Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần Vân Vũ (Khóa luận tốt nghiệp)

B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P

NGÀNH:

Sinh viên
Gi

:
ng d n:

H I PHÒNG - 2017B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
-----------------------------------

NT

CH C K
T I CÔNG TY C

KHÓA LU N T T NGHI

I H C H CHÍNH QUY

NGÀNH:

Sinh viên
Gi

N
PH N

:
ng d n:

H I PHÒNG - 2017


GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------------

B

NHI M VTÀI T T NGHI P

Sinh viên:

Mã SV: 1312401007

L p: QT1703K

Ngành:

tài: Hoàn thi n t ch c k toán thanh toán
t i công ty c ph n


NHI M V

TÀI

1. N i dung và các yêu c u c n gi i quy t trong nhi m v

tài t t nghi p

( v lý lu n, th c ti n, các s li u c n tính toán và các b n v ).
Nghiên c u lý lu n chung v k toán thanh toán
trong doanh nghi p.
Mô t và phân tích th c tr ng t ch c k toán thanh toán
t i công ty c ph n
.
xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n t ch c k toán thanh toán
t i công ty c ph n
.
2. Các s li u c n thi

thi t k , tính toán.

nc
k thanh toán
Quy ch

c v ch

k

n công tác
trong doanh nghi p

nh v k toán

H th ng s k

tài chính t i doanh nghi p

n t ch c k toán thanh toán
t i công ty c ph n
, s d ng s li u

2016.
3.

m th c t p t t nghi p.
Công ty c ph n
a ch : 193 Lê L

ng Y t Kiêu, TP.H Long,Qu ng Ninh


NG D

CÁN B

TÀI T T NGHI P

ng d n th nh t:
H và tên: Tr n Th
H c hàm, h c v : Th
Tr
N

ng

i H c Dân L p H i Phòng

ng d n: Hoàn thi n t ch c k toán thanh toán
t i công ty c ph n
.
ng d n th hai:

H và tên:.............................................................................................
H c hàm, h c v :...................................................................................

N

ng d n:............................................................................
tài t t nghi

c giao ngày 10 tháng 08

Yêu c u ph

c ngày 31 tháng 10

n nhi m v

mv

Sinh viên

ng d n

C
H i Phòng,
Hi

ng

Tr n H u Ngh


PH N NH N XÉT C A CÁN B

NG D N

1. Tinh th

c

2.

ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c
ra
t lý lu n, th c ti n, tính toán s

trong nhi m v
li

m c a cán b

tài t t nghi p:

ng d n (ghi b ng c s và ch ):

H
Cán b

ng d n

(Ký và ghi rõ h tên)


L IM

U......................................................................................................1

NG V
LÝ LU
N V T CH C K
TOÁN THANH TOÁN V
I MUA,
I BÁN TRONG
DOANH NGHI P ...............................................................................................3
1.1.
c thanh toán và hình th c thanh toán.....................................3
1.2. N i dung k toán thanh toán v
i mua............................................5
1.2.1. Nguyên t c k toán thanh toán v
i mua ..................................5
1.2.2. Ch ng t , tài kho n và s sách k toán s d ng trong k toán thanh
toán v
i mua.........................................................................................6
1.2.3. K toán các nghi p v thanh toán v
i mua .............................8
1.3. N i dung k toán thanh toán v
i bán ...............................................9
1.3.1. Nguyên t c k toán thanh toán v
i bán......................................9
1.3.2. Ch ng t , tài kho n và s sách s d ng trong k toán thanh toán v i
i bán ........................................................................................................9
1.3.3. K toán các nghi p v thanh toán v
i bán...............................11
1.4. N i dung k toán các nghi p v
n ngo i t ....12
1.4.1. T
nh s d ng t giá trong k toán ................................12
1.4.2. K toán các nghi p v thanh toán v
i bán có liên
n ngo i t ..........................................................................................13
1.5. S c n thi t c a k toán thanh toán v
i bán ...............15
1.6. Nhi m v c
c k toán thanh toán v
i mua,
i bán......16
m k toán thanh toán theo hình th c k toán Nh t Ký Chung. ....16
1.7.1. Nguyên t c ghi s nh t ký chung:.......................................................16
1.7.2. Trình t ghi s k toán theo hình th c k toán Nh t ký chung...........17
C TR NG T CH C K TOÁN THANH TOÁN V I
I BÁN T I CÔNG TY C PH N
...........19
2.1. Khái quát v công ty c ph n
......................................................19
2.1.1. L ch s hình thành c a công ty c ph n
................................19
2.
m s n xu t kinh doanh c a công ty ......................................20
2.1.3. Nh ng thu n l
n c a công ty trong
quá trình ho
ng.. ....................................................................................22
2.1.4. Mô hình t ch c b máy
c a công ty.....................................22


2.1.5

m t ch c công tác k toán c a công ty c ph n

. .....24

mv
c thanh toán và hình th c thanh toán t i
công ty c ph n
. ...............................................................................28
2.2. Th c tr ng t ch c k toán thanh toán v
i bán t i công
ty c ph n
...........................................................................................28
2.2.1. K toán thanh toán v
i mua t i công ty c ph n
........28
2.2.2. K toán thanh toán v
i
t i công ty c ph n
.........39
I PHÁP HOÀN THI N T

CH C K
I CÔNG TY C PH N VÂN
.......................................................................................................................52
c tr ng t ch c thanh toán v
i bán t i
công ty c ph n
. .................................................................................52
m...............................................................................................52
3.1.2. H n ch ...............................................................................................53
3.2. Tính t t y u ph i hoàn thi n t ch c k toán thanh toán v
i mua,
i bán .........................................................................................................54
3.3. Yêu c
ng hoàn thi n t ch c k toán thanh toán v i
i bán ......................................................................................54
3.4. N i dung và gi i pháp hoàn thi n t ch c k toán v
i
bán t
................................................................55
3.4.1. Gi i pháp 1: Qu n lý công n . ...........................................................55
3.4.2. Gi i pháp 2: Áp d ng chính sách chi t kh u thanh toán ...................61
3.4.3. Gi i pháp 3: D phòng ph
...........................................62
3.4.4. Gi
...........................................69
K T LU N ........................................................................................................74


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

L IM

U

1. Tính c p thi t c
tài nghiên c u
Hòa cùng v i nh
u phát tri n c a th gi
n hành m c a
n n kinh t , kêu g
c ngoài, t
u ki n cho các lo i hình doanh
nghi p ngo i qu
i, tham gia c nh tranh trên th
ng ngày càng gay g t.
T nh
các doanh nghi
khi tiêu th s n ph m. Không nh ng th các y u t th
ng luôn luôn bi n
ng không ng ng làm cho doanh thu c a doanh nghi p m t
nh.
T
c t i nay hi u qu kinh t là v
t ra hà
i v i t t c các
doanh nghi p, có hi u qu kinh t thì doanh nghi p m i có th
ng v ng trên
th
th
ng, m i doanh nghi p ph i s n xu t kinh doanh
trong trong m t quy lu t c nh tranh kh c nghi
i ph i tìm ra cho mình
m
p.
Sau th i gian
c th c t p t i công ty em th y công tác k toán nói
chung và k toán thanh toán c a công ty nói riêng là b ph n quan tr ng trong
vi c qu n lý ho
ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, cùng v i s
ng d n c
toán thanh toán
tài cho khóa lu n c a mình.
2. M

nh ch
tài
n t ch c k
t i công ty c ph n

uc
tài
Nghiên c u nh ng lý lu n chung v k toán thanh toán v
i bán trong doanh nghi p.
Mô t
c th c tr ng t ch c k toán thanh toán v

i mua,
i

bán t i công ty c ph n
.
xu t m t s gi i pháp giúp công ty hoàn thi n t ch c k toán thanh
toán v
i bán t i công ty c ph n
.
ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u: K toán thanh toán v
công ty c ph n
Ph m vi nghiên c u:
V không gian: Nghiên c u t i công ty c ph n
V s li u nghiên c

- QT1703K

i bán t i


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

u
ng t
kho

ng h

i)
ng kê và so sánh
u tài li u

5. K t c u c a khóa lu n
Khóa lu n bao g m: L i m
N i dung nghiên c u: g

u, n i dung nghiên c u và k t lu n

Nh ng v
lý lu
n v t ch c k toán thanh toán v i
i bán trong doanh nghi p.
Th c tr ng t ch c k toán thanh toán v
i bán
t i công ty c ph n
.
Gi i pháp hoàn thi n t ch c k toán thanh toán v
i mua,
i bán t i công ty c ph n
.
Em xin chân thành c
n Th
y cô
giáo trong khoa Qu n tr
chú phòng k toán c a Công ty c ph n
lu n này.

- QT1703K

i h c Dân L p H i Phòng, các cô


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

NH NG V
LÝ LU N C B N V T CH C K TOÁN
THANH TOÁN V I NG
I MUA, NG
I BÁN TRONG
DOANH NGHI P
1.1.
c thanh toán và hình th c thanh toán
Khái ni m thanh toán: Là s chuy n giao tài s n c a m

i ho c

công ty, t ch
cs d
i s n ph m ho c
d ch v trong m t giao d ch có ràng bu c pháp lý.
c thanh toán: Là cách th c chi tr cho h
cs
th ng nh t c a bên bán và bên mua. i v
ng
c thanh toán là: thanh toán tr c ti p và thanh toán tr ch m.
Thanh toán tr c ti p: Sau khi nh
c hàng mua, doanh nghi p
i thanh toán ngay ti
i bán, có th b ng ti n m t,
b ng ti n cán b t m ng, b ng chuy n kho n, có th thanh toán b ng
h
Thanh toán ch m tr : Doanh nghi
toán ti
i bán. Vi c thanh toán ch m tr có th th c hi n theo
u ki n tín d
thu n.
Hình th c thanh toán: Là t ng th
nh v m t cách th c tr ti n, là s
liên k t các y u t c a quá trình thanh toán. Các hình th c c th : g m hai lo i
là thanh toán b ng ti n m t và thanh toán không b ng ti n m t.
Thanh toán b ng ti n m t: bao g m các lo
toán b ng ti n Vi t Nam, b ng ngo i t các lo i, h i phi u ngân hàng và
các lo i gi y t có giá tr
c thanh toán tr c
ti p gi a hai bên. Khi nh
cv
ch v
xu t ti n m t qu
tr tr c ti
i bán. Hình th c thanh toán
này trên th c t ch phù h p v i các giao d ch nh
n, b i vì các
kho n mua có giá tr l n vi c thanh toán tr nên ph c t p và kém an toàn.
ng hình th
c áp d
thanh toán cho công nhân
viên, v i các nhà cung c p nh , l .
Thanh toán không b ng ti n m t là hình th
c th c hi n
b ng cách chuy n kho n ho c thanh toán bù tr
trung gian
là ngân hàng. Các hình th c bao g m: thanh toán b ng Séc, thanh toán

- QT1703K


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

b ng y nhi m thu, thanh toán b ng y nhi m chi, thanh toán b
d ng L/C.
Thanh toán b ng Séc: Séc là ch ng t thanh toán do ch tài kho n l p trên
m u in s
c bi t c a ngân hàng, yêu c u ngân hàng tính ti n t tài
kho n c a mình tr
phát hành Séc hoàn
toàn ch u trách nhi m v vi c s d ng Séc. Séc ch phát hành khi tài
kho n ngân hàng có s
m có Séc chuy n kho n,
Séc b o chi, Séc ti n m
nh m c.
Thanh toán b ng y nhi m thu: y nhi m thu là hình th c mà ch tài
kho n y nhi m cho ngân hàng thu h m t s ti
khách hàng
ho
ng khác.
Thanh toán b ng y nhi m chi: y nhi m chi là gi y y nhi m c a ch tài
kho n nh ngân hàng ph c v mình chuy n m t s ti n nh
tr
cho nhà cung c p, n
c, và m t s kho n thanh toán
Thanh toán bù tr : Áp d
u ki n hai t ch c có quan h mua
và bán hàng hóa ho c cung ng d ch v l n nhau. Theo hình th c thanh
nh k hai bên ph
i chi u gi a s ti
c thanh toán và
s ti n ph i thanh toán v i nhau do bù tr l n nhau. Các bên tham gia
thanh toán ch c n ph i chi tr s chênh l
. Vi c thanh
toán gi a hai bên ph
th a thu n r i l
làm
theo dõi.
Thanh toán b
ng L/C: Theo hình th c này khi mua hàng,
bên mua ph i l p m t kho n tín d ng t
m b o kh
thanh toán cho bên bán. Khi giao hàng xong, ngân hàng c a bên mua s
ph i chuy n s ti n ph i thanh toán cho ngân hàng c a bên bán. Hình th c
này áp d
m l n nhau.
Trong th c t , hình th
c s d ng trong thanh toán n
a
i phát huy tác d
c s d ng ph bi n trong thanh toán
qu c t , v
ng ti n thanh toán ch y u là ngo i t .
Thanh toán b ng th tín d ng: Hình th
các kho n thanh toán nh .

c s d ng ch y u cho
(Ngu n: Giáo trình k toán tài chính)

- QT1703K


i h c Dân L p H i Phòng

1.2.

N i dung k toán thanh toán v

Khóa lu n t t nghi p

i mua

1.2.1. Nguyên t c k toán thanh toán v
i mua
- Kho n ph i thu c a khách hàng c
c h ch toán chi ti t cho t
i
ng, t ng n i dung ph i thu, theo dõi chi ti t k h n thu h i (trên 12 tháng hay
không quá 12 tháng k t th
m báo cáo) và ghi chép theo t ng l n thanh
ng ph i thu là các khách hàng có quan h kinh t v i doanh nghi p
v mua s n ph m, hàng hóa, nh n cung c p d ch v , k c
ng s n
- Ph i ti n hành phân lo i các kho n n , lo i n có th tr
n,
kho n n
c có kh
nh
s trích l p d phòng ph
c có bi n pháp x
i v i kho n n
ph
c.
- Trong quan h bán s n ph m, hàng hóa, cung c p d ch v theo th a
thu n gi a doanh nghi p v i khách hàng, n u s n ph
ch v
a thu n trong h
ng kinh t
i mua có th yêu c u doanh nghi p gi m giá hàng bán ho c tr l i s
- Doanh nghi p ph i theo dõi chi ti t các kho n n ph i thu c a khách
hàng theo t ng lo i nguyên t .
i v i các kho n ph i thu b ng ngo i t thì th c hi n theo nguyên t c:
- Khi phát sinh các kho n n ph i thu c a khách hàng (bên N TK 131),
k toán ph
ng Vi t Nam theo t giá giao d ch th c t t i th i
m phát sinh (là t giá mua c
nh khách
ng h p nh
cc
u ki n
ghi nh n doanh thu thì bên N TK 131 áp d ng t giá ghi s th c t
i v i s ti
c.
- Khi thu h i n ph i thu c a khách hàng (bên Có TK 131) k toán ph i
ng Vi t Nam theo t giá ghi s th c t
i
ng khách n
ng h p khách n có nhi u giao d ch thì t giá th c t
d
nh là t giá bình quân gia quy
ng các giao d ch c a
khách n
ng h p phát sinh giao d ch nh
c ti n c
i
mua thì bên Có TK 131 áp d ng t giá giao d ch th c t (là t giá ghi vào bên
N tài kho n ti n) t i th i m nh
c.
- Doanh nghi p ph
i các kho n ph i thu c a khách hàng có
g c ngo i t t i t t c các th
ml
nh c a
- QT1703K


i h c Dân L p H i Phòng

pháp lu t. T giá giao dich th c t

Khóa lu n t t nghi p

i các kho n ph i thu c a khách

hàng là t giá mua ngo i t c
p ch
nh khách hàng thanh toán t i th
ml
ng h p doanh nghi p
có nhi u kho n ph i thu và giao d ch t i nhi
c ch
ng l a
ch n t giá mua c a m t trong nh ng
p
ng xuyên có giao d
trong t
c áp d ng chung m t
t giá do công ty m
nh (ph
m b o sát v i t giá giao d ch th c t
i các kho n ph i thu c a khách hàng có g c ngo i t phát sinh t các
giao d ch trong n i b t
1.2.2. Ch ng t , tài kho n và s sách k toán s d ng trong k toán thanh
toán v
i mua
a. Ch ng t , s sách s d ng
-H p
i v i nh ng khách hàng có giao d ch l n/ 1 l n giao
d ch)
n bán hàng (ho
pl p
- Phi u xu t kho
- Ch ng t thu ti n: phi u thu, gi y báo có
- Biên b
i chi u công n
- S cái TK 131
- S nh t ký chung
- S chi ti t TK 131 t ng khách hàng
- B ng t ng h p TK 131
b. Tài kho n s d ng
TK 131: Ph i thu c a khách hàng

- QT1703K


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

K t c u TK 131: ph i thu c a khách hàng
Bên n

Bên có

- S ti n ph i thu c a khách hàng phát
sinh trong k khi bán s n ph m, hàng
hóa, b
ng s
ch
v , các kho
- S ti n th a tr l i cho khách hàng
i các kho n ph i thu b ng
ngo i t
ng h p t giá ngo i t
ng Vi t Nam).

- S ti
n
- S ti
n
c, tr
c
c a khách hàng
- Kho n gi m giá hàng bán cho khách
hàng sau
hàng có khi u n i
- Doanh thu c a s
i mua tr l i (có thu GTGT ho c
không có thu GTGT)
- S ti n chi t kh u thanh toán và chi t
kh
i mua
i các kho n ph i thu b ng
ngo i t
ng h p t giá ngo i t
gi m so v
ng Vi t Nam).

S
-S ti n còn ph i thu c a khách hàng

Chú ý: Khi l p B
ph i thu c a tài kho
v

S
u có)
- S ti n nh
c, ho c s
nhi
ph i thu c a khách hàng
chi ti t theo t
ng c th .

i k toán, ph i l y s
ghi c hai ch

- QT1703K

t theo t

ng
n


i h c Dân L p H i Phòng

1.2.3. K toán các nghi p v thanh toán v

1.1

Khóa lu n t t nghi p

i mua

h ch toán các nghi p v thanh toán v
-BTC

- QT1703K

i mua theo


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

1.3. N i dung k toán thanh toán v

i bán

1.3.1. Nguyên t c k toán thanh toán v
i bán
N ph i tr
i cung c p v
ch v , ho c
i nh n th u xây l p chính, ph c
c h ch toán chi ti t cho t
i
ng ph i tr .Trong chi ti t t
ng ph i tr , tài kho n này ph n ánh c
s ti
i bán hàng hóa, d ch v , kh
ng xây l p hoàn
thành bàn giao.
Không ph n ánh vào tài kho n này các nghi p v mua v
d ch v tr ti n ngay.
Nh ng v
ch v
n, nh
n cu i tháng
v
d ng giá t
ghi s và ph
u ch nh v giá
th c t khi nh
c thông báo chính th c c
i bán.
Khi h ch toán chi ti t các kho n này, k toán ph i h ch toán rõ ràng, rành
m ch các kho n chi t kh u thanh toán, chi t kh
i, gi m giá hàng
bán c
i cung c p n
c ph
hàng.
1.3.2. Ch ng t , tài kho n và s sách s d ng trong k toán thanh toán v i
i bán
a. Ch ng t , s sách s d ng
- Các ch ng t v mua hàng: H
c hóa
i bán l p, biên b n ki m nghi m v
n ph m, hàng
hóa, phi u nh p kho, biên b n giao nh
- Các ch ng t thanh toán ti n hàng: phi u chi, gi y báo n , y nhi
- Biên b
i chi u công n
-S
-S
-S
-B

cái TK 331
nh t ký chung
chi ti t TK 331 t ng khách hàng
ng t ng h p TK 331

b. Tài kho n s d ng
TK 331: Ph i tr

i bán

- QT1703K


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

K t c u TK 331: Ph i tr

i bán

Bên n

Bên có

- S ti

i bán v
i cung c p d ch v ,
i nh n th u xây l p.
- S ti n
c cho
i bán,
i cung c
i nh n th u xây
l
cv
hóa, d ch v , kh
ng s n ph m xây
l p hoàn thành bàn giao.

- S ti n ph i tr

i bán v
i cung c p d ch v và
i nh n th u xây l p.
u ch nh s chênh l ch gi a giá
t m tính nh
ct c as v t
óa, d ch v
n, khi có
c thông báo giá chính th c.
i các kho n ph i tr cho

- S ti
i bán ch p thu n gi m
i bán b ng ngo i t
giá hàng hóa ho c d ch v
giá ngo i t
h
ng.
Nam).
Chi t kh u thanh toán và chi t kh u
i bán ch p thu n
cho doanh nghi p gi m tr vào các
kho n n ph i tr
i bán.

ng h p t
ng Vi t

- Giá tr v
u h t,
kém ph m ch t khi ki m nh n và tr
l
i bán.
-

i các kho n ph i tr cho
i bán b ng ngo i t
ng h p t
giá ngo i t
ng Vi t
Nam).
S

S
-S ti
i bán -S ti n còn ph i tr
i bán,
ho c s ti n
nhi
ph i
i cung c
i nh n th u xây
tr
i bán theo chi ti t c a t ng l p.
ng c th .
Chú ý: Khi l p B
ph n ánh tài kho

(n u có)

i k toán, ph i l y s
ghi hai ch

- QT1703K

tc at

i
nv

ng


i h c Dân L p H i Phòng

1.3.3. K toán các nghi p v thanh toán v

1.2:

Khóa lu n t t nghi p

i bán

h ch toán các nghi p v thanh toán v
-BTC
- QT1703K

i bán theo


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

1.4. N i dung k toán các nghi p v

n ngo i t

1.4.1. T
nh s d ng t giá trong k toán
T giá h
c hi u là giá c a m
ngo i t
n it
a ngo i t trên th
quan h cung c u v ngo i t .

ng
nh d a trên

nh s d ng t giá trong k toán:
Khi doanh nghi p th c hi n giao d ch b ng ngo i t , k toán ph
i
ra m
ti n t th ng nh
mình s d ng (USD). Vi
i
ph
vào t giá c a nghi p v kinh t phát sinh và t giá giao d ch bình
c Vi t Nam công b
ghi s .
Trong k toán s d ng 3 lo i t giá: t giá giao d ch, t giá xu t và t giá
ghi nh n n .
T giá giao d ch hay còn g i là t giá th c t (là t giá do ngân hàng nhà
c Vi t Nam công b t i th
m các nghi p v kinh t phát sinh), t giá
c s d ng khi phát sinh các nghi p v kinh t liên quan t i doanh thu,
chi phí, hàng t
n m t, ti n g i, ho
n
là ngo i t .
T giá xu t là t giá ghi trên s k
c th
m thanh toán, t giá
cs d
iv
ng h p gi m v n b ng ti n là ngo i t
c
Cu
toán ph i ti
ti n t có g c ngo i t theo t giá giao d
Vi t Nam công b t i th

- QT1703K

i các kho n m c
c


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

1.4.2. K toán các nghi p v thanh toán v
n ngo i t
K toán nghi p v thanh toán v
ngo i t th hi
sau:
511,515,711
Doanh
thu và
thu
nh p
khác
theo t
giá
giao
d ch
th c t
t i th i
m
nghi p
v kinh
t phát
sinh

1.3

i bán có liên
n

131
S ti n ph i thu
c
i mua

111,112
T
ghi s
TK 131

T
giá
ghi
s

i mua tr
ti n b ng ngo i t
635
S chênh l ch gi a t giá
ghi s TK 131 l n h
t giá h
i ngày
giao d ch (l t giá)
i mua tr ti n
b ng ngo i t

Ghi
theo t
giá
th c t
t i th i
m
nghi p
v kinh
t phát
sinh

515
S chênh l ch gi a t giá

N

ghi s TK 131 nh
giá
h
i ngày giao d ch (lãi t giá)
i mua tr ti n ngay

k toán thanh toán v
n ho

- QT1703K

ng SXKD (

i mua b ng ngo i t phát sinh


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

111, 112

331
Khi tr ti n
i bán

Ghi
theo
t giá
ghi s
k
toán

152, 153, 156, 211, 241
154, 635, 642,...

T giá ghi
s TK 331

l t giá
h
Khi tr ti n
i bán

Tr giá
v
hàng
hóa,

S ti n
ph i tr
i bán

635

T giá
ghi s

d ch v
mua
vào
(theo t
giá h i
i
ngày
giao
d ch)

515
Lãi t giá h
Lãi t giá h
N u mua tr ti n ngay
635
L t giá h

1.4

k toán thanh toán v

111, 112, 128, 131,

i bán b ng ngo i t phát sinh

413

111, 112, 128,

i các kho n m c ti n t
Có g c ngo i t theo t giá giao d ch

có g c ngo i t theo t giá giao d ch

th c t t i th

th c t t i th

m báo cáo (l t giá)

i các kho n m c ti n t
m báo cáo (lãi t giá)

515

635
K t chuy n lãi t giá

K t chuy n l t giá

1.5: K toán chênh l ch t giá h
kho n m c ti n t có g c ngo i t t i th

- QT1703K

i các
m báo cáo


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

Các doanh nghi p có nghi p v kinh t phát sinh b ng ngo i t ph

c

th c hi n ghi s k toán và l p báo cáo tài chính theo m
ti n t th ng
nh t.
th
m cu
p ph
i các kho n
m c ti n t có g c ngo i t
ti n t khác v
ti n t chính th c
c s d ng trong k toán) theo t giá giao d ch bình quân trên th
ng
ngo i t
c công b t i th
m cu
tài chính, có th phát sinh chênh l ch t giá h
c l ). Doanh nghi p
ph i chi ti t kho n chênh l ch t giá h
m c ti n t có g c ngo i t c a ho
kinh doanh.
i v i doanh nghi
giá
l ch t
is
i t phát sinh trong k
ng) chênh l ch t
ngo i t cu
c ph n ánh vào N ho

i các kho n
n c a ho
ng

c ho t
is
n th
m

d ng s
ck t
chuy n ngay toàn b ho c phân b d n vào Có TK 515 ho c N TK 635 trong
th i gian t
1.5. S c n thi t c a k toán thanh toán v
i bán
V
ng v n ch s h u có h n, doanh nghi p không th nào chi tr t t
c các kho n phát sinh trong ho
ng kinh doanh, d n d n ph i chi m d ng
v n c a t ch c khác làm phát sinh quan h thanh toán. Trong t t c các kho n
ph i thu c a doanh nghi p thì ph i thu khách hàng chi m v trí quan tr ng nh t.
S ti
c t khách hàng là ngu n ti
doanh nghi p có th chi
tr các kho n n và ti p t c ho
ng kinh doanh c a mình. Vi c qu n lý và thu
h i n có hi u qu s nâng cao kh
h toán c a doanh nghi
mb o
cho doanh nghi p có tình hình tài chính
t qua nh ng r i ro trong
quá trình ho
ng kinh doanh c a mình và quy
nh s liên t c c a quá trình
ho
ng kinh doanh
Quan h thanh toán là y u t c a ho
cho công
tác qu n lý tài chính trong m t doanh nghi p.
Thông qua các thông tin v nghi p v thanh toán chi ti t theo t
i
ng, th i gian và tình hình thanh toán s giúp cho các nhà qu n lý n
c
tình hình thanh toán cu doanh nghi p r i t
i
- QT1703K


i h c Dân L p H i Phòng

n ,thanh toán n

Khóa lu n t t nghi p

i tài chính doanh nghi p gi a v n chi m d ng và v n

b chi m d ng sao cho h p lý.
Vì v y, các nghi p v
n vi
c
th hi n qua các ch ng t , s sách nên vi c qu n lý các kho n n và thu h i n
ph
c ti n hành thông qua k toán. Vi c qu
ng xuyên và chi ti t
c ak
c s có nh ng quy
n, có nh ng bi n
pháp k p th i trong vi c thu h i n ph i thu s m nh t có th t phía khách hàng
n ph
m b o duy trì m i quan h t t v
ng th i chi
tr
i bán nh m nâng cao uy tín c a công ty. Tóm l i, quan h
thanh toán v
i bán có nh
ng quan tr
n tình hình tài
chính c a doanh nghi p
1.6. Nhi m v c
ch c k toán thanh toán v
i bán
- T ch c ghi chép nh m theo dõi ch t ch các kho n ph i thu, ph i tr
chi ti t theo t
ng, t ng kho n n , t ng th
c vi c thanh
toán k p th i, tránh chi m d ng v n l n nhau.
i v i nh ng khách n có quan h giao d
ng xuyên
ho c có s
l
nh k ho c cu
k toán c n ti n hành ki m
i chi u t ng kho n n phát sinh, s
còn n . N u c n
có th yêu c u khách hàng xác nh n n b
n.
- Giám sát vi c th c hi n ch
thanh toán công n và tình hình ch p
hành k lu t thanh toán.
- T ng h p, cung c p thông tin k p th i v tình hình công n t ng lo i cho
qu
có bi n pháp x lý.
- T ch c h th ng tài kho n, h th ng s k toán chi ti t, s t ng h
ph n ánh công n ph i thu và ph i tr
ng th
n xây d ng nguyên t c,
quy trình k toán chi ti t, k toán t ng h p thanh toán v
i bán
sao cho khoa h c và h p lý, phù h p v
m c a doanh nghi p mà v n
m b o tuân th

nh và ch

.

m k toán thanh toán theo hình th c k toán Nh t Ký Chung.
1.7.1. Nguyên t c ghi s nh t ký chung:
- T t c các nghi p v kinh t
u ph
c ghi vào s nh t
ký, mà tr ng tâm là s nh t ký chung, theo trình t th i gian phát sinh và theo

- QT1703K


i h c Dân L p H i Phòng

n i dung kinh t
các s nh

Khóa lu n t t nghi p

nh kho n k toán) c a nghi p v

y s li u trên

ghi S cái theo t ng nghi p v phát sinh.

- Hình th c k toán Nh t ký chung g m các lo i s ch y u sau:
+ S nh t ký chung, s nh
c bi t;
+ S cái;
+ Các s , th k toán chi ti t.
-

m
+M us

n, d th c hi n. Thu n ti n cho vi c phân công

ng

k toán
c dùng ph bi n. Thu n ti n cho vi c ng d ng tin h c và s d ng
máy vi tính trong công tác k toán
+ Có th ti n hành ki
i chi u m i th
m trên s Nh t ký
chung. Cung c p thông tin k p th i.
-

m
ng ghi chép nhi u.

1.7.2. Trình t ghi s k toán theo hình th c k toán Nh t ký chung
Ch ng t k toán

S nh t kí

c bi t

S nh t kí chung

S chi ti t 131, 331

S cái TK 131, 331

B

B ng t ng h p
chi ti t

i s phát
sinh
Báo cáo tài chính

1.6:

trình t ghi s nghi p v thanh toán v
bán theo hình th c Nh t ký chung

- QT1703K

i


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x