Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh đường hô hấp và biện pháp phòng trị trên đàn lợn nuôi tại Công ty CP Bình Minh huyện Mỹ Đức Hà Nội. (Khóa luận tốt nghiệp)

:

-

- HÀ

:


P


: Chính quy
Chuyên ngành :Thú Y
Khoa
: 43 Thú Y N02
:2011 - 2015

Chính quy
Chuyên ngành: Thú Y
Khoa

Thú y
2011 - 2015
Thái N
Thái N

-


ài:


P

BÌNH MINH -

-

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
: K43 Thú Y
Khoa
: 2011 - 2015
: ThS.
-

Thái N

c Nông Lâm Thái Nguyên


i

n này.
ác

ty CP Bình Minh -

-

Sinh viên
ii

Trang

..............................14
............................................................32
...........................33
.....................................34
eo tháng theo dõi ..............................36

..................................................................................................................................37
.............38
...39
........................................................41


iii

Cs
D

Duroc

Y

Yorkshise

L

Landrace

Nxb
L 06

Landrace

L 11

Yorkshire

F1(DY)

re

D(LY)

D=50%; L=25%; Y=25%

D(YL)

D=50%; Y=25%; L=25%


iv

Trang

.........................................................................................................1

:

................................................................................................................1
...............................................................................1
...................................................................................................2
.......................................................................................2
........................................................................................2
:

............................................................................3
......................................................................................3
..................................................3
...................................................................4

2.1.3.

..............................................13
........16
.............................................17
.....................................................................18

2.2.2. Tình hình
:

...................................................................20
.22

3.1.

...........................................................................................22

3.2.

...........................................................................22
.........................................................................................22
............................................................................................22

3.3.

............................................................................................22

3.4.

.............................................22
.........................................................................................22
.....................................................................22


v

3.4.3.Ph

.................................................23
..........................................................................................23
.........................................................................24
................................................................................24
.....................................25

:

...................................................................................25
4.1.1. Công tác c

............................................................................................25

4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................................27
4.1.3. Công tác khác.....................................................................................................31

Minh ..............................................................................................................................32
4.2.2

.............37

4.2.3

...........38

4.2.4

..........39

4.2.5
................................................................................................................40
:

.......................................................................43
..................................................................................................................43
...................................................................................................................44
.......................................................................................45


1

1
C

luôn

cao và có vai t

ngày
ta

.

b

chúng tôi
tài:
-

-

1.2. M
-

-

.


2

-

-

.P.

.P

.


3

- 8ml

2

O2

2

2

2006) [19].

2
2,

các

Bò: 10-

O2

2


4

-

2.1.2.1.

Ho

màng p

, chân


5

tràn khí m
(Ng
2003) [8].


18], Stan Done (2002) [5

Hè - T
Theo Lê Minh Chí (2004) [3] t
,c
ng b


6

yên nhân do vi
virus, ký sinh trùng

* Nguyên nhân do vi

Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica,
Haemophilus parasuis, Actinobacillus pleuropneumoniae và Streptococcus
Mycoplasma

17
hyopneumoniae
:

Pasteurella multocida

Pasteurella multocida


7

].
:G

16].
L
.
Haemophilus
parasuis
Streptococcus spp, Staphylococcus spp gây ra.
:

Done, 2002) [5]
Actinobacilus pleuropneumoniae g
8],

mãn tính (Taylor D.J., 2005) [30]

(Cù
1]:


8

-

:

-

:

(41,50

t

trên 410C,
- 4 ngày.
-

ãn tính:
- 410
: Gây n
.

Streptococcus
gây viêm vú...
+ Vi k
không khí có Mycoplasma hyopneumoniae

P

viêm


9

kính.
-

ích lan

-

Streptococcus, Diplococcus
Bacterium pyogennes

a
2006) [11].
* Nguyên nhân do virus
+ Virus


10

nhân. Ngày nay các
virus
virus
sinh v
[7].
Theo Stan Done (2002) [5]: Các virus
virus

virus
Porcine Reproductive and Respiratory

Syndrome - PRRS

Porcine

virus

circo virus type 2).
29

: virus
virus gây

virus

virus
virus

Arteri virus.

virus,

virus
21].


11

l

- 410C, kém

-

us và vi
Parvo, virus Aujeszky
abortus

Brucella

Leptospira spp.
Pasteurella multocida

Mycoplasma hyopneumoniae.
- 5%.
+ Virus

virus - SIV)

Influenza virus
(Easterday và Hinshaw,
1992) [27]. Virus
Virus


12

-

* Nguyên nhân do ký sinh trùng
-M
Metastrongylus

Ascaris suum

T

ho,
24]
2S,

NH3, CO2

12],
n, Ceftazidin và
Ciprofloxacin.


132.1.3. Ng

-

Hè,

NH3,CO2

Vaccine

vaccine


14

Quy trình

vaccine

,

vaccine4

Boringer

Tai xanh

4

Circo

Circo

5

HC Vac

6

Mycoplasma

7

Aftofor

9

HC

11

Aftofor

Vac

cao tr
ôi 20%, NaOH 10%, crizin 5 - 10%, f
-

protein, vitamin và
oreomicin, tetramycin vào

2.1.3.2. Nguyên t


15

ó


16

Streptococcus suis
vaccine

Lincomycin:

TT.

Tulavitryl:

TT.

Genta - tylan:

TT.

Tiamulin:
Tylogenta:
Vetrimoxin L.A:
Oxytetracyclin:

TT.
mplex, vitamin C...

* Tylogenta
Gentamycin.
-

:
enzym peptidyl - transferase trong


17

om.

-

-

* Vetrimoxin L.A
-

: trong 100ml Vetrimoxin L.A có 15gram Amoxycillin.

-

:

Staphylococci, Streptococci, Corynebacteria và vi
-

E. coli, Samonella, Pasteurella

trong 5

* Analgin- C
-

Analgin 20gram, vitamin C 5gram

-C
kháng sinh. Phòng s
-

5 ngày


18

* Bromhexin
Bromhexin HCl

-

-

-

* B. Complex
-

Vitamin B1 5000mg, vitamin B2 1500mg, vitamin B6

t

-

1g/10 -

2.2. Tình hình

Laval A. (2000) [9]
T
Streptococcus suis luôn có trong h

Streptococcus suis

x
Streptococcus suis là n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×