Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai (Khóa luận tốt nghiệp)

B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P
NGÀNH: K TOÁN KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

: Nguy n Th H ng Ánh
ng d n : ThS. Nguy
c Kiên

H I PHÒNG - 2017B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------

HOÀN THI N T

CH C K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

NH K T QU KINH DOANH T I CÔNG TY
C PH
I MINH KHAI

KHÓA LU N T T NGHI
I H C H CHÍNH QUY
NGÀNH: K TOÁN KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

: Nguy n Th H ng Ánh
ng d n : ThS. Nguy
c Kiên

H I PHÒNG - 2017


GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------------

B

NHI M V

TÀI T T NGHI PSinh viên: Nguy n Th H ng Ánh

Mã SV:1312401075

L p: QT1702K

Ngành: K toán Ki m toán

tài: Hoàn thi n t ch c k toá
k t qu kinh doanh t i Công ty C ph

nh
i Minh Khai


M CL C
L IM

U ...................................................................................................... 1

. LÝ LU N CHUNG V T CH C K TOÁN DOANH THU,
CHI PHÍ
NH K T QU KINH DOANH TRONG
DOANH NGHI P. .............................................................................................. 3
1.1. N i dung các ch
n doanh thu, chi phí và k t qu
kinh doanh c a doanh nghi p................................................................................ 3
1.1.1. Doanh thu ................................................................................................... 3
1.1.2. Chi phí. ....................................................................................................... 5
1.1.3. Các ho
ng kinh doanh và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p........ 6
1.2. Nhi m v k
nh k t qu kinh doanh......... 7
1.3. N i dung k
nh k t qu kinh doanh.......... 7
1.3.1. K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ...................................... 7
c bán hàng ch y u t i các doanh nghi p...................... 7
1.3.1.2. Ch ng t s d ng. ................................................................................... 8
1.3.1.3. Tài kho n s d ng. .................................................................................. 8
ch toán ........................................................................... 9
1.3.2. K toán các kho n gi m tr doanh thu..................................................... 10
1.3.2.1. Ch ng t s d ng. ................................................................................. 10
1.3.2.2. Tài kho n s d ng. ................................................................................ 10
ch toán. ....................................................................... 10
1.3.3. K toán giá v n hàng bán......................................................................... 11
nh giá v n hàng xu t kho: .............................. 11
1.3.3.2. Ch ng t s d ng. ................................................................................. 12
1.3.3.3. Tài kho n s d ng ................................................................................. 12
ch toán. ........................................................................ 13
1.3.4. K toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p. ................... 16
1.3.4.1. Ch ng t s d ng. ................................................................................. 16
1.3.4.2. Tài kho n s d ng. ............................................................................... 16
ch toán. ....................................................................... 17
1.3.5. K toán doanh thu ho
ng tài chính và chi phí tài chính..................... 19
1.3.5.1 Ch ng t s d ng .................................................................................... 19
1.3.5.2 Tài kho n s d ng. .................................................................................. 19
1.
ch toán ........................................................................... 19


1.3.6. K toán thu nh p khác và chi phí khác. .................................................. 21
1.3.6.1. Ch ng t s d ng. ................................................................................ 21
1.3.6.2. Tài kho n s d ng. ............................................................................... 21
ch toán. ....................................................................... 21
1.3.7. T ng h
nh k t qu kinh doanh toàn DN. .. 23
1.3.7.1. Ch ng t s d ng. ................................................................................ 23
1.3.7.2. Tài kho n s d ng. ............................................................................... 23
1.3.7.3
ch toán. ....................................................................... 24
m k toán doanh thu, chi phí và k t qu kinh doanh theo các hình
th c k toán. ........................................................................................................ 25
1.4.1. Hình th c k toán Nh t ký chung ............................................................ 26
1.4.2. Hình th c k toán Nh t ký S cái. ........................................................ 27
1.4.3. Hình th c k toán Ch ng t ghi s . ......................................................... 28
1.4.4. Hình th c k toán Nh t ký Ch ng t . ................................................... 29
1.4.5. Hình th c K toán máy. .......................................................................... 30
. TH C TR NG T
PHÍ VÀ

CH C K TOÁN DOANH THU, CHI

NH K T QU KINH DOANH T I CÔNG TY C PH N
I MINH KHAI. ........................................................................ 31

2.1.
m chung
n công tác h ch toán doanh thu, chi phí và xác
nh k t qu kinh doanh t i Công ty C ph
i Minh Khai. ................... 31
2.1.1. L ch s hình thành và phát tri n c a Công ty C ph
i
Minh Khai........................................................................................................... 31
m hàng hóa và t ch c kinh doanh t i Công ty C ph
m i Minh Khai..................................................................................................... 32
ng và k h ch toán doanh thu chi phí, k t qu kinh doanh t i Công
ty C ph

i Minh Khai...................................................................... 32
m t ch c b máy qu n lý c a Công ty C ph
i Minh
Khai. .................................................................................................................... 33
m t ch c b máy k toán và chính sách k toán áp d ng t i Công
ty C ph
i Minh Khai...................................................................... 34
2.2. Th c tr ng t ch c k toán doanh thu, chi phí t i Công ty C ph
m i Minh Khai. ................................................................................................... 36
2.2.1. N i dung k toán doanh thu, chi phí ho
ng bán hàng và cung c p d ch
v t i Công ty C ph n Minh Khai. .................................................................... 36
2.2.1.1. K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ................................ 36


2.2.1.2. K toán giá v n hàng bán. .................................................................... 49
2.2.1.3: K toán chi phí bán hàng và qu n lý doanh nghi p. ............................. 57
2.2.2. N i dung k toán doanh thu, chi phí ho
ng tài chính t i Công ty C
ph n Minh Khai................................................................................................... 69
2.2.3. N i dung k toán doanh thu, chi phí ho
ng khác t i Công ty C ph n
i Minh Khai. ....................................................................................... 76
2.2.4. T ng h
nh k t qu kinh doanh t i Công ty
C ph
i Minh Khai. ........................................................................ 76
.M TS

KI N NGH NH M HOÀN THI N T

CH C K

NH K T QU KINH DOANH
T I CÔNG TY C PH
I MINH KHAI .......................... 89
c tr ng công tác k toán nói chung và k toán doanh thu, chi phí,
nh k t qu kinh doanh nói riêng t i Công ty CPTM Minh Khai................. 89
m.................................................................................................... 89
3.1.2. H n ch ..................................................................................................... 90
3.2. Tính t t y u ph i hoàn thi n hoàn thi n t ch c k toán doanh thu, chi phí
và k t qu kinh doanh.......................................................................................... 91
m, nguyên t c hoàn thi n t ch c k toán doanh thu, chi phí và xác
nh k t qu kinh doanh. ..................................................................................... 92
3.4. N i dung hoàn thi n t ch c k toán doanh thu, c
nh k t qu
kinh doanh. .......................................................................................................... 92
3.4.1. Ki n ngh 1: H ch toán doanh thu - chi phí. ........................................... 93
3.4.2. Ki n ngh 2: Trích các kho
trích
d
ng. .................................................................. 100
3.4.3. Ki n ngh
i hình th c k toán. .................................................. 100
3.4.4. Ki n ngh 4: Áp d ng ph n m m k toán. ............................................... 104
K T LU N ...................................................................................................... 109
TÀI LI U THAM KH O .............................................................................. 111


DANH M
h ch toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ................. 9
h ch toán các kho n gi m tr doanh thu................................. 11
h ch toán giá v
ng
xuyên. .................................................................................................................. 14
h ch toán giá v
nh k
............................................................................................................................. 15
h ch toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p . 18
h ch toán chi phí và doanh thu ho
ng tài chính................ 20
h ch toán thu nh p và chi phí khác. ........................................ 22
h
nh k t qu kinh doanh ................................... 24
1.9: Trình t h
nh k t qu kinh doanh
theo hình th c k toán Nh t ký chung ................................................................ 26
1.10: Trình t h
nh k t qu kinh
doanh theo hình th c k toán Nh t ký S cái .................................................. 27
1.11: Trình t h
nh k t qu ............. 28
kinh doanh theo hình th c k toán Ch ng t ghi s ........................................... 28
1.12: Trình t h
nh k t qu kinh
doanh theo hình th c k toán Nh t ký Ch ng t ............................................. 29
1.13: Trình t h
nh k t qu kinh
doanh theo hình th c K toán máy ..................................................................... 30
2.1: B máy t ch c trong công ty............................................................ 33
2.2: B máy k toán c a công ty............................................................... 34
2.3: Trình t h
nh k t qu kinh doanh
theo hình th c k toán Nh t ký Ch ng t t i công ty C ph
i
Minh Khai............................................................................................................ 36
3.1: Trình t h
nh k t qu kinh doanh
theo hình th c k toán Nh t ký chung .............................................................. 101


DANH M C B NG, BI U
B ng 2.1: M t s ch tiêu tài chính t i Công ty C ph
i Minh Khai ...... 32
Bi
............................................................. 38
Bi
............................................................. 40
Bi u 2.3: Gi y báo có c
i Phòng. ........................ 41
Bi u 2.4: Th qu y hàng ..................................................................................... 43
Bi u 2.5: Báo cáo bán hàng hàng ngày ............................................................... 44
Bi
............................................................. 45
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

u 2.7: Phi u thu s 18/10 ............................................................................... 46
u 2.8: Nh t ký ch ng t m cho TK 511....................................................... 47
u 2.9: S cái 511 ............................................................................................ 48
u 2.10: Trích s chi ti t s n ph m, hàng hóa. ................................................ 50
u 2.11: Phi u xu t kho s 02/12 .................................................................... 51
u 2.12: Phi u xu t kho s 09/12 .................................................................... 52
u 2.13: Phi u xu t kho s 14/12 .................................................................... 54
u 2.14: Nh t ký ch ng t m cho TK 632..................................................... 55

Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

u 2.15: S cái 632 .......................................................................................... 56
............................................................ 58
u 2.17: Phi u chi s 23/10. ............................................................................ 59
........................................................... 61
u 2.19: Phi u chi s 24/10. ............................................................................ 62
u 2.20: B ng phân b kh u hao. .................................................................... 63
u 2.21: B ng phân b ti
o hi m xã h i.................................... 64

Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

u 2.22: Nh t ký ch ng t m cho TK 641..................................................... 65
u 2.23: S cái TK 641.................................................................................... 66
u 2.24: Nh t ký ch ng t m cho TK 642..................................................... 67
u 2.25: S cái TK 642.................................................................................... 68
u 2.26: Gi y báo n c
i Phòng. ...................... 70
u 2.27: Nh t ký ch ng t m cho TK 635..................................................... 71
u 2.28: S cái TK 635.................................................................................... 72
u 2.29: Gi y báo có c
i Phòng. ...................... 73

Bi u 2.30: Nh t ký ch ng t m cho TK 515..................................................... 74
Bi u 2.31: S cái TK 515.................................................................................... 75
Bi u 2.32: Phi u k toán s 35............................................................................ 77


Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

u 2.33: Phi u k toán s 36............................................................................ 78
u 2.34: Phi u k toán s 37............................................................................ 79
u 2.35: Phi u k toán s 38............................................................................ 80
u 2.36: Phi u k toán s 39............................................................................ 81
u 2.37: Nh t ký ch ng t m cho TK 911..................................................... 82
u 2.38: Nh t ký ch ng t m cho TK 821..................................................... 83
u 2.39: Nh t ký ch ng t m cho TK 421..................................................... 84
u 2.40: S cái TK 911.................................................................................... 85

Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi
Bi

u 2.41: S cái TK 821.................................................................................... 86
u 2.42: S cái TK 421.................................................................................... 87
u 2.43: B ng báo cáo k t qu kinh doanh...................................................... 88
u 3.1: M u s chi ti t bán hàng...................................................................... 94
u 3.2: M u s chi phí s n xu t kinh doanh. ................................................... 95
u 3.3: S chi ti t bán hàng. ............................................................................ 97
u 3.4: M u s chi phí s n xu t kinh doanh. ................................................... 98

Bi u 3.5: M u s chi phí s n xu t kinh doanh. ................................................... 99
Bi u 3.6: M u s Nh t ký chung....................................................................... 102
Bi u 3.7: M u S cái theo hình th c nh t ký chung. ........................................ 103


DANH M C CÁC CH
STT

C mT

VI T T T
Ch vi t t t

1

i c ph n

TMCP

2

Trách nhi m h u h n

TNHH

3

tính

4

Tài s n c

nh

5

Giá tr

6

Tiêu th

7

Tài kho n

TK

8

Bán hàng

BH

9

Cung c p d ch v

GTGT
c bi t

10

CCDV
PP

11

Giá v n hàng bán

GVHB

12

Tài kho

13

B o hi m xã h i

BHXH

14

B o hi m y t

BHYT

15

B o hi m th t nghi p

BHTN

17

Ngày tháng ghi s

NTGS

18

Gi y báo có

GBC

19

S th t

STT

20

S hi u

SH

21

Ngày tháng

NT

22

B ng phân b

BPBL

23

B ng kh u hao

BKH

24

D ch v

i ng

16

25

DV
i

TM


Khóa lu n t t nghi p

i Phòng

L IM
1. Tính c p thi t c

U

tài.

Toàn c u hóa và h i nh p kinh t qu c t là m t xu th l n c a th
H i nh p kinh t qu c t bên c nh vi c t

i ti

các doanh nghi p Vi t Nam
phó nh ng bi

n cho
ng rào c

doanh nghi p có quy mô v a và nh
i nhanh chóng c a th

ng

ng.

nh và phát tri

mình trên th

i v i các

ti m l c và kh

Thành l p t th i k bao c p, Công ty C ph
tr

i Minh Khai

nt

c ch

ng cho riêng

ng bán l dù ph i tr i qua nhi u sóng gió khi th

Nam chuy n mình t ch

i.

bao c

ng Vi t

t do. Công ty liên t

c

bình ch n là 1 trong 10 doanh nghi p tiêu bi u thành ph H i Phòng trong giai
n 2007
thi

l c không ng ng hoàn
u, ch

ng s n ph

t doanh nghi

im

n lý và chuy

c sang công ty c ph n. Bên c nh

tìm hi

i

vi c nghiên c u

nh k t qu kinh doanh có th coi

là m t công c hi u qu nâng cao ch

ng ho

ng kinh doanh c a công ty.

Qu n lý chi phí và doanh thu hi u qu m i xây d
ban qu n l
phí, t

i pháp h p lý, có tính kh thi cao nh m t
i nhu n. B i vi

thu giúp ph n ánh bi
ng th

c n n t ng giúp

nh chính xác và k p th i chi phí, doanh

ng t ng lo

n v xu

ng. Ngoài ra quá trình ghi chép doanh thu chi phí giúp theo dõi,

c các kho n n ph i thu và n ph i tr c a doanh nghi p m t cách có h
th ng.

ng th i, vi
cn

nh k t qu kinh doanh chính xác nh t s giúp Ban
c tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, t
a ch

u qu cao

nh t trong th i gian t i.
Nh n th
trong doanh nghi p

c t m quan tr ng c a vi
tài:

nh k t qu kinh doanh
n t ch c k toán

nh k t qu kinh doanh t i Công ty C ph n
tài khóa lu n t t nghi p c a mình.


Khóa lu n t t nghi p

i Phòng

2. M
uc
tài.
- H th ng hóa lý lu n chung v t ch c công tác k toán doanh thu, chi phí
và xá nh k t qu kinh doanh trong doanh nghi p.
nh
- Mô t , phân tích th c tr ng công tác k
k t qu kinh doanh t i Công ty C ph
i Minh Khai.
xu t m t s gi i pháp góp ph n hoàn thi n t ch c k toán doanh thu, chi
nh k t qu kinh doanh t i Công ty C ph
i Minh Khai.
3.

ng và ph m vi nghiên c
tài.
ng nghiên c u: T ch c k
qu kinh doanh.
- Ph m vi nghiên c u: T i Công ty C ph
4.
-

nh k t
g m i Minh Khai.

u.
ng kê và so sánh.
ng h p.
u tài li u.
toán.

5. K t c u c a khóa lu n.
K t c u c a khóa lu n g
Lý lu n chung v t ch c k toán doanh thu, chi phí và xác
t qu kinh doanh trong doanh nghi p.
Th c tr ng t ch c k
nh k t
qu kinh doanh t i Công ty C ph
i Minh Khai.
M t s ki n ngh nh m hoàn thi n t ch c k toán doanh thu,
nh k t qu kinh doanh t i Công ty C ph
i
Minh Khai.
V is
ng d n t n tình c a giáo viên Nguy
phòng k toán Công ty C ph
i
tài khóa lu n t t nghi p c a mình, song kh
nghi m th c t còn ít
tài c
v y, em r t mong nh
cs
bài khóa lu n c
c hoàn thi

c Kiên và các cô bác
n ch
ng th i kinh
c nh ng sai sót. Vì
n c a các th

Em xin chân thành c


Khóa lu n t t nghi p

i Phòng

LÝ LU N CHUNG V T CH C K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
NH K T QU KINH DOANH TRONG DOANH NGHI P.
1.1. N i dung các ch tiêu
n
qu kinh doanh c a doanh nghi p.

n doanh thu, chi phí và k t

Bán hàng: là quá trình doanh nghi p chuy n giao hàng hóa c a mình cho
khách hàng và khách hàng tr ti n hay ch p nh n tr ti n cho doanh nghi p.
S n ph m s n xu t: là s n ph m t
i.

s d

i trong

S n ph m tiêu th : là th c hi n m
a s n xu
ph m t
n xu t t
n i trung gian gi a m t bên là s n xu t, phân ph i và m t bên là tiêu dùng.

n
u

1.1.1. Doanh thu
Doanh thu là t ng giá tr các l i ích kinh t doanh nghi
c
ho c s
c trong k k toán, phát sinh t các ho
ng s n xu t kinh
ng c a doanh nghi p, góp ph
n ch s h u.
Các lo i doanh thu:
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .
Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là giá tr các l i ích kinh t
doanh nghi
v , d ch v .
Theo chu n m c k toán s

n bán s n ph m, hàng hóa, cung c p các lao
c ghi nh

ng

th i th
u ki n sau:
- Doanh nghi
n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i quy n
s h u s n ph m ho
i mua.
- Doanh nghi p không còn n m gi quy n qu
is
h u hàng hóa ho c quy n ki m soát hàng hóa.
-X
c các chi phí có
n giao d ch bán hàng.
i ch c ch n.
- Doanh nghi

c ho c s

c l i ích kinh t t giao d ch bán hàng.


Khóa lu n t t nghi p

Doanh thu c a giao d ch v cung c p d ch v
ng th
u ki n sau:

i Phòng

c ghi nh n khi th a mãn

i ch c ch n.
- Có kh
c l i ích kinh t t giao d ch cung c p d ch v
c chi phí phát sinh cho giao d
hoàn thành giao
d ch cung c p d ch v
c ph n công vi
pB
i k toán.
Các kho n gi m tr doanh thu.
Chi t kh
i: là s ti n
ng do mua hàng v i
s
ng l n theo th a thu n (
ng kinh t mua bán ho c
cam k t mua, bán hàng).
Gi m giá hàng bán: là s ti n
i bán gi m tr
i mua trong
ng h
c bi t vì lý do hàng kém ph m ch
ng lo i, quy
cách, kích c .
Hàng bán b tr l i: là giá tr c a s s n ph m, hàng hóa b khách hàng tr
l
i bán vi ph
u kho n h
ng.
Thu giá tr
in p(
c ti p): thu GTGT
là m t lo i thu gián thu, tính trên ph
a hàng hóa, d ch v
i
v i doanh nghi p tính thu
c ti p thì thu GTGT s
nh b ng t l ph
Thu tiêu th
c bi t: là lo i thu gián thu, thu m t s s n ph m, hàng
hóa, d ch v thu
ng ch u thu tiêu th
c bi t.
Thu xu t kh u: là lo i thu
c phép
xu t kh u.
Doanh thu thu n.
Doanh thu thu n là s chênh l ch gi a doanh thu bán hàng và cung c p
d ch v tr
n gi m tr doanh thu.
Doanh thu ho
Doanh thu ho

ng tài chính.
ng tài chính là giá tr các l i ích kinh t doanh nghi p
n ho
ng v v
t
ng tài chính bao g m các kho n thu ti n lãi, ti n b n quy n, c t c, l i nhu n
c chia và doanh thu ho
ng tài chính khác c a doanh nghi p.


Khóa lu n t t nghi p

Doanh thu ho
u ki n sau:
- Có kh
-

i Phòng

ng tài chính

c ghi nh n khi th

ng th i 2

c l i ích kinh t t giao d
i ch c ch n.

Thu nh p khác.
Theo chu n m c k toán s 14, Thu nh p khác là kho n thu góp ph n làm
n ch s h u t ho
ng ngoài các ho
ng t o ra doanh thu.
1.1.2. Chi phí.
Chi phí là t ng giá tr các kho n làm gi m l i ích kinh t trong k k toán
v i hình th c các kho n ti n chi ra, các kho n kh u tr tài s n ho c phát sinh
các kho n n d
n là gi m v n ch s h u, không bao g m kho n phân ph i
cho c
c ch s h u.
Các lo i chi phí:
Giá v n hàng bán: là giá tr th c t xu t kho c a các s n ph m, hàng hóa
(ho c g m c chi phí mua hàng phân b cho hàng h
iv i
doanh nghi
i) ho c là giá thành th c t lao v , d ch v hoàn thành
nh tiêu th ho c tr giá mua th c t c a hàng hóa tiêu th .
Chi phí bán hàng: là toàn b các chi phí phát sinh trong quá trình bán s n
ph m, hàng hóa, cung c p d ch v bao g m: chi phí chào hàng, gi i thi u s n
ph m, chi phí qu ng cáo, chi phí b o qu
n chuy
Chi phí qu n lý doanh nghi p: là các kho n chi ph c v cho qu n lý
chung c a doanh nghi p, bao g m: chi phí v
ph n qu n lý
doanh nghi p, các kho
t li
u hao
n lý doanh nghi p, d ch v
Chi phí ho
ng tài chính: là toàn b kho n chi phí phát sinh trong k
h ch toán l
n các ho
ng v v n, ho
nghi p v mang tính ch t tài chính trong doanh nghi p, g m chi phí cho vay và
y v n, chi phí góp v n liên doanh, liên k t, l chuy
ng ch ng khoán
ng n h n, chi phí giao d ch bán ch ng khoán, l t giá h
Chi phí khác: là nh ng kho n chi phí phát sinh
ng xuyên do
các s ki n hay các nghi p v riêng bi t v i ho
ng c a các
doanh nghi p.


Khóa lu n t t nghi p

i Phòng

Chi phí thu thu nh p doanh nghi p: là lo i thu tr c thu, thu trên k t
qu ho
ng s n xu t kinh doanh cu i cùng c a doanh nghi p. Chi phí thu thu
nh p doanh nghi p bao g m:
Chi phí thu TNDN hi n hành: là s thu TNDN ph i n p tính trên thu
nh p ch u thu
su t thu TNDN hi n hành.
Chi phí thu TNDN hoãn l i: là s thu TNDN s ph i n
phát sinh t vi c ghi nh n thu thu nh p hoãn l i ph i tr
c hoàn
nh p tài s n thu thu nh p hoãn l
c ghi nh n t
c.
1.1.3. Các ho

ng kinh doanh và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p.

Ho
ng kinh doanh c a doanh nghi p bao g m: ho
ng s n xu t
kinh doanh, ho
ng tài chính và ho
ng khác.
Ho
ng s n xu t kinh doanh: là ho
ng s n xu t, tiêu th hàng
hóa, s n ph m.
Ho
ng tài chính: là các ho
n h n ho
dài h n v i m
i.
Ho
ng khác: là ho
ng x y ra ngoài d ki n c a doanh nghi p.
K t qu kinh doanh c a doanh nghi p: là s ti n lãi hay l t các ho
ng c a doanh nghi p trong m t k nh
t qu cu i cùng c
ho
ng s n xu
ng và các ho
ng khác c
doanh nghi p.
K t qu ho

c

t
a
a

ng kinh doanh c a doanh nghi p bao g m:

K t qu ho
ng s n xu t, kinh doanh: là s chênh l ch gi a doanh thu
thu n và giá tr giá v n hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p.
L i nhu n
thu n t ho t
ng s n xu t
kinh doanh

Doanh thu
bán hàng và
=
cung c p
d ch v

K t qu ho

Giá v n
hàng bán

Chi phí bán
hàng, qu n
lý doanh
nghi p

ng tài chính: là s chênh l ch gi a thu nh p c a ho

tài chính và chi phí ho
L i nhu n tài chính

Các kho n
gi m tr
doanh thu

ng

ng tài chính.
=

Doanh thu ho
tài chính

ng

Chi phí tài chính


Khóa lu n t t nghi p

i Phòng

K t qu ho
ng khác: là s chênh l ch gi a các kho n thu nh p khác và
các kho n chi phí khác.
L i nhu n khác

=

Doanh thu khác

Chi phí khác

T ng l i nhu
c thu : là t ng s c a l i nhu n thu n t ho
xu t kinh doanh, l i nhu n tài chính và l i nh n khác.
T ng l i nhu n
c thu

=

L i nhu n thu n t
ho
ng s n xu t
kinh doanh

+

L i nhu n
tài chính

+

ng s n

L i nhu n
khác

L i nhu n sau thu TNDN: là s l i nhu n còn l i sau khi n p thu TNDN.
L i nhu n sau thu
thu nh p doanh nghi p

=

T ng l i nhu n
c thu

Chi phí thu thu nh p
doanh nghi p

1.2. Nhi m v k
nh k t qu kinh doanh.
T ch c ghi chép, ph n ánh, t ng h p s li u v tình hình nh p xu t
t n kho c a hàng hóa, tính giá v n c a hàng hóa xu t bán m t cách
ph
n các nghi p v kinh t phát sinh.
Ph
ng trong quá trình kinh doanh, tình hình
thanh toán v i khách hàng, thanh toán v
c v các kho n
thu ph i n
n doanh thu.
Ph n ánh và ki m tra các chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p
m b o tính hi u qu kinh t c
ng th i tham gia công tác ki m
kê hàng hóa, l p các báo cáo v tình hình tiêu th các lo i s n ph m .
Cung c p thông tin k toán c n thi t ph c v cho vi c l p báo cáo tài chính
nh k phân tích ho
ng kinh t
n quá trình bán hàng, xác
nh và phân ph i k t qu .
1.3. N i dung k
nh k t qu kinh doanh.
1.3.1. K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .
1.3.1.1
Tiêu th
mua tr c ti p t

c bán hàng ch y u t i các doanh nghi p.
c tr c ti p:
i
ng s n xu t (không qua kho) c a doanh


Khóa lu n t t nghi p

nghi p. S n ph
m t quy n s h u v s

i Phòng

c chính th c coi là tiêu th
ng hàng này.

Tiêu th
c ký g
i lý:
c mà bên ch hàng
(
i lý) xu t hàng giao cho bên nh
i lý, ký g
i
bán.
i lý s
i hình th c hoa h ng ho c chênh l ch.
Tiêu th
cg
Bên bán chuy n hàng cho bên
m ghi trong h
ng, s hàng chuy
n thu c quy n
s h u c a DN. Khi
i mua thanh toán ho c ch p nh n thanh toán v
s hàng chuy n giao (m t ph n ho c toàn b ) thì s hàng ch p nh n này m i
c coi là tiêu th .
Tiêu th
i hàng: Bên
n ph m,
hàng hóa c
il yv tt
n ph m c a bên mua. N u trao
(không có chênh l ch giá tr
c coi
là giao d ch t o doanh thu. N u
(có chênh l ch
giá tr
c coi là giao d ch t o doan
c ghi nh n lãi, l .
Tiêu th
c tr ch m, tr góp: Theo tiêu th c này, khi giao
ng hàng chuy
c coi là tiêu th
i mua
s thanh toán l
u ngay t i th
m mua m t ph n. S ti n còn l i ng i
mua s tr d n và ph i ch u m t t l lãi su t nh
ng s ti n tr
các k b
m m t ph n doanh thu g c và m t ph n lãi
su t tr10.806

3.695.210.235

20.353.761.030

6.02

304.158.910.806

3.695.210.235

20.353.761.030

6.02

(Ngu n: Phòng k toán Công ty C


i Phòng

ng t m cho TK 911.

CH NG T

K 911

11, ghi Có TK sau

TK 642

TK 821

Ghi Có TK 911, ghi N TK sau
TK 421

26.765.828

26.765.828

C ph

C ng n
TK 911

TK 511

TK 515

C ng có
TK 911

344.160.257.751

368.165.069

344.528.422.820

344.160.257.751

368.165.069

344.528.422.820

334.234.647.899

2.058.754.984

2.058.754.984

2.058.754.984

8.235.019.937

8.235.019.937

8.235.019.937

344.528.422.820

i Minh Khai)


Khóa lu n t t nghi p

Bi u 2.38: Nh t ký ch
Công ty C ph
a ch : 23 Minh Khai

i Minh Khai.
H ng Bàng H i Phòng.

NH T KÝ
TK

Ngày
tháng
ghi s

Ch ng t

Ghi N
Di n gi i

SH

NT

TK 33

31/12 PKT37 31/12 Thu TNDN ph i n p

2.058.754

31/12 PKT38 31/12 K t chuy n thu TNDN ph i n p

C

2.058.754

(Ngu n: Phòng k toán Công ty C


i Phòng

ng t m cho TK 821.

CH NG T
K 821

TK 821, ghi Có TK sau

334

4.984

4.984

C ph

C ng n TK 821

Ghi Có TK 821, ghi N TK sau
TK 911

C ng có TK 821

2.058.754.984

2.058.754.984

2.058.754.984

2.058.754.984

2.058.754.984

2.058.754.984

i Minh Khai)


Khóa lu n t t nghi p

Bi u 2.39: Nh t ký ch
Công ty C ph
a ch : 23 Minh Khai

i Minh Khai.
H ng Bàng H i Phòng.

NH T KÝ
TK
Tháng
Ngày
tháng
ghi s

Ch ng t

Ghi N
Di n gi i

SH

NT

uk

TK 111

0

.......

.........

.....

31/12 PKT39 31/12

..................

.....

K t chuy n l i nhu n
sau thu
C

0

2.051.568.647

(Ngu n: Phòng k toán Công ty C


i Phòng

ng t m cho TK 421.

CH NG T
K 421
g 12/2016
TK 421, ghi Có TK
TK 112

........

C ng n

Ghi Có TK 421, ghi N
TK sau
TK 911

ik

C ng có

......
8.235.019.937 8.235.019.937

7 924.965.000 2.976.533.647 8.235.019.937 8.235.019.937 5.258.486.290

C ph

i Minh Khai)


Khóa lu n t t nghi p

Bi u 2.40: S
Công ty CPTM Minh Khai.

S
Tài kho n 911


i ng, ghi n v i TK n
421
632
635
641
642
821
C ng phát sinh N
C ng phát sinh Có

(Ngu n: Phòng k toán Công ty C


i Phòng

cái TK 911.
-DN
/2014/TT-BTC
CÁI

này

C ph

nh k t qu kinh doanh

T ng c
8.235.019.937
304.158.910.806
3.695.210.235
20.353.761.030
6.026.765.828
2.058.754.984
344.748.669.409
344.748.669.409

i Minh Khai)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x