi
ki m soát và chi ph i toàn b . Vì v
k t h p hài hòa các m i quan h ,
doanh nghi
ng có liên quan ph
u ch nh các m i quan h và
nghi p v kinh t n i sinh.
1.2.4.
Phân tích tài chính doanh nghi p là s d ng m t t p h p các khái ni m
cho phép x lý các thông tin k toán và các thông
tin khác v qu n lý nh
ính c a m t doanh nghi p,
i ro, m
và ch
ng hi u qu ho
ng c a doanh nghi
Quy trình th c hi
c áp d ng r ng rãi trong
m
kinh t
c t ch nh
nh v
p
thu c m i hình th
c áp d ng trong các t ch c xã h i, t p th
quan qu n lý, t ch c công c
c bi t s phát tri n c a doanh nghi p, c a
các ngân hàng và c
ng v
o nhi
phân tích tài chính
ch ng t th c s là có ích và vô cùng c n thi t.
Nh
i phân tích tài chính nh
khác nhau nh m các
m c tiêu khác nhau:
i v i nhà qu n tr :
Nhà qu n tr phân tích tài chính nh
ng kinh doanh c a
doanh nghi
mm
m y u c a doanh nghi
5


ng các quy
chính: k ho
iv

nh c a ban t
qu và ki m soát các ho

c tài chính, d báo tài
ng qu n lý.

n bi t tình hình thu nh p c a ch s h u
và giá tr
av
quan tâm t
bi t kh
a doanh nghi
ó là m t trong nh
ra quy
nh b v n vào doanh nghi p hay không?
iv
i cho vay:

l i t c c ph n
nh n
giúp h

nh n bi t kh
n c a
khách hàng. Ch ng h
quy t nh cho vay, m t trong nh ng v

i cho vay c n xem xét là doanh nghi p th c s có nhu c u vay hay không?
Kh
n c a doanh nghi
nào?
t c n thi
iv
trong doanh nghi
i v i cán b thu , thanh tra, c nh sát kinh t , lu t s ...
y, m
uc
kh
nó là kh
kh

y ra r i ro phá s

ng t i các doanh nghi p mà bi u hi n c a
i v n, kh

a doanh nghi p.

1.2.5. Nhi m v c a phân tích tài chính doanh nghi p
d ng v n, ngu n v
c phân b
v n, ngu n v n có h p lý hay không? Xem xét m
m b o v n cho nhi m
v s n xu t kinh doanh, phát hi n nh ng nguyên nhân d
n tình tr ng th a,
thi u v n.
a doanh nghi p,
tình hình ch p hành các ch
, chính sách tài chính, tín d ng c
c.

kh
1.3.
1.3.1.

u qu vi c s d ng v n.
- Phát hi n kh
ra các bi n pháp d ng viên, khai thác
m tàng nh m nâng cao hi u qu s d ng v n.
p

c s d ng r ng rãi ph bi n nh t trong
phân tích kinh t nói chung và
nh v trí và xu
ng bi
ng c a các ch tiêu phân tích.

6


1.3.1.1. Tiêu chu n so sánh
Tiêu chu n so sánh là nh ng ch tiêu c a m t k
c l a ch n làm g c
so sánh. G
nh tùy thu c vào m
phân tích. Khi ti n
hành so sánh c n có t
ng tr
ng ph
m b o tính
ch
c.
1.3.1.2.
u ki n so sánh
So sánh theo th i gian:
th ng nh t v n i dung kinh t , th ng nh t
v
ng nh t v th
ng.
So sánh theo không gian: t c là so sánh gi a các s li u trong ngành nh t
nh, các ch tiêu c n ph
i v
u ki n kinh
nhau.
1.3.1.3. K thu t so sánh
ng s d ng so sánh b ng s
i, s tuy
i và so sánh s
bình quân:
.
-

-

1.3.1.4.

.

7


l
l d

1.3.2.

n m c các t l tài chính.
ng, các

V nguyên t
i ph
nh m
t
s so sánh các ch tiêu và t l tài chính c a doanh nghi p v i các t l tham
chi
áp phân tích này giúp cho vi c khai thác, s d ng các s li u
c hi u qu
c phân tích m t cách có h thoongd hàng lo t
các t l theo chu i th i gian liên t c ho
n.
Trong phân tích tài chính doanh nghi p các t l
các nhóm ch
n ánh nh ng n
tích c a doanh nghi p. Nhìn chung có 4 nhóm sau:
- Nhóm ch s v kh
- Nhóm ch s v
- Nhóm ch s v ho
ng
- Nhóm ch s kh
i
1.3.3.

c phân thành
n theo m c tiêu phân

upont

nhân d n t i hi

ng t t, x u trong ho

nh n bi
c các nguyên
ng c a doanh nghi p.

1.3.4.

d li u ph c v phân tích tài chính doanh nghi p
Thông tin s d ng trong phân tích tài chính doanh nghi p g m hai ngu
b n là thông tin t h th ng k toán và thông tin t bên ngoài h th ng k toán.
Thông tin t h th ng k toán: ch y u bao g m các báo cáo tài chính và m t
s tài li u s sách k
i k toán, báo cáo k t qu kinh doanh,
n ti n t , báo cáo chi ti t v chi phí s n xu t kinh doanh theo y u
t , báo cáo chi ti t v k t qu ho
ng kinh doanh c a doanh nghi
Báo cáo tài chính g m 4 lo i:
-B
i k toán
- Báo cáo k t qu ho

ng kinh doanh
8


n ti n t
- Thuy t minh báo cáo tài chính
Thông tin t bên ngoài h th ng k toán:
c s d
phân tích
nguyên nhân, các y u t
ng c
chính sách c a doanh nghi
ng t
nào. Ngu n
thông tin này giúp các k t lu n trong báo cáo tài chính có thuy t ph
Các thông tin này chia thành ba nhóm: thông tin chung v tình hình kinh t ,
thông tin v ngành kinh doanh c a doanh nghi p và thông tin v
m ho t
ng c a doanh nghi p.
Thông tin chung v tình hình kinh t : Ho
ng kinh doanh c a doanh
nghi p ch
ng c a nhi u y u t thu
chính c
t trong b i c nh chung c a n n kinh t
c và khu v c. Các
thông tin ph n ánh tình hình chung v kinh t t i m t th i k nh
nh có liên
quan t i ho
ng kinh doanh c a doanh nghi p là nh ng thông tin quan tr ng
c n xem xét. Nh ng thông tin c n quan tâm g m:
+ Thông tin v
ng hay suy thoái kinh t
c bi t v i ph m vi
c và khu v c.
+ Các chính sách kinh t l n c
c, chính sách chính tr , ngo i
giao, pháp lu t, ch
tài chính, k
+ Thông tin v t l l m phát.
+ Thông tin v t l lãi su t ngân hàng, t giá h
+ Thông tin v ngành kinh doanh c a doanh nghi p.
+ Trong ph m vi ngành c n xem xét s phát tri n c a doanh nghi p trong
m i liên h v i các ho
m chung c a ngành kinh doanh.
Nh
n ngành c n quan tâm g m:
+ Nh
ng v
ng c a ngành.
+ Quy mô th
ng và tri n v ng c a ngành.
+ Tính ch t c nh tranh c a th
ng, m i liên h gi a nhà cung c p và
khách hàng.
t hi
i th c nh tranh ti m tàng.
Các v
trên s
ng t i các ch tiêu tàu chính c a doanh nghi p
i, t
luân chuy n v
u v n,.. Do v y thông tin v
ngành kinh doanh là r t quan tr ng.
Thông tin v
m ho
ng c a doanh nghi p: m i doanh nghi p có
m riêng trong chi
c kinh doanh và t ch c ho
9


ho

v

i phân tích c n nghiên c
m
ng kinh doanh c a doanh nghi p:
+ M c tiêu và chi
c kinh doanh c a doanh nghi p.
+ Chính sách tài chính, tín d ng c a doanh nghi p.
m công ngh
a doanh nghi p.
m luân chuy n v n trong quá trình ho
ng kinh doanh.
+ Tính th i v , tính chu k trong ho
ng kinh doanh.
+ M i liên h
p và ngân hàng, nhà cung c p, khách hàng
ng khác.

1.4. N i dung phân tích tài chính doanh nghi p
1.4.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghi p
1.4.1.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua B
i k toán
c h t c n ph i ti n hành so
sánh s ngu n v n gi a th
m cu
ng cách này s th y
c quy mô v n mà doanh nghi p s d ng trong k
ng v n c a doanh nghi p.
Phân tích qua b
tr ng trong vi

i k toán là vi c r t c n thi
a doanh nghi p trong k kinh

doanh khi ti n hành c
c các yêu c u sau:
- Xem xét và b trí tài s n và ngu n v n trong k
h
bi
ng c a tài s n và ngu n v n gi a s li u
u k và cu i k .
- Xem xét ho
ng tài s n c a doanh nghi
n
ánh doanh nghi
d ng v
nào trong vi
tr
hàng t
ng th i ph
ng v n b khách hàng chi m
d ng th hi n qua kho n ph i thu cu
- Bên c nh vi
ng và s d ng v n, kh
m b o v m t tài
chính và m
cl pv m
y khái quát tình hình tài chính
c a doanh nghi p. Vì v y, c n ph i tính ra và so sánh ch tiêu h s t tài tr .

H s t tài tr càng cao thì ch ng t doanh nghi
cl pv m t
tài chính, t c là tài s n c a doanh nghi p ph n l
ng v n ch c a
c l i, n u h s t tài tr th p thì h u h t tài s n c a doanh nghi p
c tài tr b ng v n
n doanh nghi p chi m d
c. Vì v y c n
10


ph i xem xét và xây d ng m
uv nt
qu cao nh t, giúp doanh nghi p có th phát tri

i hi u
t qua nh

u tài s n:
u tài s n
i phân tích tìm hi u s
i v giá
tr , t tr ng c a tài s n qua các th i k
nào, s
i b t ngu n t
nh ng d u hi u tích c c hay th
ng trong quá trình s n xu t kinh doanh, có
phù h p v i vi
c kinh t
ph c v cho chi
c, k ho ch
s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p hay không. Ngoài ra, vi c phân tích này
còn cung c p cho nhà phân tích nhìn v quá kh tìm ki m m
ng, b n
ch t s bi
ng tài s n c a doanh nghi p.
u tài s n, ngoài vi c so sánh s bi
ng trên t ng
s tài s n và t ng lo i tài s n gi a k phân tích so v i k g c, các nhà phân tích
còn tính ra và so sánh t tr ng c a t ng lo i tài s n chi m trong t ng s , t
th
ng bi
ng và m
h p lý c a vi c phân b .
B

u tài s n
S
uk

Ch tiêu

S cu i S
k

i

S tuy t
i

A. TÀI S N NG N H N
I.Ti n và các kho
II. Các kho

n
nh n

III. Các kho n ph i thu
IV. Hàng t n kho
V. Tài s n ng n h n khác
B. TÀI S N DÀI H N
I.Các kho n ph i thu dài h n
II. Tài s n c

nh

IV. Các kho

n

V. Tài s n dài h n khác
u ngu n v n:
u ngu n v n nh m giúp nhà phân tích tìm hi

cs

i v giá tr , t tr ng c a ngu n v n qua các th i k . S
i này b t
ngu n t nh ng d u hi u tích c c hay th
ng trong quá trình s n xu t kinh
doanh, có phù h p v i vi c nâng
c tài chính, tính t ch tài chính,
11


kh

n d ng, khai thác ngu n v n trên th
ng cho ho
ng s n xu t
p v i chi
c, k ho ch s n xu t
kinh doanh c a doanh nghi
u ngu n v n cung c p
i phân tích s
i c a ngu n v n, m
u
ngu n v n h
Vi
u ngu n v
c ti
c
u tài s n . Cùng v i vi c so sánh t ng ngu n v n c
ng lo i
ngu n v n gi a k phân tích so v i k g c, các nhà phân tích còn tính ra và so sánh
t tr ng c a t ng b ph n ngu n v n chi m trong t ng s , t
ng bi
ng, m
h p lý và tính t ch tài chính c a doanh nghi p.
B ng 2:

A. N

u ngu n v n
S

Ch tiêu

c xu

u
k

S cu i S
k

i

S tuy t
i

PH I TR

I. N ng n h n
1. Vay và n ng n h n
2. Ph i tr

i bán

i mua t ti

c

4. Thu và các kho n ph i n p NN
5. Ph i tr

ng

9. Các kho n ph i, tr ph i n p khác
II. N dài h n
4. Vay và n dài h n
B. V N CH S

H U

I. V n ch s h u
1. V

a ch s h u

10. L i nhu n sau thu
ph i
1.4.1.2. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua báo cáo K t qu ho
ng
kinh doanh
- Hi u qu kinh doanh là m t ph m trù kinh t ph
s d ng
các ngu n v n c a doanh nghi
t k t qu cao nh t trong quá trình kinh
doanh v i t ng chi phí th p nh t. Phân tích hi u qu kinh doanh giúp các nhà
12


qu n lý có th
c chính xác kh
i và th c tr ng tài chính
doanh nghi p.
phân tích hi u qu kinh doanh, ngoài vi c xem xét, ki
i chi u
và so sánh s li u v k t qu kinh doanh hi n hành v i quá kh , nhà phân tích
còn ph i s d ng h th ng ch tiêu phân tích k t qu kinh doanh cho phù h p.
-

T ng ngu n v n có th
m do nhi
bi u hi
tình hình tài chính c a doanh nghi
c. Vì th , c n ph
sâu phân tích các m i quan h gi a các ch tiêu trong b
i k toán và
các báo cáo tài chính khác có liên quan.
B ng 3: B ng báo cáo k t qu ho
Ch tiêu

ng kinh doanh
nay

c

Chênh
l ch

1. Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
2. Các kho n gi m tr
3. Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v
4. Giá v n hàng bán
5.L i nhu n g p t ho
ng kinh doanh
6. Doanh thu ho
ng tài chính
7. Chi phí ho
ng tài chính
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí qu n lý doanh nghi p
10.L i nhu n thu n t ho
ng kinh doanh
11. Thu nh p khác
12. Chi phí khác
13. L i nhu n khác
14. T ng l i nhu
c thu
15. Chi phí thu TNDN hi n hành
16. Chi phí thu TNDN hoãn l i
17. L i nhu n sau thu TNDN
13


n c a doanh nghi p
1.4.2. Phân tích các ch
Các s li
nt
c h t th c tr ng tài
chính c a doanh nghi p, do v
i phân tích còn s d ng các ch tiêu tài
gi i thích thêm v các m i quan h tài chính và coi các ch tiêu tài
chính là nh ng bi u hi
t v tình hình tài chính c a doanh nghi p
trong m t th i kì nh
nh.
1.4.2.1. Nhóm ch s v kh
Ch
ng ho
ng tài chính c a doanh nghi p t t hay x u ph thu c
ch y u vào tình hình thanh toán c a doanh nghi p. N u ho
ng t t doanh
nghi p s ít công n , ít b chi m d ng v
m d ng v
c
l i, n u ho
ng tài chính kém, doanh nghi p s ph
u v i các kho n
công n kéo dài. Phân tích tình hình thanh toán là vi c xem xét tình hình thanh
toán các kho n ph i thu, ph i tr c a doanh nghi
c
ch
ng và hi u qu ho
ng tài chính.
+ H s kh
ng quát

Là m i quan h gi a t ng tài s n mà doanh nghi p hi
n lý, s
d ng v i t ng n ph i tr c a doanh nghi p có m
ng giá tr tài s
m b o.
N u tr s l
ng t kh
c a doanh nghi p
t t. Song n u quá l n thì không t
ng t doanh nghi
n
d
i chi m d ng.
Tr s b ng 3 là giá tr h p lý nh t.
N u tr s nh
n d n t i 0 báo hi u s phá s n c a doanh
nghi p. V n ch c a doanh nghi
m và m t d n, t ng tài s n hi n có
c a doanh nghi
tr s n mà doanh nghi p ph i thanh toán.
+ H s kh
ng n h n

Tài s n ng n h n là ti n m t và các d ng tài s n có tính thanh kho n cao
(d chuy n thành ti n). N ng n h n là nh ng kho n n c n ph i thanh toán
trong th i gian ng n. M t doanh nghi p sáng su t c n ph
tài s n
ng n h
m b o thanh toán k p th i các kho n n ng n h n. H s kh
ng n h
n
n ng n h n c

c v i t ng s tài s n ng n h n hi n có. N u ch tiêu
14


này x p x b ng 1 thì kh
nghi
n u nh
là th p.
+ H s kh

n n ng n h n c a doanh
ng hay kh
c l i,
n n ng n h n c a doanh nghi p

Tài s n ng n h n không ph
dàng chuy
i thành ti n,
kh
a doanh nghi p có th b
ng nhi u n u giá tr
hàng hóa t n kho chi m t tr ng l n và nhi u kh
bán l y ti n
m t ho c t l kho n ph
ki m tra kh
t
cách ch t ch
ng dùng ch tiêu kh
nhanh. Ch tiêu này cho bi t v i s v n b ng ti n hi n có và các kho
chính ng n h n, doanh nghi p
kh
hay không. N u ch tiêu này l
u tr s này nh , thì doanh nghi p có th g
vi c thanh toán công n .
+ H s kh
lãi vay

n n ng n h n
kh

Lãi vay ph i tr là m t kho n chi phí c
nh. Ngu
tr lãi vay là l i
nhu
c thu tr
tr lãi vay v i lãi vay ph i tr
cho bi t kh
oán ti n lãi vay c a doanh nghi p.
Kh
lãi c a doanh nghi p cao hay th p ph thu c vào kh
sinh l i và m
s d ng n c a doanh nghi p.
1.4.2.2. Nhóm ch s
uv
Các doanh nghi
i t tr ng các lo i v
ng h p
t c u này luôn b phá v
y nghiên c u
ngu n v
u tài s n, t su t tài tr cung c p cho các nhà qu n tr tài chính
m t cái nhìn t ng quát v s phát tri n lâu dài c a doanh nghi p.
*H s n :
-

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x