Tải bản đầy đủ

Tài liệu ôn thi luật thuế 2018

LUẬT THUẾ 2018

TÀI LIỆU ÔN THI LUẬT THUẾ 2018

BAO GỒM
1. LÝ THUYẾT
2. NHẬN ĐỊNH ĐÚNG/SAI, GIẢI THÍCH
3. BT TÌNH HUÔNG

A. LÝ THUYẾT
1. Khu phi thuế quan là gì? Doanh nghiệp thành lập và hoạt động trong khu phi thuế

quan thì có thể là đối tượng nộp thuế của những sắc thuế nào và không là đối tượng
nộp thuế của những sắc thuế nào? Tại sao?
2. Khấu trừ tại nguồn trong thuế thu nhập cá nhân là gì? Tại sao thuế thu nhập cá
nhân là loại thuế trực thu nhưng cá nhân có thu nhập không phải thực hiện thủ tục
về thuế đối với cơ quan thu thuế?
3. So sánh các điểm giống, khác nhau giữa thuế, phí và lệ phí.
4. Anh Chị hãy cho biết hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu c
có được hưởng mức thuế suất GTGT 0%? Giải thích tại sao?
5. DN đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế TNDN thì chủ sở hữu DN có phải thực hiện

nghĩa vụ thuế TNCN do phần thu nhập có được từ việc kinh doanh DN của mình
hay không? Tại sao.
6. Phân tích các điều kiện để một khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN? Cho ví
dụ.
7. Phân tích các điều kiện để cơ sở kinh doanh được nộp thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ thuế và ưu điểm của phương pháp này so với phương pháp tính trực
tiếp trên giá trị gia tăng?.
8. DN trở thành đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN khi nào? Giải thích.
9. Hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nếu sử dụng để xuất khẩu có phải
chịu thuế TTĐB không? Tại sao.
10. Tại sao cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế theo qui định tại Điều
5 Luật thuế GTGT sẽ không được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào trừ trường
hợp được áp dụng thuế suất GTGT 0%?
11. Hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB nếu sử dụng để xuất khẩu phải chịu thuế
TTĐB không? Tại sao.
12. Hoàn thuế là gì? Phân biệt hoàn thuế với xóa nợ tiền thuế.


LUẬT THUẾ 2018

13. Theo Anh (Chị) doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam có phải

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ các khoản thu phát sinh trong và ngoài lãnh thổ
Việt Nam hay không?
14. Phân tích các ưu điểm của nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế
so với phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng?
15. Phân tích các điều kiện để được tính giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập
khi tính thuế thu nhập cá nhân. Cho ví dụ minh hoạ.
16. Tại sao hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB khi xuất khẩu không phải chịu thuế
TTĐB nhưng phải chịu thuế GTGT với thuế xuất 0%?
Do thuế TTĐB là thuế nội địa nên khi XK ko phải chịu thuế TTĐB nhưng tính thuế
GTGT do khi XK HH ko còn ở VN thì lẽ ra không chịu thuê (GTGT áp dụng cho hàng
hóa, dịch vụ sử dụng trên lãnh thổ VN) nhưng họ vân cho tính thuế GTGT mức 0% để
khi đó DN được hoàn lại tiền thuế đầu vào phát sinh trong hàng hóa đó
17. Có phải mọi hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTDB từ thị trường Việt Nam bán vào

khu phi thuế quan đều không phải chịu thuế TTDB không? Tại sao?
18. Là nhà tư vấn, anh/chị hãy cho biết một doanh nghiệp sản xuất chế biến rượu và
nước hoa quả để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước sẽ phải nộp những loại thuế nào
cho hành vi kinh doanh của mình? Giải thích tại sao họ phải nộp các loại thuế đó?


19. Tại sao một số hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT quy định tại Điều 5
LTGTGT khi xuất khẩu được hưởng mức thuế suất TGTGT là 0%?
Do khi XK thì HH sẽ được tiêu dùng ở nước ngoài, còn luật thuế GTGT là áp dụng
đối vơi HH, DV sử dụng trong nước, tuy nhiên NN vẫn đánh thuế mức 0% để DN
được hoàn lại phần giá trị tăng thêm đã bỏ ra ở đầu vào của HH, DV đó
20. Tại sao dịch vụ không là đối tượng chịu thuế xuất khẩu nhập khẩu?
21. So sánh sự khác nhau giữa trường hợp không chịu thuếm trường hợp được áp dụng

mức thuế 0% và trường hợp được miễn thuế trong thuế giá trị gia tăng ?
22. Mọi thu nhập phát sinh từ hành vi chuyển quyền sử dụng đất đều phải thực hiện
nghĩa vụ thuế như nhau.
23. Các tổ chức, cá nhân sản xuất rượu, bia đều phải nộp thuế TTĐB.
24. Mục tiêu cơ bản của thuế TTĐB là điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng
Nhận định này là sai vì mục tiêu cơ bản của thuế tiêu thụ là điều tiết thu nhập và định
hướng tiêu dùng. Vì hệ quả của việc đánh thuế suất cao giá cả hàng hóa, dịch vụ
thuộc diện chịu thuế TTĐB là:
Hạn chế tiêu dùng với mặt hàng xa xỉ hoặc không thiết yếu cho đời sống. Từ đó giúp
người dân tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả hơn.


LUẬT THUẾ 2018

Ngoài ra với giá cả như vậy chỉ những người thu nhập cao mới có khả năng tiêu dùng,
thông qua điều tiết thu nhập của những người có thu nhập cao.
25. A là một nhân viên làm việc cho một văn phòng đại diện của Cty nước ngòai với

mức lương 20 triệu đồng / tháng. A khai mình có 3 con nhỏ dưới 18 tuổi. Khi A
tiến hành quyết tóan thuế thu nhập cá nhân của năm thì cơ q2uan thuế chỉ tính
giảm trừ gia cảnh cho A 2 người con vì cho rằng pháp luật quy định mỗi cá nhân
chỉ được giảm trừ tối đa với đối tượng là con chỉ 2 người. Theo anh chị, việc cơ
quan thuế tính như vậy là đúng hay sai? Giải thích?
26. Đối tượng được ủy quyền, bảo lãnh và nộp thay thuế xuất khẩu hay thuế nhập khẩu
có phải là đối tượng nộp thuế xuất khẩu hay thuế nhập khẩu không? Tại sao?
27. Trường hợp chủ thể kinh doanh không thực hiện chế độ sổ sách, chứng từ đầy đủ
thì có phải thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT không? Tại sao? Nếu có thì nộp theo
phương pháp nào? Giải thích vì sao phải nộp theo phương pháp đó?
28. Bà Hoa thuê đất để trồng cây cao su trong vòng 50 năm. Việc Bà Hoa khai thác mủ
cao su và gỗ cao su để bán có phải nộp thuế tài nguyên không? Vì sao?
29. Quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về thuế khác gì với thời hiệu
truy thu thuế? Tại sao?
30. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Mục đích? Nếu trong cùng một klỳ tính
thuế DN có một khoản thu nhập vừa thuộc diew65n áp dụng thuế suất thuế thu
nhập doanh nghiệp ưu đãi vừa được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế thì DN
có được phép hưởng hai lần ưu đãi hay không? Vì sao?
31. Tiền lương hưu được chi trả từ Bảo hiểm xã hội có là thu nhập được tính giảm trừ
gia cảnh không? Vì sao?
32. So sánh nghĩa vụ thuế TNDN của DN nước ngoài và DN có vốn đầu tư nước
ngoài được thành lập theo pháp luật VN.
33. Tại sao tiền lương của chủ DNTN không được trừ ào chi phí để tính thu nhập chịu
thuế TNDN của DNTN.
34. Xác định đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong trường hợp đất
đang bị tranh chấp
35. Khoản chi cho phát triển khoa học và công nghệ là khoản chi trước thuế hay sau
thuế TNDN của DN? Nêu nguyên chi tắc sử dụng khoản chi cho phát triển khoa
học và công nghệ? Ý nghĩa của qui định này là gì?
36. Tại sao trong thuế XK, NK, dịch vụ khi được nhập khẩu, không phải là đối tượng
chịu thuế nhưng trong thuế GTGT lại là đối tượng chịu thuế.
37. Tại sao chế định giả trừ gia cảnh chỉ được áp dụng tỏng thuế TNCN mà không áp
dụng trong các sắc thuế thu nhập khác?


LUẬT THUẾ 2018

38. Khi một cơ sở sản xuất bán hàng giả trên thị trường, nếu bị phát hiện thì cơ sở đó

có bị truy thu thuế không? Tại sao
39. Giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân là gì? Vì sao giarm trừ gia cảnh chỉ

được áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.
40. Tại sao DN phải kê khai và nộp thuế TNDN riêng với thu nhập từ hoạt động
chuyêâ nhượng BĐS? (Tức là tách bach với các khoản thu nhập từ hoạt động sản
xuất kinh doanh và các khoản thu nhập khác của DN).
41. Thế nào là DNNN không có cơ sở thường trú tại VN? Trình bày nghĩa vụ thuế
TNDN của DNNN không có cơ sở thưởng trú tại VN và cách thức quản lý thu thuế
TNDN đối với DN này? Cho ví dụ cụ thể để chứng minh.
42. Anh/chị hãy nêu tên các nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế
GTGT theo quy định hiện hành?
43. Anh/chị hãy cho biết Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng chung cho
sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và hàng hóa, dịch vụ
không chịu thuế GTGT được xác định như thế nào? Cho ví dụ minh họa? Hãy chỉ
ra sự khác biệt cơ bản của việc kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT và không
chịu thuế GTGT trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước?
44. Hãy phân biệt giữa hàng hoá không chịu thuế GTGT và hàng chịu thuế GTGT 0%.
Tại sao lại có sự phân biệt như vậy? Kể tên một số trường hợp hàng hóa, dịch vụ
chịu thuế GTGT không áp dụng mức thuế suất 0% theo quy định hiện hành?
45. Anh/chị hãy cho biết điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định hiện
hành? Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả
chậm, trả góp và đối với trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức
thanh toán bù trừ được quy định như thế nào?
46. Thời điểm xác định thuế GTGT đối với bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ là thời
điểm nào? Theo Anh/Chị thời điểm xác định thuế GTGT đối với kinh doanh bất
động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có gì khác
so với hàng hoá thông thường? Việc kê khai và nộp thuế GTGT và thuế TNDN đối
với kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển
nhượng (phát sinh thường xuyên) được thực hiện như thế nào?
47. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phải đảm bảo các điều kiện gì? Trình tự và thủ
tục kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng tháng được thực hiện như thế nào?
48. Những trường hợp nào được hoàn thuế GTGT đầu vào quy định tại Luật thuế
GTGT? Thủ tục hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ và trường
hợp hàng hoá gia công chuyển tiếp xuất khẩu được thực hiện như thế nào?
49. Câu 5. Thời điểm xác định doanh thu để tính thuế TNDN được quy định như thế
nào? Phân biệt sự khác nhau về thời điểm xác định doanh thu của luật thuế TNDN


LUẬT THUẾ 2018

và chuẩn mực kế toán. Theo Anh/Chị sự khác nhau giữa hai quy định có dẫn đến
sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán trước thuế và thu nhập chịu thuế không và
khoản chênh lệch đó là gì?
50. Điều kiện để các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế là gì?
Theo Anh/Chị các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do phát sinh các giao dịch
trong năm tài chính, do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối
năm tài chính, do phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn trước
hoạt động sản xuất kinh doanh) có được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
không? Tại sao? Việc kê khai thuế TNDN cho các khoản lỗ này như thế nào?
51. Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài có thu nhập từ hoạt
động sản xuất kinh doanh tại nước ngoài thì việc xác định thu nhập chịu thuế và kê
khai, nộp thuế TNDN cho phần thu nhập nhận được từ nước ngoài ở Việt Nam như
thế nào?
52. Việc khai quyết toán thuế TNDN trong thời gian doanh nghiệp được hưởng ưu đãi
thuế TNDN từ dự án đầu tư mới được thực hiện như thế nào? Trong thời gian
doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế, cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra phát hiện
có sai phạm đối với việc tự xác định số thuế miễn, giảm của doanh nghiệp thì bị xử
lý ra sao?
53.

B. NHẬN ĐỊNH ĐÚNG/SAI


LUẬT THUẾ 2018

1. Theo pháp luật thuế giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh chỉ được nộp thuế theo

phương pháp khấu trừ khi có doanh thu trong năm tài chính từ 01 tỳ đồng trở lên
và có sử dụng đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
2. Thuế bảo vệ môi trường chỉ điều tiết vào hành vi sản xuất hàng hóa thuộc diện
chịu thuế bảo vệ môi trường.
3. Khoản chi có hóa đơn chứng từ theo quy định của pháp luật là chi phí được trừ
theo quy định của pháp luật.
Nhận định: Sai, CSPL: Khoản 1 ĐIều 9 Luật Thuế TNDN 2008.

4. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm doanh nghiệp nhận được tiền

bán hàng hóa, dịch vụ.
Nhận định: Sai, CSPL: Khoản 1,2 ĐIều 8 Nghị định 128/2013/NĐ-CP

5. Đơn vị chi trả thu nhập cho cá nhân là đối tượng nộp thuế TNCN

Nhận định: Sai, Đơn vị tri trả chỉ là đối tượng thu giùm, thu hộ Nhà nước, theo nguyên tắc
khấu trừ tại nguồn.

6. Lợi tức cổ phần của cổ đông công ty không là thu nhập chịu thuế TNDN.

Nhận định: Sai, CSPL: điểm b Khoản 3 ĐIều 3 Luật Thuế TNCN 2007
7. Mọi khoản thu từ tiền công, tiền lương đều là thu nhập chịu thuế TNCN

Nhận định: Sai

CSPL: khoản 2 Điều 3 LUật Thuế TNCN. (đây chỉ dùng phương pháp liệt kê)
8. Việc xác định thuế suất thuế nhập khẩu căn cứ vào giá nhập khẩu hàng hóa nhập

khẩu.
Nhận định: Sai, CSPL: khoản 3 Điều 5 Luật Thuế XK-NK 2016


LUẬT THUẾ 2018

9. Hàng hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được sản xuất để bán cho các tổ

chức khác xuất khẩu phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
Nhận định: Sai, CSPL: Khoản 1 ĐIều 3 Luật TTTĐB 2008

10. Tổ chức, cá nhân có hành vi xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới VIệt Nam

phải nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Nhận định: Sai, Giải thích: Để là đối tượng của Thuế XK-NK Thì hàng hóa phải là hàng
hóa hợp pháp và là đối tượng của các giao dịch hợp pháp. Và không thuộc một số trường
hợp đặc biệt không phải nộp Thuế Xk-NK.

Ví dụ: hàng buôn lậu, hàng nhân đạo, hàng quá cảnh,…->Không phải nộp thuế

11. Việc xác định thuế suất thuế xuất khẩu căn cứ vào giá nhập khẩu của hàng hóa

nhập

khẩu.

Nhận định: Sai, CSPL: Khoản 3 Điều 5 Luật Thuế XK-NK 2016
12. Hàng hóa nhập khẩu bị điều tiết thuế tự vệ thì không bị điều tiết thuế nhập khẩu.

Nhận định: Sai Giải thích: Xem xét hàng hóa có thỏa mãn điều kiện nộp thuế nhập khẩu
không. Sau đó mới xem xét tiếp có thuộc trường hợp phải nộp thuế tự vệ.
13. Toàn bộ tiền trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp là

chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN.

NHận định: Sai, Điều 17 Luật TTNDN 2008.

14. Đối tượng nộp thuế TNCN Phải là cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên


LUẬT THUẾ 2018

Nhận định: Sai, Đối tượng nộp là tất cả các cá nhân có thu nhập chịu thuế, nó gắn với cá
nhân từ khi sinh ra không phụ thuộc tuổi. Điều chúng ta cần xem xét là các đối tượng nộp
thuế đó có nghĩa vụ nộp thuế không.
15. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập cho người lao động không thực hiện khấu trừ

tiền TNCN bị coi là vi phạm pháp luật thuế.
16. Chi nhánh và văn phòng đại diện có nghĩa vụ đóng thuế TNDN phát sinh.
17. Hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB là đối tượng chịu thuế BVMT.
18. Hộ gia đình thực hiện việc chuyển đổi đất nông nghiệp cho nhau có nghĩa vụ thuế

TNCN.
19. Các sản phẩm là nông phẩm chưa qua chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua

sơ chế được doanh nghiệp thu mua và cung ứng ra thị trường là đối tượng chịu
thuế GTGT.
20. Doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo phương thức hàng
đổi hàng ngang bằng về giá trị là đối tượng nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
21. Việc đóng thuế và sử dụng đất phi nông nghiệp trong thời gian ổn định lâu dài
được xem là căn cứ giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất.
22. Hành vi nhập khẩu máy jack pót, dụng cụ chơi gôn làm phát sinh thuế nhập khẩu,
tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng.
23. Chủ thể kinh doanh đều được tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nếu tự
nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế
24. .Khi một cơ sở sản xuất và bán hàng giả ra trên thị trường, nếu bị phát hiện thì cơ
sở đó sẽ bị truy thu thuế.
25. Người tiêu dung từ chối không trả tiền thuế cho khi mua hàng được xem là cấu
thành hành vi trốn thuế.
26. Tổ chức không phải doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động kinh doanh vẫn thuộc
phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế TNDN.
27. Số lượng làm căn cứ tính thuế nhập khẩu là số lượng ghi trong HĐ mua bán hàng
hóa hoặc số lượng ghi trong chứng từ thanh toán.
28. Người nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải là tổ chức, cá nhân sử dụng đất
phi nông nghiệp hợp pháp.
29. Thuế mang tính đối giá và hoàn trả trực tiếp.
Sai: Thuế không mang tính đối giá và không hoàn trả trực tiếp. Vì người nộp
thuế nhiều và người nộp thuế ít đều được hưởng lợi ích như nhau, đồng thời
thuế không phải là khoản trả khi các đối tượng nộp thuế đã nhận được một
lợi ích hay quyền lợi cụ thể nào.
30. Đối tượng chịu thuế & người chịu thuế là giống nhau

Sai, ĐTCT là hàng hóa, dịch vụ, còn NCT là người đi nộp thuế.


LUẬT THUẾ 2018

31. Mục tiêu cơ bản của thuế TTĐB là điều tiết sản xuất và hướng dẫn tiêu dùng

Sai, mục tiêu cơ bản là điều tiết thu nhập và định hướng tiêu dùng
32. Mọi tổ chức,cá nhân có hành vi chuyển quyền sử dụng đất đều là đối tượng nộp

thuế TNDN.
Sai, ĐTNT TNDN không có cá nhân, ngoài ra phải thỏa điều kiền tiến hành sx kinh doanh
và có thu nhập hợp pháp
33. Hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%

khi XK
Sai, hàng hóa thuộc diện chịu thuế TTĐB mà không thuộc ĐT được hưởng mức thuế 0%
khi xuất khẩu thì không được áp dụng mức thuế 0%
34. Tiền lương, tiền công của cá nhân là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân

Sai, phụ cấp, trợ cấp thì không là ĐTCT
35. Qui định hoàn thuế GTGT chỉ áp dụng đối với đối tượng nộp thuế GTGT theo

phương pháp khấu trừ
36. Mọi hành vi sản xuất hàng hóa thuộc diện thịu thuế tiêu thụ đặc biệt đều phải nộp
thuế TTĐB
Sai, TH sản xuất để xuất khẩu thì không chịu thuế TTĐB, do thuế TTĐB là thuế nội địa,
chỉ tính khi hàng hóa được sử dụng trong nước
37. Giá tính thuế GTGT hàng nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng thuế nhập

khẩu cộng thuế TT ĐBĐúng
38. Mọi chi phí liên quan đến doanh thu của doanh nghiệp đều được trừ vào chi phí để
tính thu nhập chịu thuế TNDN
39. Hành vi xuất khẩu dịch vụ không là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo quy
định của pháp luật VN?
Sai, vẫn lầ ĐTCT với mức thuế suất 0%.
40. Mọi hành vi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào khu phi thuế quan trên lãnh

thổ việt nam đều không phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.
41. Chỉ có tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hành vi sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp
mới là đối tượng nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp.
42. Thuế suất thuế TNCN chỉ có 1 loại thuế suất từng phần, mỗi bậc thu nhập có một
mức thuế suất khác nhau.
43. Thuế TNCN và thuế TNDN có thể xếp vào cùng một nhóm sắc thuế.
44. Hàng xuất khẩu là mặt hàng không chịu thuế GTGT.


LUẬT THUẾ 2018

45. Các cá nhân có thu nhập đều phải nộp thuế TNCN.
46. Hàng hóa đã chịu thuế tự vệ thì không phải chịu thuế nhập khẩu.
47. Mọi khoản thu nhập của cá nhân đều được giảm trừ gia cảnh khi tính thu nhập tính

thuế thu nhập cá nhân.
48. Mọi xe ô tô nhập khẩu từ nước ngoài vào VN đều là đối tượng chịu thuế thiêu thụ
đặc biệt.
49. Chỉ có người nộp thuế là DN mới được nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ.
50. Các khoản chi được qui định trong khoản 2 điều 9 Luật thuế TNDN là những
khoản chi mà DN không được phép chi trong hoạt động của DN.
51. DN nhập khẩu xe ô tô dưới 24 chỗ về bán lại trong nước đều phải nộp thuế TTĐB
hai lần
52. Mọi DN thực hiện đầy đủ theo qui định chế độ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán
đều phải nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
53. Mọi tổ chức, cá nhân nhập khẩu du thuyền đều là người nộp thuế TTĐB
54. Hàng hóa từ nước ngoài gửi về tặng cho người than trong nước là đối tượng chịu
thuế nhập khẩu.
55. Khi mua dịch vụ từ nước ngoài, mọi tổ chức, cá nhân đều trờ thành người nộp
thuế GTGT.
56. Giá tính thuế TTĐB với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập khẩu cộng với số tiền thuế
nhập khẩu.
57. Trường hợp phát hiện hàng hóa nhập khẩu thỏa mãn điều kiện áp dụng thuế chống
bán phá giá, cơ quan hải quan được quyền áp dụng thuế chống bán phá giá với
hàng hóa.
58. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT chỉ được áp dụng với chủ thể không sử
dụng đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ theo qui định pháp luật.
59. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chỉ thu với hành vi sử dụng đất phi nông nghiệp
hợp pháp.
60. Mọi thu nhập có đươc từ hoạt động kinh doanh đều là đối tượng chịu thuế thu nhập
cá nhân.
61. DN trong khu chế xuất được miễn mọi loại thuế.
62. Đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là chủ thể thực tế sử dụng đất
hoặc có quyền sử dụng đất.
63. Mọi khâu trong quá trình từ sản xuất, kinh doanh đến tiêu thụ hàng hóa nếu xuất
hiện giá trị tăng thêm phải chịu thuế GTGT
64. Hàng hóa là đối tượng chịu thuế XNK phải có sự chuyển dịch qua biên giới VIệt
Nam.
65. DN mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB của DN trong khu chế xuất
không phải nộp thuế TTĐB.
66. Hàng hóa khi XK không chịu thuế GTGT.


LUẬT THUẾ 2018

67. Mục đích của hoàn thuế là nhằm tạo ưu đãi cho đối tượng nộp thuế
68. Ngươi chịu thuế là người có nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.
69. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không phải là đối tượng chịu thuế GTGT.
70. Cơ sở sản xuất hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB là đối tượng nộp thuế

TTĐB.
71. Hàng hóa tạm xuất tái nhập sẽ được hoàn thuế xuất khẩu.
72. Thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ điều tiết 1 lần lên hàng hóa, dịch vụ khi lần đầu tiên hàng
hóa dịch vụ xuất hiện trên thị trường VN.
73. Mọi thu nhập từ tiền lương, tiền công được giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.
74.


LUẬT THUẾ 2018

C. BT TÌNH HUỐNG

BT1. Công ty TNHH A (có trụ sở tại TP.HCM) có chức năng nhập khẩu rượu nhãn hiệu X
để tiêu thụ trong nước. Nhằm gia tăng lợi nhuận, Công ty TNHH A đã sản xuất rượu giả
nhãn hiệu X để trộn lẫn với rượu thật bán ra thị trường. Ngày 5/2/2018, Đội quản lý thị
trường số 1 (Sở Công thương TP.HCM) kiểm tra và phát hiện một lượng lớn rượu giả
đang được vận chuyển trên đường. Qua điều tra, Đội quản lý thị trường chứng minh được
Công ty TNHH A đã sản xuất và bán 10.000 chai rượu giả ra thị trường với giá bằng giá
rượu thật nhưng không xuất hóa đơn, không đăng ký kê khai và nộp thuế cho nhà nước.
Đội quản lý thị trường số 1 kiến nghị Cơ quan thuế ra quyết định xử phạt vi phạm hành
chính về thuế đồng thời truy thu toàn bộ số thuế phát sinh liên quan đến số lượng rượu giả
nói
trên. Hỏi:
a) Với hành vi nhập khẩu rượu nhãn hiệu X để bán trong nước, Công ty TNHH A phải
thực hiện nghĩa vụ thuế gì cho nhà nước? Tại sao?

b) Kiến nghị của đội quản lý thị trường nói trên là đúng hay sai? Tại sao?

BT2. X là CTCP có chức năng kinh doanh bất động sản. Trong tháng 9/2017, công ty có
các chi phí như sau:

(1) Chi mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân sự cấp cao;

(2) Chi tài trợ cho Giải bóng đá U16 của tỉnh;

(3) Chi mua quà tặng cho người lao động nhân ngày Quốc khánh (2/9/2016);

(4) Chi lương theo hợp đồng lao động.

Hỏi:


LUẬT THUẾ 2018

a) Trong các khoản chi nói trên, khoản chi nào không được trừ khi tính thuế thu nhập
doanh nghiệp của Công ty X? Tại sao?

b) Trường hợp khoản chi nói trên không được trừ thì Công ty X có được chi không? Tại
sao?
BT3. CTCP Hoàng Gia chuyên kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tháng 03/2018, công ty thực
hiện chức năng kinh doanh nhà hàng nổi và các dịch vụ gắn liền với du thuyền. Để phát
triển kinh doanh của mình, tháng 04/2018, Hoàng Gia tiến hành nhập khẩu một du
thuyền.
Hỏi:
1 – Với hoạt động kinh doanh của mình, Hoàng Gia phải thực hiện những nghĩa vụ gì về
thuế?
2 – Trong quá trình kinh doanh dịch vụ ăn uống, Hoàng Gia có cung ứng các mặt hàng
rượu mạnh. Việc cung ứng này có hình thành nghĩa vụ thuế TTĐB của Hoàng Gia không?
Vì sao?
3 – Xét thấy khách hàng không có nhu cầu xuất hóa đơn khi sử dụng dịch vụ, Hoàng Gia
đã không xuất hóa đơn. Hành vi này của Hoàng Gia có vi phạm pháp luật thuế không? Vì
sao?
BT: CÔng ty TNHH S mở siêu thị Hàng Nhật tại Quận 1. Ngày 12.2.2018, công ty nhập 1
lô hàng thực phẩm từ Nhật về VN. Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện:
số lượng hàng nhập khẩu nhiều hơn so với số lượng hàng khai trong tờ khai hải quan.
Ngoài ra, trong lô hàng thực phẩm nhập còn phát hiện số lượng rượu không có chứng từ
nguồn gốc rõ ràng, công ty cũng không có \giấy phép nhập khẩu rượu.
a. Hãy xác định những nghĩa vụ thuế có thể phát sinh trong tình huống nêu trên.
b. Số lượng hàng nhập khẩu nhiều hơn thực tế không kê khai trong tờ khai hải quan

và rượu có phải là đối tượng chịu thuế không.
c. Công ty M trong khu chế xuất mua hàng của công ty A. Hỏi lô hàng này có được
hưởng thuế suất thuế GTGT 0% không?
BT: Hộ gia đình ông A lập website bán hải sản Phú Quốc (không có cửa hàng). Nguồn
gốc hải sản là mua lại của các ghe đánh bắt. Hộ gia đình ông A có thể nộp các loại thuế
nào.


LUẬT THUẾ 2018

BT: Cô C lập giấy ủy quyền cho anh B được toàn quyền định đoạt (bán, thế chấp, cho
thuê…) và thực hiện các thủ tục có liên quan đến căn hộ chung cư thuộc sở hữu cô C. Sau
đó anh B chuyển nhượng căn hộ này cho ông H. Khi anh B nộp thuế thu nhập cá nhân cho
việc chuyển nhượng căn hộ thì bị cơ quan thuế truy thu phần thuế TNCN đối với chuyển
nhượng căn hộ từ cô C sang anh B. Cơ quan thuế cho rằng cô C và anh B đã cố ý thay
hợp đồng chuyển nhượng căn hộ bằng giấy ủy quyền để trốn thuế.
a. Anh B sẽ phải nộp nhưng loại thuế nào cho hành vi chuyển nhượng căn hộ chung

cư nó trên.
Các bên có thể thỏa thuận chuyển nghĩa vụ thuế cho ông H không? Khi đó tư cách
nộp thuế của ông H và anh B có khác nhau không?
b. Anh Chị hãy nhận xét quyết định trên của cơ quan thuế.

BT: Công ty A có các thông tin sau:
Bán 1000 sản phẩm với giá đã có thuế GTGT là 500.000 đồng/sản phẩm.
Chi phí giá vốn là 200.000 đồng/sản phẩm
Chi phí lương trong kỳ DN là 100 triệu đồng. Trong đó nehân viên được trả lương 25
triệu (lương cơ abrn 8 triệu, phụ cấp chức vụ 5 triêu đồng, phụ cấp ăn trưa 900 ngàn đồng,
điện thoại 50 ru0 ngàn đồng, phụ cấp nuôi con nhỏ là 5 triệu, phụ cấp nhà ở là 5,6 triệu
đồng).
Biết rằng theo quy chế chi tiêu nội bộ qui định phụ cấp điện thoại cho các chức danh là
300 ngàn đồng
Xác định mức thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty A phải nộp.
BT: DN A chuyên sản xuất rượu để xuất khẩu. Ngày 25.12.2017, A ký Hợp đồng bán 1
triệu chai rượu 30 độ cho công ty B để công ty B xuất khẩu Trung Quốc. Tuy nhiên, vì lý
do khách quan, B chỉ xuất được 500 ngàn chai rượu sang Trung Quốc và bán 500 ngàn
chai rượu tại thị trường VN.Hỏi:
a. Trong hoạt động sản xuất rượu của mình, A có nghía vụ phải nộp các khoản thuế

nào. Tại sao?
b. Việc B bán rượu trong nước có phát sinh những nghĩa vụ thuế nào của B. Tại sao


LUẬT THUẾ 2018

c. Để có thể bán 500 ngàn chai rượu trong nước, B đã tiến hành chi quảng báo 200

triệu và chiphí bán hàng là 100 triệu. Hỏi các khoản chi này có được khấu trừ khi
tính thuế TNDN của B không. Biết các khoản chi này có hóa đơn đúng theo qui
định pháp luật và được B thanh toán qua NH.
d. CÔng ty B là công ty TNHH 1 thành viên do ông C làm chủ sở hữu. Vậy sau khi B
nộp thuế TNDN và chia lợi nhuận cho ông C thì ông C có nghĩa vụ thuế nào đối
với khoản thu nhập này. Tại sao
BT: Ông A là công dân VN và đang trú tại Quận 1, tp HCM. Trong tháng 12/2017, ông A
đã có các khoản thu nhập sau:
-

Doanh thu từ cửa hàng tạp hóa: 150 triệu và chi phí cửa hàng là 50 triệu
Ngoài ra, ông A còn là GĐ kinh doanh của công ty liên doanh Nhật Hàn với thu
nhập 90 triệu/tháng
Ông A mua 1 tỷ VNĐ cổ phiếu VCB vào đầu tháng và cuối tháng bán được 1,2 tỷ
đồng.
Ông A được bạn than là B tặng 1 căn nhà ở Quận 2, tp HCM trị giá 15 tỷ.

Ngoài ra ông đã tiến hành tặng tiền trực tiếp cho 25 hộ gia đình bị thiên tại với số tiền
là 200 triệu và được UBND tỉnh nơi thiên tại xác nhận.
Biết rằng ông A có những người thân sau:
Vợ 56 tuổi, bình thưởng, ở nhà nội trợ. Ba người con là Bình 20 tuổi đang học ĐH và
có đi làm bán thời gian tại Fe credit với thu nhập 1,5 triệu/tháng; Tiên đang học cao
học và không có thu nhập; Út đang học cấp 3 và là diễn viên hài kịch sân khấu với thu
nhập 5 triệu/tháng.
Cha ruột 72 tuổi không có thu nhập, mẹ vợ 76 tuổi có lương hưu 2 triệu/tháng.
Ngoài ra ông còn đi tặng quà trực tiếp cho dân nghèo trị giá 50 triệu. Hãy
a. Xác định thu nhập chịu thuế TNCN của ông A.
b. Xác định số người phụ thuộc của ông A
c. Xác định số thuế TNCN ông A phải nộp cho nhà nước trong tháng 12/2017.

BT: Công ty TNHH A có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh dịch vụ vận tải và
taxi. Để mở rộng hoạt động kinh doanh, tháng 12/2017, công ty A nhập khẩu 5 chiếu xe
tải trọng tải 5 tấn, 5 chiếc xe khách loại 54 chỗ ngồi, 20 chiếc xe ô tô 4 chỗ ngồi và 20
chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi. Tháng 3.2016, do khó khan về vốn kinh doanh, A đã ký HĐ bán
5 xe tải và 5 xe ô tô 7 chỗ cho một DN trong khu chế xuất Tân Thuận. Hải qua khu chế
xuất Tân Thuận yêu cầu công ty A phải kê khai nộp thuế xuất khẩu đối với 5 chiếc xe tải


LUẬT THUẾ 2018

và 5 chiếu xe ô tô 7 chỗ nói trên. A không đồng ý vì cho rằng mình không xuất khẩu ô tô.
HỎi
a. Xác định nghĩa vụ cụ thể mà công ty A phải nộp phát sinh từ các hoạt động kinh

doanh của DN/ Nêu cơ sở pháp lý
b. Yêu cầu của Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận về việc công ty A phải nộp thuế
xuất khẩu đối với số xe ô tô bán cho DN chế xuất là đúng hay sai, Tại sao.
c. Trong năm 2017, một trong các hoạt động kinh doanh của A là vận chuyển đưa đón
công nhân cho DN chế xuấte Lan Anh. Hỏi hoạt động kinh doanh này phát sinh
các nghĩa vụ thuế gì, tại sao.
d. Tháng 2.2018, trong quá trình quyết toán thuế năm 2017, cơ quan thuế yêu cầu
công ty A phải kê khai và nộp thuế đôi với hoạt động cung cấp dịch vụ vận chuyển
cho Lan Anh. Nhưng công ty A giải thích rằng Lan Anh chưa thanh toán tiền cho
mình nên chưa phát sinh doanh thu, vì vậy DN chưa phải nộp thuế. Hãy giải quyết
tranh chấp này theo qui định pháp luật về thuế hiện hành.
BT: A đi du lịch nước ngoài mua và mang về VN 100 chai rượu 40 độ, mỗi chai 0,75 lit.
Khi làm thủ tục nhập cảnh thì cơ quan hải quan tại sân bay đã yêu cầu A nộp thuế nhâp
khẩu, tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT cho lô hàng nói trên do đã vượt quá định mức miễn
thuế hành lý xách tay. A cho rằng mình không phải thực hiện các nghĩa vụ thuế nói trên
do số rượu này mua về là để biếu chứ không bán hay kinh doanh. Mặt khác, trong số
lượng chai rượu A mua về thì rất nhiều chai là do mua hộ người khác, của A chỉ một số ít
trong đó. Hỏi:
a. Mục đích mua rượu của A có làm thay đổi các nghĩa vụ thuế nói trên không?
b. Nếu A chứng minh được trong số lượng rượu mang về có nhiều chai là do người

khác nhờ mua, A có được miễn thuế đối với phần tương ứng đó không?
c. Nếu A khai rằng, số lượng rượu này do tổ chức nước ngoài biếu tặng cho tổ chức ở
VN nhằm mục đích nhân đạo thì nghĩa vụ thuế của A có thay đổi không?
BT
DN A là DN kinh doanh BĐS thì phả nộp những loại thuế nào cho hoạt động kinh doanh
của mình. Tại sao
Giả sử DN A do thiếu vốn nên đi vay với số tiền 15 tỷ của Ngân hàng SCB, lãi suất
13%/năm. Trong trường hợp này, số tiền lãi phải trả có được coi là chi phí được trừ của
DN A khi tính thuế TNDN không. Tại sao?
BT: Thành CÔng là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng hàng
may mặc trên thị trường Việt Nam. Ngoài ra, công ty cũng nhận gia công hàng may mặc


LUẬT THUẾ 2018

cho 1 số DN nước ngoài. Ngày 1/10/2017, Thành CÔng ký HĐ gia công hàng may mặc
với công ty Y của Nhật, theo đố công ty sẽ hoàn thành hợp đồng và giao trả hàng cho Y
vào ngày 1/1/2018, Dù vậy, hàng sẽ không được giao trực tiếp cho Y mà giao cho DN X ở
thị trường VN theo chỉ định của Y. Hỏi:
1. Với chức năng kinh doanh của mình, Thành Công sẽ có những nghĩa vụ thuế nào

hay không?
2. Anh chị hãy tư vấn cho Thành Công những nghĩa vụ thuế có thể phát sinh từ HĐ
nhận gia công hàng hóa với Y. Giải thích
3. Trường hợp Y bán hàng đặt gia công từ Thành Công theo hợp đồng ngày 2/4/2015
cho X theo phương thức trên, hoạt động này có làm phát sinh nghĩa vụ thuế thu
nhập của DN của Y với VN hay không. Tại sao

BT4. Công ty TNHH Duy Anh chuyên thu mua hàng nông sản là hoa quả chưa qua chế
biến từ người nông dân để phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại Việt Nam. Ngoài ra,
công ty còn thực hiện một số hợp đồng xuất khẩu hoa quả sang cáọt thị trường lân cận.
Hỏi:
1 – Công ty Duy Anh phải thực hiện nghĩa vụ thuế gì từ hoạt động kinh doanh của mình?
Việc xuất khẩu hoa quả của Duy Anh sang các thị trường lân cận có được xem xét hoàn
thuế GTGT không? Vì sao? (2,5 điểm)
Ngày 13/12/2017, Duy Anh ký hợp đồng bán nông sản cho công ty Y. Do nhiều nguyên
nhân, Duy Anh vi phạm hợp đồng và phải chi phạt vi phạm hợp đồng cho Y số tiền 200
triệu đồng.
2 – Khoản tiền này có được xem là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN của Duy Anh
hay không? Vì sao? (1 điểm)
Công ty Duy Anh sở hữu bất động sản là căn nhà tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Do
có nhu cầu về vốn, tháng 02/2018, Duy Anh chuyển nhượng căn nhà cho và B với giá 1,5
tỷ đồng.
3 – Hoạt động chuyển nhượng này của Duy Anh có làm phát sinh nghĩa vụ thuế gì hay
không? Vì sao? (1,5 điểm)
BT5. Công ty TNHH Thảo Nguyên có trự sở tại quận Gò Vấp, TP HCM. Hoạt động kinh
doanh chính của thảo nguyên là thu mua sản phẩm nông nghiệp bào gồm gia cầm (gà,
vịt), gia súc (heo, bò) và các loại rau xanh do các hộ nông dân trực tiếp sản xuất.


LUẬT THUẾ 2018

Sau đó, các sản phẩm này đựơc Thảo Nguyên cung ứng vào thi trường thông qua hệ thống
cửa hàng bán lẻ của mình duới hai hình thức: thư nhất là sản phẩm tươi sống mới chỉ qua
sơ chế, làm sạch; thứ hai là sản phẩm chế biến.
1.Hãy xác định nghĩa vụ thuế mà công ty Thảo Nguyên phải nộp phát sinh từ hoạt động
kinh doanh nêu trên? Nêu rõ cơ sở pháp lý của các nghĩa vụ này?
2.Các hộ gia đình nông dân khi bán sản phẩm nông nghiệp do mình trực tiếp sản xuất cho
Thảo Nguyên có phải thực hiện Nghĩa vụ thuế gì hay không? Tại sao?
3.Thảo Nguyên xuất khẩu một số sản phẩm đã qua chế biến sang thị trường Châu Âu, anh
chị cho biết khi xuất khẩu Thảo Nguyên có được hòan thuế GTGT hay không ? vì sao?
4.Nhằm tận dụng năng lực sản xuất hiện có và tối đa hóa lợi nhuận, Thảo Nguyên đã đăng
ký bổ sung chức năng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Tháng 8/2016 Thảo Nguyên mở chuỗi
của hàng nhằm cung cấp trực tiếp suất ăn cho người lao động tại một số khu công nghiệp
và doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM. Hỏi khi thực hiện các họat động này Thảo
Nguyên phải nộp các loại thuế nào? Vì sao?
BT6. Công ty TNHH Minh Nguyệt chuyên kinh doanh mặt hàng xe ôtô nhập khẩu. Đầu
năm 2009, công ty nhập 100 chiếc xe về Việt Nam để bán, trong đó có 20 xe tải, 5 xe
chuyên dụng thuộc diện trong nước chưa sản xuất được, số còn lại là xe ôtô chở khách từ
4-16 chỗ ngồi. Giữa năm, công ty đã bán hết số xe trên cho khách hàng trong nước.
Hỏi: Công ty TNHH Minh Nguyệt phải nộp những loại thuế nào? Giải thích tại sao?
BT7. DNTN A do ông Luân là chủ sở hữu được thành lập từ tháng 4/2012 với chức năng
kinh doanh chính là cung cấp vật liệu xây dựng trên thị trường. Tháng 2.2017, do nhu cầu
mở rộng kinh doanh, ông Luân kêu gọi thêm 2 thành viên góp vốn thành lập CTCP với
cùng chức năng kinh doanh.
a. Với hoạt động kinh doanh trên, CTCP A phải thực hiện những nghĩa vụ thuế gì?

Tại sao.
b. Tư vẫn cho CTCP A và các chủ sở hữu những thay đổi trong nghĩa vụ thuế của họ
khi Công ty chuyển đổi từ hình thức DNTN sang CTCP A (nếu có)?
c. Giả sử trong năm 2017, A ký 1 HĐ bán vật liệu xây dựng nhưng thỏa thuận chp trả
chậm đến tháng 10.2017. Hỏi số tiền bán vật liệu theo HĐ sẽ được đưa vào doanh
thu tính thuế TNDN của năm 2016 hay 2017? Tại sao?
BT8. Tổng công ty Bia Saporo thực hiên chức năng sản xuất bia để bán trong nước. Nhân
ngày quốc tế lao động, công ty thực hiện chương trình tri ân người lao động, theo đó mỗi


LUẬT THUẾ 2018

người lao động đang làm việc tại công ty được tặng 1 hộp bia lon. Tổng số lượng thực
tặng là 5000 hộp. CÔng ty cho rằng hoạt động này không mang tính lợi nhuận nên không
thực hiện nghĩa vụ thuế.
Hỏi:
-

Với hành vi sản xuất bia để bán trong nước, công ty bia Saporo phải nộp thuế gì
cho NHà nước? Tại sao.
Lập luận của công ty bia Saporo là Đúng hay Sai, tại sao.

BT9. Ông A và công ty TNHH B là thành viên của công ty TNHH 2 thành viên M với tỷ
lệ vốn góp tương ứng la 40% và 60%. Tháng 11/2017, công ty M tiến hành chia lợi nhuận
sau âhuế TNDN cho thành viê. Theo đó, ông A nhận đươc 500 triệu, công ty B nhận được
750 triệu.
Hỏi:
-

Anh Chị hãy nêu nghĩa vụ thuế của ông A và công ty B khi nhận lợi nhuận.
Công ty TNHH M phải làm gì trước khi chi trả lợi nhuận cho ông A và Công ty
TNHH B.
Khoản lợi nhuận được chia có được tính vào thu nhập tính thuế TNDN của công ty
TNHH B hay không? Tại sao.

BT10. Ngày 12/12/2017, CTCP A tiến hành nhập khẩu 10 tấn thép để bán trong nước.
Hỏi:
-

-

Khi nhập khẩu thép, CTCP A phải thực hiện nghĩa vụ thuế nào đối với Nhà nước?
Tại sao.
Giả sử, theo thỏa thuận đối với đối tác, CTCP A không phải thanh toan bằng tiền
mặt mà tiến hành thanh toán bằng 100 tấn gạo (âheo phương thức hàng đổi hàng).
Vậy việc xuất khẩu 100 tấn gạo của A cho đối tác ở nước ngoài có phải nộp thuế
xuất khẩu không? Tại sao
Việc xuất khẩu gạo của CTCP A có đem lại lợi ích gì về thuế GTGT cho CTCP A
không, Tại sao
Ông Nguyễn Tài là cổ đông đang nắm giữ 10% cổ phần của CTCP A. Nhân ngày
con ông Tài là Tú trong đủ 8 tuổi, ông Tài quyết định tặng 2% cổ phần của mình
cho Tú. Vậy hoạt động tặng cho này có phát sinh nghĩa vụ gì về thuế hay không.
Nếu có thì ai có nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

BT11. Công ty A nhập khẩu 1000 máy lạnh vào để buôn bán thông qua đại lý hải quan N.
Hỏi


LUẬT THUẾ 2018

-

-

Công ty A phải chịu những luật thuế nào điều chỉnh.
Đối tượng nộp thuế trong trường hợp này.
Khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra lô hàng thì phát hiện số lượng hành thực
nhập khác với lúc kê khai trên tờ khai hải quan. Hỏi cơ quan hải quan có thẩm
quyền xử phạt không. Công ty A có vi phạm pháp luật về thuế không? Giải thích
CÔng ty A khai rằng lý do nhập vượt quá số lượng như trong tờ khai do hàng hóa
dễ bị hư hỏng, phải thay mới trong thời gian bảo hành. Giải thích của công ty A có
hợp lý không, Tại sao.

Hướng dẫn
1/ Hành vi nhập khẩu 1000 máy lạnh phải chịu những loại thuế sau:

Thuế nhập khẩu. Vì nó là hang hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam theo
khoản 1 điều 2 luật thuế xuất khẩu, nhâph khẩu.

Thuế tiêu thụ đặc biệt. Vì nó là hang hóa thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo
điểm h khoản 1 điều 2 luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thuế GTGT. Vì nó là hàng hóa sử dụng cho kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam
và được tổ chức nhập khẩu.
2/ Đối tượng nộp thuế trong trường hợp này là: Đại lý hải quan N. Vì N trực tiếp thực
hiện hành vi nhập khẩu hàng hóa qua biên giới Việt Nam và hành vi đó đã hoàn tất (hàng
hóa được thông quan).
3/ Trong trường hợp số lượng hàng hóa thực nhập khác với tờ khai hải quan thì cơ quan
hải quan có quyền xử phạt vi phạm về thuế. Vì:
Nếu đối chiếu trong luật quản lý thuế thì khi có sự khác nhau giữa số lượng hàng thực tế
khác tờ khai hải quan thì đối tượng nộp thuế vẫn còn thời hạn để khai bổ sung hồ sơ thuế.
Tuy nhiên việc khai bổ sung hồ sơ thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải được thực hiện
trước thời điểm kiểm tra thực tế hàng hóa (được quy định tại điểm a khoản 2 điều 34 luật
quản lý thuế).
Như vậy trong tình huống này, cán bộ hải quan đã tiến hành kiểm kê hàng hóa thực tế. Do
đó mà Đại lý hải quan N không còn thời hạn để khai bổ sung hồ sơ thuế nên cơ quan hải
quan có quyền xử phạt vi phạm về thuế.
4/ Loại vi phạm pháp luật thuế trong tình huống này là: Khai không đúng, không đầy đủ
các nội dung trong hồ sơ thuế (là loại vi phạm thủ tục thuế theo qui định tại điểm d khoản
1 điều 105 luật quản lý thuế).


LUẬT THUẾ 2018

6/ Lập luận của A là không có cơ sở. Vì trong phần quy định về đối tượng không chịu
thuế, miễn thuế trong luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì không quy định về trường hợp
hàng hóa nhập khẩu dễ hư hỏng, phải thay máy mới trong thời gian bảo hành nên phải có
số lượng máy nhập khẩu dư ra để thực hiện nghĩa vụ bảo hành.

Nếu pháp luật thuế chấp nhận lập luận trên thì sẽ tạo điều kiện, lỗ hỏng để các
doanh nghiệp trốn thuế.

Trong kinh doanh, nếu doanh nghiệp đã xác định được hàng hóa nhập khẩu không
bền, không tốt, phải dự trữ hàng hóa để bảo hành thì khi nhập khẩu, doanh nghiệp phải
nhập thêm số máy dư ra để bảo hành và số lượng hàng hóa nhập khẩu phải được khai
đúng trong tờ khai hải quan. Đó là nghĩa vụ của doanh nghiệp.
BT12.
Công ty TNHH Hoàn Châu ký hợp đồng nhập khẩu: 10 chiếc xe tải, 20 chiếc xe khách
loại 54 ghế và 100 ô tô con loại 4 ghế ngồi.
Hỏi: - Công ty Hoàn Châu phải chịu nghĩa vụ thuế nào?
-

-

Hoàn Châu bán 10 xe ô tô 4 chỗ ngồi cho các doanh nghiệp và cá nhân trong nước
với giá bằng ½ giá nhập khẩu. Vậy công ty HC có được hoàn lại thuế GTGT đã
đóng không.
Hoàn Châu bán 50 xe ô tô 4 ghế ngồi cho doanh nghiệp khu chế xuất T, vậy công
ty có phải đóng thuế nào không?

Hướng dẫn
Với hành vi nhập khẩu trên, Hoàn Châu phải nộp các loại thuế với từng loại xe, cụ

1.

thể:


10 chiếc xe tải và 20 chiếc xe loại 54 ghế: HC phải nộp thuế nhập khẩu Đ.2 luật
thuế XK- NK, thuế giá trị gia tăng Đ.3 luật thuế GTGT.100 chiếc xe ô tô con loại 4 chỗ ngồi: HC phải nộp thuế nhập khẩu Đ.2 luật thuế
XK- NK, thuế giá trị gia tăng Đ.3 luật thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt Đ.2 luật thuế
tiêu thụ đặc biệt.
HC bán 50 xe ô tô 4 ghế ngồi cho doanh nghiệp khu chế xuất T.
– Ta có khu chế xuất là khu phi thuế quan nhưng đối với loại xe ô tô 4 ghế ngồi
theo luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì nó vẫn là đối tượng chịu thuế, vì thế có thể coi hành


LUẬT THUẾ 2018

vi bán 50 xe ô tô 4 ghế ngồi cho doanh nghiệp khu chế xuất T như một hành vi kinh
doanh đơn thuần, nên HC không phải chịu thuế XK.
HC bán 10 xe ô tô 4 chỗ ngồi cho các doanh nghiệp và cá nhân trong nước với giá bằng
½ giá nhập khẩu.
Ta thấy khi HC bán với giá bằng ½ giá nhập khẩu suy ra thuế GTGT đầu ra sẽ nhỏ hơn
thuế GTGT đầu vào nên GTGT ở đây là âm, do đó với hành vi trên HC sẽ được hoàn thuế
GTGT vì căn cứ tính thuế GTGT là phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ trong các
khâu trong quá trình từ sản xuất lưu thông đến tiêu dùng sản phẩm.
BT13. Tháng 3/2017, công ty cổ phần Thiên Thanh đăng ký hođoạt động kinh doanh dịch
vụ ăn uống. Sau đó đến tháng 7/2017, công ty mở thêm dịch vụ karaoke. k 11.2017, công
ty ký 1 HĐ cung cấp suâtàăn cơm cho công nhân của 1 DN X trong khu chế xuất.
Hỏi:
-

Khi hoạt động kinh doanh, công ty Thiên Thanh phải chịu điều chỉnh bởi những
loại thuế nào?

-

Nhân viên pháp lý của công ty yêu cầu cơ quan thuế hoàn lại thuế GTGT mà công
ty đã nộp khi cung cấp thức ăn cơm cho DN X trong khu chế xuất nhưng không
xuất được hóa đơn xuất hàng. Yêu cầu hoàn thuế GTGT của công ty có hợp lý
không? Tại sao?

-

Hướng dẫn
Với hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống công ty Thiên Thanh là đối tượng nộp thuế của
những sắc thuế: thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bởi vì:


Thứ nhất, công ty Thiên thanh đã có hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống, theo
Điều 3 luật thuế GTGT thì dịch vụ dùng cho kinh doanh ở Việt Nam là đối tượng nộp
thuế GTGT, vậy công ty Thiên thanh phải nộp thuế GTGT.


LUẬT THUẾ 2018Thứ hai, từ hành vi kinh doanh dịch vụ ăn uống thì công ty Thiên Thanh đã có phát
sinh thu nhập, như vậy đây là thu nhập phát sinh từ hoạt động kinh doanh, theo K1,Đ3
và K2,Đ2 luật thuế TNDN thì công ty Thiên thanh là đối tượng nộp thuế TNDN

2.– Trong các hành vi kinh doanh của công ty Thiên Thanh thì hành vi kinh doanh
karaoke phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. bởi vì, công ty Thiên Thanh đã có hành vi tác
động đến đối tượng chịu thuế là kinh doanh karaoke (theo Điểm b,K2,Đ 2 luật thuế
TTĐB) như vậy công ty Thiên Thanh phải chịu thuế TTĐB.
Giá tính thuế đối với hành vi này được xác định như sau: tính thuế trên tổng số tiền
thu được từ kinh doanh karaoke cộng với tiền bán rượu, bia, thuốc lá.

3.– Hành vi không xuất hóa đơn của công ty Thiên Thanh là sai, cơ sở pháp lý là K6,
Đ 7 luật Quản lý thuế.
Hệ quả pháp lý của hành vi này là: không có căn cứ để thu thuế và không có cơ sở
pháp lý để hoàn thuế GTGT đầu vào lại cho công ty.Tư vấn: công ty thiên thanh phải cung cấp đầy đủ hóa đơn cho cơ quan thuế để
được hoàn lai thuế GTGT đầu vào đã nộp. Bởi vì: công ty Thiên Thanh đã cung ưng
cơm hộp cho công nhân khu chế xuất- là khu phi thuế quan nên theo Điểm c, Điều 6
Nghị định 123/2008 thì sẽ chịu thuế suất 0%. Nếu công ty Thiên Thanh có hóa đơn thì
sẽ được hoàn lại thếu GTGT đã nộp.

4.5.

– Lập luận của nhân viên pháp lý công ty thiên Thanh là sai. Bởi vì công ty Thiên
Thanh không có hóa đơn xuất hàng nên không có cơ sở thu thuế vì vâỵ nhà nước chỉ
hoàn lại thuế GTGT khi công ty có đầy đủ hóa đơn.
Trường hợp này cần lưu ý:công ty Thiên Thanh phải có hóa đơn đầy đủ.
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế của cơ quan thuế trong
trường hợp này là đúng, căn cứ vào khoản 6, Điều 9 Luật Quản lý thuế.

BT 13. các tình tiết có liên quan đến nghĩa vụ thuế thu nhập của ông Hiền:


Ông Nguyễn Hiền là giám đốc kinh doanh, thu nhập bình quân mỗi tháng 2000
USD.Nhận lương tại Thái Lan.Ông Hiền có quốc tịch Việt Nam, mặc dù tổng số ngày ông Hiền ở Việt Nam
dưới 183 ngày/năm
1. Xác định các căn cứ pháp lý liên quan đến nghĩa vụ thuế của ông Hiền:


LUẬT THUẾ 2018

Theo dữ liệu đề bài: Ông Hiền có quốc tịch Việt Nam, mặc dù tổng số ngày ông Hiền ở
Việt Nam dưới 183 ngày/năm nhưng vì ông Hiền có vợ và hai con thường trú ổn định tại
Việt Nam nên ông Hiền có nơi ở đăng ký thường trú tại Việt Nam. Vì vậy, theo điểm b,
khoản 2, điều 2, NĐ 65/2013/NĐ-CP, Ông Hiền là cá nhân cư trú => ông Hiền phải nộp
thuế thu nhập cá nhân đối với các thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam
(đ.a, k.1, điều 2, NĐ 65/2013/NĐ-CP)
2. Xác định nghĩa vụ thuế của ông Hiền:

Ông Hiền có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập chịu thuế từ tiên lương,
tiền công ( đ.a, k.2, điều 3, luật thuế thu nhập cá nhân)
Những điểm pháp lý cần lưu ý để ông Hiền thực hiện nghĩa vụ thuế đúng pháp luật
nhưng cũng đảm bảo được quyền lợi mà pháp luật thừa nhận đối với cá nhân ông
Hiền:
Ông Hiền cần đăng ký mã số thuế, kê khai trung thực số tiền thuế phải nộp, kê khai gia
cảnh để được giảm trừ. Cụ thể:
+ ông Hiền được giảm trừ 9 triệu đồng/tháng
+ ông Hiền có 2 con không có thu nhập nên được giảm trừ đối với mỗi con là 3,6 triệu
dồng/tháng (giảm trừ đối với người phụ thuộc)
BT14: Ông Hoàng Minh là GĐ CTY TNHH Thiên Ân được nhận các lương và các
khoản thu nhập liên quan đến tiền lương bình quân là 15 tiệu đồng trên tháng. Tuy nhiên,
ông Minh có vay nợ của cty Thiên Ân một số tiền với tổng tiền lãi phải trả bình quân mỗi
tháng là 18 triệu đồng (lãi suất thấp hơn bình quân liên ngân hàng tại thời điểm ký kết hợp
đồng. Vì vậy, hằng tháng ông Minh không những không nhận lương mà còn phải trả thêm
3 triệu tiền lãi. Bên cạnh đó, ông Minh còn là cổ đông của cty cổ phần Đất Việt. Vì muốn
tăng vốn điều lệ nên Đất Việt tiến hành trả tiền cổ tức bằng chính cổ phần của cty cho các
cổ đông. Sau đó ông Minh chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần được trả bằng cổ tức cho
người khác. Hỏi:
1.

Trong những tình huống trên, những trường hợp được coi là có phát sinh thu nhập
và giá trị phát sinh:

2.

Trong các khoản thu nhập đó các khoản phải chịu thuế TNCN. Thu nhập tính thuế
và thuế suất áp dụng trong mỗi trường hợp.

3.

Đối với khoản tiền lương 15 triệu đồng/ tháng của ông Minh, công ty Thiên An có
được hạch toán vào chi phí được trừ không?


LUẬT THUẾ 2018

4.

Anh chị có lưu ý gì về khoản chênh lệch 3 triệu tiền lãi mà mỗi tháng ông Minh
phải trả cho Thiên Ân. Khoản chi này có tính vào các khoản chi được trừ khi tính vào thu
nhập chịu thuế của ông Minh không?

5.

Giả sử ông Minh sử dụng 1 phần tiền vay của công ty Thiên Ân để mua cổ phần
của công ty Đất Việt, vậy khi ông Minh chuyển nhượng số cổ phần này cho người khác thì
nghĩa vụ thuế sẽ được xác lập như thế nào? Có gì khác biệt về nghĩa vụ thuế của ông Minh
giữa việc cổ phiếu này đã được niêm yết và chưa niêm yết không?
BT15: Công ty Nam Vân chuyên kinh doanh thiết bị điện tử. tháng 3/2010, công ty nhập
lô hàng điện tử ủy thác qua công ty Nam Việt. Khi hàng về cảng được sự bảo lảnh của
ngân hàng nên Nam Vân được nhận hàng để bán ra thị trường mà chưa phải đóng thuế.
Tuy nhiên qua kiểm tra hải quan phát hiện trong các kiện hàng có một số máy điện thoại
di động nhưng không khai báo hải quan. Công ty Nam Vân tiếp tục thành lập thêm 4 công
ty độc lập khác gồm: Nam Thành, Nam Thu, Nam Văn, Nam Thị với chức năng tương tự
nhằm tiêu thụ hàng hóa cho Nam Vân. Hỏi:
1. Cơ sở pháp lý nào được sử dụng để điều chỉnh nghĩa vụ thuế của các chủ thể

liên quan trong trường hợp trên.
2. Các nghĩa vụ thuế nào có thể phát sinh trong quan hệ trên.
3. Chủ thể nào là đối tượng nộp thuế trong trường hợp trên?
4. Thời hạn nộp thuế có thể là bao lâu?
5. Với số hàng nhập khẩu không khai báo có phát sinh nghĩa vụ thuế không? Tại

sao? Những vấn đề pháp lý nào cần lưu ý?
6. Trường hợp hết hạn nộp thuế mà chủ thể nộp thuế không thực hiện nghĩa vụ thì

xử lý như thế nào?
7. Trường hợp các công ty nói trên nhập khẩu hàng hoá thì Nam Vân có nghĩa vụ

nộp thuế cho các công ty này không?
8. Nam Vân bán hàng cho 4 công ty nói trên có làm phát sinh nghĩa vụ thuế

không.
9. Trường hợp Nam Vân bán hàng giá thấp cho Nam Thị nhưng vẫn có chứn từ

đầy đủ được hay không? Điều này có làm phát sinh trách nhiệm pháp lý gì
không?.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×