Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại và Sản Xuất Dự Phúc (Khóa luận tốt nghiệp)

B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P
NGÀNH: K TOÁN - KI M TOÁN

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên
Gi
ng d n: Th.S Nguy n Th Mai Linh

H I PHÒNG - 2017


B


GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
-----------------------------------

HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN DOANH THU,
CHI PHÍ VÀ XÁC NH K T QU KINH DOANH T I
CÔNG TY TNHH TH
NG M I VÀ S N XU T D PHÚC

KHÓA LU N T T NGHI

I H C H CHÍNH QUY

NGÀNH: K TOÁN - KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

: Nguy n Th L Quyên
ng d n: Th.S Nguy n Th Mai Linh

H I PHÒNG - 2017


GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------------

B

NHI M V

TÀI T T NGHI P

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên

Mã SV: 1312401079L p: QT1701K

Ngành: K toán - Ki m toán

tài: Hoàn thi n công tác k toán doanh thu, chi phí và xác
qu kinh doanh t i Công ty TNHH Th
D Phúc

nh k t

ng M i và S n Xu t


NHI M V

TÀI

1. N i dung và các yêu c u c n gi i quy t trong nhi m v

tài t t nghi p

( v lý lu n, th c ti n, các s li u c n tính toán và các b n v ).
- Khái quát hóa

c nh ng v n

toán doanh thu, chi phí và xác

lý lu n c b n v t ch c công tác k
nh k t qu kinh doanh trong doanh

nghi p v a và nh .
- Ph n ánh

c th c tr ng công tác k toán doanh thu, chi phí và xác

k t qu kinh doanh t i Công ty TNHH Th
-

ánh giá

c nh ng

chi phí và xác

u, nh

2. Các s li u c n thi
S d ng s li u

3.

ng M i và S n xu t D Phúc

c i m c a công tác k toán doanh thu,

nh k t qu kinh doanh t i Công ty TNHH Th

S n Xu t D Phúc, trên c s

ó

ng M i và

a ra nh ng bi n pháp hoàn thi n.

thi t k , tính toán.
m 2016

m th c t p t t nghi p.
Công ty TNHH Th

nh

ng M i và S n Xu t D Phúc


NG D

CÁN B

TÀI T T NGHI P

ng d n th nh t:
H và tên: Nguy n Th Mai Linh
H c hàm, h c v : Th
ng
N

i h c Dân l p H i Phòng

ng d n: Hoàn thi n công tác k toán doanh thu, chi phí và xác
nh k t qu kinh doanh t i Công ty TNHH Th

ng M i và S n Xu t D Phúc.

ng d n th hai:
H và tên:.............................................................................................
H c hàm, h c v :...................................................................................

N

ng d n:............................................................................

tài t t nghi
Yêu c u ph

n nhi m v

mv

Sinh viên

ng d n

Nguy n Th L Quyên

ThS. Nguy n Th Mai Linh

H
Hi

ng

Tr n H u Ngh


PH N NH N XÉT C A CÁN B
1. Tinh th
c
h c h i, ch
- Nghiêm túc, có ý th c t
- Luôn th c hi n t t m i yêu c
-

mb

c

2.
trong nhi m v
li
K t c u c a khóa lu

NG D N

tài t t nghi p:
m s li u, tài li u ph c v cho bài vi t.
tài t t nghi p.
ng d n giao.
tài theo th i

nh.

ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c
ra
t lý lu n, th c ti n, tính toán s
c tác gi s p x

i h p lý, khoa h c bao

g
1, tác gi

th

c nh ng v

tác k
nghi p v a và nh .

lý lu

n v công

nh k t qu kinh doanh trong doanh

i thi u khái quát v công ty, tác gi
và phân
tích th c tr ng công tác k
nh k t qu kinh
doanh t i Công ty TNHH Th ng M i và S n Xu t D Phúc, có s li u minh h a
c th
li u minh h a t ch ng t vào các s sách k toán logic
và h p lý.
c nh
m c a công tác k
nh k t qu kinh doanh t i Công ty TNHH
Th ng M i và S n Xu t D Phúc
cm ts
gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán t i Công ty. Các gi i pháp
tính kh
i phù h p v i tình hình th c t t i công ty.
m c a cán b

ng d n (ghi b ng c s và ch ):

B ng s
B ng ch
H
Cán b

ng d n

Ths. Nguy n Th Mai Linh


L IM

M CL C
U ....................................................................................................... 1
NH NG V

LÝ LU

N V CÔNG TÁC K
NH K T QU KINH DOANH

TRONG DOANH NGHI P V A VÀ NH ....................................................... 2
1.1. Nh ng v
chung v công tác k
nh
k t qu kinh doanh trong doanh nghi p v a và nh . ............................................ 2
1.1.1S c n thi t ph i t ch c công tácp k
nh
k t qu kinh doanh trong doanh nghi p v a và nh . ............................................ 2
1.1.2 Các khái ni
nv
nh k t qu kinh doanh
trong doanh nghi p v a và nh . ............................................................................ 2
1.1.2.1 Doanh thu .................................................................................................. 2
1.1.2.2. Chi phí ...................................................................................................... 5
1.1.2.3.Xác nh k t qu kinh doanh..................................................................... 7
1.1.3. Nhi m v c a công tác k
nh k t qu
kinh doanh t i doanh nghi p v a và nh . ............................................................. 7
1.2.
......................................................... 8
1.2.1.
doanh thu ............................................................................................................... 8
1.2.1.1.
.................................................................................. 8
1.2.1.2.
................................................................................. 8
1.2.1.3.
...................................................................... 10
1.2.2.
....................................................................... 11
1.2.2.1.
................................................................................ 11
1.2.2.2.
............................................................................... 11
1.2.2.3.
....................................................................... 13
1.2.3.
................... 15
1.2.3.1.
................................................................................ 15
1.2.3.2.
............................................................................... 15
1.2.3.3.
....................................................................... 16
1.2.4.
........................................................ 18
1.2.4.1.
................................................................................ 18
1.2.4.2.
............................................................................... 18


1.2.4.3.
1.2.5.
1.2.5.1.
1.2.5.2.
1.2.5.3.
1.2.6.
1.2.6.1.
1.2.6.2.

....................................................................... 18
................................................... 20
................................................................................ 20
............................................................................... 20
....................................................................... 20
..................................................... 22
................................................................................ 22
............................................................................... 22

1.2.6.3.
....................................................................... 22
1.3. T ch c v n d ng h th ng s sách vào công tác doanh thu, chi phí và xác
nh k t qu kinh doanh trong doanh nghi p v a và nh . .................................. 24
1.3.1. Hình th c k toán Nh t ký chung ............................................................. 24
1.3.2. Hình th c k toán Nh t ký S cái ........................................................... 25
1.3.3.Hình th c k toán Ch ng t ghi s ............................................................ 26
1.3.4. Hình th c k toán trên Máy vi tính ........................................................... 27
TH C TR NG T CH C CÔNG TÁC K TOÁN
NH
K T QU HO
NG KINH DOANH T I
M I VÀ S N XU T D PHÚC ...................................................................... 28
2.1.Khái quát chung v
i và S n xu t D Phúc....... 28
2.1.2. T ch c b máy qu n lý c
i và S n xu t D
Phúc. .................................................................................................................... 29
2.1.3. T ch c công tác k toán t
i và S n xu t D
Phúc ..................................................................................................................... 31
2.1.3.1 T ch c b máy k toán: ......................................................................... 31
toán áp d ng t i Công ty TNHH
i và S n xu t D Phúc. ..................................................................... 33
2.1.3.3. T ch c h th ng ch ng t và tài kho n k toán ................................... 33
2.1.3.4 .T ch c h th ng s k toán. ................................................................. 33
2.2.Th c tr ng t ch c k toán doanh thu, chi phí t i công ty TNHH
m i và S n xu t D Phúc. ................................................................................... 34
2.2.1. K toán doanh thu bán hàng t i Công ty................................................... 34
m doanh thu bán hàng t i Công ty. ............................................. 34
2.2.1.2. Ch ng t s d ng:.................................................................................. 35
2.2.1.3 Tài kho n s d ng:.................................................................................. 35
2.2.1.4. Quy trình h ch toán:............................................................................... 35


2.2.2. K toán giá v n hàng bán t
i và S n xu t D
Phúc. .................................................................................................................... 43
2.2.2.1.Ch ng t và tài kho n s d ng. .............................................................. 43
2.2.2.2. Quy trình k toán giá v n hàng bán t
i và
S n Xu t D Phúc. .............................................................................................. 44
2.2.3.K toán chi phí qu n lý kinh doanh t i công ty. ........................................ 51
2.2.3.1.
m chi phí qu n lý kinh doanh. ................................................... 51
2.2.3.2. Ch ng t s d ng:.................................................................................. 51
2.2.3.3. Tài kho n s d ng:................................................................................. 51
2.2.3.4. Quy trình h ch toán:............................................................................... 51
2.2.4. K toán doanh thu ho
ng tài chính và chi phí tài chính...................... 57
m doanh thu ho
ng tài chính và chi phí tài chính................ 57
2.2.4.2. Ch ng t s d ng:.................................................................................. 57
2.2.4.3. Tài kho n s d ng:................................................................................. 57
2.2.4.4.Quy trình h ch toán:................................................................................ 57
2.2.5. K toán thu nh p khác và chi phí khác ..................................................... 62
2.2.6. K
nh k t qu kinh doanh........................................................ 62
2.2.6.1. Ch ng t s d ng ................................................................................... 62
2.2.6.2. Tài kho n s d ng .................................................................................. 62
2.2.6.3. Quy trình h ch toán:............................................................................... 62
M T S GI I PHÁP NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC
TOÁN DOANH
NH K T QU KINH DOANH
T I CÔNG TY
I VÀ S N XU T D PHÚC.............. 72
công tác k
nh k t qu
kinh doanh t
i và S n xu t D Phúc. ................... 72
m...................................................................................................... 72
3.1.2 M t s m t còn h n ch trong công tác k toán doanh thu, chi phí và xác
nh k t qu ho
ng kinh doanh t i công ty. .................................................. 73
3.2. M t s
xu t nh m hoàn thi n công tác k toán doanh thu, chi phí và xác
nh k t qu kinh doanh t
i và S n xu t D Phúc 73
3.2.1. T m quan tr ng c a vi c hoàn thi n nh ng h n ch trong công tác k toán
nh k t qu h
ng c a công ty. .......................... 73
3.2.2. M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán doanh thu, chi phí và
nh k t qu ho
ng kinh doanh............................................................... 74
3.2.2.1. Hoàn thi n h th ng s chi ti t t i công ty............................................. 74


3.2.3.2.

ng d ng công ngh thông tin vào công tác k toán:............................ 83

..................................................................... 86
............................................................................ 89
K T LU N ......................................................................................................... 90
TÀI LI U THAM KH O................................................................................... 91


DANH M

.............................................................................................. 10
xuyên ................................................................................................................... 13
....................... 14
................................................................................................... 14
............................................................................................................................. 17
.................................... 19
............................... 21
................................. 23
1.8
trình t ghi s k toán doanh thu nh k t qu
kinh doanh theo hình th c k toán Nh t ký chung ............................................. 24
1.9
trình t ghi s k toán doanh thu nh k t qu
kinh doanh theo hình th c k toán Nh t ký S cái ............................................. 25
1.10
trình t ghi s k toán doanh thu nh k t qu
kinh doanh theo hình th c k toán Ch ng t ghi s ........................................... 26
1.11
trình t ghi s k toán doanh thu nh k t qu
kinh doanh theo hình th c k toán máy .............................................................. 27
2.1 T ch c b máy qu n lý c a Công ty .............................................. 29
u b máy c
i và Xây d ng
D Phúc............................................................................................................... 31
trình t ghi s k
nh k t qu
kinhdoanh theo hình th c nh t ký chung t
i và S n xu t D
Phúc...................................................................................................................... 34
trình t ghi s k
nh k t qu
kinhdoanh theo hình th c nh t ký chung t
i và S n xu t D
Phúc...................................................................................................................... 36
2.5 Quy trình h ch toán giá v n hàng bán t
m i và S n xu t D Phúc .................................................................................... 44
2.6: Quy trình h ch toán chi phí kinh doanh t
m i và S n xu t D Phúc .................................................................................... 52


2.7: Quy trình h ch toán ho
ng tài chính t
m i và S n xu t D Phúc .................................................................................... 57
nh k t qu kinh doanh t
m i và S n xu t D Phúc. ................................................................................... 63
2.9
nh k t qu kinh doanh 2016 c a công ty............................... 64


DANH M C BI U BI U
Bi u s
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

HD0000982...................................................... 38

us
HD0001002...................................................... 39
u s 2.3. Phi u thu s 33/12........................................................................... 40
u s 2.4. Trích s Nh t ký chung................................................................... 41
u s 2.5. Trích s cái tài kho n 511 ............................................................... 42
u s 2.6. Phi u xu t kho s 04/12................................................................... 47
u s 2.7. Phi u xu t kho s 12/12 .................................................................. 48
u s 2.8. Trích s Nh t ký chung................................................................... 49
u s 2.9. Trích s cái tài kho n 632 ............................................................... 50
u s 2.10
HD0000266.................................................... 53
u s 2.11. Phi u chi s 21/12 ......................................................................... 54
u s 2.12. S Nh t ký chung.......................................................................... 55
u s 2.13.S cái TK641 ................................................................................. 56
u 2.14. Gi y báo có c a ngân hàng Vietinbank............................................. 59
u s 2.15. S Nh t ký chung.......................................................................... 60

Bi u s 2.16. S cái TK515 ................................................................................ 61
Bi u s 2.17: Phi u k toán s 29 ....................................................................... 65
Bi u s .2.18: Phi u k toán s 30 ....................................................................... 66
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

us
us
us
us
us
us
us

2.20. Trích s nh t ký chung.................................................................. 68
2.21. S cái TK 911 ............................................................................... 69
2.22. S cái TK 421 ............................................................................... 70
2.23. Bi u báo cáo k t qu ho
ng kinh doanh ................................. 71
3.1: S chi ti t bán hàng......................................................................... 76
3.2: S chi phí s n xu t kinh doanh ....................................................... 77
3.3: Bi u t ng h p k t qu kinh doanh t ng m t hàng.......................... 78

Bi u s 3.4: S chi ti t các tài kho n .................................................................. 79
Bi u s 3.5 S chi ti t bán hàng....................................................................... 81
Bi u s 3.6 S chi phí s n xu t kinh doanh ...................................................... 82
............................................................................. 88
................................... 88


Khoá

L IM

U

u nh n th y r ng n n kinh t Vi
n và
c ti
tb
l
c kinh t ,
các doanh nghi p Vi t Nam ngoài nh
i m i còn ph
i m t v i nh ng
cm
c bi t là s c nh tranh gay g t c a các doanh
nghi
c ngoài.Tình th
i
t t c các doanh nghi p ph i có nh
ng kinh doanh linh ho
t nt i
và phát tri n. Cùng v
ng không ng ng c a b máy k
toán bên trong các doanh nghi p, k toán cung c p các thông tin kinh t , tài chính
h
i t ng trong vi c ra quy
nh kinh t h p lý và hi u qu . Vì
v

i thông tin k toán ph i trung th c, lành m
y nh m
i s d ng thông tin k
c các quy
n
Nh n th
c t m quan tr
a trên
ki n th
c trong th i gian h c t p
ng cùng v i s
c a giáo viên Nguy n
Th Mai Linh và các kinh nghi m h c h
c trong quá trình th c t p t i công
ty TNHH
i và S n xu t D Phúc
cs
t
u ki n c a
phòng k
Hoàn thi n công tác k toán doanh thu,
nh k t qu kinh doanh t i công ty TNHH
i và
S n xu t D Phúc
tài khóa lu n c a mình.
K t c u c a khóa lu n g
Nh ng v
lý lu
n v công tác k toán doanh thu, chi phí
nh k t qu kinh doanh trong doanh nghi p v a và nh .
Th c tr ng t ch c k
nh k t qu
kinh doanh t i Công ty TNHH
i và S n xu t D Phúc.
M t s ki n ngh nh m hoàn thi n t ch c k toán doanh thu, chi
nh k t qu kinh doanh t i Công ty TNHH
i và S n xu t
D Phúc.
Em

Sinh viên

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

1


Khoá

NH NG V
DOAN

LÝ LU

N V CÔNG TÁC K TOÁN
NH K T QU KINH DOANH
TRONG DOANH NGHI P V A VÀ NH

1.1.Nh ng v
chung v công tác k
k t qu kinh doanh trong doanh nghi p v a và nh .
1.1.1S c n thi t ph i t ch c công tácp k

nh
nh

k t qu kinh doanh trong doanh nghi p v a và nh .
M i doanh nghi p là m t m t xích quan tr ng trong n n kinh t qu c
dân.S phát tri n c a doanh nghi p góp ph
m b o cho n n kinh t ph n
ng th i v
th
ng, s c nh tranh gi a các doanh nghi p là
m
ut ty
t n t i và phát tri n doanh nghi p ph i tính toán m t cách
và chính xác toàn b chi phí b ra, doanh thu nh
t
qu kinh doanh. Chính vì v y t ch c k toán doa
nh k t
qu kinh doanh là ph n hành r t quan tr ng c a công tác h ch toán k toán. Nó
góp ph n ph n ánh, cung c p chính xác và k p th i nh ng thông tin cho các lãnh
o c a doanh nghi
nh, chính sách và bi n
pháp phù h
t ch c ho
ng kinh doanh c a doanh nghi
t hi u qu
1.1.2 Các khái ni
n v
nh k t qu kinh
doanh trong doanh nghi p v a và nh .
1.1.2.1 Doanh thu
Theo chu n m c k toán s
nh thu và thu nh
công b theo quy
nh s
BTC ngày 31/12/2001 c a B
ng tài chính, doanh thu là t ng giá tr l i ích kinh t mà doanh nghi p thu
c trong k k toán phát sinh t các ho
ng s n xu t kinh doanh thông
ng c a doanh nghi p, góp ph
n ch s h u.
Các lo i doanh thu
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v :
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là toàn b s ti
c ho c
s
c t các giao d ch và các nghi p v kinh t phát
bán s n ph m, hàng hóa, cung c p d ch v cho khách hàng bao g m các kho n
thu, ph thu bên ngoài giá bán( công v n chuy n, chi phí l
t,...) n u có.
Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

2


Khoá
Theo chu n m c k toán s 14 doanh nghi p ch ghi nh n doanh thu bán
hàng và doanh thu cung c p d ch v
ng th i th
u ki n sau:
+ Doanh nghi
n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i
quy n s h u s n ph m ho
i mua.
+ Doanh nghi p không còn n m gi quy n qu
is
h u hàng hóa ho c quy n s h u hàng hóa.
i ch c ch n.
+ Doanh nghi
cs
c l i ích kinh t t giao d ch bán
hàng.
Th

m ghi nh n doanh thu bán
+ Tiêu th
c ti
i mua, t i qu y ho c t

n giao d ch bán hàng.
c bán hàng.
ng s n xu
c tiêu th

i bán
i mua
i bán

có quy n ghi nh n doanh thu.
+ Tiêu th
c ký g
i lý: Th
m ghi nh n doanh thu
là khi nh
i lý g i.
+ Tiêu th
c chuy n hàng: Th
m ghi nh n doanh thu
n hàng t
mc
c
ti n hàng ho
c bên mua ch p nh n thanh toán.
+ Tiêu th
c tr ch m, tr
c bán hàng
thu ti n nhi u l
c tr ch m ti n hàng và ph i ch u m t ph n lãi
tr ch m theo m t t l lãi su t nh
nh, ph n lãi tr ch
c ghi nh n vào
doanh thu ho
ng tài chính. Theo tiêu th c này, doanh thu bán hàng và cung
c p d ch v là giá tr m t l n ngay t
u không bao g m lãi tr ch m, tr góp.
Doanh thu c a giao d ch cung c p d ch v
c ghi nh n khi k t qu quá
trình mua bán, cung c p d ch v
nh m
y.
ng h p giao d ch v cung câp d ch v
n nhi u k doanh thu
c ghi nh n trong k theo k t qu ph n công vi
hoàn thành vào ngày l p
Bi
i k toán c a k
qu c a giao d ch cung c p d ch v
c xác
nh khi th a mãn c
u ki n sau:
i ch c ch n.
+ Có kh
c l i ích kinh t t giao d ch cung c p d ch v

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

3


Khoá
c ph n công vi

p báo cáo tài

chính.
hoàn thành giao d ch cung
c p d ch v
Khi k t qu c a m t giao d ch v cung c p d ch v không th
c ch c ch n
và có th thu h i.

c ghi nh

nh

ng v

n

Doanh thu thu n: là toàn b s ti n doanh nghi
c và s
c
t các giao d ch và nghi p v
n ph m, hàng hóa,
cung c p d ch v cho kh
các kho n gi m tr (chi t kh
m i, gi m giá hàng bán...) trong k
tính k t qu ho
ng
kinh doanh c a doanh nghi p.
Các kho n gi m tr doanh thu bao g m:
- Chi t kh
i: là s ti
ng do mua hàng
v is
ng l n theo th a thu n.
- Gi m giá hàng bán: là s ti n gi m tr
ng h
- bi t vì lý do hàng kém ph m ch t, sai quy cách ho c l c h u th hi u.

c

- Hàng bán b tr l i: là giá tr c a hàng hóa, s n ph m b khách hàng tr l i
i bán vi ph
u kho n trong h
ng.
- Thu GTGT ph i n
c ti p): thu GTGT là m t
lo i thu gián thu, tính trên ph n giá tr
a hàng hóa, d ch v .
i v i doanh nghi p tính thu GTGT s
nh b ng t l ph n
- Thu tiêu th

c bi t: là lo i thu gián thu, thu

hóa, d ch v thu
ng ch u thu tiêu th
- Thu xu t kh u: là lo i thu
xu t kh u.
Doanh thu ho

m t s s n ph m, hàng
c bi t.
c phép

ng tài chính

-

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

4


Khoá
-

-

-

Thu nh p khác
Thu nh p khác c a doanh nghi p bao g m các kho n thu t các ho
ng xuyên, ngoài các ho
ng t o ra doanh thu g m:
Thu v
Thu t ti n ph t khách hàng do vi ph m h
ng.
Kho n n ph i tr nay m t ch
p.

ng x y

Các kho n thu khác.
1.1.2.2. Chi phí
Chi phí là t ng giá tr các kho n làm gi m l i ích kinh t trong k k toán
i hình th c các kho n chi ra, các kho n kh u tr tài s n c
nh ho c phát
sinh các kho n n d
n làm gi m v n ch s h u, không bao g m kho n
phân ph i do c
c ch s h u.
Các lo i chi phí:

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

5


Khoá
: Là giá tr th c t xu t kho c a s s n ph m hàng hóa(
ho c bao g m chi phí mua hàng phân b
i
v
i v i doanh nghi
i), ho c là giá thành th c t lao v d ch
v
nh là tiêu th và các kho n chi phí liên quan
tr c ti
c tính vào giá v

nh k t qu
kinh doanh trong k .
Chi phí qu n lý kinh doanh: là nh ng chi phí chi ra trong quá trình bán
s n ph m, hàng hóa, cung c p d ch v , g m các chi phí chào hàng, gi i thi u s n
ph m, qu ng cáo s n ph m, hoa h ng bán hàng, chi phí b o hành,... Và các
kho n chi phí ph c v cho qu n lý chung t i doanh nghi p, g m các chi phí v
ph n qu n lý doanh nghi p, g m các kho
chi phí v t li u van phòng, công c
ng, kh u hao tài s n c
nh dùng cho
qu n lý doanh nghi p...
Chi phí ho
ng tài chính: là toàn b chi phí phát sinh trong k liên
n các ho
ng v v n, ho
pv
mang mang tính ch t tài chính trong doanh nghi p, g
vay v n, chi phí góp v n liên doanh, liên k t, chi phí giao d ch bán ch ng
khoán, lô chuy
ng ch ng khoán ng n h n...
Chi phí khác: là các kho n chi phí phát sinh cho các s ki n hay các
nghi p v riêng bi t v i ho
ng c a doanh nghi p. Bao g m:
Chi phí thanh lý

còn l i c
u có)

Ti n ph t do vi ph t h

ng kinh t .

B ph t thu . truy n p thu .
Các kho n chi phí thu .
Chi phí thu
qu ho
ng s n xu
tính thu
thu và thu su t thu
g thu nh p t ho
khác.

thu nh p doanh nghi p: là lo i thu tr c thu, thu trên k t
t kinh doanh cu i cùng c a doanh nghi p.
thu nh p doanh nghi p là thu nh p ch u thu trong k tính
thu nh p doanh nghi p. Thu nh p ch u thu trong k bao
ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa d ch v và thu nh p

Thu TNDN ph i n p = Thu nh p ch u thu x Thu su t thu TNDN

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

6


Khoá
nh k t qu kinh doanh
K t qu kinh doanh là s ti n lãi hay l t các ho
ng c a doanh nghi p
trong m t k nh
t qu cu i cùng c a ho
ng s n xu t kinh
ng và các ho
ng khác c a doanh nghi p.
+ K t qu ho
ng s n xu t kinh doanh: là s chênh l ch gi a doanh thu
thu n và giá tr v n hàng bán, chi phí qu n lý kinh doanh
+ K t qu ho
ng tài chính: là s chênh l ch gi a doanh thu c a ho t
ng tài chính v i chi phí t ho
ng tài chính.
+ K t qu ho
ng khác: là s chênh l ch gi a các kho n thu nh p khác
và các kho n chi phí khác
+ T ng l i nhu n k
c thu : là t ng s l i nhu n thu n t ho t
ng s n xu t kinh doanh, l i nhu n tài chính và l i nhu n khác.
T ng l i

L i nhu n

L i nhu n t
ho
ng tài
chính

=
+
nhu n
t ho
ng
k toán
SXKD
c thu
+Thu thu nh p doanh nghi p ph i n p: là lo i thu tr
c a các doanh nghi p.

+

L i
nhu n
khác
i nhu n

Thu TNDN
=
T ng l i nhu n k
x
Thu su t
ph i n p
c thu
thu TNDN
+ L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p: là t ng s l i nhu n còn l i sau khi
n p thu thu nh p doanh nghi p.
L i nhu n sau th thu
T ng l i nhu n k
Thu TNDN
=
nh p doanh nghi p
c thu
ph i n p
1.1.3. Nhi m v c a công tác k
nh k t qu kinh
doanh t i doanh nghi p v a và nh .
c vai trò c a k toán là công c qu n lý kinh t c a doanh
nghi p v a và nh thì k
nh k t qu kinh doanh
c n th c hi n t t các nhi m v sau:
T ch c ghi chép, theo dõi, ph
, k p th i và giám
sát ch t ch tình hình các kho n doanh thu và chi phí.
Tính toán ph n ánh chính xác, k p th i t ng giá tr thanh toán c a hàng
bán ra bao g m c doanh thu bán hàng, t
tr c
thu c.
Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

7


Khoá
Ghi chép, theo dõi, ph n ánh k p th i t ng kho n chi phí, thu nh p phát
sinh trong k .
L p báo cáo k t qu
, k p th i, cung c p các
thông tin kinh t c n thi t cho các b ph
ng th
nh k ti n
hành phân tích kinh t
i v i bác cáo k t qu kinh doanh, t
o v các gi

i nhu n.

1.2.
1.2.1.
doanh thu
1.2.1.1.
1.2.1.2.

-

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

8


Khoá
- S thu tiêu th
c bi t, ho c thu xu t kh u n p tính trên doanh thu bán
hàng th c t c a s n ph m, hàng hóa, d ch v
c cung c p cho khách hàng
k toán.
- S thu GTGT ph i n p c a doanh nghi p n p thu
tr c ti p.
- Doanh thu bán hàng b tr l i k t chuy n cu i k .
- Các kho n chi t kh
i gi m giá hàng bán k t chuy n cu i k .
- K t chuy n doanh thu thu n vào tài kho n 911 nh k t qu kinh
doanh.
- Doanh thu bán s n ph
v c a doanh nghi p th c hi n trong k k toán.

p d ch

- S chi t kh
-

m giá

p nh n thanh toán cho khách hàng.
p nh

- Doanh thu hàng bán b tr l
l i ti
vào kho n ph i thu khách hàng v s s n ph

i mua ho c tính tr

Bên C
- Cu i k , k toán k t chuy n toàn b s chi t kh
i, gi m giá
hàng bán, hàng bán b tr l i sang tài kho n 511( Doanh thu bán hàng và cung
c p d ch v
nh doanh thu thu n c a k báo cáo.

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

9


Khoá
1.2.1.3.

GTGT

GTGT

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

10


Khoá
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.

-

-

Tr giá v n thành ph m, hàng hóa, d ch v

t bán trong k .

-

-

-

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

11


Khoá

-

-

-

-

Sinh viên: Nguy n Th L Quyên QT1701K

12


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x