Tải bản đầy đủ

Target Listening 2 Answer keys

Answer Key
Practice Test 1
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.


2.

6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.


Practice Test 2
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.


2.
6.
10.
14.


18.
22.
26.
30.


Practice Test 3
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.


2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.


Practice Test 4
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.


2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.


46 Target Listening Practice Tests Book 2

Practice Test 5

Track 1-30

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.


1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.


2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.


1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.


2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.


Practice Test 8

Track 91-120

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.

2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.

Practice Test 7

Track 61-90

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.


Practice Test 6

Track 31-60

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.

1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.


2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.


Track 121-150

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

Track 151-180

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.

Track 181-210

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.

Track 211-240

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.


A

Practice Test 9
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.


2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.


Practice Test 10
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.


2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.


Practice Test 11
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.


2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.


Practice Test 12
1.
5.
9.
13.
17.
21.
25.
29.


2.
6.
10.
14.
18.
22.
26.
30.


ns

we

r Key

Track 241-270

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

4.
8.
12.
16.
20.
24.
28.

Track 271-300

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.

Track 301-330

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.

Track 331-360

3.
7.
11.
15.
19.
23.
27.

Answer Key 47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x