Tải bản đầy đủ

Tình hình bệnh viêm khớp ở lợn nuôi tại thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y

2011 - 2016


i

-.

u ki
cho tôi su t quá trình th c t p t t nghi p.

Thái Nguyên, tháng 12
Sinh viên

, ch b oii

khi ra

an, tôi
.


iii

Trang

.......................................................... 26
....................................................... 33
................ 34
............................. 36
................................ 38
.................................... 39
............................................................................................ 41
............................................. 43


iv

Trang

................................................................................................. 35
...................... 37
............ 39
.......40


v

CNTY
Cs
tính
FAO


G

: Gam

KHKT
Kg

: Kilogam

LMLM
Ml

: Mi li lít

Mm

: Mi li mét

L

: Lít

Nxb
PTH
PRRS
TA
THT
Tr

: Trang

TT

VTM

: Vitamin


vi

Trang

:

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1

1.

................................................................... 2
....................................................................................... 3
.................................................................................... 3
..................................................................................... 3
:

................................................................. 4
........................................................................................... 4
................... 4
.............................................. 6
.............................................. 20
.......................................................... 20
......................................................... 20

:
3.1.

............................................................................... 24
................................................................ 24
................................................................................ 24
................................... 24
.............................................................................. 24
....................................................................... 25

3.4.3.

..................................................................... 27
:

............................................................. 28
............... 28
..................................................... 28
.......................................................................... 28


vii

...................................................................... 29

................................................................................................. 33
............................... 33

................................................................................................. 35

........................................................................................................... 37

....................................................................... 39

......................................................................................................... 41
................ 43
:

........................................................ 45
.................................................................................................... 45
..................................................................................................... 46
............................................................................ 47


1

1.1.
,
,
.

.

Kim Dung, 2004) [2].


2

,
nuô
,

,
.

g

,
,

ngành

ngh

.
,

,

,
,

,
,

,

...
,

,
Streptococcus suis là nguyên nhân gây
n.

1.2.
-

-

c


3

-

-

-

1.3.
c
-

sau này.
c ti n
-

-

-


4

ng và phát tri n c a l n

- 22 ngà
-

- 114 ngày.

-

n


5

(

và cs, 1998) [15].

-

-

-

-

-

- 2 tháng nuôi)

- 5 tháng nuôi)


6

-

-

- 7 tháng nuôi)

-

2.1.2. Nh ng hi u bi t v b nh viêm kh p

l n

m b nh viêm kh p l n

(Streptococcus

kh
và Mycoplasma.

2.1.2.2. Nguyên nhân gây b nh


7

- Do Haemophilus parasuis và Haemophilus suis

.
- Do Mycoplasma hyorhinis

- Do Streptococcus suis: Streptococcus suis (S. suis)

oài liên

Streptococcus
S. suis

-

guyên nhân khác
-

-

-

-

Osteochondroris và Osteothrois


8

Streptococcus suis gây ra.
2.1.2.3. Vai trò c a vi khu n Streptococcus suis (S. suis) trong b nh viêm
kh p

l n

S. suis

thích

Austrian (1976) [17
S. suis

viê

S. suis

-


9

S. suis còn có

khác sa

S. suis

khác (

.

-

:

S. suis
S. suis

-

Streptococcus suis)


10

- 100%.

Laval.

S. suis

S. suis gây

S. suis
S. suis

-

S. suis
- 6 tháng) và S. suis serotype 1 gây viêm màng não,
2012) [4].
-

:

S. suis


11

lifton Hadley và cs, 1986a [19], 1986b [20

: Higgins và cs (2002) [27

S. suis

S. suis

-

Th quá c p tính: Gây ch t l n r t nhanh, l n s t r t cao, b
suy y u. L n th hi n tri u tr ng th
khi ng, u

ng, li

i kh p

i ra sau, run r y, co gi t, què. L n có th b

c, viêm

màng não, gây t máu não, màng não, d ch não, t y nhi
Th c p tính
m t ch , l

, s vào nóng và có c m

M t ho c vài kh p có th b t

làm cho l

v

ng h n ch kh

kh p g i, kh p bàn và kh p

c và sau, m
n không th di chuy

khi ng, sau n ng d n và b

m

c và què. Khi b nh ti n tri n, l n b nh có

th sút cân, các kh p b nhi

ngón các kh

c.

i s t, lông da s n lên, l n

ng kém, s

,

ng lên. B nh
c,

il
bú c a l n con.

u con v
iv

p

ng ho c không


12

Th mãn tính: L n b nh còi c c và b viêm kh p mãn tính su
kh p b nh ch a nhi u dich kh

c v i các c c s

ng, m t màu và t
dày lên và có th ch a các
th làm t

i. Các

t (fibrin). Các

. Các mô liên k t b c xung quanh mô

m nh (áp xe). Khi b nh tr thành mãn tính có

n kh p. Các b

th y trong s phát

tri n c

S. suis.
Clifton-Hadley (1983) [18] ng
-

S. suis

c serotype khác
u (Vansconcelos và cs, 1994) [37

].


13

S. suis

(Higgins và cs, 2002 [27]; Lun và cs, 2007 [34]).
-

:

-

S. suis
m

S. suis
-


14

- Iodine (pha 15 - 20 ml/4 lít
-

S. suis

S. suis
S. suis


15

-

S. suis
ai
d
p
g S. suis

Streptococcus
- 63,63%.
x
S. suis
S. suis


16

(72
(72,0%), neomycin (64,0%), colistin (60,0%), tetracycline (56,0%) và
penicillin G (48,0%).

S. suis

Nhi

c trên th gi

d ng huy

c hi

tr

b nh do vi khu n S. suis gây ra có k t qu t t. Các nhà nghiên c u Ti p
Kh

t o thành công huy

do Streptococcus gây ra

l n và bò. Huy

u tr b nh
c tách ra t

máu

c mi n d ch b ng kháng nguyên Streptococcus gây

c a nh
b

c c

dùng ph i h
nh

c hi

nh b

u tr b nh, ho

c

ch ng l i s c m nhi m Streptococcus

iv i

ng v t ti p xúc m m b nh.

2.1.2.4. M t s hi u bi t v 2 lo i thu c kháng sinh s d

incomycin 10%

tài


17

nhanh tr

Lincomycin (dùng

lincomycin hydrocrid):

:

100 mg
1ml

c tr các b nh gây do c u khu n, tr c khu n y m khí, Mycoplasma:

-

Viên ph i c p và mãn tính: Suy n, t huy t trùng, bênh

d u, b i huy t.

- Ch a viên da, m n nh t, áp-xe, viêm có m , viêm vú, s y thai truy n
nhi m, l .
Cách dùng:
Dùng 3-7 ngày.
- Trâu, bò:

5-7 ml/100 kg TT.

- L n, dê, c u:

1 ml/10 kg TT.

- Chó, mèo:

1 ml/4-8 kg TT.

- Gia c m:

1 ml/2-3 kg TT.
Sau 5 ngày.

*

kháng sinh maxpharmox - la

lactamin.

N acetyl

muramul

pentapeptid.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×