Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh (Khóa luận tốt nghiệp)

GIÁO D

B

O

I H C DÂN L P H I PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P
NGÀNH: K TOÁN - KI M TOÁN

Quyên
Gi

ng d n: ThS. Nguy

H I PHÒNG - 2017GIÁO D

B

O

I H C DÂN L P H I PHÒNG
-----------------------------------

HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN THANH TOÁN V I
I BÁN T I CÔNG TY TNHH
T MINH

KHÓA LU N T T NGHI

I H C H CHÍNH QUY

NGÀNH: K TOÁN - KI M TOÁN

Sinh
Gi

Quyên
ng d n: ThS. Nguy

H I PHÒNG - 2017


B

GIÁO D

O

I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------------

NHI M VSinh viên:

Quyên

L p: QT 1703K
tài:

TÀI T T NGHI P

Mã SV:1312401014
Ngành:K toán - Ki m toán

Hoàn thi n công tác k toán thanh toán v
i bán t

t Minh

i mua,


NHI M V

TÀI

1. N i dung và các yêu c u c n gi i quy t trong nhi m v

tài t t nghi p

( v lý lu n, th c ti n, các s li u c n tính toán và các b n v ).

2. Các s li u c n thi

3.

thi t k , tính toán.

m th c t p t t nghi p.


NG D

CÁN B

TÀI T T NGHI P

ng d n th nh t:
H và tên: Nguy
H c hàm, h c v : Th c s
i h c Dân l p H i Phòng
N

ng d n: Hoàn thi n công tác k toán thanh toán v
i bán t

t Minh

ng d n th hai:
H và tên:.............................................................................................
H c hàm, h c v :...................................................................................

N

ng d n:............................................................................

tài t t nghi

c giao ngày

Yêu c u ph

tháng
c ngày

tháng

n nhi m v

mv

Sinh viên

ng d n

H i Phòng,
Hi

ng

Tr n H u Ngh

i mua,


-

3

1:
.
thanh toán

.

Công ty
Công
ty

u mi

Công ty

Minh. Trong......................

.................................................................


M CL C
M C L C............................................................................................................. 1
L IM
U ....................................................................................................... 1
LÝ LU N CHUNG V K TOÁN THANH TOÁN V I
I BÁN TRONG DOANH NGHI P V A VÀ NH ...... 3
c thanh toán và hình th c thanh toán........................................... 3
1.2. N i dung k toán thanh toán v
i mua.................................................. 4
1.2.1.Nguyên t c k toán thanh toán v
i mua ............................................ 4
1.2.2. Ch ng t , tài kho n và s sách trong k toán thanh toán v
i mua... 5
1.2.3.K toán các nghi p v thanh toán v
i mua........................................ 6
1.2.4
các nghi p v thanh toán v
i mua........................................... 8
1.3. N i dung k toán thanh toán v
i bán.................................................. 9
1.3.1. Nguyên t c k toán thanh toán v
i bán ............................................ 9
1.3.2. Ch ng t , tài kho n và s sách s d ng trong k toán thanh toán v
i
bán ......................................................................................................................... 9
1.3.3. K toán các nghi p v thanh toán v
i bán..................................... 10
k toán thanh toán v
i bán ................................................. 13
1.4.N i dung k toán các nghi p v thanh toán có liê
n ngo i t ......... 14
1.4.1.T
nh v t giá s d ng trong k toán................................... 14
1.4.2.K toán các nghi p v thanh toán v
i bán có liên quan
n ngo i t ....................................................................................................... 15
m k toán thanh toán theo các hình th c k toán.............................. 16
1.5.1.Hình th c Nh t ký chung ........................................................................... 16
1.5.2.Hình th c Nh t ký S cái ........................................................................ 18
m k toán thanh toán theo hình th c Ch ng t ghi s ................... 20
m k toán thanh toán theo hình th c k toán trên máy vi tính ...... 22
C TR NG CÔNG TÁC K TOÁN THANH TOÁN V I
I BÁN T
T MINH ....... 24
2.1. Khái quát chung v
t Minh .................................... 24
m ho
ng kinh doanh c a công ty. ........................................... 24
u t ch c b máy qu n lý c a công ty TNHH
t Minh......... 25
2.1.3. Công tác k toán t
t Minh. ................................ 27
2.1.3.1. T ch c b máy k toán. ........................................................................ 27
2.1.3.2. Ch
k toán áp d ng t i doanh nghi p. ............................................. 28
2.1.3.3. H th ng s sách k toán và hình th c k toán áp d ng t i công ty. ..... 29


2.1.3.4. T ch c l p và phân tích báo cáo k toán. ............................................. 31
2.2. Th c tr ng công tác k toán thanh toán v
i bán t i Công
t Minh. .................................................................................... 31
mv
c thanh toán và hình th c thanh toán v
i
i bán t
t Minh. ........................................... 31
2.2.2. Th c tr ng k toán thanh toán v
i mua t
t
Minh. ................................................................................................................... 31
2.2.3. Th c tr ng k toán thanh toán v
i bán t
t
Minh .................................................................................................................... 49
: M T S KI N NGH NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC K
TOÁN THANH TOÁN V
I BÁN T I CÔNG TY
T MINH ................................................................................... 69
công tác k toán nói chung và công tác k toán thanh toán nói
riêng t i Công ty
t Minh ............................................................. 69
m..................................................................................................... 69
3.1.2. H n ch ...................................................................................................... 70
3.2. Tính t t y u ph i hoàn thi n t ch c k toán thanh toán v
i mua và
i bán............................................................................................................. 71
3.3. Yêu c
ng hoàn thi n t ch c k toán thanh toán v
i
i bán.................................................................................................... 71
3.4. M t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác k toán t
t
Minh .................................................................................................................... 72
K T LU N ......................................................................................................... 83
DANH M C TÀI LI U THAM KH O ............................................................ 84


DANH M
1.1 : Trình t h ch toán các nghi p v thanh toán v i khách hàng (theo
Quy
nh
-BTC) ............................................................................. 8
1.2 : Trình t h ch toán nghi p v thanh toán v
i bán (theo Quy t
-BTC) ...................................................................................... 13
1.3: Trình t ghi s k toán thanh toán v
i bán theo
hình th c Nh t ký chung ..................................................................................... 17
1.4: Trình t ghi s k toán thanh toán v
i bán theo
hình th c Nh t ký S cái .................................................................................. 19
1.5: Trình t ghi s k toán thanh toán v
i bán theo
hình th c Ch ng t ghi s ................................................................................... 21
1.6: Trình t ghi s k toán thanh toán v
i bán theo
hình th c k toán máy ......................................................................................... 23
2.1:B máy qu n lý c a
t Minh........................... 26
b máy k toán. ........................................................................ 27
2.3: Trình t ghi s k toán theo hình th c Nh t ký chung. ..................... 30
2.4: Trình t ghi s trong k toán thanh toán v
i mua t i Công ty
t Minh. ........................................................................................ 33
2.5: Trình t ghi s k toán thanh toán v
i bán t i công ty TNHH
t Minh...................................................................................................... 50


DANH M C B NG BI U
Bi
Bi
Bi
Bi

us
000322................................................. 35
u s 2.2: Gi y báo có ngân hàng.................................................................... 37
u s 2.3: Gi y báo có c a ngân hàng ............................................................. 39
u s 2.4
0000328............................................... 41

Bi u s 2.5: Gi y báo có ngân hàng.................................................................... 43
Bi u s 2.6: Trích s Nh
6.................................................. 44
Bi u s 2.7 : Trích s cái tài kho n 131.............................................................. 45
Bi u s 2.8: S chi ti t ph i thu khách hàng (m cho công ty TNHH HOÀNG
NG ) ............................................................................................................ 46
Bi u s 2.9: S chi ti t ph i thu khách hàng (M cho công ty TNHH NAM
ANH) ................................................................................................................... 47
Bi u s 2.10: B ng t ng h p thanh toán v
i mua .................................... 48
Bi u s 2.11
0000455 ......................................................... 52
Bi u s 2.12: Gi y báo n c a ngân hàng........................................................... 54
Bi u s 2.13: y nhi m chi................................................................................. 55
Bi u s 2.14: Gi y báo n c a ngân hàng........................................................... 57
Bi u s 2.15: y nhi m chi................................................................................. 58
Bi u s 2.16
0000680 ......................................................... 60
Bi u s 2.17: Gi y báo n c a ngân hàng........................................................... 62
Bi u s 2.18: y nhi m chi................................................................................. 63
Bi u s 2.19: S chi ti t ph i tr
i bán (m cho công ty c ph n Thép AB)
............................................................................................................................. 64
Bi u s 2.20: S chi ti t ph i tr
i bán (m cho công ty CP k thu
m i Minh Hi n ) .................................................................................................. 65
Bi u s 2.23: Trích s cái tài kho n 331............................................................. 68
Bi u s 2.22: Trích s Nh t ký chung
................................................ 67
Bi u s 2.21: B ng t ng h p ph i tr
i bán ................................................ 66


i h c Dân l p H i Phòng

L IM
U
1. Tính c p thi t c
tài nghiên c u
i v i b t k n n kinh t nào, vi c t ch c k toán m t cách h p lý có vài
trò h t s c quan tr
c bi
th c hi n t t vi c qu n lý kinh t
các doanh
nghi p. T ch c công tác k toán t
u ki
các ch c
pv c ak
i gi m chi phí t i m c th p nh t.
Và b t k doanh nghi p nào trong ho
ng s n xu t kinh doanh c a mình
u bao g m r t nhi u m i quan h kinh t
liên quan
t
c, v i nhân viên, thanh toán n i b ,
thanh toán v
i mua, nhà cung c
mm
ng
xuyên nh t là quan h thanh toán v
i bán hàng.
i v i các doanh nghi p, quan h thanh toán v
i mua hàng và
i bán g n li n v i quá trình mua và bán ra hàng hóa. Các nghi p v liên
n quan h này di
ng th i hình th c s d ng trong
c thanh toán
l

ng t i vi c ghi chép c a k toán

ng xuyên bi
i.
Vi c thanh toán liên quan tr c ti p t i m t s kho n m c thu c v v n

b ng ti n, các kho n ph i thu, n ph i tr ,.. nên có
ng l n t i tình hình
tài chính c a doanh nghi p trong m t th i k nh
c nh
i
liên t c phát tri n và m r ng c a quan h thanh toán v
i mua
i
bán,
ng c a nó t i tình hình tài chính c a m i doanh nghi p, yêu c u
nghi p v
iv ik
toán không ch có nhi m
v ghi chép mà còn ph i ch u trách nhi m thu h i nhanh các kho n n , tìm
ngu
ng v
tr n , bi
c và gi i h n r i ro trong thanh
có th thích nghi v i nh
k toán ch u trách nhi m s g p ph
u không th
tránh kh i.
Quá trình tìm hi u v m t lý lu n t
c th c t trong quá
, ch b o c a ThS. Nguy
em
ct m
quan tr
nh d
u và l a ch
tài: Hoàn thi n công tác k toán thanh toán v
i mua,
i bán t i
tài khóa lu n t t nghi p c a mình.
2. M

uc

Quyên QT1703K

tài

Page 1


i h c Dân l p H i Phòng

-Nghiên c u, n m v ng, t ng h p nh
lý lu n c a k toán ph i
thu, ph i tr nói chung và ph i thu khách hàng, ph i tr
i bán nói riêng
nh
u ch nh tình hình tài chính trong doanh nghi p.
- Thu th
c th c tr ng công tác k toán thanh toán v i
i bán t
t Minh.
- Qua quá trình nghiên c u lý lu
c tr ng công tác k toán
thanh toán có th
xu t h
giúp công ty hoàn thi n công
tác k toán thanh toán t
3.

t Minh.

ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u: Công tác k toán thanh toán v
i bán t iCông ty
t Minh.

i mua,

Ph m vi nghiên c u:
V không gian: t i Công ty
V th i gian: s li
4.
-

t Minh.
cl

u
toán.
ng kê và so sánh.
iên c u tài li u.

5. K t c u c a khóa lu n
N i dung c
lý lu n chung v k toán thanh toán v
i bán trong doanh nghi p v a và nh .
c tr ng công tác k toán thanh toán v
i bán t
t Minh

i mua,
i mua,

t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán thanh
toán v
i
i bán t
t Minh
Khóa lu n c a em
c hoàn thành v i s
, quan tâm t n tình c a
ng d n ThS. Nguy
, cùng các cô chú, anh ch trong
phòng k toán c a công ty. M c dù b
g ng r t nhi u , xong do h n
ch v m t th i gian
n th c và trình
nên bài khóa lu n c a em
không tránh kh i nh ng thi u sót. Do v y, em r
c ti p thu nh ng ý
ki
, ch b o c a các th
có th b sung
n th c c a
ph c v cho công tác k toán sau này .
Em xin chân thành c
!
Quyên QT1703K

Page 2


i h c Dân l p H i Phòng

LÝ LU N CHUNG V K TOÁN THANH TOÁN V
I BÁN TRONG DOANH NGHI P V A VÀ NH

I MUA,

1.1.

c thanh toán và hình th c thanh toán
Khái ni m thanh toán :
n là thu t ng ng n g n mô
t vi c chuy n
n tài chính t m
i ho c công ty,
t ch c) sang m
cs d
i s n ph m ho c
d ch v trong m t giao d ch có ràng bu c pháp lý.
*V

c thanh toán ch y u:
-

nghi
b ng chuy n kho
-

c thanh toán tr ngay: Sau khi nh
c hàng mua, doanh
i thanh toán ti
i bán, có th b ng ti n m t,
c thanh toán ch m tr : Doanh nghi
ti
i bán.

* V hình th
ng có hai hình th
thanh toán b ng ti n m t và thanh toán không b ng ti n m t.

c hàng
n là:

- Hình th c thanh toán b ng ti n m t: Là hình th c bán hàng thu ti n ngay,
bên mua s xu t ti n m t ra kh i qu
thanh toán tr c ti
i bán khi
nh
cv
c áp d
i v i giao
d ch phát sinh v i s ti n nh (hi
c áp d
i v i nh ng kho n nh
ng), nghi p v
n, kho ng cách gi a hai bên h p.
- Hình th c thanh toán không b ng ti n m t: Thanh toán không dùng ti n
m t là cách th
xu t hi n c a ti n m t mà vi c
c th c hi n b ng cách trích chuy n trên các tài kho n c a các ch
th
n s ti n ph i thanh toán.Thanh toán không dùng ti n m t còn
c thanh toán không tr c ti p dùng ti n m t mà
d a vào các ch ng t h
y nhi
trích chuy n v n
ti n t t tài kho n c
khác ngân hàng. Thanh
toán không dùng ti n m t g n v i s
ic
ng ti n ghi s .
+
c thanh toán y nhi m chi:
n thanh toán mà
i
tr ti n l p l nh thanh toán theo m u do Ngân hàng
nh, g i cho ngân hàng
tài kho n yêu c u trích m t s ti n nh
nh trên tài kho n c a
tr
i th
ng.
Quyên QT1703K

Page 3


i h c Dân l p H i Phòng

+
c nh thu phi
ký phát h i phi u nh ngân hàng thu h s ti n ghi trên h i phi u t
không g i kèm theo b t c m t ch ng t

i bán
i mua,
i

mua và g i th ng b ch ng t
i mua nh n hàng. H i
phi
c l p và g
n ngân hàng nh thu ti n.
+
c thanh toán nh thu kèm ch ng t :
c thanh toán,
i bán sau khi giao hàng, ký phát h i phi u và g i kèm v i b
ch ng t
nh ngân hàng thu h ti n t
i mua v
u ki n là
ngân hàng ch trao b ch ng t
i này tr ti n h i
phi u, ho c ký ch p nh n thanh toán h i phi u có k h n.
+
c tín d ng ch ng t :l
yêu c u c a khách hàng, m t ngân hàng s phát hành m t b
d ng) cam k t tr ti n ho c ch p nh n h i phi u cho m t bên th
này xu t trình cho ngân hàng b ch ng t thanh toán phù h p v i nh
ki
u kho
ng .
1.2. N i dung k toán thanh toán v
i mua
1.2.1. Nguyên t c k toán thanh toán v
i mua
theo dõi k p th i, chính xác các nghi p v thanh toán v
toán c n tuân th các nguyên t c sau:

theo
i
u

i mua k

Kho n ph i thu c a khách hàng c
c h ch toán chi ti t cho t
i
ng, t ng n i dung ph i thu, theo dõi chi ti t k h n thu h i (trên 12 tháng hay
không quá 12 tháng k t th
m báo cáo) và ghi chép theo t ng l n thanh
ng ph i thu là các khách hàng có quan h kinh t v i doanh nghi p
v mua s n ph m, hàng hoá, nh n cung c p d ch v , k c
ng s n
Không ph n ánh vào tài kho n này các nghi p
v bán hàng hóa, cung c p lao v d ch v tr ti n ngay.
i v i các khách hàng giao d
ng xuyên, có s
l
nh
k ho c cu i tháng k toán ph i ki
i chi u t ng kho n n phát sinh, s
còn ph i thanh toán, có xác nh n b ng
n.
i v i các kho n ph i thu có g c ngo i t thì ph i theo dõi c nguyên t
ng Vi t Nam. Cu i k ph
u ch nh s
ct .
i v i các kho n ph i thu phát sinh b ng vàng, b
c ch tiêu giá tr và hi n v t. Cu i k ph
u ch nh s
Quyên QT1703K

n chi ti t theo
giá th c t .
Page 4


i h c Dân l p H i Phòng

C n ph i phân lo i các kho n ph i thu khách hàng theo th i gian thanh
ng nh t là nh
ng có v
có k ho ch
và bi n pháp thu h i n .
1.2.2. Ch ng t , tài kho n và s sách trong k toán thanh toán v
a. Ch ng t s d ng
-H
ng bán hàng.
p l p.
- Phi u xu t kho .
- Phi u thu.

i mua

- Gi y báo có Ngân hàng.
- Biên b n bù tr công n .
- Gi y n p ti n.
- Biên b n thanh lý h
ng.
b. Tài kho n s d ng
theo dõi các kho n thanh toán v i khách hàng v ti n bán s n ph m, hàng
hóa, cung c p d ch v , tài kho n k toán s d ng tài kho n 131- Ph i thu c a
khách hàng. Tài kho
ph n ánh các kho n n ph i thu và tình hình
thanhtoán các kho n n ph i thu c a Doanh nghi p v i khách hàng v ti n bán
s n ph
p d ch v .
Tài kho n 131 có k t c
Bên N :
S ti n ph i thu c a khách hàng v s n ph m, hàng hóa, b
ch v

ng s

u
.

S ti n th a tr l i cho khách hàng.
Bên Có:
S ti

n ;

S ti

n

c, tr

c cho khách hàng;

Kho n gi
hàng có khi u n i;
Doanh thu c a s
không có thu GTGT);

i mua tr l i (Có thu GTGT ho c

S ti n chi t kh u thanh toán và chi t kh
Quyên QT1703K

i mua.
Page 5


i h c Dân l p H i Phòng

S

:

S ti n còn ph i thu c a khách hàng.
S

u có):

Ph n ánh s ti n nh
khách hàng chi ti t theo t
c. S
-S
-S
-S

c, ho c s
ng c th .

ph i thu c a

sách s d ng
chi ti t ph i thu c a khách hàng.
t ng h p ph i thu c a khách hàng.
cái tài kho

1.2.3. K toán các nghi p v thanh toán v
i mua
1) Doanh thu c a kh
ng s n ph m, hàng hóa, b
ng s
t
bán, d ch v
nh là tiêu th . K toán ghi s ti n ph i thu
c
i v i s n ph m hàng hóa, d ch v , b
ng s
ng
ch u thu
u, k toán ph n ánh doanh thu bán hàng
và cung c p d ch v
GTGT, k toán ghi:
N TK 131 : Ph i thu c a khách hàng
Có TK 511 : Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
Có TK 3331 : Thu GTGT ph i n p
i v i hàng hóa, d ch v , b
ng s
ng
ch u thu GTGT ho c thu
ng ch u thu GTGT tính theo
tr c ti p, k toán ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v theo t ng
giá thanh toán, k toán ghi:
N TK 131 : Ph i thu c a khách hàng
Có TK 511 : Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
S chi t kh u thanh toán ph i tr
i mua do
i mua thanh toán
ti
c th i h
nh, tr vào kho n n ph i thu c a khách
hàng, ghi:
N TK 635 : Chi phí tài chính
Có TK 131 : Ph i thu c a khách hàng.
2)
ng h p gi m giá hàng bán , chi t kh
i và hàng bán b
tr l i :

Quyên QT1703K

Page 6


i h c Dân l p H i Phòng

i v i hàng hóa thu
Doanh nghi p n p thu
N TK 521 : Chi t kh

ng ch u thu
u tr :
i , gi m giá hàng bán , hàng bán b tr l i

N TK 3331 : Thu GTGT ph i n p
Có TK 131 : Ph i thu c a khách hàng
i v i hàng hóa không thu
ng ch u thu
tr l i, gi m giá , chi t kh u, k toán ghi:
N TK 521 : Chi t kh

ng ch u thu GTGT ho c thu
i
c ti p, doanh thu hàng bán b

i , gi m giá hàng bán , hàng bán b tr l i

Có TK 131 : Ph i thu c a khách hàng.
3) Nh
c ti n do khách hàng tr (K c ti n lãi c a s n - n u có) liên
n s n ph m, hàng hóa, b
ng s
ch v
p,
ghi:
N các TK 111, 112,...
Có TK 131 : Ph i thu c a khách hàng
Có TK 515 : Doanh thu ho
ng tài chính
4) Nh n ti n
c, tr
c c a khách hàng theo h
ng bán hàng
ho c cung c p d ch v , ghi:
N
Có TK 131 : Ph i thu c a khách hàng
5)
ng h p khách hàng không thanh toán b ng ti n mà thanh toán b ng
vào giá tr v
nh
i (Tính theo giá h
hàng c a khách hàng) tr vào s n ph i thu c a khách hàng, ghi:
N TK 152,153,156 : NVL, công c d ng c , hàng hóa
N TK 611 ng h p k toán hàng t
pháp ki
nh k )
N TK 133 - Thu
c kh u tr (n u có)
Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.
6)
ng h p phát sinh kho n n ph
c s không th thu n
c ph i x lý xoá x .
vào biên b n x lý xoá n , ghi:
N TK 1592 - D phòng ph
p d phòng)
Quyên QT1703K

Page 7


i h c Dân l p H i Phòng

N TK 642 - Chi phí qu n lý kinh doanh (S
Có TK 131 - Ph i thu c a khách hàng.
1.2.4

các nghi p v thanh toán v

p d phòng)
i mua

1.1 : Trình t h ch toán các nghi p v thanh toán v i khách hàng (theo
Quy
-BTC)
Quyên QT1703K

Page 8


i h c Dân l p H i Phòng

1.3. N i dung k toán thanh toán v

i bán

1.3.1. Nguyên t c k toán thanh toán v
i bán
theo dõi k p th i, chính xác các nghi p v thanh toán v
toán c n tuân th các nguyên t c sau:

i bán k

Ph i theo dõi chi ti t t ng kho n n ph i tr nhà cung c p theo t
i chi u, ki
c vi c thu h i n .

i

i v i các nhà cung c p giao d
ng xuyên, có s
l n thì
nh k ho c cu i tháng k toán ph i ki
i chi u t ng kho n n phát
sinh, s
còn ph i thanh toán, có xác nh n b
n.
i v i các kho n ph i tr có g c ngo i t thì ph i theo dõi c nguyên t
c nguyên t
i theo ng Vi t Nam. Cu i k ph
u ch nh s
theo th c t .
i v i các kho n ph i tr phát sinh b ng vàng, b c,
c ch tiêu giá tr và hi n v t. Cu i k ph
u ch nh s

n chi ti t theo
giá th c t .

C n ph i phân lo i các kho n ph i tr khách hàng theo th i gian thanh
có k ho ch thanh toán phù h p.
1.3.2. Ch ng t , tài kho n và s sách s d ng trong k toán thanh toán v i
i bán
*Ch ng t s d ng:
- Các ch ng t v mua hàng g m: H
(ho
i bán l p.
- Biên b n ki m nghi m
- Phi u nh p kho
- Biên b
i chi u công n
- Biên b n thanh lý h
ng
- Các ch ng t liên quan khác
* Tài kho n và s sách s d ng
Tài kho n s d ng: Tài kho n 331 Ph i tr
i bán
theo dõi các kho n n ph i tr
i cung c
i bán v
hàng hóa, d ch c ... k toán s d ng tài kho n 331 - Ph i tr
i bán. Tài
kho
ph n ánh tình hình thanh toán v các kho n n ph i tr c a
doanh nghi
i bán v
i cung c p d ch v theo h p
ng kinh t
t. Tài kho n331 có k t c
Quyên QT1703K

Page 9


i h c Dân l p H i Phòng

Bên N :
S ti

i bán v

i cung c p d ch v ;

S ti n
v
h

i cung c

c

ch v ;
S ti
ng;

i bán ch p thu n gi m giá hàng hoá ho c d ch v

Chi t kh u thanh toán và chi t kh
thu n cho doanh nghi p gi m tr vào n ph i tr
Giá tr v
i bán.

theo
i bán ch p

i bán;

u h t, kém ph m ch t khi ki m nh n và tr l i

i các kho n ph i tr
t giá ngo i t gi m so v
ng Vi t Nam).

i bán b ng ngo i t

ng h p

Bên Có:
S ti n ph i tr

i bán v

i cung c p d ch v ;

u ch nh s chênh l ch gi a giá t m tính nh
hoá, d ch v
t giá ngo i t

ct c as v t

c thông báo giá chính th c.

i các kho n ph i tr
ng Vi t Nam).

i bán b ng ngo i t

ng h p

S
S ti n còn ph i tr
i cung c
i nh n th u xây l p.
,s
(n u có) ph n ánh s
- Tài kho n này có th có s
ti
i bán ho c s ti
nhi
ph i tr cho
i bán theo chi ti t c a t
ng c th khi l p B
i k toán,
ph i l y s
tc at
ng ph n ánh tài kho
ghi 2 ch
nv
S sách s d ng:
S chi ti t thanh toán cho t
S t ng h p thanh toán v

i bán;
i bán;

S cái các tài kho
1.3.3. K toán các nghi p v thanh toán v

Quyên QT1703K

i bán

Page 10


i h c Dân l p H i Phòng

1) Mua v

-

ti

nhk :
i v i doanh nghi p n p thu

v thu
ng ch u thu
N TK 152,153,156 :

i bán v nh p kho, ho c g i
ng h p h ch toán hàng t n kho theo
u tr , n u v t
ng s n xu t, kinh doanh hàng hoá, d ch
u tr , ghi:
GTGT

N TK 611 GTGT
N TK 133 - Thu
c kh u tr
Có TK 331 - T ng giá thanh toán
N uv
ng s n xu t, kinh doanh hàng
hoá, d ch v không thu
ng ch u thu GTGT ho c thu
ng ch u
thu
c ti
i v i doanh nghi p n p thu
c ti p, thì giá tr v
m
c thu GTGT, ph n ánh:
N TK 152,153,156 : T ng giá thanh toán
N TK 611 - T ng giá thanh toán
Có TK 331 - T ng giá thanh toán
2
ti
d ng cho ho
ng
s n xu
i bán, biên b n giao nh
và các ch ng t
ng h p doanh nghi p n p thu GTGT tính theo
u tr :
N TK 211, 213 N TK 133 - Thu

GTGT
c kh u tr (1332)

Có TK 331 - T ng giá thanh toán
3) S d ng d ch v cung c
n tho i, ki
n,
qu ng cáo, d ch v khác) c
i bán, giá tr d ch v mua vào s g m c thu
GTGT, ho c không bao g m thu
u vào - tu
nh thu GTGT ph i n p, ph n ánh:
N TK 156 - Hàng hoá (1562)
N TK 241 - XDCB d dang
N TK 242 - Chi phí tr
c dài h n
N các TK 623, 627, 642, 635, 811
N TK 133 : Thu
c kh u tr (1331) (n u có)
Có TK 331 : T ng giá thanh toán
Quyên QT1703K

Page 11


i h c Dân l p H i Phòng

4) Khi thanh toán s ti n ph i tr
i bán v
i
cung c p d ch v , ph n ánh:
N TK 331 : Ph i tr
i bán
Có các TK : 111, 112, 311, 341,. . .
5
ng h p
c ti
i bán v
i cung
c p d ch v , ph n ánh:
N TK 331 : Ph i tr
i bán
Có các TK : 111, 112,. . .
6) Chi t kh u thanh toán mua v
ng do
thanh
c th i h n ph i thanh toán và tính tr vào kho n n ph i tr
i cung c p, ph n ánh:
N TK 331 : Ph i tr
i bán
Có TK 515 : Doanh thu ho
ng tài chính.
7
ng h p v
p kho, ph i tr l i do không
m ch
c tính tr vào kho n n ph i tr
i bán và
ng h
i bán ch p thu n gi m giá cho s v
nghi
m ch t và hàng hoá v n còn trong
kho , ph n ánh:
N TK 331 : Ph i tr
i bán
Có các TK : 152, 153, 156,. . . (Giá tr
c gi m giá)
Có TK 133 : Thu GTGT
c kh u tr (1331) (n u có).
8
ng h p các kho n n ph i tr
i bán không tìm ra ch n
ho c ch n
cx
p khác c a doanh nghi p,
ph n ánh:
N TK 331 : Ph i tr
i bán
Có TK 711 : Thu nh p khác.

Quyên QT1703K

Page 12


i h c Dân l p H i Phòng

1.3.4.

k toán thanh toán v

i bán

1.2 : Trình t h ch toán nghi p v thanh toán v
Quy
-BTC)

Quyên QT1703K

i bán (theo

Page 13


i h c Dân l p H i Phòng

1.4. N i dung k toán các nghi p v
n ngo i t
1.4.1. T
nh v t giá s d ng trong k toán
T giá (
c g i là t
i ngo i t ) gi a hai ti n t là t giá mà
t
ng ti n này s
i cho m
ng ti n khác
c
coi là giá c
ng ti n c a m t qu
c bi u hi n b i m t ti n t khác.
nh v s d ng t giá :
T giá ghi s g m: T giá ghi s th c t
c t giá ghi s bình
dân gia quy
ng (t giá bình quân gia quy n sau t ng l n nh p).
T giá ghi s th c t
giá khi thu h i các kho n n ph i
thu, các kho
c, ký qu ho c thanh toán các kho n n ph i tr b ng
ngo i t
nh theo t giá t i th
m giao d ch phát sinh ho c t i th i
giá l i cu i k c a t
ng.
T giá ghi s bình quân gia quy
ng là t
Có tài kho n ti n khi thanh toán ti n b ng ngo i t
t ng giá tr
có t i th

c ph n ánh t i bên N tài kho n chia cho s
m thanh toán

Chênh l ch t giá h

c s d ng t i bên
l y
ng ngo i t th c

y

ng h p:

Th c t
i, thanh toán các nghi p v kinh t phát sinh
b ng ngo i t trong k (chênh l ch t giá h
c hi n);
i các kho n m c ti n t có g c ngo i t t i th
cáo tài chính (chênh l ch t giá h
c hi n);
Chuy

c l p b ng ngo i t

m l p Báo
ng Vi t

Nam.
Vi
ng ngo i t
ng Vi t Nam ph
vào: T giá giao
d ch th c t , t giá xu t và t giá ghi s k toán.
ng h p phát sinh doanh thu, chi phí, giá tính thu b ng ngo i t thì
ph
i ngo i t
ng Vi t Nam theo t giá giao d ch th c t
T giá giao d ch th c t

h ch toán doanh thu là t giá mua vào c a
i n p thu m tài kho n.

T giá giao d ch th c t
h ch toán chi phí là t giá bán ra c a Ngân
hàng
i n p thu m tài kho n t i th
m phát sinh giao
d ch thanh toán ngo i t .

Quyên QT1703K

Page 14


i h c Dân l p H i Phòng

1.4.2. K toán các nghi p v thanh toán v
n ngo i t

i bán có liên

a. Tài kho n s d ng
131 - Ph i thu khách hàng
331 - Ph i tr

i bán

635 -

ng h p l t giá)

515 - Doanh thu ho

ng h p lãi t giá)

Cu i kì h ch toán , k
u ch nh t giá s
i thu và g c ph i tr
có g c ngo i t theo t giá giao d ch bình quân liên Ngân hàng t i th
ml p
Báo cá tài chính.
b.

-(

)

l

Có TK 515 :
c.

Có TK 331 :
Quyên QT1703K

Page 15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x