Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Thuốc lá Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P
NGÀNH: K TOÁN - KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

: Ph
ng d n : Th.S Nguy n Th Mai Linh

H I PHÒNG - 2017B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
-----------------------------------

HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN V N B NG TI N
T I CÔNG TY TNHH THU C LÁ H I PHÒNG

KHÓA LU N T T NGHI

I H C H CHÍNH QUY

NGÀNH: K TOÁN - KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

: Ph
ng d n : Th.S Nguy n Th Mai Linh

H I PHÒNG - 2017


B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------------

NHI M V

TÀI T T NGHI P

Sinh viên: Ph
L p: QT1702K
tài:Ngành: K toán - Ki m toán

Hoàn thi n công tác k toán v n b ng ti n t i Công ty

TNHH Thu c lá H i Phòng


NHI M V

TÀI

1. N i dung và các yêu c u c n gi i quy t trong nhi m v

tài t t nghi p

( v lý lu n, th c ti n, các s li u c n tính toán và các b n v ).
- Khái quát hóa

c nh ng v n

lý lu n c b n v t ch c công tác k

toán v n b ng ti n trong doanh nghi p.
- Ph n ánh

c th c tr ng công tác k toán v n b ng ti n t i Công ty

TNHH Thu c lá H i Phòng.
-

ánh giá

c nh ng

u, nh

c i m c a công tác k toán v n b ng ti n

t i Công ty TNHH Thu c lá H i Phòng, trên c s
pháp hoàn thi n.

2. Các s li u c n thi
S d ng s li u

3.

thi t k , tính toán.
m 2016

m th c t p t t nghi p.
Công ty TNHH Thu c lá H i Phòng

ó

a ra nh ng bi n


NG D

CÁN B

TÀI T T NGHI P

ng d n th nh t:
H và tên: Nguy n Th Mai Linh
H c hàm, h c v : Th
ng
N

i h c Dân l p H i Phòng

ng d n: Hoàn thi n công tác k toán v n b ng ti n t i Công ty

TNHH Thu c lá H i Phòng.

i

ng d n th hai:

H và tên:.............................................................................................
H c hàm, h c v :...................................................................................
.................................................................
N

ng d n:............................................................................

tài t t nghi
Yêu c u ph

c ngày

n nhi m v

mv

Sinh viên

ng d n

Ph

ThS. Nguy n Th Mai Linh

H i Phòng, ngày ......
Hi

ng

Tr n H u Ngh


PH N NH N XÉT C A CÁN B
1.
-

NG D N

Tinh th
c
tài t t nghi p:
Ch m ch h c h i, ch u khó s u t m s li u, tài li u ph c v cho bài vi t.
Nghiêm túc, có ý th c t t trong quá trình làm tài t t nghi p.
Luôn th c hi n t t m i yêu c u
c giáo viên h ng d n giao.
m b o úng ti n
c a tài theo th i gian ã quy nh.

2.

ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c
ra
t lý lu n, th c ti n, tính toán s

trong nhi m v
li
K t c u c a khóa lu n
c tác gi s p x p t ng i h p lý, khoa h c
bao g m 3 ch ng:
Ch ng 1, tác gi ã h th ng hóa
c nh ng v n
lý lu n c b n v
công tác k toán v n b ng ti n trong doanh nghi p.
Ch ng 2, sau khi gi i thi u khái quát v công ty, tác gi ã mô t và
phân tích th c tr ng công tác k toán v n b ng ti n t i Công ty TNHH
Thu c lá H i Phòng, có s li u minh h a c th
li u minh
h a t ch ng t vào các s sách k toán logic và h p lý.
Ch ng 3, tác gi ã ánh giá
c nh ng u, nh c i m c a công tác
k toán v n b ng ti n t i Công ty TNHH Thu c lá H i Phòng, trên c s
ó tác gi ã a ra
c m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k
toán t i Công ty. Các gi i pháp a ra có tính kh thi và t ng i phù
h p v i tình hình th c t t i công ty.
m c a cán b

ng d n (ghi b ng c s và ch ):

B ng s
B ng ch
H
Cán b

ng d n

Ths. Nguy n Th Mai Linh


M CL C
M C L C ............................................................................................................ 1
L IM
U ...................................................................................................... 1
NH NG V
LÝ LU
N V T CH C
CÔNG TÁC K TOÁN V N B NG TI N TRONG DOANH NGHI P .... 2
1.1.Nh ng v
chung v v n b ng ti n trong doanh nghi p. .......................... 2
1.1.1. S c n thi t ph i t ch c công tác k toán v n b ng ti n trong doanh nghi p: .. 2
1.1.2. Khái ni
m và phân lo i v n b ng ti n:....................................... 2
1.1.3. Nhi m v và nguyên t c h ch toán v n b ng ti n. ..................................... 3
1.1.3.1. Nhi m v c a k toán v n b ng ti n:....................................................... 3
1.1.3.2. Nguyên t c h ch toán v n b ng ti n: ....................................................... 4
1.2. N i dung t ch c công tác k toán v n b ng ti n trong doanh nghi p: ........ 5
1.2.1. K toán ti n m t t i qu : ............................................................................. 5
nh v k toán ti n m t t i qu : ...................................................... 5
1.2.1.2. Ch ng t s d ng:.................................................................................... 5
1.2.1.3. Tài kho n s d ng:................................................................................... 6
ch toán: ........................................................................... 7
1.2.2. K toán ti n g i ngân hàng. ........................................................................ 9
nh v k toán ti n g i ngân hàng: ................................................. 9
1.2.2.2. Ch ng t s d ng:.................................................................................. 10
1.2.2.3. Tài kho n s d ng:................................................................................. 10
ch toán: ......................................................................... 10
1.2.3. K toán ti
n.......................................................................... 13
1.2.3.1. N i dung k toán ti
n:....................................................... 13
1.2.3.2. Ch ng t s d ng:.................................................................................. 13
1.2.3.3. Tài kho n s d ng:................................................................................. 13
ch toán: ......................................................................... 14
1.3. T ch c v n d ng h th ng s k toán vào công tác k toán v n b ng ti n
trong doanh nghi p.............................................................................................. 16
TH C TR NG CÔNG TÁC K TOÁN V N B NG TI N
T I CÔNG TY TNHHTHU C LÁ H I PHÒNG........................................ 23
2.1. Khái quát chung v công ty.......................................................................... 23
2.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty TNHH Thu c lá H i
Phòng................................................................................................................... 23


.............................................. 24
............................................ 24
2.1.4.T ch c công tác k toán t i Công ty:........................................................ 26
2.1.4.1.T ch c b máy k toán: ......................................................................... 26
toán áp d ng t i Công ty: .............. 27
2.1.4.3. T ch c h th ng ch ng t , tài kho n t i Công ty:................................ 28
2.1.4.4. T ch c h th ng s k toán t i Công ty: .............................................. 28
2.1.4.5. T ch c h th ng báo cáo tài chính t i Công ty: ................................... 29
2.2.Th c tr ng công tác k toán t i Công ty Thu c lá H i Phòng:..................... 30
2.2.1.K toán ti n m t t i qu : ............................................................................ 30
2.2.1.1.Ch ng t và tài kho n s d ng: .............................................................. 30
2.2.1.2.Quy trình h ch toán ti n m t t i qu c a Công ty: ................................. 30
2.2.1.3.M t s ví d minh h a: ........................................................................... 30
2.2.2. K toán ti n g i ngân hàng ....................................................................... 45
2.2.2.1. Ch ng t k toán s d ng: ..................................................................... 45
................................................................................. 45
................................................ 45
2.2.2.4. M t s ví d minh h a: .......................................................................... 46
M T S GI I PHÁP NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC
K TOÁN V N B NG TI N T I CÔNG TY TNHH THU C LÁ H I
PHÒNG .............................................................................................................. 58
công tác k toán v n b ng ti n t i Công ty TNHH Thu c
lá H i Phòng: ....................................................................................................... 58
m v công tác v n b ng ti n t i Công ty:....................................... 58
3.1.2. H n ch trong công tác k toán v n b ng ti n:......................................... 60
3.2. M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán v n b ng ti n t i Công
ty TNHH Thu c lá H i Phòng. ........................................................................... 61
ng phát tri n Công ty trong th i gian t i: .................................. 61
3.2.2. M t s bi n pháp hoàn thi n t ch c k toán V n b ng ti n t i Công ty
TNHH Thu c lá H i Phòng................................................................................. 62
K T LU N ........................................................................................................ 76
DANH M C TÀI LI U THAM KH O......................................................... 77


DANH M
S

S

S

T

- VND ......................................................... 7
................................................................... 8
......................................................... 9
VND) ................................................... 11
K
ngân hàng ............................................... 12
....................................................... 13
.................................................................. 15
S
TNHH
H Phòng ............................................................................................. 29


DANH M C B NG BI U
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

Bi
Bi
Bi
Bi

us
us
us
us
us
us
us
us
us

2.1:
u ra .................................................................... 32
2.2: Phi u thu ......................................................................................... 33
2.3: Gi
ngh t m ng:..................................................................... 34
2.4: Phi u chi:......................................................................................... 35
2.5: Phi u thu ......................................................................................... 36
2.6: Sao kê chi ti t giao d ch .................................................................. 37
2.7: Phi u chi:......................................................................................... 38
2.8: Gi y báo có ..................................................................................... 39
2.9: S qu ti n m t ............................................................................... 40
................................................................... 41
.................................................................................. 42
u s 2.12: S cái............................................................................................. 44
u s 2.14: y nhi m chi.................................................................................. 48
u s 2.15: Gi y báo N .................................................................................. 49
u 2.15: Gi y báo n ........................................................................................ 50
u s 2.17: Phi u báo lãi.................................................................................. 51
u s 2.18: Nh t ký ch ng t s 2 ................................................................... 52
.................................................................................. 52
...................................................................................... 54
u 2.21: S ti n g i ngân hàng ........................................................................ 54
u 2.22: S ti n g i ngân hàng ........................................................................ 55
u 2.23: B ng t ng h p chi ti t tài kho n 112................................................. 56
u s 3.1: B ng ki m kê qu ............................................................................... 74


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

L IM

U

V n b ng ti
, là ti
u tiên cho m t doanh nghi p hình
thành và t n t
u ki
doanh nghi
th c
hi n quá trình s n xu t kinh doanh c
u ki n hi n nay ph m vi
ho
ng c a doanh nghi p không còn b gi i h n
cm
r
ng h p tác v i nhi
c trên th gi
tc u
c a v n b ng ti n r t l n và ph t p, vi c s d ng và qu n lý chúng có nh
ng l
n hi u qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p.
Xu t phát t nh ng v
trên và thông qua th i gian th c t p t i Công
ty TNHH thu c lá H i Phòng, nh s
ng d n s
c a cô giáo Nguy n
Th Mai Linh và các cô chú trong phòng k toán t i Công Ty TNHH thu c lá
H
u ki
c nh ng hi u bi
nghi p
v k toán th c t , c ng c nh ng ki n th
ch
ng, hình
thành k
nghi p.Em xin ch
âu nghiên c u và vi t
khóa lu n Hoàn thi n công tác k toán v n b ng ti n t i Công ty TNHH
Thu c lá H i Phòng
N i dung khóa lu n ngoài l i m
u và k t lu n, g
: Nh ng v
lý lu
n v công tác k toán v n b ng ti n
trong doanh nghi p.
: Th c tr ng công tác k toán v n b ng ti n t i Công Ty TNHH
Thu c lá H i Phòng.
M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán v n b ng ti n t i
Công Ty TNHH thu c lá H i Phòng.
Vì t
còn h n ch và th i gian có h n nên bài vi t c a em s không
tránh kh i nh ng sai sót. Mong th y cô và các b n có nh
bài
khóa lu n c
c hoàn thi

Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

1


Khóa lu n t t nghi p

NH NG V

i h c Dân l p H i Phòng

LÝ LU

NV T

CH C CÔNG

TÁC K TOÁN V N B NG TI N TRONG DOANH NGHI P
1.1.Nh ng v

chung v v n b ng ti n trong doanh nghi p.

1.1.1. S c n thi t ph i t ch c công tác k toán v n b ng ti n trong doanh nghi p:
V n b ng ti n c a doanh nghi p là tài s n t n t i tr c ti
i hình th c
ti n t bao g m ti n m t, ti n g i ngân hàng, ti
n. Trong quá trình
s n xu t kinh doanh v n b ng ti
cs d
ng nhu c u v thanh
toán các kho n n ph i tr , hay mua s m v
, hàng hóa, d ch v , nguyên v t
li
s n xu t kinh doanh. Chính vì v y v n b ng ti n là m t b ph n c a
v

ph n ánh kh
a doanh nghi p.
M t khác, v n b ng ti n là m t lo i v
i doanh nghi p ph i qu n lý
h t s c ch t ch vì trong quá trình luân chuy n v n b ng ti n r t d b l i d ng,
tham ô, m t mát. Do v y vi c s d ng v n b ng ti n ph i tuân th theo các th
t c, các nguyên t c, ch
qu n lý ti n t th ng nh t c
c.
a v n b ng ti n tham gia vào nhi u quá trình trong ho
ng s n
xu t kinh doanh, doanh nghi p nên có bi n pháp qu n lý và s d ng v
i
hi u qu cao nh t.
1.1.2. Khái ni
m và phân lo i v n b ng ti n:
V n b ng ti n là m t b ph n c a tài s
ng trong doanh nghi p t n
t
i hình thái ti n t , có tính thanh kho n cao nh t, bao g m: Ti n m t t i
qu c a Doanh nghi p, ti n g i t i các ngân hàng kho b
c và các
kho n ti
n. V i tính linh ho t cao v n b ng ti n v
c s d ng
ng các nhu c u thanh toán các kho n n c a doanh nghi p ho c mua s m
v t
s n xu t kinh doanh, v a là k t qu c a k toán mua bán, h ch
toán thu h i các kho n n . Chính vì v y quy mô v n b ng ti n ph n ánh kh
thanh toán t c th i c a doanh nghi p và là m t b ph n c a v
ng.
m:
Trong quá trình s n xu t kinh doanh v n b ng ti n v
cs d
ng nhu c u v thanh toán các kho n n c a doanh nghi p ho c mua s m v
hàng hóa s n xu t kinh doanh, v a là k t qu c a vi c mua bán ho c thu h i các
kho n n . Chính vì v y, quy mô v n b ng ti n là lo i v
i doanh nghi p
ph i qu n lý h t s c ch t ch vì v n b ng ti n có tính luân chuy n cao nên nó là
Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

2


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

ng c a s gian l
p. Vì th trong quá trình h ch toán v n b ng
ti n, các th t c nh m b o v v n b ng ti n kh i s
p ho c l m d ng là r t
quan tr
i vi c s d ng v n b ng ti n c n ph i tuân th các nguyên
t c ch
qu n lý ti n t th ng nh t c
c. Ch ng h n ti n m t t i qu
c a doanh nghi
t quá m c t n qu
mà doanh nghi
a thu n theo h
i, khi
thu ti n bán hàng ph i n p ngay cho Ngân hàng.
Phân lo i v n b ng ti n:
Theo hình th c t n t i v n b ng ti n c a doanh nghi
c chia thành:
- Ti n Vi t Nam: là lo i ti n phù hi
i gi y b c do Ngân
c Vi
giao d ch chính th
doanh nghi p.

-

-

i v i toàn b ho

Ngo i t : là lo i ti n phù hi
c Vi
chính th c trên th
ng Vi
B
c (DM),...

cs d
n
ng s n xu t kinh doanh c a
i gi y b c không ph i do
(USD),

Vàng b c, kim khí quý,
n th c ch
ch ph i vì m
N u phân lo i theo tr ng thái t n t i, v n b ng ti n c a doanh nghi p bao g m:
Ti n t i qu : g m gi y b c Vi t Nam, ngo i t , b
quý, ngân phi u hi
c gi t i két c a doanh nghi
nhu c u chi tiêu tr c ti p hàng ngày trong s n xu t kinh doanh.

ph c v

Ti n g i ngân hàng: là ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng, b
quý mà doanh nghi
t i tài kho n c a doanh nghi p t i Ngân hàng.
Ti
n: là ti
ch
n thanh toán ho
tr ng thái này sang tr ng thái khác.

hoàn thành
ng t

1.1.3. Nhi m v và nguyên t c h ch toán v n b ng ti n.
1.1.3.1. Nhi m v c a k toán v n b ng ti n:
Xu t phát t nh
m nêu trên, h ch toán v n b ng ti n ph i th c
hi n các nhi m v sau:

Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

3


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

m, th a, thi u và s hi n có c a t ng
lo i v n b ng ti n.
ng xuyên theo dõi n m b t tình hình th c hi n ch

qu n lý ti n

m t, k lu t thanh toán, k lu t tín d ng.
Ki m tra vi c ghi chép c a th qu
i chi u s li u gi a
th qu v i s li u trong s ghi chi ti t ti n m t.
Tham gia vào công tác ki m kê qu ti n m t, ph n ánh k t qu ki m kê
k p th i.
1.1.3.2. Nguyên t c h ch toán v n b ng ti n:
Nguyên t c ti n t th ng nh t: h ch toán k toán ph i s d ng th ng
nh t m
giá ti
ng Vi
ph n ánh t ng h p các
lo i v n b ng ti n. Nghi p v kinh t phát sinh b ng ti n ngo i t ph i
ng Vi
ghi s k
ng th i ph i theo dõi c
nguyên t c a các lo i ngo i t
Nguyên t c c p nh t: k toán ph i ph n ánh k p th i chính xác s ti n
hi n có và tình hình thu chi toàn b các lo i ti n, m s theo dõi chi ti t
t ng lo i ngo i t theo nguyên t
ng Vi
i, t ng
lo i vàng b
ng, giá tr
tu i, ph m ch t,
c,...
Nguyên t c h ch toán ngo i t :
200/2014/TT BTC,
các doanh nghi p có nghi p v kinh t phát sinh b ng ngo i t ph i th c
hi n ghi s k toán và l p báo cáo tài chính theo m
ti n t th ng
nh
ng Vi t Nam ( VND ), ho
v ti n t chính s d ng trong
k toán. Vi
ng ngo i t ra VND ph
vào: t giá giao
d ch th c t và t giá ghi s k toán. C th
nh t giá giao d ch
th c t c n d a vào các nguyên t
+ T giá giao d ch th c t khi mua bán ngo i t là t giá ký k t trong h p
ng mua, bán ngo i t gi a doanh nghi
i.
+ T ng h p h
nh t giá thanh toán thì doanh nghi p
ghi s k toán theo nguyên t c:
T giá giao d ch th c t khi góp v n ho c nh n v n góp: là t giá mua
ngo i t c
p m tài kho
nh n v n c
i ngày góp v n.

Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

4


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

T giá giao d ch th c t khi ghi nh n n ph i thu: là t giá mua c a ngân
p ch nh khách hàng thanh toán t i
th
m giao d ch phát sinh.
T giá giao d ch th c t khi ghi nh n n ph i tr : là t giá bán c a ngân
p d ki n giao d ch t i th
m giao
d ch phát sinh.
i v i các giao d ch mua s m tài s n, ho c các kho
c
thanh toán ngay b ng ngo i t , t giá giao d ch th c t là t giá mua c a
p th c hi n thanh toán.
1.2. N i dung t ch c công tác k toán v n b ng ti n trong doanh nghi p:
1.2.1. K toán ti n m t t i qu :
1.2.
nh v k toán ti n m t t i qu :
Khi ti n hành nh p xu t qu ti n m t ph i có phi u thu, phi u chi và có
ch ký c
i nh
i cho phép nh p xu t qu theo
nh c a ch
ch ng t k toán. M t s
ng h
c bi t ph i có
l nh nh p xu t qu
K toán qu ti n m t ph i có trách nhi m qu n lý và nh p xu t qu ti n
m t, ghi chép hàng ngày và liên t c theo trình t phát sinh c a các kho n
thu, chi, xu t, nh p qu ti n m t, ngo i t và và tính s t n qu t i m i
th
m.
Th qu ch u m i trách nhi m qu n lý nh p xu t qu ti n m t.
i v i vàng, b
n ánh tài kho n ti n m t ch
áp d ng cho các doanh nghi
, b c, kim
1.2.1.2. Ch ng t s d ng:
Phi u thu, phi u chi
Phi u thu: Phi u thu là ch ng t quan tr ng trong ho
ng c a doanh
nghi p nh
nh kho n ti n và ngo i t
c nh p qu
ghi s cho th qu và k toán.
Phi u thu sau
các n i dung chuy n cho k
ng ki m
tra, ký và chuy
c ký duy t. Chuy n cho th qu làm th t c
nh p qu .
Sau khi nh
s ti n, th qu ghi s ti n th
n b ng ch , ký và
ghi rõ h tên.
Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

5


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

Phi u chi: Phi u chi là ch ng t không th thi u trong các nghi p v có
n ti n m
ng xuyên t
.
Phi
c l p ph
phi u, k
i nh n ti n ghi s ti

c bán s n ph m, phát sinh
ch ký (ký theo t ng liên) c
c và th qu m
c xu t qu .

il p

n b ng ch .

Ngoài ra còn c n các ch ng t g
ngh t m ng, Gi y thanh toán ti n t m
thu ti n.
1.2.1.3. Tài kho n s d ng:
Tài kho
s d
h ch toán ti n m t t i qu
K t c u và n i dung ph n ánh c a tài kho n này bao g m:

y

Ti n m t

Bên n :
+ Các kho n ti n m t, ngo i t , vàng, b c, ti n t nh p qu ;
+ S ti n m t, ngo i t , vàng ti n t th a qu phát hi n khi ki m kê;
+ Chênh l ch t giá h
is
i t t i th
m báo
ng h p t giá ngo i t
ng Vi t Nam);
+ Chênh l
giá l i vàng ti n t ng t i th
m báo cáo.
Bên có:
+ Các kho n ti n m t, ngo i t , vàng ti n t xu t qu ;
+ S ti n m t, ngo i t , vàng ti n t thi u h t qu phát hi n khi ki m kê;
+ Chênh l ch t giá h
is
it
ng
h p t giá ngo i t gi m so v
ng Vi t Nam);
+ Chênh l
i vàng ti n t gi m t i th
m báo cáo.
S
:Các kho n ti n m t, ngo i t , vàng ti n t còn t n qu ti n m t
t i th
m báo cáo.
Tài kho n 111 Ti n m t, có 3 tài kho n c p 2:
Tài kho n 111.1 Ti n Vi t Nam: Ph n ánh tình hình thu, chi, t n qu
ti n Vi t Nam t i qu ti n m t.
Tài kho n 111.2 Ngo i t : Ph n ánh tình hình thu, chi, chênh l ch t giá
và s
i t t i qu ti n m t theo giá tr
ng Vi t Nam.
Tài kho n 111.3 Vàng ti n t : Ph n ánh tình hình bi
ng và giá tr
vàng ti n t t i qu c a doanh nghi p.

Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

6


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

ch toán:
ch toán ti n m t t i qu

c th hi

1.1:

1.1, 1.2

-

TK 511

TK 112

TK 111 (1111)
Doanh thu bán hàng và cung

G i ti n m t vào ngân hàng

c p d ch v
TK 121, 128,
221,222,228

TK 515, 711

Thu nh p ho
ho

ng tài chính,

Góp v n
b ng ti n m t

ng khác

TK 3331
TK 152, 153, 156,

VAT n u có
TK 112

Mua v t t
Rút TGNH v qu ti n m t

hóa, CCDC,
ng ti n m t

TK 133
Bán, thu h i các kho

Thu GTGT

TK 141,627,
641, 642,...

Chi t m ng và các kho n chi
phí b ng ti n m t

Thu h i các kho n n ph i thu

TK 141, 224
Tr các kho n n ph i
Thu h i ti n t m ng th a các

tr b ng ti n m t

kho n ký qu

c ti n m t

Nh n ti

khác ký

c, ký qu

c, ký qu , nh n v n góp

b ng ti n m t

b ng ti n m t

Ti n m t th a qu khi ki m

Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

Ti n m t thi u qu khi ki m

7


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

1.2: K toán ti n m t - ngo i t

TK 111 (1112)

TK 131, 136, 138

Thu n ph i thu b ng ngo i t
T giá ghi s

T giá th c t

TK 515

Lãi

Thanh toán n ph i tr , n vay b ng ngo i t
T giá ghi s

TK 635

T giá ghi s

TK 515

TK 635

Lãi

L

L

TK 152, 153, 156, 211,
213, 217, 241, 627, 642,..

TK 511, 515, 711
Doanh thu, thu nh p b ng ngo i t
Mua ngoài v
d chv

(t giá th c t )

TK 3331

n,
ng ngo i t

T giá ghi s

T giá th c t
TK 635

TK 515
Lãi

ng th i ghi N 007 )

L

ng th i ghi Có 007)
TK 413

TK 413
is

i t t i th i

m l p báo cáo Tài chính
(chênh l ch t giá t ng)

Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

giá l i s

i t t i th i

m l p báo cáo Tài chính
(chênh l ch t giá gi m)

8


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

1.3: K

i vàng ti n t
TK 111 ( 1113 )

TK 515

TK 635
i vàng ti n t
ng h p phát sinh lãi)

i vàng ti n t
ng h p phát sinh l

1.2.2. K toán ti n g i ngân hàng.
nh v k toán ti n g i ngân hàng:
Khi phát hành các ch ng t tài kho n TGNH, các doanh nghi p ch
c
phép phát hành trong ph m vi s
n g i c a mình. N u phát hành quá
s
p vi ph m k lu t thanh toán và ph i ch u ph t theo
ch
nh. Chính vì v y, k toán ph
ng xuyên ph
c
s
n phát hành các ch ng t thanh toán.
Khi nh
c các ch ng t do Ngân hàng g
n k toán ph i ki m tra
i chi u v i các ch ng t g c kèm theo. Tr ng h p có s chênh l ch
gi a các s li u trên s k toán c a doanh nghi p, s li u ch ng t g c
v i s li u trên ch ng t c a Ngân hàng thì doanh nghi p ph i thông báo
i chi u xác minh và x lý k p th i. N
n
cu i k v
xác minh rõ nguyên nhân chênh l ch thì k toán ghi s
ph
i chi u gi a ch ng t theo gi y báo có, báo n hay b n sao kê c a
Ngân hàng v i s
chi ti t. S chênh l
c ghi vào các tài kho n
ch x lý. Sang k sau ph i ti p t c ki
i chi u tìm nguyên nhân
chênh l
u ch nh l i s li
.
ng h p doanh nghi p m tài kho n TGNH nhi u Ngân hàng thì k
toán ph i t ch c h ch toán chi ti t theo t
ti n cho vi c
ki
i chi u.
T i nh
có b ph n ph thu c c n m tài kho n chuyên thu,
chuyên chi phù h
thu n ti n cho công tác giao d ch thanh toán. K
toán ph i m s chi ti
giám sát ch t ch tình hình s d ng t ng lo i
ti n g i nói trên.

Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

9


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

1.2.2.2. Ch ng t s d ng:
Các gi y báo Có, báo N , b n sao kê c a Ngân hàng.
Các ch ng t khác: Séc chuy n kho
nh m c, Séc b o chi,

y

nhi m chi, y nhi m thu.
1.2.2.3. Tài kho n s d ng:
H ch toán ti n g
TGNH. K t c u và n i dung c a tài kho

c th c hi n trên tài kho n 112

Bên N :
Các tài kho n ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng ti n t g i vào Ngân hàng;
Chênh l ch t giá h
is
i t t i th
m báo
ng h p t giá ngo i t
Chênh l
l i vàng ti n t

ng Vi t Nam);
i th
m báo cáo.

Bên Có:
Các kho n ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng ti n t rút ra t Ngân hàng;
Chênh l ch t giá h
is
i t cu i k
h p t giá ngo i t gi m so v
ng Vi t Nam);
Chênh l ch
i vàng ti n t gi m t i th
m báo cáo.
S

ng

:
S ti n Vi t Nam, ngo i t , vàng ti n t hi n còn g i t i Ngân hàng t i th i
m báo cáo.

Tài kho n 112 - Ti n g i Ngân hàng, có 3 tài kho n c p 2:
Tài kho n 112.1 - Ti n Vi t Nam: Ph n ánh s ti n g i vào, rút ra và hi n
i t i Ngân hàng b
ng Vi t Nam.
Tài kho n 112.2 - Ngo i t : Ph n ánh s ti n g i vào, rút ra và hi
g i t i Ngân hàng b ng ngo i t các lo
ng Vi t Nam.
Tài kho n 112.3 - Vàng ti n t : Ph n ánh tình hình bi
ng và giá tr vàng
ti n t c a doanh nghi
i t i Ngân hàng t i th
m báo cáo.
ch toán:
ch toán ti n g i Ngân hàng

Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

c th hi

1.4, 1.5

10


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

1.4: K toán ti n g
TK 112(1121)

TK 111
G i ti n vào ngân hàng

TK 111

Rút ti n g i ngân hàng v qu ti n m t

TK 511,515,711

TK 152,153,156,611

TK 3331
VAT
Mua v

d ng c

Doanh thu, thu nh p b ng
ti n g i Ngân hàng

TK 133

TK 131,136,141

Thu GTGT

Thu h i các kho n n ph i thu,
thu h i t m ng th a

TK 211,213,
217,241

TK 121,128,
221,222,228
Bán, thu h i các kho
b ng chuy n kho n
TK 515

B, SCL

TK 635
Lãi

TK331,333,
336,338,341

L

TK 334
Nh

Thanh toán các kho n n
ph i tr , n vay

c, ký qu c a
khác

TK121,128,
221,222,228

TK 244

Thu h i ti

Các kho
ng ti n
g i ngân hàng

c, ký qu

TK 244
TK 411
c, ký qu b ng ti n g i ngân hàng

Nh n v n góp liên doanh, liên k t

TK627,641,

Chi phí ph c v s n xu t kinh doanh,
chi phí khác

Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

11


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

1.5: K

ngân hàng -

TK 112 (1122)

TK 131, 136, 138

Thu n ph i thu b ng ngo i t
T giá ghi s

T giá th c t

TK 515

Thanh toán n ph i tr , vayb ng ngo i t
T giá ghi s

TK 635

Lãi

T giá ghi s

TK 515

TK 635

Lãi

L

L

TK 152, 153, 156, 211,
213, 217, 241, 627, 642,..

TK 511, 515, 711
Doanh thu, thu nh p b ng ngo i t
(t giá th c t )

Muav

n, d chv
b ng ngo i t

T giá ghi s

T giá th c t

TK 3331

TK 635

TK 515
VAT
(n u có)

(

Lãi

ng th i ghi N 007 )

L

ng th i ghi Có 007)
TK 413

TK 413
is

i t t i th i

m l p Báo cáo tài chính
(chênh l ch t giá t ng)

Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

is

i t t i th i

m l p Báo cáo tài chính
(chênh l ch t giá gi m)

12


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

1.6:
TK 112 ( 1123 )
TK 515

TK 635

i vàng ti n t
ng h p phát sinh lãi)

i vàng ti n t
(t

ng h p phát sinh l )

1.2.3. K toán ti
n.
1.2.3.1. N i dung k toán ti
n:
Ti
n là các kho n ti n c a doanh nghi
p vào Ngân hàng
kho b
c ho c g
chuy
th t c chuy n ti n t tài kho n c a Ngân
tr
c gi y báo có c a Ngân hàng.
Ti
n bao g m ti n Vi t Nam và ngo i t
ng
h p sau:
Thu ti n m t ho c séc n p th ng cho Ngân hàng.
Chuy n ti
n tr
khác.
Thu ti n bán hàng n p thu ngay cho kho b c (giao ti n tay ba gi a doanh
nghi p v
i mua hàng và kho b
c)
Ti n doanh nghi
c thanh toán séc b o chi, séc
nh m c, séc chuy n ti
1.2.3.2. Ch ng t s d ng:
Gi y báo n p ti n, b ng kê n p séc.
Các ch ng t g
nhi m thu.

i, y nhi m chi, y

1.2.3.3. Tài kho n s d ng:
Vi c h ch toán ti
c th c hi n trên tài kho n 113
n. N i dung và k t c u c a tài kho n này:

Ti n

Bên N :
Các kho n ti n m t ho c séc b ng ti n Vi t Nam, ngo i t
p vào
Ngân hàng ho
chuy
nh
c gi y báo Có;
Chênh l ch t giá h
is
i t là ti
chuy n t i th
m báo cáo.
Sinh viên: Ph

- L p: QT1702K

13


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

Bên Có:
S ti n k t chuy n vào tài kho n 112 - Ti n g i Ngân hàng, ho c tài kho n có
liên quan;
Chênh l ch t giá h
chuy n t i th
m báo cáo.
S

:
Các kho n ti

is

chuy n t i th

i t là ti

m báo cáo.

Tài kho n 113 - Ti
n, có 2 tài kho n c p 2:
Tài kho n 1131 - Ti n Vi t Nam: Ph n ánh s ti n Vi
Tài kho n 1132 - Ngo i t : Ph n ánh s ngo i t

n.
n.

ch toán:
pháp h ch toán ti n

Sinh viên: Ph

n

- L p: QT1702K

c th hi

1.7

14


Khóa lu n t t nghi p

i h c Dân l p H i Phòng

K

S

TK 113

TK 131

Thu ti n n c a khách hàng n p th ng

TK 112

Nh

c

c gi y báo Có c a ngân
hàng v s ti

gi y báo Có

i vào

ngân hàng

TK 3331

TK 331

Thu GTGT (n u có)

Nh

c gi y báo N c a

ngân hàng v s ti

cho

i bán
TK 511, 515, 711
Thu ti n bán hàng ho c các kho n
thu nh p khác n p th ng vào NH
c gi y báo Có

TK 111
Xu t qu ti n m t g i vào

c
gi y báo Có
TK 112
Chuy n ti n g i ngân hàng tr n
c gi y báo N
TK 413

TK 413
is

is

i t t i th i

m báo cáo c a ngo i t

m báo cáo c a ngo i t

chuy n (Chênh l ch t

Sinh viên: Ph

i t t i th i

chuy n (Chênh l ch t giá gi m)

- L p: QT1702K

15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x