Tải bản đầy đủ

BC cs lv sbv Mẫu Báo cáo chỉnh sửa LV Sau Bảo vệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA CHỮA LUẬN VĂN
THEO BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Kính gửi : - Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
- Viện Đào tạo Sau đại học
Học viên: ............................

Mã học viên: .....................

Đề tài: ................................................................................................................
...........................................................................................................................
Chuyên ngành: Quản lý kinh tế

Mã số: 60.34.04.10

Người hướng dẫn: ............................................
Sau khi bảo vệ luận văn thạc sĩ, học viên đã sửa chữa và bổ sung luận văn theo
Biên bản của Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ. Cụ thể đã sửa chữa và bổ sung các nội
dung sau đây:
TT

1
2

Nội dung yêu cầu chỉnh sửa

Nội dung đã chỉnh sửa

Trang số

Học viên bảo lưu các nội dung sau trong luận văn với lý do sau:
1.Về nội dung:……………………….., lý do bảo lưu:……………........
2.Về nội dung:……………………….., lý do bảo lưu:………………….
Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 2017
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

HỌC VIÊN



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×