Tải bản đầy đủ

Kế hoạch BDTX Cá nhân 20172018

PHÒNG GD-ĐT CÙ LAO DUNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẠNH 3A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

---***---

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2017 – 2018
Họ và tên giáo viên:
ĐẶNG XUÂN LINH
Ngày, tháng, năm sinh:
15/10/1990
Nơi sinh:
Long Phú, Sóc Trăng
Năm vào ngành:
2012

Chức vụ:
Giáo viên
Trình độ chuyên môn:
Đại học Công nghệ thông tin
Nhiệm vụ được phân công: Giảng dạy Tin học các khối lớp 3, 4, 5.
Tổ chuyên môn:
Tổ Anh Văn
Xếp loại chuẩn nghề nghiệp năm học 2016-2017:
Căn cứ Kế hoạch số 520/KH-PGDĐT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Phòng GDĐT Cù Lao Dung về bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên mầm non,
phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018;
Căn cứ vào kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018 của Trường tiểu
học An Thạnh 3A số 71/KH-AT3A.
Căn cứ kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên số 02/KH-BDTXAV ngày 15 tháng 11
năm 2017, kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên tổ Anh Văn năm học 20172018.
1. MỤC TIÊU CHUNG:
Cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị,
đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực
khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp
học, yêu cầu phát triển và đổi mới nâng cao chất lượng trong nhà trường.
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của bản thân; năng lực tự đánh giá hiệu
quả bồi dưỡng thường xuyên.
Bồi dưỡng thường xuyên làm cho giáo viên đạt chuẩn theo quy định để từng bước
cải thiện và nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo qua từng năm.
2. NỘI DUNG:
a) Nội dung 1 (30 tiết): Về Bồi dưỡng chính trị, chính sách của Đảng, Nhà nước
như: Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Bộ GDĐT; các văn bản chỉ đạo của Bộ
GDĐT về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính
trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về
Trang 1


phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ”
STT

Nội dung bồi dưỡng

2Nghiên cứu Quyết định số
1727/QĐ-UBND của UBND tỉnh
Sóc Trăng về kế hoạch thời gian
năm học
Triển khai Chị thị số 05-CT/TW
ngày 15/5/2006 của Bộ Chính trị.

3

Tiếp tục nghiên cứu NQ 29 về đổi
mới căn bản toàn diện GD&ĐT.

1

Hình thức
bồi dưỡng

Mục tiêu đạt được

Tự học
(10 tiết)

Nắm vững khung thời
gian năm học 2017-2018

Tự học
(10 tiết)
Tự học
(10 tiết)

Nắm được chỉ thị số 05
và và vận dụng vào cuộc
sống.
Hiểu và nắm được đổi
mới căn bản giáo dục
toàn diện của Bộ GDĐT.

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):……………………………………………
b) Nội dung 2 (30 tiết): Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm
học của địa phương trong năm học do Sở, Phòng GDĐT ban hành theo từng cấp học,
bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các cơ sở giáo dục tổ chức trong năm học 20172018.
Hình thức
STT
Nội dung bồi dưỡng
Mục tiêu đạt được
bồi dưỡng
Đổi mới sinh hoạt chuyên môn.
Tự học
Đưa ra nhiều sáng kiến
1
(10 tiết)
mới áp dụng vào dạy
học.
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu
Tự học
Nắm được các nhiệm
2
học năm học 2017-2018
(10 tiết)
vụ giáo dục trong năm
học
Nâng cao chất lượng giảng dạy
Tự học
Một số giải pháp để
3
môn Tin học ở tiểu học
(10 tiết)
nâng cao hiệu quả giảng
dạy môn Tin học

Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):……………………………………………
c) Nội dung 3 (60 tiết): Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên
tục của giáo viên theo mô đun tự chọn

STT

Nội dung bồi dưỡng

Hình thức
bồi dưỡng

Mục tiêu đạt được

1

TH 32: Dạy học phân hóa ở
Tiểu học

Tự học
(15 tiết)

Hiểu và áp dụng được phương
pháp dạy học phân hóa cho học
sinh tiểu học

Trang 2


Điều chỉnh: (thời gian, nội dung):……………………………………………
3. HÌNH THỨC BDTX:
- Tập trung: thông qua các buổi học tập Nghị quyết trực tuyến, các đợt tập huấn.
- Tự bồi dưỡng: thông qua mạng internet, các tài liệu được được phổ biến và một
số tư liệu tự sưu tầm.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân của tôi năm học 20172018, rất mong được quý thầy cô chấp thuận.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Duyệt

An Thạnh 3, ngày 29 tháng 11 năm 2017
GIÁO VIÊN

TỔ TRƯỞNG CM

ĐẶNG XUÂN LINH

Duyệt
HIỆU TRƯỞNG

Trang 3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×