Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm (Khóa luận tốt nghiệp)

-------------------------------

ISO 9001:2008

NGÀNH:

Sinh viên

:

Thanh

- 2017


-----------------------------------

TNHH V LÂM

NGÀNH:


Thanh

- 2017


--------------------------------------

Thanh
1701K
tài: Hoàn thi n công tác k

Mã SV: 13124010077
Ngành

k t qu kinh doanh t i Công ty TNHH V Lâm.

nh


1.
(V

TNHH V Lâm.

2.

TNHH V Lâm.

3.

Công ty


TNHH V Lâm

...........................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................
..........................................................................................


5

7
y 25 tháng 6

Sinh viên

Thanh

7


1.
-

-

phú.
2.

2016 khá phong phú và logic.


V Lâ

tháng 6

7


L IM

U ...................................................................................................... 1

N CHUNG V CÔNG TÁC K TOÁN DOANH
NH K T QU
KINH DOANH
TRONGDOANH NGHI P V A VÀ NH ..................................................... 3
1.1 NH NG V
CHUNG V CÔNG TÁC K TOÁN DOANH THU,
CHI PHÍ VÀ XÁ
NH K T QU KINH DOANH TRONG DOANH
NGHI P V A VÀ NH ...................................................................................... 3
1.1.1 S c n thi t ph i t ch c công tác k
nh
k t qu kinh doanh trong doanh nghi p v a và nh . ............................................ 3
1.1.2 Nhi m v c a c a công tác k
nh k t qu
kinh doanh trong doanh nghi p v a và nh .......................................................... 4
1.1.3 Các khái ni
nv
nh k t qu kinh doanh
trong doanh nghi p v a và nh ............................................................................. 4
1.1.3.1 Doanh thu .................................................................................................. 4
1.1.3.2 Chi phí ....................................................................................................... 6
nh k t qu kinh doanh..................................................................... 8
1.2 N I DUNG T CH C CÔNG TÁC K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
NH K T QU KINH DOANH TRONG DOANH NGHI P V A
VÀ NH ................................................................................................................ 9
1.2.1 K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , các kho n gi m tr
doanh thu ............................................................................................................... 9
1.2.1.1 Ch ng t s d ng ...................................................................................... 9
1.2.1.2 Tài kho n s d ng ................................................................................... 10
ch toán ........................................................................... 12
1.2.2 K toán giá v n hàng bán........................................................................... 13
1.2.2.1 Ch ng t s d ng .................................................................................... 13
1.2.2.2 Tài kho n s d ng ................................................................................... 13
ch toán ........................................................................... 14
1.2.3 K toán doanh thu ho
ng tài chính và chi phí tài chính....................... 16
1.2.3.1 Ch ng t s d ng .................................................................................... 16
1.2.3.2 Tài kho n s d ng ................................................................................... 16
ch toán ........................................................................... 17


1.2.4 K toán chi phí qu n lý kinh doanh ........................................................... 19
1.2.4.1 Ch ng t s d ng .................................................................................... 19
1.2.4.2
ch toán ........................................................................... 19
1.2.5 K toán thu nh p khác và chi phí khác ...................................................... 21
1.2.5.1 Ch ng t s d ng .................................................................................... 21
1.2.5.2 Tài kho n s d ng ................................................................................... 21
ch toán ........................................................................... 21
1.2.6 K
nh k t qu kinh doanh......................................................... 23
1.2.6.1 Ch ng t s d ng .................................................................................... 23
1.2.6.2 Tài kho n s d ng ................................................................................... 23
ch toán ........................................................................... 23
1.3 T CH C V N D NG H TH NG S SÁCH K TOÁN VÀO CÔNG
TÁC K
NH K T QU KINH DOANH TRONG DOANH
NGHI P V A VÀ NH .................................................................................... 25
1.3.1 Hình th c k toán nh t ký chung ............................................................... 26
1.3.2 Hình th c k toán Nh t ký - S cái ............................................................ 27
1.3.3 Hình th c k toán ch ng t ghi s ............................................................. 29
1.3.4 Hình th c k toán trên máy vi tính............................................................. 31
C TR NG CÔNG TÁC K TOÁN X
NH K T
QU HO
NG KINH DOANH T
..... 34
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG V
........................... 34
2.1.1Quá trình hình thành và phát tri n............................................................... 34
u t ch c b máy c a công ty ........................................................... 36
2.1.3 T ch c công tác k toán t
.............................. 38
2.1.3.1 T ch c b máy k toán t i Công ty ....................................................... 38
toán áp d ng t i công ty ................ 39
2.1.3.3 T ch c h th ng ch ng t và tài kho n k toán .................................... 39
2.1.3.4 T ch c h th ng s k toán ................................................................... 40
2.1.3.5 T ch c h th ng Báo cáo tài chính........................................................ 41
2.2 TH C TR NG CÔNG TÁC K
NH K T QU KINH
DOANH T
....................................................... 41
2.2.1 K toán doanh thu bán hàng t i công ty..................................................... 41
2.2.1.2 Ch ng t s d ng .................................................................................... 41
2.2.1.3 Tài kho n s d ng ................................................................................... 41
2.2.1.4 Quy trình h ch toán................................................................................. 42


2.2.2 K toán giá v n bán hàng........................................................................... 47
2.2.2.1 N i dung giá v n hàng bán ..................................................................... 47
2.2.2.2 Ch ng t s d ng .................................................................................... 47
2.2.2.3 Tài kho n s d ng ................................................................................... 47
2.2.2.4 Quy trình h ch toán................................................................................. 47
2.2.2.5 Ví d minh h a........................................................................................ 48
2.2.3 K toán doanh thu ho
ng tài chính và chi phí tài chính....................... 53
2.2.3.1 N i dung doanh thu ho
ng tài chính và chi phí tài chính ................. 53
2.2.3.2 Ch ng t s d ng .................................................................................... 53
2.2.3.3 Tài kho n s d ng ................................................................................... 53
2.2.3.4 Quy trình h ch toán................................................................................. 54
2.2.3.5 Ví d minh h a........................................................................................ 54
2.2.4 K toán chi phí qu n lý kinh doanh ........................................................... 60
2.2.4.1 N i dung chi phí qu n lý kinh doanh...................................................... 60
2.2.4.2 Ch ng t s d ng .................................................................................... 60
2.2.4.3 Tài kho n s d ng ................................................................................... 60
2.2.4..4 Quy trình h ch toán ................................................................................ 60
2.2.4.5 Ví d minh h a........................................................................................ 61
2.2.5 K toán thu nh p khác và chi phí khác ...................................................... 66
2.2.6 K
2.2.6.1 N
2.2.6.2 Ch ng t s
2.2.6.3 Tài kho n s
2.2.6.4 Quy trình h

nh k t qu kinh doanh......................................................... 66
nh k t qu kinh doanh ................................................... 66
d ng .................................................................................... 66
dung ................................................................................... 66
ch toán................................................................................. 67
TS

KI N NGH NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC
K
NH K T QU HO T
NG KINH DOANH T
........................... 77
CÔNG TÁC K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
NH K T QU HO
NG KINH DOANH T I CÔNG TY
................................................................................................. 77
m..................................................................................................... 77
3.1.2. M t s m t còn h n ch trong công tác k toán doanh thu, chi phí và xác
nh k t qu kinh doanh t i công ty .................................................................... 79


3.2 M T S

XU T NH M HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN
NH K T QU KINH DOANH T I
.............................................................................. 80
3.2.1. T m quan tr ng c a vi c hoàn thi n nh ng h n ch trong công tác k toán
nh k t qu ho
ng kinh doanh t i công ty.......... 80
3.2.3. Nguyên t
u ki n ti n hành hoàn thi n nh ng h n ch trong công
tác k
nh k t qu kinh doanh. ......................... 81
3.2.4. M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán k toán doanh thu, chi
nh k t qu kinh ............................................................................... 81
3.2.4.1 Hoàn thi n h th ng s sách k toán chi ti t nh
nh chính xác k t
qu kinh doanh theo t ng m t hàng t i công ty. ................................................. 81
3.2.4.2Hi
i hóa công tác k toán .................................................................. 89
K T LU N ........................................................................................................ 91
TÀI LI U THAM KH O ................................................................................ 92


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

Ngày nay khi n n kinh t th gi

nv

càng cao thì n n kinh t Vi

ngày

i nh p v i n n kinh t khu v c và

th gi i. M t qu c gia mu n phát tri

ng nào khác là

ph i hòa nh p. K t khi th c hi n chính sách kinh t m , thi t l p quan h
ngo i giao v i nhi

c trên th gi i, các doanh nghi

d ng và m nh m

nr

ng qu c t

nhu c u phát tri n c a doanh nghi p, m t trong nh ng bi
qu

ng
c các nhà

c bi t quan tâm hi n nay là công tác k toán tài chính.
Trong công tác qu n lý kinh t thì công tác k toán là m t công c qu n lý

quan tr ng c a doanh nghi p, v i nh ng thông tin mà k toán cung c p thì các
nhà qu n lý doanh nghi p s hi

tình hình qu n lý c a doanh nghi p

ng th

c tình hình s d ng v n,

ng và các ngu n l
t ki
doanh nghi

u vào c a doanh nghi
c ngu n l c mà v
t bi

t

ngoài ra có th nâng cao kh

s d ng h p
c k t qu kinh doanh c a
i nhu n c a doanh nghi p,

nh tranh c a doanh nghi p, góp ph n kh ng
u c a doanh nghi p trên th

T

ng.

a công tác k toán, qua vi c áp d ng ki n th

h c và th i gian tìm hi u t

h bày bài khóa

lu n c a mình.
Ngoài ph n m

u và k t lu n, khóa lu n c a em g
n chung v công tác k toán doanh thu, chi phí và

nh k t qu kinh doanh trong doanh nghi p v a và nh .
c tr ng công tác k toán doanh thu, chi phí và xác
nh k t qu kinh doanh t

.

t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác k toán
nh k t qu kinh doanh t
Lâm.
-

QT1701K

Page 1


i Phòng
M

Khóa lu n t t nghi p

t c g ng c g ng tìm hi u và nh n

tình c

cs

nhi t

c, các cán b và nhân viên phòng k toán cùng v i s ch

b o c a cô giáo - ThS. Tr n Th Thanh Th

mb

hình th c t công tác k

c ph n nào tình

nh k t qu kinh doanh

t

lý lu n và th i gian ti p c n

th c t còn h n ch nên bài khóa lu n c a em không tranh kh i nh ng thi u sót.
Em r t mong nh
vi t c

cs

n c a các th y cô giáo, các b

bài

c hoàn thi
Em xin chân thành c

-

QT1701K

Page 2


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p
:

LÝ LU N CHUNG V CÔNG TÁC K TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ
NH K T QU KINH DOANH TRONGDOANH NGHI P
V A VÀ NH

TRONG DOANH

1.1.1 S c n thi t ph i t ch c công tác k toán doanh thu, chi phí và xác
nh k t qu kinh doanh trong doanh nghi p v a và nh .
Doanh thu c a doanh nghi
c a doanh nghi

tl

iv i toàn b ho

ng

c h t, doanh thu là ngu n tài chính quan tr

b o trang tr i các kho n chi phí ho

m

m b o cho doanh

nghi p có th tái s n xu

n xu t m r ng, là ngu

doanh nghi p có th th c hi

i v i

doanh, liên k t v i các doanh nghi

c, tham gia liên
c...

ng th i các doanh nghi
n u chi phí không h

các

n vi c qu n lý chi phí, b i vì
i b n ch t c

u gây ra nh ng khó

n lý và có th làm gi m l i nhu n c a doanh nghi p. Vì v y, v
quan tr

t ra cho các nhà qu n lý là ph i ki

nghi p, t

c chi phí c a doanh

nh chi tiêu m t cách h p lý cho hi u qu cao.

D

c và chi phí b ra, doanh nghi p ph n ánh

n k t qu

y doanh nghi p m i bi

s n xu t kinh doanh trong k c a mình và bi
doanh nghi p. M t khác, vi

c tình hình

ng phát tri n c a
ti n hành ho

ng

phân ph i cho t ng b ph n c a doanh nghi p.
K

nh k t qu

hi u qu cu i cùng c a quá trình kinh doanh trong m t th i k nh
doanh nghi

c a doanh nghi p v i

t ch c công tác k

nh c a

c. Chính vì v y,

nh k t qu kinh doanh v i doanh

-

QT1701K

Page 3


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

nghi p là vi c h t s c c n thi
ho

i qu n lý n m b

c tình hình

y m nh vi c kinh doanh có hi u qu c a doanh nghi p.

1.1.2 Nh

ng t t các yêu c u qu n lý v

nh k t

qu kinh doanh k toán c n th c hi n t t các nhi m v sau:
Ph n ánh và

, k p th i, chính xác các kho n doanh thu,

các kho n gi m tr doanh thu và chi phí cho t ng ho
ng th

ng trong doanh nghi p.

c, thu h i các kho n n ph i thu c a khách hàng.

Ph n ánh và tính toán chính xác k t qu ho
th c hi

iv

ng, giám sát tình hình

c và tình hình phân ph i k t qu c a các ho t

ng.
Cung c p các thông tin k toán c n thi t ph c v cho vi c l p báo cáo tài
nh k phân tích ho

ng kinh t

n bán hàng và phân

ph i k t qu kinh doanh.

1.1.3.1 Doanh thu
Khái ni m
Doanh thu là t ng các l i ích kinh t mà doanh nghi
k toán phát sinh t các ho
nghi p góp ph

ng s n xu

c trong k
ng c a doanh

n ch s h u.

Các lo i doanh thu
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là toàn b s ti
s

c ho c

c t các giao d ch và các nghi p v kinh t

bán s n ph m, hàng hóa, cung c p d ch v cho khách hàng bao g m c các
kho n thu, ph thu bên ngoài giá bán (công v n chuy n, chi phí l
Theo chu n m c k toán s
ng th i th

t,...)
c ghi nh n khi

u ki n sau:
-

QT1701K

Page 4


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

Doanh nghi

n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i

quy n s h u s n ph m ho

i mua.

Doanh nghi p không còn n m gi quy n qu

i

s h u hàng hóa ho c quy n ki m soát hàng hóa.
i ch c ch n.
Doanh nghi

c ho c s

c l i ích kinh t t giao d ch

bán hàng.
n giao d ch bán hàng.
-Th

m ghi nh n doanh thu bán hàng theo cá

Tiêu th

c bán hàng

c ti p:

i bán

i mua t i kho, t i qu y, ho c t

ng s n xu t. Khi
c tiêu

th

i bán có quy n ghi nh n doanh thu.
Tiêu th

c chuy n hàng: Th
n hàng t

ti n hàng ho

m ghi nh n doanh thu là

mc

c

c bên mua ch p nh n thanh toán.

Tiêu th

c tr ch m, tr góp:

c này,

doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là giá tr m t l n ngay t

u không

bao g m lãi tr ch m, tr góp.
- Doanh thu cung c p d ch v

c ghi nh n khi k t qu c a quá trình

mua bán, cung c p d ch v
qu

nh m

nh khi th a mãn c

y. k t

u ki n sau:
i ch c ch n.

Có kh

c l i ích kinh t t giao d ch cung c p d ch v
c công vi

p báo cáo tài chính.
hoàn thành giao d ch

cung c p d ch v
Các kho n gi m tr doanh thu
Chi t kh
v is

i: là s ti

ng do mua hàng

ng l n theo th a thu n.
-

QT1701K

Page 5


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

Gi m giá hàng bán: là s ti n gi m tr

ng h

c

bi t vì lý do hàng kém ph m ch t, sai quy cách ho c l c h u th hi u.
Hàng bán b tr l i: là giá tr c a hàng hóa,s n ph m b khách hàng tr l i
i bán vi ph

u kho n trong h

Thu GTGT ph i n p:

ng.
c ti p) thu GTGT là m t

lo i thu gián thu, tính trên ph n GTGT c a hàng hóa, d ch v
nghi p tính thu GTGT s

i v i doanh

nh b ng t l ph n tr m GTGT tính trên

doanh thu.
Thu tiêu th

c bi t: là lo i thu gián thu, thu

hóa, d ch v thu

ng ch u thu tiêu th

m t s s n ph m, hàng

c bi t.

Thu xu t kh u: là lo i thu

c phép

xu t kh u.
Doanh thu ho
Doanh thu ho

ng tài chính
ng tài chính bao g m các kho n doanh thu ti n g i, ti n

b n quy n, c t c, l i nhu

c chia và các doanh thu ho

ng tài chính

khác c a doanh nghi p.
Doanh thu ho

c ghi nh n khi th

ng th i 2

u ki n sau:
Có kh

c l i ích kinh t t giao d
i ch c ch n

Thu nh p khác
Theo chu n m c k toán s 14, thu nh p khác là kho n thu góp ph n làm
n ch s h u t ho

ng ngoài các ho

ng t o ra doanh thu.

1.1.3.2 Chi phí
- Khái ni m
Chi phí là t ng giá tr các kho n làm gi m l i ích kinh t trong k k toán
i hình th c các kho n ti n chi ra, các kho n kh u tr tài s n c
i các kho n n d
kho n phân ph i cho c

nh ho c

n làm gi m v n ch s h u, không bao g m
c ch s h u.

- Các lo i chi phí
-

QT1701K

Page 6


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

Giá v n hàng bán: là giá tr th c t xu t kho c a s n ph m, hàng hóa
(ho c g m c chi phí mua hàng phân b
doanh nghi

iv i

i) ho c giá thành th c t d ch v

c

nh tiêu th và các kho n chi phí liên quan tr c ti
tính vào giá v

c

nh k t qu kinh doanh trong k .
theo chu n m c k toán 02 -

nh giá v n hàng bán.
y n: giá tr c a t ng lo i hàng t
tính theo giá tr trung bình c a t ng lo i hàng t
tr hàng t
th

c

u k và giá

c mua ho c s n xu t trong k . Giá tr trung bình có

c tính theo th i k vào m i khi nh p m t lô hàng v , ph thu c vào tình

hình c a m i doanh nghi p.
c xu
t

c ho c s n xu

kho còn l i cu i k là hàng t

hàng xu
th

c, và hàng t n
m cu i

c tihs theo giá c a hàng

c (LIFO): áp d ng trên gi

c mua sau ho c s n xu t sau th

còn l i cu i k

c xu

nh là hàng

c, và hàng t n kho

c mua ho c s n xu

này thì giá tr hàng xu

c tính theo giá c a lô hàng nh p sau ho c g n

sau cùng, giá tr c a hàng t
ho c g

nh hàng

m cu i k ho c g n cu i k .
p sau xu

t

c xu

c mua ho c s n xu t g n th

k
nh p kho

c (FIFO): áp d ng trên gi

c tính theo giá c a hàng nh p

uk

u k còn t n kho.
c áp d

có ít lo i m t hàng ho c m t hàng

nh và nh n di

i v i doanh nghi p
c.

Chi phí qu n lý kinh doanh: là nh ng chi phí chi ra trong quá trình bán
s n ph m, hàng hóa, cung c p d ch v , g m các chi phí chào hàng, gi i thi u s n
ph m, qu ng cáo s n ph m, hoa hông bán hàng, chi phí b o hành... Và các
kho n chi phí ph c v cho qu n lý chung t i doanh nghi p, g m các chi phí v
ph n qu n lý doanh nghi p, các kho
-

QT1701K

Page 7


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

phí v t li

ng, kh u hao tài s n c

nh dùng cho

qu n lý doanh nghi p...
Chi phí ho
n các ho

ng tài chính: là toàn b chi phí phát sinh trong k liên
ng v v n, ho

u

pv

mang tính ch t tài chính trong doanh nghi p, g

n,

chi phí góp v n liên doanh, liên k t, chi phí giao d ch bán ch ng khoán, l
chuy

ng ch ng khoán ng n h n...
Chi phí khác: là các kho n chi phí phát sinh do các s ki n hay các

nghi p v riêng bi t v i ho

ng c a các doanh nghi p.

Chi phí thu thu nh p doanh nghi p: là lo i thu tr c thu, thu trên k t
qu ho

ng s n xu t kinh doanh cu i cùng c a doanh nghi p. Chi phí thu thu

nh p doanh nghi p bao g m:
Chi phí thu TNDN hi n hành: là s thu TNDN ph i n p tính trên thu
nh p ch u thu

su t thu TNDN hi n hành.

Chi phí thu TNDN hoãn l i: là s thu TNDN s ph i n p trong
vi c ghi nh n thu thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i
ph i tr
l

c hoàn nh p tài s n thu thu nh p doanh nghi p hoãn
c ghi nh n t

c.

K t qu kinh doanh là s ti n lãi hay l t các ho
nghi p trong m t k nh

t qu cu i cùng c a ho

ng và các ho
K t qu ho

ng c a doanh
ng s n xu t

ng khác c a doanh nghi p.

ng kinh doanh c a doanh ngi p bao g m:

- K t qu ho

ng s n xu t kinh doanh: là s chênh l ch gi a doanh thu

thu n và tr giá v n hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí qu n lý doanh nghi p.
L i nhu n
g p v bán

Doanh thu
=

Các kho n

bán hàng và

hàng và cung

cung c p d ch

c p d ch v

v

-

-

QT1701K

gi m tr

Giá v n
-

hàng bán

doanh thu

Page 8


i Phòng
- K t qu ho

Khóa lu n t t nghi p

ng tài chính: là s chênh l ch gi a thu nh p c a ho t

ng tài chính v i chi phí t ho
L i nhu n

=

tài chính

ng tài chính.

Doanh thu ho

- K t qu ho

ng tài chính

-

Chi phí tài
chính

ng khác: là s chênh l ch gi a các kho n thu nh p khác

và các kho n chi phí khác.
L i nhu n ho

ng khác

=

- T ng l i nhu n k

Doanh thu khác

-

Chi phí khác

c thu : là t ng s l i nhu n t ho

ng s n

xu t kinh doanh, l i nhu n tài chính và l i nhu n khác.
T ng l i nhu n
L i nhu n t
L i nhu n t
k
c
ho
ng
=
+
SXKD
thu
- Thu TNDN ph i n p: là lo i thu tr

+

L i nhu n
khác

i nhu n c a các

doanh nghi p.
Thu TNDN
T ng l i nhu n k toán
Thu su t
=
x
ph i n p
c thu
thu TNDN
- L i nhu n sau thu TNDN: là s l i nhu n còn l i sau khi n p thu thu
nh p doanh nghi p.
L i nhu n sau
thu TNDN

=

T ng l i nhu n k toán
c thu

-

Thu TNDN
ph i n p

doanh thu

H

ng kinh t

t hàng
n giao nh n

Các ch ng t thanh toán: phi u thu, gi y báo có
Các ch ng t khác có liên quan

-

QT1701K

Page 9


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

1.2
Tài kho n 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .
Tài kho

ph n ánh doanh thu bán hàng và cung c p d ch v

c a doanh nghi p trong m t th i k k toán c a ho

ng s n xu t kinh doanh

t các giao d ch và nghi p v sau:
- Bán hàng: bán s n ph m do doanh nghi p s n xu t ra, bán hàng hóa mua
vào và bán b

ng s

- Cung c p d ch v : th c hi n công vi

c th a thu n theo h p

ng trong m t k ho c nhi u k k

ch v v n t i, du l ch,...

K tc u
Bên n :
- S thu tiêu th

c bi t ho c thu xu t kh u ph i n p tính trên doanh

thu bán hàng th c t c a s n ph m, hàng hóa, d ch v

p cho khách

k toán;
- S thu GTGT ph i n p c a doanh nghi p, n p thu GTGT tính theo
c ti p;
- Doanh thu hàng bán b tr l i k t chuy n cu i k ;
- Kho n gi m giá hàng bán k t chuy n cu i k ;
- K t chuy n doanh thu thu n vào tài kho n 911 -

nh k t qu kinh

Bên có:
Doanh thu bán s n ph m, hàng hóa, b

ng s

p d ch

v c a doanh nghi p th c hi n trong k k toán.
Tài kho n 511 không có s

ik

Tài kho n 511- Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , có 4 tài
kho n c p 2:
- Tài kho n 5111 - Doanh thu bán hàng hóa
- Tài kho n 5112 - Doanh thu bán các thành ph m
- Tài kho n 5113 - Doanh thu cung c p d ch v
- Tài kho n 5118 - Doanh thu ho
-

ng khác

QT1701K

Page 10


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

Tài kho n 521 - Các kho n gi m tr doanh thu
Tài kho
ph n ánh các kho n gi m doanh thu phát sinh
trong quá trình thanh toán khi khách hàng mua hàng v i s
ng l n, hàng hóa
b khách hàng tr l i ho
c gi m giá.
K tc u
Bên n :
- S chi t kh
p nh n thanh toán cho khách hàng;
- Doanh thu c a hàng bán b tr l
l i ti n
i mua ho c
tính tr vào kho n ph i thu c a khách hàng v s s n ph
- Các kho n gi
p thu
i mua hàng do
hàng kém ph m ch t ho c sai quy cách trong h
ng kinh t .
Bên có:
Cu i k k toán, k t chuy n toàn b s chi t kh
hàng bán, hàng bán b tr l i sang tài kho n 511 c p d ch v
nh doanh thu thu n c a k báo cáo.
Tài kho n 521 không có s
ik .

i, gi m giá

Tài kho n 521 - Các kho n gi m tr doanh thu, có 3 tài kho n c p 2:
- Tài kho n 5211 - Chi t kh
i
- Tài kho n 5212 - Hàng bán b tr l i
- Tài kho n 5213 - Gi m giá hàng bán
Tài kho n 333 - Thu và các kho n ph i n
c
K tc u
Bên n :
- S thu
c kh u tr trong k ;
- S thu , phí, l phí và các kho n ph i n

p vào Ngân sách Nhà

c;
- S thu
c gi m tr vào s thu ph i n p;
- S thu GTGT c a hàng bán b tr l i, b gi m giá.
Bên có:
- S thu
u ra và s thu GTGT hàng nh p kh u ph i n p;
- S thu , phí, l phí và các kho n khác ph i n p vào Ngân sách Nhà
c;
-S

thu , phí, l phí và các kho n khác ph i n p vào Ngân
c.
-

QT1701K

Page 11


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

ng h p cá bi t, tài kho n 333 có th có s
.S
(n u có) c a TK 333 ph n ánh s thu và các kho
pl
thu và
các kho n ph i n
c, ho c có th ph n ánh s thu
c xét
mi n ho c gi
c hi n vi c thoái thu.
Tài kho n 333: Thu và các kho n ph i n
c, có 9 tài kho n
c
d ng 3 tài kho n c
h ch toán các kho n gi m tr
doanh thu:
- Tài kho n 3331 - Thu giá tr
i n p;
- Tài kho n 3332 - Thu tiêu th
c bi t;
- Tài kho n 3333 - Thu xu t, nh p kh u.
n
ch toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , doanh
thu n i b và các kho n gi m tr
TK 333

TK 511

Thu NK, thu

in p

GTGT
NSNN, thu GTGT ph i n p theo
c ti p
áp d

c ti p)

TK 111, 112, 131

Doanh
thu
BH và
CCDV
phát
sinh
trong
k

TK 521

n p thu

(T ng giá thanh toán)

n p thu GTGT
Cu i k , k/c CKTM, hàng bán

tr

u
b

b tr l i, gi m giá

hàng bán

GTGT)

TK 3331
TK 911
Cu i k , k/c doanh thu thu nThu GTGT
u ra
Chi t kh

i, hàng bán b tr l i, gi m giá hàng bán phát sinh trong k

1:

h ch toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , các
kho n gi m tr doanh thu.
-

QT1701K

Page 12


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

Phi u xu t kho
Các ch ng t khác có liên quan: Phi u chi, gi y báo n ...
Tài kho n 632 - Giá v n hàng bán
Tài kho

ph n ánh tr giá v n c a hàng hóa, d ch v , b t

ng s

.
K tc u
ng h p doanh nghi p k toán hàng t

kê khai

ng xuyên:
Bên n :
i v i ho

ng s n xu t, kinh doanh, ph n ánh:

- Tr giá v n c a s n ph m, hàng hóa, d ch v
- Chi phí nguyên v t li

;
t trên m

và chi phí s n xu t chung c

nh không phân b

ng

c tính vào giá v n hàng

bán trong k ;
- Các kho n hao h t, m t mát c a hàng t n kho sau khi tr ph n b i
ng do trách nhi m cá nhân gây ra;
- Chi phí xây d ng, t ch

t trên m

c

u hình t xây d ng, t ch hoàn thành;
- S trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho (chênh l ch gi a s d
phòng gi m giá hàng t n kho ph i l

d

d ng h t)
Bên có:
- K t chuy n giá v n c a s n ph m, hàng hóa, d ch v
sang Tài kho n 911 -

nh k t qu

- K t chuy n toàn b chi phí kinh doanh b
trong k

nh k t qu ho

ng s

ng kinh doanh;

- Kho n hoàn nh p d phòng gi m giá hàng t n kho cu
(chênh l ch gi a s d phòng ph i l

chính

d

c);
-

QT1701K

Page 13


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

- Tr giá hàng bán b tr l i nh p kho.
Tài kho n 632 không có s

ik .

ch toán giá v
nh k
TK 154

c khái quát qua

TK 632

TK 155

Thành ph m s n xu t ra tiêu th
Thành ph m

bán b

ngay không qua nh p kho
tr l i nh p kho
TK 157

Thành ph m sx ra

Hàng g

g

c

TK 911

nh là tiêu th
qua kho

Cu i k , k/c giá v n hàng bán

TK155

c a thành ph m, hàng hóa,
d ch v

.

Thành ph m xu t kho

TK 159

g

Hoàn nh p d phòng gi m giá
HTK

Xu t kho thành ph m

bán

TK 154

Cu i k , k/c giá thành d ch v hoàn thành
tiêu th trong k

Trích l p d phòng gi m giá HTK

(DNSX và kinh doanh d ch v )

h ch toán giá v
ng xuyên
-

QT1701K

Page 14


i Phòng

Khóa lu n t t nghi p

TK 155

TK 511

TK 155

u k , k/c tr giá v n
thành ph m t

Cu i k , k/c giá v n

uk

thành ph m t n kho cu i k

TK 521

TK 157

u k , k/c giá v n c a thành ph
g

i k , k/c giá v n c

nh là tiêu th

u

i bánb

nh là tiêu th trong k

TK 632
Cu i k ,

giá v n c a thành

Ph m

911
i)

TK 631

Cu i k

a tp

Cu i k k/c giá v n hàng bán c a

hoàn thành nh p kho, giá thành

thành ph m, hàng hóa, d ch v

d ch v
(DNSX và kinh doanh d ch v )

h ch toán giá v

m kê

nh k

-

QT1701K

Page 15


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x