Tải bản đầy đủ

KQTVC2017 Thông báo Kết quả kỳ thi tuyển viên chức năm 2017 QTVC2017

TRUONG DAI HQC CONG NGHE GTVT
HQI DONG TFII TUYEN VITN CHT/C

CQNG HOAXA HQI CHU NGHIAVIFT NAM
DOc lip - TU do - Ilanh phric

NAM 2017
s6:

#'t'S /TB-HDTTVC

HA NAi, ngdy

//

thdng

0l

ndm 2018


TH6NGBAo
Ktit qui thi kj' thi tuy6n vi6n chri'c nim 2017
Cdn cri quy6t einl sO ::Ztlqo-nGTVT ngdy 0711212017 cira BQ truong BQ
;. ,,
Giao th6ng vfn tAi v€ vigc ph6 duy-6t K6 ho4ch tuy6n dgng vi6n chric ndn 2017
cria Trudng D4i hgc C6ng nghQ Giao th6ng v6a t6i;
Cdn cir Th6ng b6o sO +AZSIB-OHCNGTVT ngity 08112/2017 cria Hipu
tru&ng Trudng Dpi hgc C6ng ngh6 Giao th6ng v$n t6i vA vi6c th6ng b6o tuy6n
dqng vi6n chucndm20lT'
Cdn cri quyiSt e6l .O +AZOIqO-OHCNGTVT ngdy 08/1212017 cira HiQu
tru&ng Trudng Dpi hgc C6ng nghQ Giao th6ng vQn tdi vO viQc thanh lAp H6i d6ng
thi tuy6n vi€n chirc ndm2017;
Cdn cir Thdng b6o s6 lSOffe-HDTTVC ngdy 1610112018 cria Chri tich H6i
ddng thi tuy6n vi€n chirc ndm 2017 vd vi6c th6ng b6o danh s6ch thi sinh dt di€u
kiqn dU thi tuyOn vi6n chtc Trudng E4i hqc C6ng ngh€ Giao th6ng vfn tii,
Sau khi t6 chric thpc hiQn chAm thi, gh6p phrich, tdng hqp di€m thi cira c6c
thi sinh tham dg thi tuy6n vi6n chric. HQi d6ng thi tuy6n vi€n chric Truhng Dai
hgc C6ng ngh6 Giao th6ng v{n t6i th6ng brio k6t qua thi kj, thi tuy6n vi6n chirc
n1m2077 (c6 danh sdch ktit qud thi dlnh kdm).
Cdn cri k5t qui thi tuy5n, thi sinh c6 nguyQn vgng phfc kh6o bdi thi grii don
phric kh6o theo m6u klri kdm Th6ng bdo nay) vC Phdng T6 chirc c6n bQ @hdng
202, nhir Hl) Trucrng Dpi hgc C6ng ngh6 Giao th6ng vQn t6i (thdi gian ldm viQc
cila Nhd trrdng: Sdng tit 7 gid 30 philt ddn t I gid 30 philt, chiiu t* 13 gid 30 pluit
d€n 17 gid) trong vdng 10 ngdy ldm viQc kti tu ngdy ddng Th6ng b 6o nity .
(Lm !,: Theo Quy chii thi, HOi d6n7 thi kh6ng thryc hi€n philc khdo a6i vAi
phin thi thqc hdnh chuyAn m6n nghiQp vu chuy)n ngdnh).
H6i d0ng thi tuy6n vi6n chric ndrr 2017 Truong E4i hgc Cdng nghQ Giao
th6ng vQn t6i th6ng b6o d6 cric dcrn vi vA thi sinh dW thi bi6t, thUc hiQn./.
Noi nhQn:
-

,-t.,

uang uy r rudng (de oao cao);
Ban Gi6m hi6u (tl6 b6o c6o);
Chrl tich H6i dAng Trucrng (d6 b6o cno);
CrlLc thdnh vi6n HOi ddng TTVC;
C6c thi sinh dq thi;
- C6ng TTDT (d6 dua tin);
- Luu: VT, TCCB.TS. NguySn Hohng Long


'-\ F o"o g >

oo,/

I\

\ vj
z,

Y

z

F

,rc.

>

.:1

4El
r= Li

+
c.l

z ill
,F ,t
r

+

bn
.
tl

F

1 rEt

O

q q
Fr

a-

ol

N

c.l

O
q

O

c.l

@
@

a-.

F-

\o

toi

O

q

oo

c.i

c-

c9

\o
o\

c.l
oo

ol ol

o,

c.l

c e qooO
t--

Oj

ct

@

c'l

ct

O

t-

q f-9

Oj

(-l

c.t

O
O

O

q

ci o O

,o.Fl

,<.Fl

X:I

o\

F

O
q
O

oa

o

O
O
o\

q o o O
q o O
q O
c q
(.n
@
co
O \o c.l c.l

O
oi
|-r

O
o\
\o

c-

O

c-

O

|--

F-

co

t-

oo

\o

co

O

t-

O
o'\

O

co

o\

o.j

o\

o.i

o\

.c
tr

o,

O
I\o
o\

O
c]

c (\
O'

tb

bo

z

o

r\

'

b!

s

t.r

z

^,

-\NY
!t

z\

a'.r

O

tjrl^

z

\o

'F^

IJ\
rri A

(or,

,.

n c
O

..1

oa

F-

t--

O

O
O
\o

O

En

.q

c

tr

c.l

oo

2

9
c \o
I cO \o9
\o

tr

t--

\o

O
O
o\

O
O'

O

ca

\o
\o

cl

O
q
n O

oa

co

O

\

o q o
q
e

O

\o

\o

@

oo

2

+
Fr

q

t-\o
\o

O O
e
O
o, o\

O

o
c1

'rv

trFr-/ F!
ZQ

.rr c

b0 >,
z=

>s
z-\
"kl \D..;i

F%
FIQ

:E .F
,iJ -:
oR
tro

,i-r

P

v/!

.\J

=u0
<0J

=

O

o
.'l o
O q cl
\o

\o
a-

\o

\o

o O
O
vl q

v?

t-

oo

e e
+
\o c-

c'l
c.l

\o

O
F-.

O

q

co

Fr

G.

b!

b!

tr

z

a

o.i

bo

.d

@

o'

b0

.(!

c0

o

"(d

O

@
@

O,

o\

z

O

Fr

o

h0

b0

o

o
oo

\o

O'
bn

b0

.ci

o'\

oo

oo

o\

o'\

o\
O
O

O

b!
.d

oo

oo

ol

<)

@

\o

a-

\o
\o

O

c

O

o

ca

a-

oo

F-

t-t--

bo

co

bo

b0

vl

c Oc

o

O

c
c--

\o

O

q

o0

t-

o.i

O

o o
(\ +
O

bo

OliZ

(J

o',-,<

EfrZ
FF

l-.,1

bo

6

\:z

v
a
F
F
a

O

cd

t=

ai
O
N

c0

b0

z

o

F o.
F F F F

O

O

O

O
o\

Oj

co
O'j

\o

a

\o

O

O'

o.\

oo

@

o
(\

b0

F Fh0
>'
b0

\o

O

co

O

\o

(--

@
O1

o

o\

(\

\o
O
c.l

v

O
O

oo

o\
O
O

bo .
c,

O

o,

o

O

J

b0

F
F

bo &o

bo

z z z n z a z

oo

co

o

co

cn

b0

b!

.b

b0
d
F
.o
F
J
o F
O

E

F F A F

b0

b

h0

o.

h0

o

O
o\
o\

oo

e0

=Zr'r>x

bo

.(t

o

c

a
.€,
Yi-L

c.;

O
O
+
\o

o
I-r

c

<0J

F,,

U*
EZ

q
\c)

v
\_

>Y

al

.
a]

c.l

bl)

g
b0

b.
FI

FI

o

A
a
F o F
l5
J o
o
\c
\o

a-

t-r

o

o
(')
o

o-


C'

5

t
+

b!

O

c(\

o'

O
vl
t-

C.l

F

O
oi
o,

F

O
oo

ca

O
\o
O
(\

O
q
N

oa

o
o

a-

O

od
cn

O
\?
C\

.q

O

o

e
oo
c4

o\

q

O

oo

O
vl
O
N

F

O
.,?
t-

O

c
o\

c.)

O
O

O1

'l

o

(t.

o<;

+
N

o
O
O g
O (\

o o
I
o\

F-

cl

ot

c.l

o'\
cn

.q

.c

O

e
oo

a't

O
oi

F-

O

(\ ol
o.\

a<;

o.,

q
c.l

q O
q

@

o'\

O
q O
c oqN o
c
oi o\

O

o
q

o\

c\l

O

c.l
c.\

Oi

\q

oo

o\

a-

at

O

+
o\

c'l

.,1

e)

=t
a

C.l

O
O

O

O
q e

\o

oo

O

O

s
\o

oo

oo

.1

cl

o\

o.i

o\

rb

b0

O

c q
(..l

b!

z

=.=
>'u
E <4r
h!>

2=

o\

N


O

s

F-

O
t-

O
O

O

oo

o\

o

O
cl

,a;

F-

F-

\o

t-

O

F-

\o
o 9
oo

oo

O:O

O

^:^
Ojca

@i\o

O

O

q

v]
O
\o

t-

O
q
O
o\

O
o\

o

O

oi
F-

t-

.1

c'.1

co

.'l O
q O e o
F- F- F- t- co @

oa

c--

oo

r-r

I-r

O
O
o.l

O

r--

O.

c-

\o

o'\

O
n q
n
O

O

cl ('l

t-

@

c-

oo

O
t-

\q
oo
\o

oo

\o

F-

\o

ao

a

F-

q

o o
q O
q o
q
o.i

tr

t-

q

oo

o\

O

O

O 9
o
\o

O
t-

f-

o

N

O

oo

@

vl O
q

too

oo

q

O
o\

O

vl O
q
too
@

O
c.i

O

O
oi O
r- o\

|--

ca

h0

o0

b0

c coo o
:+

O
o
\o

t--

\o

O
O
co

oi
ca

O
/3
oi
\o

O

cc.l
c-

O
o
o O
o
g

t-

oo

co

b0

O

@
oo

+

bl

b!

<()

b!

b!

z

"6
oo

co

o1
q4

z

O

h0

(J
O
o\
O
O

b!

o
FI

,.J

cd.

.=

E
(B.

cq

I
q

F

F
a

oo

q)

bo

"(B

oo

o\
\o
O

b0

bo

"c6

o
Oj

(\

o
c{

b0

bo

bo

o o
N
oo
o\
O
O

o
o'\

o.i

F-

O

c.l

bo

o o o

qa
oo

bo
.cd

o\
oo
o\

o'\

o,
O
o]

N

(\

o

@

@

c.l

Oi
co

o\
\o
O

o\
o.,

O

oo
(.1

z

e0

h0
"cn

O

rFt

O'j

\o
o\

Ol

@

F-

o
oo
o{ O

@

co

o\
O

b0
(g

bo
"cc

oo

O

O
c..l

\o

O
d

b!
.cd

.cd

(,
co

o\
o\
O

f-

c.l

o\

o\

@

o\

O

c.l

F-

oa

o\

Ol

oo

ca

@

cl

t''-

\o

O

c.l

I.t--

O
oo

E

o
5
pi

b

b
(A

b0

.cJ

F

F Fo
b0
bo
F
F F.O F h0
D
(, z z z z
tr
F
o
F
c€
F
F
F
)d
c
O
o F
&c)
z
"G
x
X F- F
b0
E
u.,l
F
c
4tr
b! ro
?bo '(!
&o
o0
bo
Frr
z n
,l cq
oi A F
z
F n z A-t o z n
(\
O
\o
co o' o
\o t-al
cl c! c..l (\ c..l a..l (\ Fr
c..l
c\ (l
b0

O

o.

E

b0

o0

U)

.6

F

o

c6

L,r..l

o.,

o\

O
cl

(\

cl
c.t

cl

a]

c.l

\c F.
N

C\

@
c.l

o,
c.l

O

a.l

\o

t-

@

o
o)
o
(L


,4

A

$

Jl'\
ca

s\
+

.1
+

b!

q

o?

.1
ao

F-

c.t

C\

F

o

n

,,?

o\

a.l

O'

cl

\o

cl

z

q

oc

O

O

F-

o

z
z
.b

z*

.?

ol

bO

O

c.l

o\

F

O
q

c]

@

o'\

O

O

q
co

@

c.l

o\

O

+ +
O'r
o'

q
\o
o\

oo

O

q

do

@

o\

.'..


p

b!

O

c€'

O

..i

tr

O
o
o\

cl

@

h!

z
,ctl

=
'bo

oi

c1
O'j

o
q
t''-

F-

f'q
\o

n

ao

o\

o
t-

O
t--

F-

\o

oo

o

o q
O
c
O

o

O

q

o,

F-

O
c-

c1

c')

o\

o\

o\

O

o o

\o

co

F-

z

,tr]

t(t

e 2l
ol
E rl
Ir
.Cl

r!

S

O

O O
o
-i
ca
G.i

z

F

.B

\

e
ca

rl

('l. (5

D

,t:z
's9
(r_

€E
(J C'

Fr


h! >:
>=
()

:b!

at

O
(q)

'
oa

oo

t-

9
co

...1

F-

O

O

oi ot
co

oo

q

\o

oo

c.l
oo

o
q
F-

\
\o

O
v')

t'r

\o

O

c'l

t-

O
@

t''-

>i

x

\

oo

c?

O
oi

O

O

O
O

F-

+

\o

\o

o
o
o)
o

o
o
F-

o_

rF-

g
d.
b!

z

b0

co

b!

"(g

o

\o
@

O1

z

O

\o

b!

b0

"cd

sf

O
o\
\o

o
(\ o

c..t

bo

b0

o o
O

b!

bo

.cc

oo

o\
O

(-)

O

tO
oo

oo

o\

o\
o\

oo

o\

(\

c.l

(\ t-

oo

o'\

F-

Oi

o

() O
oo
oo
o-\

(\

O
c.l

)

ao

o\

c.l
aa

c'l

.+

N

...i

^\
.c

co

*a

b!

"
cd

F F
c

rcd

o0

o

F

F
F F b0 F
b!

z
*t

a

iF
a

o''

bo

O

o

F

?d

,l

!-.1

GI

b0

F

c
rol

F

V
c

o

b{)

o

FI

bo

2F

-tr

b0

z z

A

X F

t-.

o= b0 b
bo rb! oo
z o a o z z
\c

b!

o0

t--

bo

b

(c.

^t

F

F n

l
FI

n

o,

O

1=

'=i
Oj

O

a\l

\o

t--

oo

o,

O

^\l
(\l×