Tải bản đầy đủ

Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Thép Đan Việt (Khóa luận tốt nghiệp)

-------------------------------

ISO 9001:2008

NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Sinh viên

: Nguy

- 2017

Th Ng

Mai


-----------------------------------

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
CÔNG TY THÉP AN VI


NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Sinh viên

: Nguy

- 2017

Th Ng

Mai


--------------------------------------

N

Sinh viên: Nguy
p: QT1502T

Th Ng

Mai

Mã SV:1112404025
Ngành: Tài chính ngân hàng

: Phân tích tình hình tài chính t Công ty Thép an Vi


1.

2.

3.


........


...............................................

.........................

Sinh viên


Á

P
1.

2.

H

)


....................................................................................................... 1
............................................................ 2
............................................... 2
.................................. 2
................................................ 2
............................................... 2
........................................... 3
.............. 4
.............................................. 4
sánh.................................................................................... 5
...................................................................... 11
................................................... 19
........ 20

.................................................................................................................... 22
................................................. 22
t ................. 22
................................................................................ 22
................................................................ 23
................. 23
........................... 24

.................................................................................................................... 26
............ 26
doanh.................. 40
........................................ 47
toán.................................................... 47
........................... 51
............................................................................ 55


............................................................ 60
.................................................................. 64

HÌN

........................... 71

3.1.

.... 71
................................................................................................... 71
nhân.................................................................. 72
....................................................................... 73
.................... 73
........................................................................... 74

.................................................................................................................. 79
..................................................... 81

...................................................................................................... 82
...................................................................................... 82
................................................................................ 82
......................................................................................................... 84


CSH

Ch s h

vt

n v tính

LNST

L

nhu

LNTT

L

nhu

TSDH

Tài s

VN

Vi

sau thu

dài h

thu


các,
nhau,

khác theo
át
mình,
và còn

s

trong
kinh

doanh

hàng
thông
Dân

L

H

P
Ban G
P
T N
Công ty thép an V

:C
:P
ty

Công ty TNHH TM thép
,c
m
Phân tích tình

.
Công ty TNHH TM

h

.
Công

.
bài khóa

Sv. Ngu
-

ai


1.1.
1.1.1.các góc

1.1.2.
Trong

tài chính doanh

lý vi mô
chính

kinhtín

quan

lao
tâm
tình hình tài chính
góc
khác nhau. Phân tích tài
chính giúp cho
nào có thông tin
mình,
trên
ra các
lý trong kinh doanh.
- Các
tìm
quan
bên
do
quan tâm
chính
sinh
quan

trong

giá
.Các nhà cung
.
- Các nhà
khía

tính an toàn
ro
các
án
Phân tích tài chính giúp
lâu dài
doanh
hoàn

lý doanh

tâm

soát

do
phân tích tài chính. Phân tích tài chính giúp
tài chính, phân chia

-

tình hình
các


quan
chính giúp

quan tâm

Thông tin tài
ngân sách,


quan
kê hay
các
tiêu kinh
toàn ngành,
tích
mô,
ra các
phát
giá


qua phân tích tài chính có
toàn
kinh dài
chính

mong
hình


ti


doanh
vai trò

các
khía
phù
1.1.3.

kinh

làm
phân tích tài chính là cung
hình tài chính
giúp cho
mình

phân

tình
lai
thông tin
ra các

chính doanh

-

tâm

ro tài
Ho

thông tin cho

các

phân ch
lai.
-

-

quan


1.1.4.

toán
phân tích các báo cáo tài chính doanh
h là quá trình

1.2.

-


1.2.1.

sánh

tiêu)

tiêu.
tranh.

tiêu phân tích.

Báo cáo tài chính là


sách

hình tài
doanh và tình hình
giúp cho các
tài chính,
phù

vào
toán
toán, theo
tiêu tài chính phát sinh
báo cáo tài chính
ánh
cách
kinh
thông tin tài chính
kinh doanh

-

ra các


toán
doanh

tài

1.2.1.1.

toán

có và

hình thành tài

doanh

tài c

B

1.

3.
-

kho

2.

4.
-

-

-

doanh


n
hay
nhau.
b.

(

ào.

Trong phân
ng

-


-

. Quá

n

c

-


phát
ròng.

s
<

> 0.
tài

-

x

+N
thu

-


+N

1.2.1.2.

kinh doanh

vào
thông

trong báo cáo
phân tích và
so sánh
các

cùng ngành,
và xu

kinh doanh,
giá

doanh

doanh
lý,

trong
chính

phù
* Vai trò:

*
*P
Q

doanh:
giá khái quát tình hình tài chính qua báo cáo

k
-

v

-

chính

-ê

a

thu, chi phí
doanh thu


chi phí

liên

rang

nhau. Khi


hàng.

1.2.2.

-

toán

-


1.2.2.1.

toán
quát
(h1) =

-

ngay.
h1 < 1 : bá
toàn
tài
thanh toán.

có không

mà doanh

(h2)

doanh)
(h2) =

ng thanh toán chung
toàn.
c.

nhanh
-


h3)=


duy trìd.C

e.

vay

1.2.2.2.

-


Do
ý.
a .H


b.

(hc)

x 100%

c.

x 100%

t

d.

-


u

x 100%

1.2.2.3.

a.

bình.

Tuy nhiên
:
b.

thu

bình cao hay
các
tiêu và chính sách
chính sách tín
kho.
-

doanh
n.
c.

thu

V

Vòng quay các

d.
Vòng quay
vào quá

=

g
ra

nhiêu
=

-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x