Tải bản đầy đủ

Tình hình lợn con mắc bệnh phân trắng từ 1 đến 21 ngày tuổi tại trại Trần Văn Tuyên xã Đoàn Kết huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và thử nghiệm phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

i
I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-----------

-----------

TRI U TH XUÂN
tài:

TÌNH HÌNH L N CON M C B NH PHÂN TR NG T
N 21 NGÀY
TU I T I TR I TR
T - HUY N YÊN
TH Y

T NH HÒA BÌNH VÀ TH

NGHI

KHÓA LU N T T NGHI

H

o: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y

Khóa h c: 2011 - 2016

Thái Nguyên - 2015

U TR

IH C


i

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
-----------

-----------

TRI U TH XUÂN
tài:

TÌNH HÌNH L N CON M C B NH PHÂN TR NG T
N 21 NGÀY
TU I T I TR I TR
T - HUY N YÊN
TH Y T NH HÒA BÌNH VÀ TH

NGHI

KHÓA LU N T T NGHI
H

U TR

IH Co: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y

Khóa h c: 2011 - 2016
Gi

ng d n: PGS.TS. Tr n Thanh Vân

Thái Nguyên - 2015


i

L IC

Qua

âm
.
-

em

em

giám
em

Em
em

.

em

PGS. TS.
em

Em
em
Thái Nguyên
Sinh viên

Tri


ii

L

U

Th c t p t t nghi p chi m m t v trí quan tr ng trong quá trình h c t p
c a sinh viên tr c khi ra tr ng, nh m giúp sinh viên ng c , h th ng hóa
ki n th c ã h c
c, b c u làm quen v
c,
th c ti n s n xu t. Qua ó giúp sinh viên nâng cao trình
chuyên môn, n m
v ng
c ph ng pháp nghiên
và ng d ng ti n b khoa h c k thu t
vào s n xu t. ng th i t o cho mình tác phong làm vi c úng n, tính sáng
t o sau khi ra tr ng v c s s n xu t, góp ph n x ng áng vào s nghi p
phát tri n n n nông nghi p n c ta.
Xu
khoa Ch

s trên,

-

c s nh t trí c a nhà tr

-

ng, Ban ch nhi m
PGS.TS.
uyên
: xã

, em

tài: T
-

-

Do th i gian có h n, trình
chuyên môn còn h n ch , kinh nghi m
th c t ch a nhi
a em còn nhi u thi u sót. em r t mong
cs
bình c a các th
b
a em
n.
Em


iii

DANH M C CÁC B NG
Trang
B

n c a tr i t

B ng 4.2. L ch phòng b

- 2015 .................................. 28
n nuôi t i tr i...................................... 30

4.3.
B ng 4.4. M t s b
B ng 4.5. K t qu

................................................. 35
ng g

n con theo m t i tr i............. 36

u tra tình hình b nh l n con phân tr ng

B ng 4.6. Tình hình m c b nh phân tr ng l
B ng 4.7. Tình hình l n con m c b nh phân tr ng

.. 37

.......................... 38
các tháng theo dõi ....... 39

B ng 4.8. Tình hình l n con m c b nh phân tr ng theo các l a tu i ............. 41
B ng 4.9. Bi u hi n tri u ch ng lâm sàng c a l n con m c b nh.................. 43
B ng 4.10. Hi u qu
u tr b nh phân tr ng l n con b ng hai lo i thu c Nor
100% và Nova - Amcoli.................................................................................. 44
B ng 4.11. Chi phí thu c Nor 100 và thu c Novau tr b nh phân
tr ng cho 1kg l n con...................................................................................... 44


iv

Ch vi t t t
TNHH:
MTV:
Nor 100:

Norfloxaxin 100%

Cs:
Kg:

Kilogam

g:

Gam

mg:

Miligam

ml:

Mililit

G:

Gam

LMLM:
KL:
Nxb:
vsv:


v

M CL C
Trang
L IC

............................................................................................................. i

L

U ........................................................................................................... ii

DANH M C CÁC B NG........................................................................................ iii
DANH M C CÁC T

VÀ C M T

VI T T T................................................... iv

M C L C...................................................................................................................v
Ph n 1. M
tv

U ......................................................................................................1
............................................................................................................1

1.2. M c tiêu và yêu c u c

tài .............................................................................2

tài.................................................................................................2
c............................................................................................................. 2
c ti n ............................................................................................................. 2
Ph n 2. T NG QUAN NGHIÊN C U ...................................................................3
s khoa h c và pháp lý c

tài...................................................................3

m c a l n con theo m ...................................................................................... 3
2.1.2. Nh ng hi u bi t v b nh phân tr ng l n con ............................................................... 7
2.2. Tình hình nghiên c

c ........................................................21

2.2.1. Tình hình nghiên c

c................................................................................21

2.2.2. Tình hình nghiên c u trên th gi i..............................................................................22
Ph n 3.

NG, N

U ......24

ng nghiên c u.........................................................................................24
m và th i gian ti n hành .........................................................................24
3.3. N i dung nghiên c u..........................................................................................24
u và các ch tiêu theo dõi..............................................24
trí thí nghi m....................................................................................24
tiêu.........................................................................25
3.4.2.1. Các ch tiêu theo dõi..............................................................................25


vi

ng pháp th c hi n .........................................................................25
lý s li u............................................................................................26
Ph n 4. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N .......................................27
4.1.

.................................................................................27

nt
- tr i ông Tr
Kt
- Yên Th y - Hòa Bình.............................................................................................................27
4.1.2. N

t qu ph c v s n xu t ...............................................28

4.1.2.1. N i dung công tác ph c v s n xu t. ....................................................28
c hi n .........................................................................29
4.1.2.3. K t qu ph c v s n xu t ......................................................................30
4.1.2.4. K t qu

u tr b

n ..........................................31

4.1.4. Công tác khác................................................................................................................34
4.2. K t qu nghiên c

tài...................................................................................36

4.2.1. Tình hình d ch b nh c a tr i.......................................................................................36
4.2.2. K t qu theo dõi t l m c b nh phân tr ng l n con c a tr
4.2.3. Tình hình m c b nh phân tr ng l

..............37

.....................................................38

4.2.4. Tình hình l n con m c b nh phân tr ng các tháng theo dõi.................................39
4.2.5. Tình hình m c b nh phân tr ng l n con theo các l a tu i....................................40
4.2.6. Tri u ch ng c a l n b m c b nh phân tr ng............................................................43
4.2.7. Hi u qu
u tr b nh phân tr ng l n con b ng hai lo i thu c Nor 100% và Nova
- Amcoli ....................................................................................................................................44
4.2.8. Chi phí thu
Ph n 5. K T LU

u tr b nh phân tr ng l n con cho 1 kg l

n 21 ngày tu i.....44

NGH .......................................................................46

5.1. K t lu n ..............................................................................................................46
ngh ...............................................................................................................46
TÀI LI U THAM KH O ......................................................................................48
I. Tài li u ti ng Vi t ..................................................................................................47
II. Tài li
II. Tài li u ti ng Anh .................................................................................................48


vii


1

Ph n 1
M

U

tv
.
,
,

,
.

a
.

,

.
.
.

Song song v i vi c phát tri
ch b
y sinh
nhi u, m t trong nh ng d ch b nh x y ra là b nh phân tr ng l
n
t 1 - 3 tu n tu i. B nh phân tr ng là b nh khá ph bi n, xu t hi n t lâu trên
th gi i và Vi t Nam, gây thi t h i không nh
nh
ch y u do nhóm vi khu
ng ru t E. coli gây ra. Vi khu n E. coli ti t ra
c t nhi m vào máu phá h y n i m c, thành m ch gâ
m thành
m ch, t
i ch m ch p, tiêu ch y, phân l ng màu
tr ng, l n m
c nhi u do tiêu ch
cd
n r i lo n h p thu và
i ch
, làm l n g y y u h c hác. N
ng k p
th i t l ch t cao, gây thi t h i l n, b i v y vi c nghiên c u tìm ra bi n pháp
phòng tr b nh thích h
t hi u qu
n là m t v n
c nhi
i quan tâm.
Xu t phát t tình hình th c t
h n ch m c th p nh t t l l n
nhi m b
c s
ng ý c a Ban ch nhi
i h c Nông lâm Thái Nguyên cùng v i s
t n tình c a th y
ng d
th c t p, em th c hi
tài: T
-

-

.


2

1.2. M c tiêu và yêu c u c

tài

-

, t

-

h hình

tài
c
phòng 1.3.2.
-

,t


3

Ph n 2
T NG QUAN NGHIÊN C U

khoa h c và pháp lý c

tài

theo

i v i ch n nuôi l n con nói riêng và gia súc nói chung, th i k gia
súc m mang thai
c ch m sóc chu áo, bào thai s phát tri n t t con
sinh ra kh e m nh.
Theo
(2004) [6] so v i kh i l ng s sinh thì
kh i l ng l n con lúc 10 ngày tu i t ng g p 2 l n, lúc 21 ngày tu i t ng g p
4 l n, lúc 30 ngày tu i t ng g p 5 - 6 l n, lúc 40 ngày tu i t ng g p 7 - 8 l n,
lúc 50 ngày tu i t ng g p 10 l n, lúc 60 ngày tu i t ng g p 12 - 14 l n.
L n con bú s a sinh tr

ng và phát tri n nhanh nh ng không

ng

u

qua các giai o n, nhanh trong 21 ngày u sau ó gi m d n. Có s gi m này
là do nhi u nguyên nhân, nh ng ch y u là do l ng s a m b t u gi m và
hàm l
n con b gi m. Th i gian b gi m
sinh tr ng kéo dài kho ng 2 tu n hay còn g i là giai o n kh ng ho ng c a
l n con. Chúng ta h n ch s kh ng ho ng này b ng cách cho n s m. Do l n
con sinh tr
t dinh d ng m nh.
n con sau 3 tu n tu i m i ngày có th tích l y
c 9 - 14
gam protein/1kg kh i l ng c th , trong khi ó l n tr ng thành ch tích
l y
c 0,3 - 0,4 gam protein/1 kg kh i l ng c th .
H n n a,
t ng 1kg kh i l ng c th , l n con c n ít n ng l ng
ngh a là tiêu t n n ng l ng ít h n l n tr ng thành. Vì v y, c th c a l n
con ch y u là n
t ra 1kg th t n c c n ít n ng l ng h n
t o ra 1 kg m .


4

các tuy

lít).

có axit HCl

tác


5

H

6

-

ra các


6

(2000) [2
- 100

*
Ph n ng mi n d ch là kh
l là m m b nh. M m b nh xâm nh
do ch
a các tuy
ng HCl ti

ng c

. Ph n l n các ch t
l
i d dàng,
nh. l
ng enzym tiêu hoá
ng cho quá trình tiêu hoá, gây r i


7

lo

i ch t, d n t i kh
n này m m b nh (Salmonella spp, E. coli
ng tiêu hoá và gây b nh.

p thu kém. Trong giai
dàng xâm nh

L n con m
h
ng
kháng th
t nhanh sau khi l
c bú s
u c a l n m . Cho
nên kh
n d ch c a l n con là hoàn toàn th
ng, ph thu c vào
ng kháng th h
c nhi u hay ít t s
uc al nm .
Theo Tr n V
ng protein r t cao. Nh

6] trong s
um

chi m 18 -

ng - globulin chi m s

35%). Nó có tác d ng t o s
tr

i v i kh

kháng. Cho nên s

u c a l n m hàm
ng protein trong s a
ng khá l n (30 u có vai trò quan

n d ch c a l n con. L n con h

globulin b

ng -

ng m bào. Quá trình h p thu nguyên v n nguyên t

-

globulin gi
t nhanh theo th i gian. Nó ch có kh
p thu qua
ru t non c a l n con r t t t trong 24 gi
u sau khi
ra nh trong s
u
có kháng men antitripsin làm m t ho t l c c a men tripsin tuy n t y và nh
kho ng cách t bào vách ru t c a l n con khá r ng. Cho nên 24 gi sau khi
c bú s

ng - globulin trong máu l

/100 ml máu. Sau 24 gi

ng kháng men trong s

t t i 20,3 mg
u gi m d n và

kho ng cách gi a các t bào vách ru t c a l n con h p d n, nên s h p thu ng - globulin trong máu l
c al

n 3 tu n tu i ch
t kho ng 24 mg/ 100 ml
ng thành có kho ng 65 mg/100

m
n con c

ng
c

bú s
u càng s m càng t t. N u l
c bú s
u thì t 20 25 ngày tu i m i có kh
t ng h p kháng th
ng l n con
c bú s
u thì s
kháng kém, d m c b nh, t l ch t cao.

Neonatal di
Nguy

]
-

Theo


8

-

i
m so

màu
b

u
ân
E. coli
E. coli gây ra.
E. coli

ong
E. coli

E. coli


9

E. coli

5

5) [12
cho s

Escherichia coli (E. coli) còn có tên khác là
Bacterium coli commune, Bacillus communis, do Escherich


10

E. coli

E. coli

- 3 x 0,6 µm, trong
- 8 µm.
E. coli

E. coli
- 40 oC

0

- 7,4; vi

- 8.
E. coli
-

kính 2 -

-

- Gren - Methylen -

- Môi
-

Salmonella

Shigella (SS Agar): E. coli


11

-

E. coli

glucoze

E. coli

2S,

VP, urea: âm tính.

o

-

C.

E. coli

E. coli
kháng nguyên: O, H và K.
+ Kháng nguyên O:

o

C
%.

+ Kháng nguyên H:

o

o

C
%.
+ Kháng nguyên K:


12

Vi trùng E. coli
+
o

C

+
E. coli, chúng có tr

o

o

C

C

E. coli
E. coli trong 5 phút. E. coli
T

13
E. coli
E. coli


13

E. coli

E. coli

- 80 %. Theo các t

E. coli phát

* Quá
5
E. coli
Lactobacilus.

E. coli
chúng s

Coli
Bacilosis

E. coli
E. coli

[16]
,


14

(
.
*
E. coli
o

41 oC

C

-

-

-

có khi 4 t 50
-

80
-

-


15

á
, nhão,

*

Coronavirus, Rostavirus
E. coli, Salmonella, Clostridium

E. coli

Rostavirus


16

E. coli
-

Rostavirus

E. coli và Rostavirus

trong
E. coli
ú


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×