Tải bản đầy đủ

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 83 năm 2018 9cdfd PDF

NAM

CONG DOAN GTVT VIET
C6NG DOAN TRIJ'dNG DH CONG NGHE
Sd:

GTVT

CQNG HoA XA

39/KH-NC

D6C I6P

Hit

HoI CHU NGHIA VIET NAM
- TU dO - HANh PhriC

NOi, ngdy 0B thang 02


ndm 2018

KE HOACH
T6 chri'c cric ho4t tlQng

kf

niQm

ngiy Qu6c t0 phg nfi.8/3 nim

2018

l'htrc hi6n Chuong trinh c6ng t6c cdng doirn n6m 2018. Ban Thulng vu
C6ng dodn Truong xAy dung KO hoach td chirc cdc hoat dQng kj'ni6m ngdy eu6c
to PhLr nrr 8/3 cho nn cB-vc-NLD t'ong todn Truo-ng. K6 hoach cu th6 nhu sau:
I. MUC DICH, Y NCTTIA
- Tdng cuong

hdi giao luu, hoc tdp, trao doi kinh nghi€m cho tdp th€
CB-VC-NLD dang ldrn vi€c tai 3 co sd ddo tao cLia Nhd truong.
ccr

nfr.

- 1'dng cuirng tinh doan tet, gin bo vd hieu bi€t l6n nhau giira 3 ccv s6 cldo
tao, tao bAu kh6ng khi phAn khdi cho tdp th6 nft CB-VC-NLD, qua d6 nAng cao
hi6u suAt liun vi6c cira c6c cil nhan vd hi€u qu6 c6ng t6c

nt

c6ng cta Nhd trudng.

II.'t-HOI GIAN. DIA DIEM
- -l hoi giar.r: Thir BAy, ngdy 3 th6ng 3 ndm 2018
- Dia cli€m

:

+ Budi sring: Thdm quan Thi€n vi€n Tric lAm vd Dai Bdo th6p TAy Thi6n


+ Bu6i chi6u: Giao luu vdn ngh€ t4i Co so clio tao Vjnh phfc

III. THANH PHAN THAM DU
Tip th6 nii CB-VC-NLD dang lAm vi€c trong todn Truong.
- Lirrh dao cac don vi.
-

-

Narr CB-VC-NLD quan tAm.

IV. KINH PHf TO CHU'C
- Nhd trrrdng h6 tr.o lcinh phi t6 chirc li0n hoan vdo trua ngdy 3131201g.
- c,''rrg doin TrLrong h5 rro kinh phi di lai (thud xe 6 ro) va to chirc giao luu
vdn ngh0 r'io chicLr ngdy 3/3/2018.


- cdc khoan kinh phi khric cric thdnh vi6n tham gia tu chi ra (mua vd th6m
quan tai cic dia di6m du lich vd c6c kho6n chi ti6u c6 nhAn
khric)
V. TO CHTIC THIIC HIEN

- Ban Nt cdng Truong xdy dung k0 hoach chi ti6t t6 chuc th6m quan vd
giao luu vdn ngh€; chri d6ng phoi hqp v6i c6c b6 phan li6n quan chuan
bi c6c di6u
ki6n vd phucrng ti6n, co so vat chet, ...a0 to chirc chuong trinh, dam bao thi6t
thuc
vd hiOLr qLra.

- Ban Nft c6ng c6c co sd ddo tao tAp hqp danh s6ch c6 nhAn ding ky tham
gia, gti vO Ban t6 chuc d6 tri5n khai rhuc hi6n.

No'i ttltQn:

- CD GTVT Vier Nam (b/c);
- EIJ, BGH (b/c);
- CE Co s0, bd phan (t/h);
- Luu \zPCD.

TM. BAN THIIONG VU

TIIUONG DAI

VAN TAI


Phu lgc

KE HOACH CHr T16T
Td chri'c c:ic ho4t ilQng

kf

niQm

ngiy Qu6c t6 phu nit 8/3 nim

2018

1. Thd'i gian, dia tli6m, phuong ti6n:

- Thrri gian:

Thf

BAy, ngdy 3 th6ng 3 n6m 201 8

- Dia di6m: Tinh Vinh Phirc
- Plu-rong ti€n di chuy€n: Xe 6 t6
2.

Thinh phAn tham

dqr:

- NiL CB-VC-NLD dang ldm vi6c tai 3 co s6 ddo tao

- Ldnh dao c6c don vi.
- Nam CB-VC-NLD quan tdm.

i dung chu'o'ns trinh tham
6h00 - 6h10
6h10

-

8h00 -

Tap hSp c6c thAnh vi€n tham du, chuAn bi xuAt ph6t (HN)

8h00

Di chuy€n tir c6c co sd ddn dia di€m thdm quan d Vinh phirc

th30

Thin.r quan Thidn Vi6n Trirc L6m

th30 - 11h00

Di chuyOn vd tham quan

11h00- llh30

Di

11h30

-

13h00

13h00 - r sh30
15h30

chr-ry€n v€ Co sd

Bdro Thdp Tdy

Thi6n

Vinh Phirc

Li6n hoan
Giao luu vdn ngh€,

chr-rp

irnh luu ni6m

Ldn xe v€ Hd N6i

4. Du ki6n kinh phi
- Nl.rd trud-rrg h6 trcv kinh phi t6 chirc li6n hoan vdo trua ngity 3131201g.

- cdng dodn Truong hd tro kinh phi di lai (thu6 xe o t6) va t6 chfc giao ruu
vdn nghd vdo chidu ngdy 3/3/2018.

- cdc khorin kinh phi kh6c c6c thdnh viOn tham gia tu chi tre (mua vd thdm
quan tai cdc clia di6m du lich vd c6c khoin chi ti6u c6 nhAn kh6c)
5. T6 chri'c thu.c hiQn

- 96c tri nfr c6ng tap hSp danh s6ch c6 nhAn tham gia theo m6u vd gui danh

s6cl.i ve Ban t6 ch[Lc.


- Ban Nlr c6ng c6c co' s0 chr) d6ng thu6 xe 6 t6 vd ldm thir tuc thanh to6n
ti€n thu€ xe cho dodn thdm quan cia co s6 minh.
- 9ur Nu cd,'g Truong phoi hqp vdi Ban Nfr c6ng c6c co s6 chiu triich
_
nhierr t6 chuc buoi li6n hoan vd giao luu tai co s6 vinhihirc; thanh quyct to,in
cdc khodLn chi phi vd gui ban quy6t to6n ndy t6i Ban Nft c6ng c6c .o .o de thong

.

b6o cho ciic c6 nhdn tham gia sau khi k6t thrlc chuvCn di.

Ltru

!

, I. Cdc drtn vi gii danh sdch cd nhdn ddnng hj, tham quan cho chi Trin Th1

H6ng Nhung tru'dc ngdy 28/2/2018 theo dia chi Etnail. hongnhungtt(Qal;t.edu.vn;
dien t hoa i 093.1 5 5.93 5 5

2. Trong qua trinh thac hi6n, n€u c6 vtrong mdc, di nghi citc don vi lian h€
v6'i cdc dong chl c6 t€n trong danh sdch sau d€ dactc giai ddp;

N6i:
C'o so Wnh Y€n.
Co sd

Hd

Ch1

Trin

Thi Hing Nhung, di€n thoai 093.455.9355

Chi LA Thi Hadng, di€n thoai 096g.I20.979
Co s6 Thai NguyAn Chi Ta Thi Hda, di6n thoai 0168.864.4745

BAN TO CHIICTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×