Tải bản đầy đủ

Chẩn đoán bệnh ấu trùng Cysticercus tenuicollis bằng phương pháp biến thái nội bì, đánh giá hiệu lực điều trị bệnh trên lợn và dê tại huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

-----------

-----------

::
TRÙNG CYSTICERCUS TENUICOLLIS

:
Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
:

2011 - 2015

5


-----------

-----------


::
CYSTICERCUS TENUICOLLIS

:
Chuyên ngành:
:
Khoa:
:

Chính quy
Thú y
43 TY - N01
2011 - 2015
GS.TS.

5


i

L IC

Thú y cù
viên T

hú y
,

GS.

.

Thái Nguyên, ngày
Sinh viên


ii

DANH M C CÁC B NG...... 39
............................ 39

kháng nguyên ......................... 40

................................................ 41

................... 42
.......................................... 42

Cysticercus tenuicollis

.......... 43

................... 44
........................................ 44

Cysticercus tenuicollis
.............................................................................................. 45
Cysticercustenuicollis
............................................................................ 46
Cysticercus tenuicollis
......................................................................... 47


iii

DANH M C CÁC T

Cs:
Nxb:
Se:
Sp:
STT:
TT:
Tr:

Trang

VI T T T


iv

M CL C

.................................................................................................... i
................................................................................ii
.................................................................iii
........................................................................................................ iv
:

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
.................................................................................... 2
..................................................................................... 2
...................................... 3
.................................................................................... 3
..................................................................................... 3

:
2.1.

......................................................... 4
........................................................................................... 4
Cysticercus tenuicollis........ 4

2.1.1.

.................................................. 4
Cysticercus tenuicollis ............................ 8
2.1.2

Cysticercus tenuicollis

c.. 12

Cysticercus tenuicollis ............. 12
Cysticercus tenuicollis ......15
Cysticercus tenuicollis ............................................ 18
Cysticercus tenuicollis ............................... 19
...................................................... 21
2.1.3.1. Kháng nguyên 2.1.3.2

................................................................. 21
.......................................................... 24
.......................................... 29

2.2. T

.............................................. 30


v

.......................................................... 30
...................................................... 31
:
............................................................................................... 33
3.1.

.............................................. 33

3.2.

.................................................................................. 33
................................................................................ 34
........................ 34

3.3.2.

...................... 34
Cysticercus

tenuicollis

................................................................ 34
Cysticercus tenuicollis ch
............................................................................. 34
.......................................................................... 34

3.4.1

.... 34
... 35

Cysticercus tenuicollis

............................................ 36

Cysticercus tenuicollis .................................................................................... 36
Cysticercus
tenuicollis gây ra trên l n và dê
3.5. Ph

........................................................................ 38
:

4.1.
4.

.......... 38

............................. 39
........................... 39
......................... 40

4.2.1
.......................................................................................... 40


vi

.................................................................................... 41
Cysticercus
tenuicollis

................................................................ 42
Cysticercus tenuicollis ......................... 45
Cysticercus tenuicollis
.......................................................................................... 45
Cysticercus tenuicollis
................................................................................ 47
Cysticercus tenuicollis trên dê

4.5.

.............................................................................. 48
:

.......................................... 49
.................................................................................................... 49
...................................................................................................... 49
..................................................................................................... 49


1

Ph n 1
M

U

tv

nh ký

chó

Cysticercus tenuicollis

Taenia hydatigena,

này ký sinh và

) [11]

Cysticercus

tenuicollis
Taenia hydatigena,

gây
có kí

Cysticercus tenuicollis
,
,
cao,

,


2

Cysticercus tenuicollis

H

trong x

.

,
.
tôi

1.2. M

tài
kháng nguyên

Cysticercus tenuicollis,

trong

Cysticercus
tenuicollis
1.3. M c tiêu c

tài

Cysticercus tenuicollis.
-

.
Cysticercus

tenuicollis
-

trùng Cysticercus tenuicollis


3

c ti n c

tài

c

Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis

c ti n

Cysticercus tenuicollis
.
Cysticercus tenuicollis gây ra


4

Ph n 2
T NG QUAN NGHIÊN C U

2.1.

khoa h c

2.1.1. Sán dây ký sinh
2.1

chó và u trùng sán dây Cysticercus tenuicollis

m sinh h c c a sán dây

chó

23
[6

5], (2003)

18

loài

ylloborthriidae Luhe, 1910
Spirometra Mueller, 1937
Loài Spirometraerinacei-europaei
(Rudolphi, 1819) Mueller, 1937
Loài Spirometra mansonoides
(Mueller, 1935) Mueller, 1937

bin, 1940

Dipylidium Leuckart, 1863
Loài Dipylidium caninum Leuckart, 1758


5

Taenia Linnaeus, 1758
Loài Taenia hydatigena Pallas, 1766
Loài Taenia pisiformis Bloch, 1780
Echinococcus Rudolphi, 1801
Loài Echinococcus granulosus Batsch, 1786
Multiceps Goeze, 1782
Loài Multiceps multiceps Leske, 1780.

Mesocestoides, Wailand, 1863
Loài Mesocestoides lineatus Goeze, 1782
9

và Pseudophyllidea.
15

) [1].

1977) [23
18
Sán dây chó

5], (2003) [6],


6

hình thành rõ.

Cyclophyllidea).


7

Loài Taenia hydatigena: dà

-

thành hai hàng, móc hàng trên dài 0,170 nhau v

-

The

19
Cyclophyllidae


8

Dipylidium caninum, Taenia
hydatigena, Taenia pisiformis, Multiceps multiceps
Spirometra erinacei-europae, Spirometra
mansonoides.
10

2.1.1.

m sinh h c u trùng Cysticercus tenuicollis
lis
5], (2003) [6

18],
Cysticercus

9
tenuicollis

giác bám 0,099 - 0,310 mm, có 28 0,185 -

-


9

Cysticercus

Radfar M. H. (2005) [41
tenuicollis

Cysticercus

tenuicollis

11,63 µm.
Cysticercustenuicollis

30].
4
Cysticercus tenuicollis

n và cs (1999) [9
Cysticercustenuicollis

- 44 móc.
Nath S. và cs (2010) [35
Cysticercus tenuicollis
Calcium (12,0 - 260,0 mg /100ml), Natri (130,5 - 424,3 ppm ) và Kali (12,50
-

- 23,00

U/L), Alanine aminotransferase (1,000 - 86,17 U/L), Lactat dehydrogenase
(10.00 - 108,0 U/L ) và Alkaline phosphate (18,00 - 176,0 U/L).
Saad và cs (2010) [42
tenuicollis

nhau

Cysticercus
mesenchymal,


10

Cysticercus tenuicollis

100

khi Cysticercus tenuicollis
và thú hoang khác.
Cysticercus
tenuicollis

Cysticercus tenuicollis
Cysticercus
tenuicollis khác b

Taenia

16
hydatigena

Cysticercus tenuicollis


11

-

11

Cysticercus tenuicollis

Theo Junquera P. (2013) [36], sán dây Taenia hydatigena

Taenia hydatigena
Taenia hydatigena

Cysticercus tenuicollis

ua các nhu mô


12

nang phá

-

Cysticercus tenuicollis)

-8

2.1.2. B nh do u trùng Cysticercus tenuicollis gây ra
2.1.2

m t s lo i gia súc

m d ch t h c b nh u trùng Cysticercus tenuicollis
Cysticercus tenuicollis

trên toàn

,

P., 2013) [36].
Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis.

Taenia
hydatygena.

14
Cysticercus tenuicollis


13

Tuyên Q
sán
Cysticercus tenuicollis
(2002) [3
Taenia

Cysticercus
con có Cysticercus

tenuicollis

Cysticercus cellulosae.

-

Theo Radfar M. H. và cs (2005) [41

Cysticercus tenuicollis.
Sissay M. M. và cs (2008) [47
Haramaya, Harar, Dire
Cysticercus
ovis (Taenia ovis

m Cysticercus tenuicollis (Taenia hydatigena) và

Echinococcus granulosus
là 22%, 53% và 65%.
Theo Samuel W. và Zewde G. G. (2010) [43
630
tenuicollis.

Cysticercus


14

.
Saulawa M. A. và cs (2011) [44
Cysticercus tenuicollis,

Cysticercus

Wondimu A. và cs (2011) [50
tenuicollis

Theo Oryan A. và cs (2012) [49

Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis

90%

nhóm

68,9% và dê

69,8%.
,
màng treo

(36,7%)

(27,2%)

dê (9,7%), và x

(14,2%)
)

, (Biu A. A. và

Murtala S., 2012) [28].
Oguz B. và Deger S. (2013) [47
Cysticercus tenuicollis là 27,9%.

Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis


15

Cysticercus tenuicollis
Cysticercus tenuicollis

Theo Junquera P. (2013) [36
Cysicercus
tenuicollis
Cysticercus tenuicollis

Cysticercus tenuicollis

B. B. và cs, 2015) [46].
Theo Perl S. và cs (2015) [40
Cysticercus tenuicollis

2-3

tháng
2.1.2

m b nh lý và lâm sàng b nh u trùng Cysticercus tenuicollis

Taenia hydatigena.

Taenia hydatigena

uel W. và Zewde G. G.,
2010) [43].

các nhánh


16

màng treo

nh

-

chó

trong vài tháng (Junquera P, 2013) [36].
Theo Pathak K . M.

(1984) [38], Radfar M . H.

(2014) [41],

Cysticercus tenuicollis
.
Bamorovat M. và cs (2014) [26

Cysticercus tenuicollis là giai

Teania hydatigena

Cysticercus tenuicollis

Radfar M. H. và cs (2015) [41
Cysticercus tenuicollis
Cysticercus tenuicollis
Cysticercus tenuicollis
8,24%), màng treo


17

Cysticercus tenuicollis
Cysticercus tenuicollis

gây
ký sinh
B
.L

tiên, Cysticercus tenuicollis

mang thai (Payan Carreira R. và cs, 2008) [39].
Cysticercus tenuicollis

(Junquera P., 2013) [36].
4
ho

Cysticercus tenuicollis

khác.
Cysticercus tenuicollis
, 1982) [37]

(Pathak K. M.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×