Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán tại công ty cổ phần HABECO Hải Phòng (Khóa luận tốt nghiệp)

B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P
NGÀNH: K TOÁN - KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

: Nguy n Th Thanh Mai
ng d n
ng Ng c

H I PHÒNG - 2017B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
-----------------------------------

HOÀN THI N T CH C K TOÁN THANH TOÁN
T I CÔNG TY C PH N HABECO H I PHÒNG

KHÓA LU N T T NGHI

I H C H CHÍNH QUY

NGÀNH: K TOÁN - KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

: Nguy n Th Thanh Mai
ng d n
ng Ng c

H I PHÒNG - 2017


B

GIÁO D

O

I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------------

NHI M V

TÀI T T NGHI PSinh viên: Nguy n Th Thanh Mai
Mã SV: 1312401050
L p: QT1701K
Ngành: K toán Ki m toán
tài: Hoàn thi n t ch c k toán thanh toán t i công ty c ph n
HABECO H i Phòng


NHI M V

TÀI

1. N i dung và các yêu c u c n gi i quy t trong nhi m v
tài t t nghi p
( v lý lu n, th c ti n, các s li u c n tính toán và các b n v ).
-

lý lu n v công tác k toán thanh toán trong doanh

nghi p.
- Phân tích th c tr ng t ch c k toán thanh toán t i c ng ty c ph n
HABECO H i Phòng.
i pháp nh m hoàn thi
ch c k toán thanh toán t i
công ty c ph n HABECO H i Phòng.
2. Các s li u c n thi
thi t k , tính toán.
- S li u v th c tr ng k toán thanh toán c a công ty c ph n HABECO
H i Phòng.
3.
m th c t p t t nghi p.
- Công ty c ph n HABECO H i Phòng
a ch : Th tr
An lão H i Phòng


NG D

CÁN B

TÀI T T NGHI P

ng d n th nh t:
H và tên:
ng Ng c
H c hàm, h c v : Th
i H c Dân L p H i Phòng
N
ng d n: Hoàn thi n t ch c thanh toán t i công ty c ph n
HABECO H i Phòng

ng d n th hai:
H và tên:.............................................................................................
H c hàm, h c v :...................................................................................
N

ng d n:............................................................................

tài t t nghi
Yêu c u ph

c giao ng
c

n nhi m v
Sinh viên

mv
ng d n

Nguy n Th Thanh Mai

ng Ng c

H i Phòng,
Hi

ng

Tr n H u Ngh


PH N NH N XÉT C A CÁN B

NG D N

1. Tinh th
c a sinh viên trong quá
tài t t nghi p:
- Có tinh th n ham h c h i, c u ti n, có nhi u c g
t m tài li u ph c v
tài t t nghi p.
ng xuyên liên l
iv
ng d n v các v
tài t t nghi p. Ti p thu nhanh, v n d ng t t lý thuy t vào
th c ti n trong các ví d c
tài.
- mb
c a bài vi
nh c
ng, Khoa
ng d n.
2.
trong nhi m v
- Khóa lu

ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c
ra
t lý lu n, th c ti n, tính toán s li
c c và k t c u rõ ràng, cân

i, h p lý.
- Tác gi
toán v

c lý lu n chung v công tác t ch c k toán thanh
i bán trong các doanh nghi p; th c ti n t i công ty

C ph n HABECO H i Phòng, có s li u minh h a c th .
- Tác gi
xu
c m t vài ý ki n v công tác t ch c k toán thanh
toán v
i bán t i công ty C ph n HABECO H i Phòng.
Các gi i pháp có tính th c ti n và kh thi cao.
m c a cán b
B ng s : 10
B ng ch
m

ng d n (ghi b ng c s và ch ):

H
Cán b

ng d n
ng Ng c


M CL C
L IM

U ...................................................................................................... 1
: LÝ LU N CHUNG V K TOÁN THANH TOÁN V I
I MUA,

I BÁN TRONG DOANH NGHI P ............................ 2
c thanh toán và hình th c thanh toán........................................... 2
1.2. N i dung k toán thanh toán v
i mua.................................................. 4
1.2.1. Nguyên t c k toán thanh toán v
i mua ........................................... 4
1.2.1.1. Ch ng t , tài kho n và s sách k toán s d ng trong k toán thanh toán
v
i mua ....................................................................................................... 5
1.2.1.2. K toán các nghi p v thanh toán v
i mua.................................... 7
1.3.N i dung k toán thanh toán v
i bán.................................................... 8
1.3.1.Nguyên t c k toán thanh toán v
i bán ............................................. 8
1.3.2. Ch ng t , tài kho n và s sách k toán s d ng trong k toán thanh toán
v
i bán......................................................................................................... 9
1.3.3. K toán các nghi p v thanh toán v
i bán...................................... 11
1.4.S c n thi t c a t ch c k toán thanh toán v
i bán........ 12
1.5.Nhi m v c a k toán thanh toán v
i bán....................... 13
m k toán thanh toán theo các hình th c k toán.............................. 13
1.6.1.Hình th c Nh t ký chung ........................................................................... 14
1.6.2. Hình th c Nh t ký S cái ........................................................................ 16
1.6.3. Hình th c Ch ng t ghi s ........................................................................ 17
1.6.4. Hình th c Nh t ký- Ch ng t ................................................................... 17
1.6.5. Hình th c k toán trên máy vi tính............................................................ 19
: TH C TR NG CÔNG TÁC K TOÁN THANH TOÁN V I
I BÁN T I CÔNG TY C PH N HABECO H I
PHÒNG .............................................................................................................. 20
2.1.Khái quát chung vê công ty c ph n HABECO H I PHÒNG .................... 20
2.1.1.Quá trình hình thành và phát tri n ............................................................. 20
2.1.2.T ch c b máy qu n lý ho
ng s n xu t kinh doanh c a công ty ....... 21
c m t ch c b máy k toán và chính sách k toán áp d ng t i công
ty c Ph n HABECO H I PHÒNG.................................................................... 23
2.2. Th c tr ng công tác k toán thanh toán v
i bán t i công ty c
ph n HABECO H i Phòng.................................................................................... 27


2.2.1. Th c tr ng t ch c k toán thanh toán v i
i mua t i công ty c ph n
HABECO H i Phòng ............................................................................................ 27
2.2.2.Th c tr ng t ch c k toán thanh toán v
i bán t i công ty c ph n
HABECO H i Phòng .......................................................................................... 41
: GI I PHÁP HOÀN THI N T CH C K TOÁN THANH
TOÁN T I CÔNG TY C PH N HABECO H I PHÒNG ....................... 56
c tr ng công ty k toán nói chung và k toán thanh toán nói
riêng t i công ty c ph n HABECO H i Phòng.................................................. 56
m..................................................................................................... 56
3.1.2. H n ch ...................................................................................................... 57
3.2.Tính t t y u ph i hoàn thi n t ch c k toán thanh toán .............................. 58
3.3. Yêu c
ng hoàn thi n t ch c k toán thanh toán.............. 58
3.4. Gi i pháp hoàn thi n t ch c k toán thanh toán v
i bán
t i công ty c ph n HABECO H i Phòng........................................................... 59
3.4.1. Trích l p d phòng ph
......................................................... 59
3.4.2. Áp d ng chính sách chi t kh u thanh toán ............................................... 63
3.4.3. s d ng ph n m m k toán và qu n lý khách hàng .................................. 64
K T LU N......................................................................................................... 69
TÀI LI U THAM KH O ................................................................................ 70


DANH M C S
h ch toán nghiêp v thanh toán v
i mua theo
TT200/2014/TT-BTC............................................................................................ 7
k toán chênh l ch t giá h
i mua
theo TT 200/2014/TT-BTC................................................................................... 8
h ch toán các nghi p v thanh toán v
i bán (theo
TT200/2014TT/BTC).......................................................................................... 11
k toán chênh l ch t giá h
i bán
theo TT200/2014/TT-BTC.................................................................................. 12
1.5: Trình t ghi s k toán thanh toán v
i bán theo
hình th c Nh t ký chung ..................................................................................... 15
1.6: trình t ghi s k toán theo hình th c Nh t ký S cái ..................... 16
1.8: trình t ghi s k toán theo hình th c Nh t ký ch ng t ................... 18
1.9: trình t ghi s k toán theo hình k toán trên máy vi tính................ 19
2.1: B máy qu n lý c a công ty c ph n HABECO H I PHÒNG ........ 21
2.2:T ch c b máy k toán c a công ty c ph n HABECO H I PHÒNG.... 23
trình t h ch toán d phòng ph

......................... 61


DANH M C B NG BI U
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

2016 ............................................... 30
............................................... 32
u 2.3: Trích gi
.................................................................... 33
u 2.4: Trích gi y báo có S 20........................................................................... 34
u 2.5: Trích gi
.................................................................... 35
u 2.6: Trích s nh
............................................................ 36

Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

u 2.7: Trích s
............................................................................. 37
u 2.8: Trích s chi ti t thanh toán v
............................... 38
u 2.9: Trích s chi ti t thanh toán v
............................... 39
u 2.10: Trích b ng t ng h p ph i thu c
......................... 40
0000165 ................................................................. 43
0000166 ................................................................. 44
u 2.13: Trích y nhi
................................................................ 46

Bi u 2.14: Trích gi y báo n
Bi u 2.17: Trích s nh
Bi u 2.18: Trích s
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

.................................................................. 47
.......................................................... 50
........................................................................... 52

u 2.19: Trích s chi ti t thanh toán v
............................... 53
u 2.20: Trích s chi ti t thanh toán v
............................... 54
u 2.21: Trích b ng t ng h p thanh toán v
................ 55
u 3.1: Báo cáo tình hình công n ................................................................... 62
u 3.2: B ng trích l p d phòng n ph
..................................... 62


DANH M C CH
STT
1

VI T T T

KÝ HI U
GTGT

Giá tr

2
B

3
4

TK

5

TT-BTC

6

BCTC

ng s n

Tài kho n
tài chính

7
8

BHXH

9

BHYT

10
11

CK

Chuy n kho n

12

TM

Ti n m t

13

GBC

Gi y báo có

14

GBN

Gi y báo n

PT, PC

Phi u thu, phi u chi

15
16


Khoá lu n t t nghi p

p H i Phòng
L IM

U

Tình hình tài chính c a Doanh nghi p ph n ánh tình hình ho
Doanh nghi p có hi u qu hay không. Ph

ng c a
có th

tham gia ký k t các h
kh
m b o an toàn và
hi u qu cho doanh nghi p. Nghi p v thanh toán x y ra c quá trình mua
hàng và tiêu th , vì v y nó liên quan m t thi
n các nghi p v
cùng quan tr ng trong ho
ng c a Doanh nghi p, nó góp ph n duy trì s t n
t i và phát tri n c a doanh nghi p.
Trong tình hình th gi i hi n nay, chính tr b t n, kinh t
leo thang, hàng s n xu t ra tiêu th
i doanh nghi p, v
duy trì
s ho
ng s n xu t kinh doanh là vô cùng c n thi
i v i công ty c ph n
HABECO H i phòng v i ho
ng ch y u là s n xu t bia thì v
v nl i
càng quan tr ng, vì các nghi p v kinh t phát sinh ch y
nn
ph i thu khách hàng và ph i tr
i bán. Gi i quy t t t v
công n là m t
cách tích c
y m nh ho
ng kinh doanh. Vì v y, vi c hoàn thi n công
tác k toán thanh toán là vi c làm th c s c n thi
Sau th i gian tìm hi u th c tr ng ho
ng kinh doanh c a công ty em nh n
th y công tác k toán nói chung và k toán thanh toán nói riêng là b ph n quan
tr ng trong vi c qu n lý ho
ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Vì
v y, em quy
nh l a ch
tài: Hoàn thi n t ch c k toán thanh toán t i
công ty c ph n HABECO H
n t t nghi p.
Ngoài ph n m
u và k t lu
tài g
C
1: Lý lu n v k toán thanh toán v
trong doanh nghi p.
C
2: Th c tr ng t ch c k toán thanh toán v

i bán
i

bán t i công ty c ph n HABECO H i Phòng.
C
3: Gi i pháp hoàn thi n t ch c k toán thanh toán v
i
i bán t i công ty c ph n HABECO H i Phòng.
Em xin chân thành c
ng Ng c, các th y cô giáo
trong khoa Qu n tr
i h c Dân l p H i Phòng, các cô chú
phòng tài chính k toán c a công ty c ph n HABECO H
em hoàn thành bài khóa lu n này.

Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701K

1


Khoá lu n t t nghi p

p H i Phòng
1

LÝ LU N CHUNG V K TOÁN THANH TOÁN V I
I BÁN TRONG DOANH NGHI P

I MUA,

1.1.

c thanh toán và hình th c thanh toán
Khái ni m thanh toán
n là thu t ng ng n g n mô t
viêc chuy
n tài chính t m t bên( các nhân ho c công ty,
t ch c) sang m
cs d
i s n ph m ho c
d ch v trong m t giao d ch có ràng bu c pháp lý.
c thanh toán: Là cách th c th c hi n chi tr cho h
ng mua
c s th ng nh t c
iv
c
c thanh toán: Thanh toán tr c ti p và thanh toán
tr ch m.
- Thanh toán tr c ti p: Saukhi nh
c hàng mua, doanh nghi
thanh toán ngay ti
i bán, có th b ng ti n m t, b ng ti n cán b t m
ng, b ng chuy n kho n, có th thanh toán b
- Thanh toán ch m tr : Doanh nghi
ti
i bán. Vi c thanh toán ch m tr có th th c hi
u ki n tín
d
a thu n.
Hình th c thanh toán: Là t ng th
nh v m t cách th c tr ti n,
là s liên k t các y u t c a quá trình thanh toán. Các hình th c c th : Thanh
toán b ng ti n m t và thanh toán không b ng ti n m t.
Hình th c thanh toán b ng ti n m t: Ti
n th c hi
i
ng th i là vi c k
i. Lúc này ti n th c hi n
ch
n thanh toán.Thanh toán b ng ti n m t là bên mua xu t
ti n m t ra kh i qu tr tr c ti
i bán khi nh
cv
dich v .
c thanh toán tr c ti p gi a hai bên, hình th c này ch
phù h p v i các lo i hình giao d ch v i s
ng nh
n,b i vì các
kho n mua có giá tr l n vi c thanh toán tr lên ph c t p và kém an toàn. Thông
ng hình th
c áp d ng trong thanh toán v i các nhà cung c p nh
l
c thanh toán b ng ti n m t có th chia thành:
Thanh toán b ng Vi

ng

Thanh toán b ng ngo i t
Thanh toán b ng h i phi u ngân hàng

Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701K

2


Khoá lu n t t nghi p
Thanh toán b
n.

p H i Phòng
c gi y t có giá tr

- Hình th c thanh toán không b ng ti n m t: Là các quá trình ti n t th c
hi n ch c
n thanh toán không tr c ti p
b ng ti n m t mà th c hi n b ng cách trích chuy n trên các tài kho n Ngân
hàng, t ch c tín d ng ho c bù tr l n nhau gi a nh
i ph i thanh toán
và nh
i th
ng. Thanh toán không dùng ti n m t ch
c phát tri n
và hoàn thi n trong n n kinh t th
c áp d ng r
v c kinh t
in
i ngo i. S phát tri n r ng kh p cuat
thanh toán không dùng ti n m t hi n nay là do yêu c u phát tri
tb cc a
n n kinh t hàng hóa. Kinh t hàng hóa phát tri n càng caao, kh
ng hàng
c càng l n d n thì c n có nh ng cách th c
tr ti n thu n ti n, an toán và ti t ki m.
Các hình th c c th bao g m: Thanh toán b ng y nhi m chi, thanh toán
b ng y nhi m thu, thanh toán b ng Séc, thanh toán b ng ngân phi u thanh toán,
thanh toán b
ng, thanh toán bù tr .
y nhi m chi: Là m t hình th c thanh toán khá ph bi
ng
kinh t
c khi b
u chuy n sang kinh t th
ng. y nhi m ch là
gi y y nhi m c a ch tài kho n nh ngân hàng ph c v mình chuy n m t s
ti n nh
tr cho nhà cung c p, n
c và m t s thanh
toán khác.
y nhi m thu: y nhi
i th
ng l p g i vào Ngân hàng
ph c v
thu ti
ch v
ng.
Các lo i Séc chuy n kho n, b
nh m c, chuy n ti
i mua
tr ti n hàng hóa,d ch v .
Ngân phi u thanh toán: Th c ch t là m t l nh tr ti
c bi t c a ch s
h
c tr ti n th c hi
ng t thanh toán có tên Ngân
phi u thanh toán.
ng: Khi mua hàng, bên mua ph i l p m t kho n tín d ng t i
d m b o kh
n hàng cho bên bán. Khi giao
hàng xong ngân hàng c a bên mua s ph i chuy n s ti n ph i thanh toán cho
ngân hàng c a bên bán. Hình th
iv
cs
d ng ít, ch y
c s d ng trong vi c th c hi n các nghi p v kinh doanh
xu t nh p kh u hàng hóa, d ch v .

Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701
i Vi

17/05

PH N S N XU

ng

Thanh toán ti n hàng cho công ty c ph n s n xu
i vi

ng

C ng s phát sinh
S
i ghi s
(Ký,ghi rõ h tên)

ik
K
ng
(Ký,ghi rõ h tên)

Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701K


p H i Phòng

M u s S03b-DN
-BTC
Ngày 22/12/2014 c a B tài chính)

I BÁN

TOÁN V
n: 331

U

I VI

TK
i
ng

NG

S phát sinh
N

S


N


840.200.000152

19.200.000

1331

1.920.000

859.400.000
861.320.000
.....

t

1121

21.200.000

1.115.296.143

1.254.460.000

2.264.720.143
1.989.624.000

c
(Ký,ghi rõ h tên)

53


Khoá lu n t t nghi p

Bi u 2.20: Trích s chi ti t thanh toán v
:Công ty c ph n HABECO H I PHÒNG
a ch : Th tr
-An Lão-H i Phòng

S

CHI TI T THANH T
Tài kho

Ngày,th
áng ghi
s

Ch ng t
S hi u

Di n gi i

Ngày
tháng
S

22/03

166

22/03

uk

Mua Malt c

i N

Minh
03/06

GBN095

03/06

Thanh toán ti
Nh t Minh
C ng s phát sinh
S

ik

Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701K


p H i Phòng

M u s S03b-DN
(Ban hành
Ngày 22/12/2014 c a B tài chính)

TOÁN V

-BTC

I BÁN

n: 331
I NH T MINH

S phát sinh

i
ng

N

S


N


623.070.000

Nh t 152
1331

250.000.000

873.070.000

25.000.000

898.070.000
.....

i 1121

275.000.000

1.764.982.157

2.165.243.000

4.395.599.657
3.253.687.500

54


Khoá lu n t t nghi p

Bi u 2.21: Trích b ng t ng h p thanh toán v i
:Công ty c ph n HABECO H i Phòng
a ch :Th tr

án n m

-An Lão-H i Phòng

B NG T NG H P CHI TI T TH
T

STT
1


HÀNG
3311.01

S

TÊN KHÁCH HÀNG
Ph i tr ng n h n cho công ty c
ph n s n xu
t

N

840.200.000

ng
2

3311.02

Ph i tr

ng n h n cho công ty

623.070.000

i Nh t Minh
....
T ng

2.663.127.971

i ghi s
(Ký,ghi rõ h tên)

Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701K

K
(Ký,


p H i Phòng

m 2016

HANH TOÁN V
n ngày 31/12/2016
U KÌ

SI BÁN

PHÁT SINH TRONG K
NS

IK
N

0

0

1.115.296.143

2.264.720.143

1.989.624.000

0

0

1.764.982.157

4.395.599.657

3.253.687.500

41.576.076.424

1.978.483.167

42.260.721.228

1

K
,ghi rõ h tên)0

c
(Ký,ghi rõ h tên)

55


Khoá lu n t t nghi p

p H i Phòng

GI I PHÁP HOÀN THI N T CH C K TOÁN THANH TOÁN T I
CÔNG TY C PH N HABECO H I PHÒNG
3.1.
c tr ng công ty k toán nói chung và k toán thanh toán
nói riêng t i công ty c ph n HABECO H i Phòng
n xu t khác, công ty c ph n HABECO H i Phòng
luôn mong mu
l i
ng t t trong lòng khách
c
ng s n ph
t t thì công vi
c ch m tr và ph i luôn linh ho t,
khéo léo.
3.1.1.
m
V t ch c b máy k toán: B máy k toán t ch c theo mô hình t p
trung,b trí h p lý, ch t ch
n, g n nh
u qu , ho
ng có n
n p v i nh
c, nhi t tình trong công vi
nghi p
v k toán c a cán b k
c nâng cao.
V hình th c s k toán: Công ty áp d ng hình th c s
Hình th c k
n, d áp d ng. Các nghi p v k toán
c ph n ánh rõ ràng trên s Nh t ký chung, các s cái và s chi ti t
theo trình t th i gian. Vi c áp d ng hình th c k toán Nh t ký chung là hoàn
toàn phù h p v
k toán, tình hình trang b
n
k thu t trong công ty. Công tác tính toán, x lý thông tin phù h p v
m
ho
u qu n lý c a công ty.
V h th ng ch ng t và luân chuy n ch ng t
d
các ch ng t b t bu
nh và th c hi
c trong
quy trình luân chuy n ch ng t , t
u ki n cho công tác h ch toán k toán
c chính xác và công tác ki m tr
i chi
c thu n l i.
Vi c t ch c b o qu
ch ng t khoa h
d ki m tra ki m
soát t
u ki n cung c p thông tin k p th i chính xác.
c h th ng k toán và công tác luân
chuy n ch ng t phù h p v i công ty r t hoàn ch nh và ch t ch gi a phòng k
toán và các phòng ban khác.
V h th ng tài kho
d ng h th ng tài kho
th

aB
kho n chi ti t cho tài kho n 131 và tài kho

Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701K

ng
t o
56


Khoá lu n t t nghi p

p H i Phòng

thu n l i cho vi c theo dõi tình hình thanh toán v
i bán. Vi c
này giúp k toán v a có th theo dõi chi ti t t
ng v a có th theo dõi
t ng h p tình hình thanh toán trên toàn công ty.
Công tác k toán thanh toán: Công tác thanh toán n
t
quá h n mà s thu x p thanh toán , chi tr
n, k p th
.
Trong m i quan h thanh toán n ph i tr nhà cung c p, công ty th c hi n
t
mt tt
i v i các nhà cung c p, t
p
t o cho quá trình kinh doanh c
c ti p t c, th c hi n thanh
ih nh
ng kinh t v i khách hàng ngay c th
m ph c h i
sau kh ng ho ng kinh t
a qua.
3.1.2. H n ch
Bên c nh nh
m trong công tác k toán, các nhân viên k toán luôn
n l c h t mình trong công vi c. Tuy nhiên t ch c k toán thanh toán c a công
i nh ng h n ch .
Th nh t:
hàng. D
n vi
s m,
n kh

ng chính sách chi t kh u thanh toán cho khách
n khích các khách hàng c a công ty thanh toán
n c a công ty.

Th hai

i v i các kho n n ngoài vi c c g
thu h i th
x lý các kho n n không có kh
ng
có l i nh t cho công ty, trong khi v i tình hình kinh t
n nay thì n
hoàn toàn có th x y ra và tr thành n không có kh
i.
Th ba:
n pháp sát sao và hi u qu nh
ng
qu n lý công n .
Hi
ph
ng khách hàng. D
n h n ch
trong vi c qu
ngân hàng v
pháp h p l ho

h n trên h

kinh doan
.T

c kinh doanh c a khách hàng có
n
x y ra vi c nh
p

nh.
n pháp th c hi
i chi u công n
nh k gây khó
c qu n lý, ki m soát các kho n n c a khách hàng v i công ty.
n pháp x lý khách hàng ch m thanh toán so v i th i
ng kinh t ,
ng t i vòng quay v
ng c a công ty.

Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701K

57


Khoá lu n t t nghi p

p H i Phòng

3.2.Tính t t y u ph i hoàn thi n t ch c k toán thanh toán
N n kinh t Vi
i nh p và phát tri n
iv im i
doanh nghi
i mà còn là thách th c. Thách th
i
m i doanh nghi p ph i n l c ph
t nt
có th c nh tranh v
i
th trong n n kinh t th
ng hi n nay m i doanh nghi p ph i có chính sách
qu n lý t
qu
p.
Doanh nghi p ph i hoàn thi
i m i không ng ng công tác k toán
phù h p v i yêu
c u qu n lý trong n n kinh t th
ng hi n nay. Nghi p v thanh toán x y ra
c trong quá trình mua hàng và quá trình tiêu th , các nghi p v thanh toán có ý
ng trong ho
ng c a doanh nghi p, nó góp ph n duy
trì s t n t i và phát tri n c a doanh nghi p.
T ch c t t công tác h ch toán các nghi p v thanh toán góp ph n nâng
cao hiêu qu công tác k
nh hóa công tác
tài chinh c a m t doanh nghi
iv
n lý c p trên, vi c hoàn
thi n công tác k toán thanh toán còn t o ra nh ng thông tin, s li u chính xác
ph n ánh trung th c tình hình ho
ng kinh doanh c a doanh nghi p.
3.3. Yêu c
ng hoàn thi n t ch c k toán thanh toán
có th hoàn thi n công tác k toán thanh toán v
i
mua t i công ty c ph n HABECO H
ng và bi n
m b o m t s yêu c u sau:
Hoàn thi n công tác k toán ph
c th c hi n d
tuân th
các chính sách kinh t c
c nói chung và ch
k toán, chu n m c k
toán do B
c qu n lý n n kinh t thông qua các công
c kinh t
có th t n t i và phát tri n thì doanh nghi p ho
ng s n
xu t kinh doanh ph i ch
các quy d nh c a nh
c ban hành.
Doanh nghi p ph i tuân th chính xác ch
k toán thì thông tin k toán m i
th ng nh t, vi c ki m tra, ki m soát c
c m i có th th c hi
c.
Các thông tin k
cl pd
tuân th
nh này s giúp
cho vi c thu th p thông tin k toán có ch
ng và khoa h c, h u ích cho quá
m tra ho
ng tài chính c a công ty.
Hoàn thi n công tác thanh toán v
i bán ph
mb o
vi c cung c p thông tin k toán k p th i ph n ánh các ho
ng tài chính trong
x y ra tình tr ng thông tin b d n , không cung c p k p th i
nhu c u qu n tr trong n i b
ng quan tâm khác.
Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701K

58


Khoá lu n t t nghi p

p H i Phòng

N
c cung c p k p th i có th gây nh h
n vi c x
lý các tình hu ng x u có th x y ra trong doanh nghix
iv
i
ng quan tâm bên ngoài doanh nghi
c cung c p thông tin k p th i có th công ty s m
ng
th
l i
ng không t t cho vi c kinh doanh sau này.
Vi c cung c p thông tin k toán k p th i là r t quan tr
không vì th mà k toán có th
u chính xác. Các thông
y s không th c s có giá tr trong vi c ra quy
nh. Do v y vi c
hoàn thi n công tác k toán không ch m b o tính k p th i mà c tính chính xác
c a thông tin k toán.
Các gi i pháp hoàn thi n công tác k toán mu n th c hi
c thì ph i
m b o tính ti t ki m và hi u qu . B t c m t gi i pháp hoàn thi n công tác k
toán thanh toán v
n nh ng
chi phí b
ng hi u qu
mang l i t vi c áp d ng nó. Ch khi nào hi u qu l

ph

ng án m
c th c hi n.
Vi c hoàn thi n công tác k toán thanh toán v
i bán
m b o tuân th nh ng yêu c u trên thì m
t hi u qu cao, h tr cho

công tác qu n tr doanh nghi p nói chung và qu n lý tài chính nói riêng.
3.4. Gi i pháp hoàn thi n t ch c k toán thanh toán v
bán t i công ty c ph n HABECO H i Phòng
3.4.1. Trích l p d phòng ph
Vi c l p d phòng ph
p h n ch t
t n th t ph i ch u khi có m t khách hàng x y ra s c không th
trích l p d phòng là d
n pháp lu

i

c.

228//2009/TT-BTC, s

i và b
34/2011/TT-BTC ngày
89/2013/TT-BTC ngày 28/06/2013.
N
òi hay g i là n x
nn
i chu n, có th quá h n
và b nghi ng v kh
n l n kh
i v n c a ch n
u này
ng x y ra khi các con n
phá s n ho c t u tán tài s n. N x u
g m các kho n n quá h n tr lãi ho c g
vào
kh
tr n c
h ch toán các kho n vay vào các nhóm thích
h p, g m có:
+ N ph
n thanh toán ghi trên h
vay n ho c các cam k t n khác.
Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701K

ng kinh t , các kh

c

59


Khoá lu n t t nghi p

p H i Phòng

+ N ph i thu
n th i h
ch c kinh t (các công
ty, doanh nghi
p tác xã, t ch c tín d
ng
phá s n ho
t c gi i th
i n m t tích, b tr
các
t truy t , giam gi , xét x
t.
+ Nh ng kho n n quá h n t
không có kh
i.
Doanh nghi p ph i d ki n m c t n th t có th x y ra ho c tu i n quá h n
c a các kho n n và ti n hành l p d phòng cho t ng kho n n ph
kèm theo các ch ng c ch ng minh các kho n n
- i v i n ph i thu quá h n thanh toán, m c trích l p d
+ 30% giá tr
i v i kho n n ph i thu quá h n t
+ 50% giá tr
i v i kho n n ph i thu quá h n t
+ 70% giá tr
i v i kho n n ph i thu quá h n t 2
i3
+ 100% giá tr
i v i kho n n ph i thu quá h n t
lên.
- i v i n ph
nh
ch c kinh t
vào tình tr ng phá s n ho

t c gi i th
t truy t , giam gi , xét x
doanh nghi p d ki n m c t n th t không thu h

i n m t tích, b tr n,
... thì
trích l p d phòng.

- Sau khi l p d phòng cho t ng kho n n ph
p
t ng h p toàn b kho n d phòng các kho n n vào b ng kê chi ti
c h ch toán vào chi phí qu n lý doanh nghi p.
Vi c trích l p d
này s h ch toán theo tài kho
tài kho
ph n ánh tính hình trích l p, s d ng và hoàn nh p kho n d
phòng các kho n d phòng các kho n ph
c có kh
c vào cu
k toán.
Tài kho n s d ng: TK 2293- d phòng ph
K t c u tài kho n: TK 2293- d phòng ph

i.

Bên n :
- Hoàn nh p chênh l ch gi a s d phòng ph i l p k này nh
d
pk
d ng h t.
p giá tr kho
khác khi có quy
nh dùng s d
p s t n th t x
p ph n giá tr
cl pd
phòng c a kho n n không th thu h
c ph i xóa s .

Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701K

60


Khoá lu n t t nghi p
Bên có:
- Trích l p các kho n d phòng t n th t tài s n t i th
chính.
S
: S d phòng t n th t tài s n hi n có cu i k .
3.1
trình t h ch toán d phòng ph

Sinh viên: Nguy n Th Thanh Mai - L p QT1701K

p H i Phòng

m l p Báo cáo tài

61


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x