Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kế toán hàng tồn kho tại công ty TNHH Tân Việt Cường (Khóa luận tốt nghiệp)

B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P
NGÀNH: K TOÁN- KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

: Bùi Th Di p
ng d n: Ths. Hòa Th

H I PHÒNG - 2017B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
-----------------------------------

HOÀN THI N CÔNG TÁC K TOÁN HÀNG T N KHO
T I CÔNG TY TNHH TÂN VI
NG

KHÓA LU N T T NGHI

I H C H CHÍNH QUY

NGÀNH: K TOÁN KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

: Bùi Th Di p
ng d n: Ths. Hòa Th

H I PHÒNG - 2017


GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------------

B

NHI M V

TÀI T T NGHI P

Sinh viên: Bùi Th Di p

Mã SV: 1312401080L p: QT1701K

Ngành: K toán Ki m toán

tài: Hoàn thi n công tác k toán hàng t n kho t i công ty TNHH
Tân Vi

ng


M CL C
...................................................................................................... 1
............................................................................... 2
1.1.1.

1.2.2.
1.2.2.4

nh..... 2
........................................................................ 2
....................................................................... 2
......................................... 2
................................................ 3
.............................................................. 3
................................................................ 4
..................................................................................... 4
............................................................... 4
....................................... 9
......................................... 9
ng ................................................................... 10

................................................. 12
............................................................................. 13
........................................................... 14
........... 14
.................... 22
........................................... 24
............................................................................................... 24
............ 24
....................................................................... 25
.............................................................. 26
............................................................................................... 26
........................................................................................ 26
......................... 27
kho......................... 27

1.

-

..................... 28


.......................................................................... 29
........................................................................ 30
........................................................................ 30
....................................................................... 31
CÔNG TY TNHH TÂN

......................................................... 33

....................................................................................... 33
...... 33
............................ 33
2.1.1.2.Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty....................................... 33
2.1.1.3.Nh ng thu n l
quá trình ho
ng.............................................................................................. 34
.................................................................................................................. 35
m công tác t ch c b máy k toán t i công ty TNHH Tân Vi t
ng .................................................................................................................. 38
.............. 38
2.1.3.2. Ch

và chính sách k

....... 40
.............. 40
41
........................................................... 41
2.2.2. Ch ng t s d
............................ 41
2.2.3. Tài kho n s d ng t i công ty ................................................................... 42
................................................................................................... 42
.................................................................................................................. 44
.................................................................................................................. 57
.................................................................................................................. 68
.................................................................................................................. 68


....................................................................................... 69
.......................................................................... 73

................................................................................................... 77
......................................................................................................................... 77
......................................................................................................... 77
........................ 77
.................................................................................................................. 79
....................................................................................... 80
..................................................................... 80
.................................................... 81
..................................................................... 81
kho ....................................................................................................................... 81
............................................................................................................................. 83
.............................................................................................................. 84
...................... 86
..................................................... 90
........................................................................................................ 92
DANH M C TÀI LI U THAM KH O......................................................... 93


DANH M
......... 11
.. 12
................ 14
........................... 16
......................... 17

3:

KKTX.................................................................................................................. 18
................................. 19
.................................... 20
........................... 21
.............. 23
.................... 29
................. 30
................... 31
......................... 32
t ch c b máy qu n lý c
máy t ch c k
ghi s k toán c a công ty TNHH Tân

35
.. 39
............ 41
t
ng .................................................................................................................. 44
ng... 57
Vi

ng .......................................................................................................... 68


DANH M C B NG BI U
................................................................................. 34
Bi u s 2.2
0035294 ........................................................ 46
...... 47
Bi u s 2.4: Phi u nh p kho 32........................................................................ 48
Bi u s 2.5 :
...................................................... 49
.............................................................. 50
Bi u s
Bi u s

Bi u s
Bi u s

....................................................... 52
2.8: Phi u xu t kho 115/12 ................................................................. 53
........................................................................................ 54
.......................... 55
....... 56
.......................................................................... 59
.... 60
2.14: Phi u nh p kho 37...................................................................... 61

............................................................................... 62
..................................................... 63
Bi u s 2.17: Phi u xu t kho 202/12 ............................................................... 64
Bi u s
...................................................................................... 65
.......................... 66
....... 67
Bi u s 2.21 : Trích trang S Nh t kí chung ................................................. 70
Bi u s 2.22 : Trích S cái Tài kho n 152...................................................... 71
Bi u s 2.23 : Trích S cái Tài kho n 153...................................................... 72
08/12 .................................................................. 74
Bi u s 2.25 : Trích S cái Tài kho n 154...................................................... 76
.............. 82
........... 85


-

-

-

Trong th i gian qua, m
g ng h t kh
do ki n th c lý lu n và th c t hi u bi
u nên bài vi t không th tránh
kh i nh ng thi u sót và h n ch . Em r
c ti
a
th y cô và xin chân thành c
ng ý ki
a
c hoàn thi
Sinh viên


-

1.1.1.

-

-

-

a)

b)


c)

c

-

-


-

-

-T

-

kho

g hay không.


-

=

+

mua

-

kho

-

=

-

+

thu mua

-


G

quân


=

(LIFO)


-

p sau, xu

c áp d ng d a trên gi

c mua sau ho c s n xu
cu i k là hàng t
này thì giá tr hàng xu

c xu

c, và hàng t n kho còn l i

c mua ho c s n xu
c tính theo giá c a lô hàng nh p sau ho c g n

sau cùng, giá tr c a hàng t
ho c g

c tính theo giá c a hàng nh

u k còn t n kho.

-

c dùng trong th c t .

-

-

-

nh là hàng t n

-

uk


-

VT)

-

VT)

-


C

-


-

-


1.2.2.

-

-

-


1.2.2.4
-

-

-

-

-


-N-T

3:

-


-

kho
-K

TK 152: Ngu

*
*


111,112,

154,
642,241

-

133

SXKD, XDCB

154

154

111,112,331

3332,3333

1331

411

632

3381

1381

k


111,112,
141,

154,
642,241

153CCDC
1331

154,142,242

3332,3333

111,112,331
CCDC

1331

3381

1381
CCDC
k


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x