Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại nuôi tại CTCP thương mại dịch vụ Đông Á – Đông Hưng – Thái Bình, biện pháp phòng và trị bệnh. (Khóa luận tốt nghiệp)

----------------o0o----------------

TÌNH HÌNH M C B NH SINH S

N NÁI NGO I NUÔI

T I TR I L N CÔNG TY C

I D CH V

PH

- THÁI BÌNH, BI N PHÁP PHÒNG VÀ TR B NH

Chính quy
Chuyên ngành:

Thú Y

Khoa:
2011


2015


----------------o0o----------------

NG
TÌNH HÌNH M C B NH SINH S

N NÁI NGO I NUÔI

T I TR I L N CÔNG TY C

I D CH V

PH

- THÁI BÌNH, BI N PHÁP PHÒNG VÀ TR B NH

Chính quy
Chuyên ngành:

Thú Y

Khoa:

C
K43

Thú Y

2011

2015


i

Thái


Sinh viên


ii

Sinh viên


iii

B

b trí thí nghi m ................................................................... 33

B ng 4.1: L ch phun thu c sát trùng c a tr i .................................................. 39
B ng 4.2: L ch phòng vavcine c a tr i l n nái ............................................... 40
B ng 4.4: S

n nái c a tr i ........................................ 46

B ng 4.5: B ng tình hình m c b nh c

n ............................................ 47

B ng 4.6: B ng tình hình m c b nh sinh s n theo gi ng l n ......................... 48
B ng 4.7: Tình hình m c m t s b nh sinh s n

l n nái theo l

B ng 4.8 : Tình hình m c m t s b nh sinh s n

l n nái theo tháng ............ 51

B ng 4.9: K t qu

............ 50

u tr m t s b nh sinh s n b

................. 53

B ng 4.10: M t s ch tiêu sinh lý sinh s n c a l

u tr ........ 54


iv

CP

: Charoen Pokphan

CTCP

: Công ty c ph n

Cs

: c ng s

E.coli

: Escherichia coli

LMLM

: L m m long móng

Nxb

: Nhà xu t b n

TB

: Trung bình

TC

: T cung

TN

: Thí nghi m

TNHH

: Trách nhi m h u h n

TT

: Th tr ng

Tr

: Trang

STT

: S th t

VTM

: Vitamin
ng sinh d c

IM
MMA

ch
: Metritis Mastitis Agalactiae


v

Trang
L IC
.................................................................................................... i
L
U ..................................................................................................ii
DANH M C CÁC B NG...............................................................................iii
DANH M C CÁC T VI T T T ................................................................. iv
M C L C......................................................................................................... v
PH N 1: M
U.......................................................................................... 1
tv
................................................................................................ 1
1.2. M c tiêu và yêu c u c
tài ............................................................... 2
1.2.1. M c tiêu ........................................................................................... 2
1.2.2. Yêu c u ............................................................................................ 2
1.3.

tài................................................................................... 2
c ............................................................................. 2
c ti n .............................................................................. 2

Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ................................................................. 3
khoa h c ....................................................................................... 3
2.1.1.
c c a l n nái..................................... 3
2
m sinh lý sinh s n c a l n nái ............................................. 5
2.1.3. Các y u t
n s nhi m b nh c a l n nái.................... 8
2.1.4. M t s b nh sinh s
ng g p l n........................................... 9
2.1.5. M t s hi u bi t v thu c s d
tài ............................. 24
2.2. Tình hình nghiên c
c .......................................... 26
2.2.1. Tình hình nghiên c
c. ................................................. 26
2.2.2. Tình hình nghiên c u trên th gi i. ............................................... 30
PH N 3:

32
ng và ph m vi nghiên c u........................................................ 32
m và th i gian ti n hành ........................................................... 32
3.3. N i dung nghiên c u ............................................................................ 32
u và các ch tiêu theo dõi................................ 32


vi

u ............................................................... 32
3.4.2. Các ch tiêu theo dõi ...................................................................... 34
tiêu và x lý s li u...................... 35
PH N 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N .......................... 36
4.1. K t qu công tác ph c v s n xu t....................................................... 36
........................................................................ 36
4.1.2. Công tác ch
ng ..................................................... 36
4.1.3. Công tác thú y................................................................................ 38
4.1.4. Công tác phòng b nh ..................................................................... 40
4.1.5. Công tác ch
u tr b nh ............................................. 41
4.1.6. Công tác khác ................................................................................ 44
4.2. K t qu nghiên c u.............................................................................. 45
4.2.1. K t qu
u tra s bi
ng v s
n nái
c a tr i ..............................................................................................................45
4.2.2. K t qu theo dõi tình hình m c m t s b nh sinh s n c a
n
nái t i tr
................................................................................... 47
4.3. K t qu th nghi m m t s
u tr ........................................ 53
4.3.1. K t qu
u tr m t s b nh sinh s n b
............... 53
4.3.2. M t s ch tiêu sinh lý sinh s n c a l
u tr ................ 54
PH N 5: K T LU
NGH .......................................................... 56
5.1. K t lu n. ............................................................................................... 56
5.2

ngh ................................................................................................. 57

TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 58


1

1.1

tv
Cùng v i s phát tri n c a n n kinh t

c trên th gi i và trong

khu v c, n n kinh t

c phát tri n nh y v t. T

c

ng l n và ch

i v th c ph m có kh

u

ng t

ng
ng nhu c

phát tri n c a n n kinh t

qu

m m t v trí quan tr
n th ng t

c bi t là ngành
i, nhi u kinh nghi m

c khuy n khích phát tri n
c ta. Nh

c áp d ng ti n b khoa h

t ngành
u ki n

v s
ng, không nh ng cung c p m

ng l n th c ph m có giá tr

c và xu t kh
c pm

ng và ch t
ng
n còn cung

ng l n phân bón cho ngành tr ng tr t.

Bên c nh nh ng thành t

c v n còn nhi u v

n.V i hình th

p t p trung hi n nay

thì d ch b nh xu t hi n ngày m t nhi
b nh

ng th

t và ch

kinh t

t ra trong
ch

ng s n ph m gây thi t h i l n v

n s c kh

n

c bi t quan tr ng trong vi
cao ch

n. Tuy nhiên, l

ng hay m c m t s b nh v

sinh s

t sinh

s n và ch
l i h u qu

nh sinh s
ng h p có th gây m t kh

n nái r t hay x y ra
nh s n.


2

góp ph
trong v

ng gi i quy t phù h p

phòng và tr m t s b nh sinh s

hi u qu , chúng tôi ti n hành nghiên c
s

n nái m t cách có

tài:

c b nh sinh

n nái ngo i nuôi t

i d ch v

Thái Bình, bi n pháp phòng và tr b
1.2. M c tiêu và yêu c u c

tài

-

-

-

-N

c tình hình m c b nh sinh s n

c ph
-

i d ch v
cm ts

n nái ngo i nuôi t i Công ty
Thái Bình.

u tr b nh sinh s n và ch

u tr hi u qu nh t.
1.3.

tài

1.3.1.
- Các k

1.3.2.
-

-

t


3

khoa h c
2.1.1.
-

g

-

(Fullicullooophoripimari)

Strarum glannulosum).

Ovum).


4

-

ph
-T

(

cung.

- 12cm.

các ngày 4 và 14.

bong


5

-

(Vulvae)

+ Âm môn: H

Phía

ngoài âm môn có hai môi (Labia pudenda). Hai môi
hai mép (Rima vulae).

Clitoris): Â

.
Vestibulum): T

T
.

ái:

au.

-

-

-80 kg.

(6-7


6

-

-

Landrace

-

-

-70
-55 kg.

.

K

-2

-

-70 kg,

5) [22].
-T

-


7

ài 3
) [27].

:

C

tay

-

nh và cs (2002) [19], t

-


8

C
-

ng

-

-

sau
cung.
-

cung.
-

-

:


9

-

h
vi trùng xâm

: Staphylococcus - E.coli Klebsiella

Staphylococcus + E.coli

Streptococcus,

n
E.coli

g, 2006) [25].

i

-


10

-

-

-

- Nguyên nhân:


11

viêm.

+

cung.

.
B

-T
ung, các

-


12

X

+

ng, có khi
72 g

+

+

39,5 -

thân nh

-

8

Theo Madec and Neva (1995) [36],

Th


13

+

Prostaglandin F2

Progesterone

Progesterone

+ Bào thai k

n

+

Khi

E.coli

+

:

Progesterone. Progesterone

g.

n


14

-

vài mili

có t
cu
(Madec and Neva, 1995) [36].

quan sinh d
,
-


15

-

) [13]

+

30

(1%), Lugol (5%), Han

iodine 5%...
Gentamycine, Oxytetracyclin,

các ni
+

, Canxi B12

kinh
toàn thân (

1999) [17].

KMnO4
sau: Penicillin, Streptomycin, Tetramycin

Ampisep, Aenorfcoli, Gentamycin, Lincomycin, A

6

Bài 1:
-

: 500g
50g


16

-

: 3000ml

7 10 ngày.

3 5 ngày.
Bài 3: V

cho thêm

h

+

+

in hay Sulfanilamid 2-


17

,

+

phòng Vaccine theo

-

và làm ch
- Nguyên nhân
Theo Lê Minh Chí (1985) [4],

Staphylococcus spp và Streptococcus
agalactiae.

sau:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×