Tải bản đầy đủ

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại vận tải Hải Đạt (Khóa luận tốt nghiệp)

-------------------------------------

ISO 9001:2008

Sinh viên

:

- 2017


--------------------------------

Sinh viên

:

- 2017


--------------------------------------


Sinh viên:

Mã SV: 1312402007
Ngành:


1.

-

.

-

- Các s
2.
-

3.

.
i công ty.


T

.


1.

2.

(Ký v


.................................................................................................. 1
......................................................... 3
........................................................................ 3


.................................................................................... 3
.................................................................. 3

1.2.1.

................................................... 4
...... 5
.................................................................................................. 5
................................................................................................... 6
.............................................. 8
.................. 9
.......................................................................... 9
.............................................................................. 11
.................................................... 14
...... 15
........... 17
........................................................................ 17
........................................................ 19

............................................................................................................................. 21
...................... 21
2.1.1.
......................................... 21
......................................................... 21
............................................................................ 21
...................................................... 21
................................................ 21
.................................................................. 22
............................................... 23
ông ty ...................................... 24
.......................................................................................................... 27


...................................................................................... 27
...................................................................................... 27
........................................................................................................ 27
................................................ 27
....................................... 29
...................... 33
........ 34
................................................................. 36
......................................................... 36
................................................................... 36
.................................................. 38
.............................................. 41
...................... 42
chuyên môn.......................... 45
.................................................... 46
............................................ 47
............................................................. 50
2.4.1. Thành công ......................................................................................... 50
............................................................................................... 52
....................................................... 54

.............................................................. 56
................................................................................................. 56
....................... 56
cho CBCNV
...................................................................................................................... 56

3.2.1. Nâng cao

.............................................................................. 58
.............................................. 58


............................................................................................................... 58
.................................................... 59
................................................................... 59
...................................................... 60
........................................................................................................ 62
......................................................... 63


NNL
CBCNV

DN
SXKD
TNHH


......... 6
....................................................................... 25
-2016) ............................................ 28
-2016) ................... 30
-2016) ..... 31
-2016) ....................... 32
-2016)................................ 35
...................................................................................................... 39
............................................................................................................................. 44
-2016.... 46
......................... 49

................................................................................................................ 23
........................................................... 36
............................................................... 43


Do

em

Công ty TNHH

em hoàn thành bài l

Em x
Sinh viên


1.
và là
trong
t

AFTA và WTO, các DN

ông ty
xin

2.

1


Công ty TNHH

3.
4.
- Ph

hu
.

-

phân tích

:

5.

-

2


:

-

.
+

"
: Theo ng


-

+)

1.1

3
+

+

-

+

+

trong

4

PGS.TS


1.2.1.
con n

con ng
g)

T

5


1.
NAM
CÂN

VÒNG

CAO

CÂN

VÒNG

CAO

(cm)

(kg)

(cm)

(cm)

(kg)

(cm)

2

158 - 162

47 - 49

79 - 81

151 - 154

43 - 44

74 - 75

3

154 - 157

45 - 46

76 - 78

147 - 150

40 - 42

72 - 73

4

150 - 153

41 - 44

74 - 75

143 - 146

38 - 39

70 - 71

1

5

+
+

6


+
-

quanmà còn

+

7


phát

.

trong
Theo
quan

nghiên
cho
lao

các


Nam trong

Nam, top 10
nay là:


lãnh

thân và hình

duy sáng

cá nhân..
công

nghe.
trình.
giaolàm
phán.

trong

.

8
,

yêu

Q

Quá trì
+)

9


+)

-

không

,

.
+

doanh

chi phí kinh

10


viên khác.
+

lao

kinh doanh.
+NNL

11


-

khác nhau.
+)

-

+)

+)
n
+)

khoá
+)

+)

12


+)

+)
tham gia các khoá

+)

ng
+)

+)
m

13


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×