Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

B

GIÁO D

O

I H C DÂN L P H I PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Sinh viên
Gi

Hùng
ng d n: ThS. Ph m Th Nga


H I PHÒNG - 2017


B

GIÁO D

O

I H C DÂN L P H I PHÒNG
-----------------------------------

GI I PHÁP NÂNG CAO HI U QU HO
C A NGÂN HÀNG SEABANK

KHÓA LU N T T NGHI

NG TÍN D NG

CHI NHÁNH H I PHÒNG

I H C H CHÍNH QUY

NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Sinh viên
Gi

Hùng
ng d n: ThS. Ph m Th Nga

H I PHÒNG - 2017


--------------------------------------

Mã SV: 1354040170
Ngành: Tài chính Ngân hàng-

2.

tính toán.
-

-


-

....................................................................

Sinh viên

tháng........


1.

2.
trong


HÀNG

................................................................................. 3
.................................................. 3
............................................................................................. 3

............................................................................................................. 3
..... 6
.................................. 8
............................................................................... 9
......................................................................... 9
........................................................................ 11
............................ 13
.................................................................. 16
...................................... 16
......................... 17

.......................................................................................... 24

ÒNG.... 30
-Chi Nhánh
....................................................................................................... 30
................................. 30
-Chi
-2016 ....................................................... 38
2.2.1.

...................................................................... 38
........................................................................ 39
-Chi
.......................................................................................... 44


.......................................................... 44
45
th c tr ng hi u qu ho

ng tín d ng t i ngân hàng

Chi nhánh H i Phòng ............................................ 63
2.4.1. M t s thành t

............................................................ 64

2.4.2 H n ch và nguyên nhân...................................................................... 66
I PHÁP NÂNG CAO HI U QU
D NG T I NGÂN

IC

PH

HO

NG TÍN
-CHI

NHÁNH H I PHÒNG.................................................................................. 70

.................................................... 70

....................................... 71
.................................................... 71

................................................................................ 71
72
3.2.4.

................................................................ 74
.... 76
......................................................... 77
..................................................................................... 77
................................ 77
.................................. 78
..................................................................... 79
.................................................................................................... 81


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

L IM

U

qu

2014-

Chi

n cho

- MSV: 1354040170

Page 1


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

chi

Nam Á

cho
tài c a em g
:

:
Nam Á
:
Chi Nhánh H

- MSV: 1354040170

Page 2


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

1.1
1.1.1.
i ( NHTM ) là m

nh ch tài chính trung gian quan

tr ng vào lo i b c nh t trong n n kinh t th

ng, Nh h th

nh ch tài

chính trung gian này mà các ngu n ti n nhàn r i n m r i rác trong xã h
ng , t p trung l

ng th i s d ng s d ng s v

cho các t ch c kinh t

c

c p tín d ng

phát tri n kinh t xã h i.

Ngân h

i là lo i ngân hàng giao d ch tr c ti p v i các công ty

, xí nghi p , t ch c kinh t và cá nhân , b ng cách nh n ti n g i , ti n ti t ki m
r i s d ng s v

cho vay, chi t kh u , cung c

toán và cung ng d ch v

n thanh

ng nói trên,

u 4 kho n 3 Lu t các t ch c tín d ng s : 47/2010/QH12 qui
i là lo

nh

c th c hi n t t c các ho t

ng ngân hàng và các ho

nh c a Lu t này

nh m m c tiêu l i nhu n

ng ngân hàng là ho

do n ti n t và d ch v

ng v

ng kinh

i m i hình th c , cho

vay ng n h n, trung h n , dài h n, chi t kh u ch ng t có giá , bao thanh toán,
cho thuê tài chính, th u chi.
NHTM là lo i hình ngân hàng có s

ng l n và r t ph bi n trong n n

kinh t . S có m t c a NHTM trong h u h t các ho
h

ng minh r ng :

s phát tri n v i t

ng c a n n kinh t xã

t h th ng NHTM phái tri n thìcao c a n n kinh t - xã h i.

- MSV: 1354040170

Page 3


i h c Dân L p H i Phòng

Hi

Khóa lu n T t nghi p

i có r t nhi u ch

ó ba

ch

các
ch

h

ki

trong

- MSV: 1354040170

Page 4


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

Ngân hàng

-

-

ch

- MSV: 1354040170

Page 5


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

-

-

-

-

: Trong quá trình kinh doanh,

Ngân hà

thông

- MSV: 1354040170

Page 6


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

+

+

+

:
+

+

:
+

- MSV: 1354040170

Page 7


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

+

:
tín d
:

-

-

-

:
quan.
1.2.

- MSV: 1354040170

Page 8


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

1.2.1.

ngân

khác
1.2.2.

nhanh.

-

ng vào

:
-

- MSV: 1354040170

Page 9


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

:
-

:
hàng trong cho vay trung h trong viêc

-

cho vay trung :

g-

: Khi

-

- MSV: 1354040170

Page 10


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

-

trung 1.2.3. Các hì
1.2.3.1
1.
+

+

2.
+

+

3.

4.
- MSV: 1354040170

Page 11


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

5.

Chính

thanh toán
6.

trung

- MSV: 1354040170

Page 12


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

Cho thuê tài chính :

1.2.4.

- MSV: 1354040170

Page 13


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

tín

- MSV: 1354040170

Page 14


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

-

-

- MSV: 1354040170

Page 15


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

-

1.3.

-- MSV: 1354040170

Page 16


i h c Dân L p H i Phòng

Khóa lu n T t nghi p

-

1.

ngân hàng.
=

-

x 100%

2.

- MSV: 1354040170

Page 17


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×