Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con giai đoạn 1 đến 28 ngày tại trại anh Dũng Ba Vì Hà Nội và so sánh hiệu lực của phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

PHAN TH THU
:

KHÓA LU N T T NGHI

H
o: Chính quy
Chuyên ngành:
Khoa:
Khóa h c: 2011 - 2016

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
--------------o0o--------------


PHAN TH THU
:

KHÓA LU N T T NGHI

H
o: Chính quy
Chuyên ngành:
L p: K43 - CNTY - N01
Khoa:
Khóa h c: 2011 - 2016
Gi

ng d n:

IH C


i

L IC

hoàn thành khóa lu n t t nghi p
c

c h t em xin chân thành

y cô giáo trong

em trong su t th i gian th c hi

u ki
c bi t, em xin chân thành c

th y giáo GS.TS. T Quang Hi n

ng d n cho em hoàn thành

Khóa lu n t t nghi p.


Em xin chân thành c
Ba Vì - Hà N i
Em xin g i l i c
ng h

, công nhân t i tr

u ki n cho em trong quá trình th c hi
n gia

tài.

i thân, b

em trong su t th i gian h c t p và th c hi
Thái Nguyên, ngày tháng
Sinh viên

Phan Th Thu

tài.


ii

DANH M C CÁC B NG

B

b trí thí nghi m ................................................................... 24

B ng 4.1. L ch sát trùng tr i l n nái................................................................ 33
B ng 4.2. L ch phòng b

n nuôi t i tr i...................................... 34

B ng 4.3. K t qu công tác ph c v s n xu t ................................................. 39
B ng 4.4. T l m c b nh phân tr ng theo tháng............................................ 40
B ng 4.5. T l m c b nh phân tr ng l n con theo tính bi t .......................... 42
B ng 4.6. T l m c b nh phân tr ng l n con theo l a tu i ........................... 43
B ng 4.7. K t qu s l n ch t do b nh phân tr ng theo tu i .......................... 46
B ng 4.8. K t qu

u tr b nh c

............................................ 48

B ng 4.9. H ch toán chi phí thú y................................................................... 49


iii

DANH M C CÁC HÌNH

Hình 4.1. Bi

t l m c b nh phân tr ng theo l a tu i ............................ 45

Hình 4.2. Bi

t l m c b nh phân tr ng theo các tháng theo dõi ........... 41


iv

DANH M C CÁC T , C M T

VI T T T

Cs
Kg

: Kilogam

G

: gam

Ml

: Mililit

Nxb

:N

P
STT
TT
VAC

n - Ao - Chu ng


v

M CL C
L IC

.................................................................................................... i

DANH M C CÁC B NG................................................................................ii
DANH M C CÁC HÌNH................................................................................iii
DANH M C CÁC T , C M T

VI T T T................................................ iv

M C L C......................................................................................................... v
Ph n 1: M
tv

U ............................................................................................ 1
................................................................................................... 1

1.2. M

u.................................................................................. 2

1.3. M c tiêu nghiên c u................................................................................... 2
tài....................................................................................... 2
c .................................................................................... 2
c ti n ..................................................................................... 2
Ph n 2: T NG QUAN NGHIÊN C U......................................................... 3
khoa h c c

tài .......................................................................... 3
ng phát tri n c a l n con theo m ............................ 3

m phát tri n c
mv

............................................... 4
u ti t c a l n con ............................................. 6

m v kh

n d ch c a l n con ........................................ 7

2.1.5. Nh ng hi u bi t v tr c khu n Escherichia coli..................................... 8
2.1.6. Nh ng hi u bi t v b nh phân tr ng l n con ........................................ 11
2.2. Tình hình nghiên c

c.............................................. 20

2.2.1. Tình hình nghiên c

c.......................................................... 20

2.2.2. Tình hình nghiên c u ngoài

c ......................................................... 22

Ph n 3:

NG, N

U......24

ng nghiên c u............................................................................... 24
m và th i gian ti n hành ............................................................... 24
3.3. N i dung nghiên c u................................................................................ 24


vi

u và các ch tiêu theo dõi ................................... 24
trí thí nghi m.............................................................. 24
3.4.2. Các ch tiêu theo dõi.............................................................................. 25
........................................................................... 25
lý s li u..................................................................... 27
Ph n 4: K T QU VÀ TH O LU N ........................................................ 28
4.1. Công tác ph c v s n xu t ....................................................................... 28
4.1.1. Quy trình th c hi n ............................................................................... 27
............................................................................. 28
4.1.1.2. Công tác thú y .................................................................................... 28
4.1.2. K t qu công tác ph c v s n xu t........................................................ 28
............................................................................. 29
4.1.2.2. Công tác thú y .................................................................................... 32
4.1.2.3. Bài h c kinh nghi m t công tác ph c v s n xu t ........................... 39
nghiên c u.............................................................................. 40
4.2.1. T l m c b nh phân tr ng l n con theo tính bi t t i tr

-

Ba Vì - Hà N i ................................................................................................ 42
4.2.2. T l m c b nh phân tr ng l n con theo l a tu i t i tr

-

Ba Vì - Hà N i ................................................................................................ 42
4.2.3. T l m c b nh phân tr ng l n con theo tháng ..................................... 40
4.2.4. K t qu
4.2.5

nh s l n con ch t do m c b nh phân tr ng theo tu i ... 45
t qu

u tr b nh phân tr ng l n con ............................... 48

4.2.6. H ch toán chi phí thú y ......................................................................... 49
Ph n 5: K T LU

NGH ............................................................. 50

5.1. K t lu n .................................................................................................... 50
ngh ..................................................................................................... 50
TÀI LI U THAM KH O
I. Tài li u ti ng Vi t
II. Tài li u ti

c ngoài


1

Ph n 1
M
1.1.

U

tv
ngày càng có v trí h t s c quan tr

u c a

ngành nông nghi p. S n ph m c
không th thi

n th c ph m

i v i nhu c

nuôi l

is

,

t ph bi n và tr thành y u t quan tr

tri n kinh t h

p và các trang tr

trang tr i VAC. Do v y, vi

c bi t là mô hình

n là không th tách r i,

c bi

ng và

công tác gi ng, th
n không ng

V im

phát

,

c c i thi n.

n nuôi l n tr thành m t ngành kinh t

nh

n công nghi p

hóa hi

i hóa nói chung.

S hi u qu

n và mang l i l i ích kinh t nhanh nh t,

l n nh

g nghi p

nghi

i l i ích kinh t là nhi u v

có tình hình d ch b
a tr c ti

,
c bi t là b nh

n 28 ngày tu i. B nh x y ra kh
t Nam b nh x y ra h
t là khi th i ti t có s

u ki

t ng t (l nh, m,..) k t h p
m b o v sinh; l n b

b i các y u t stress, l
u c a m thi
b nh n

iv

n l i ích kinh t và nhi u l

trên th gi i.
v

nan gi i xu t hi

t thách th

phân tr ng l

các trang tr i, xí

ng

c bú s a k p th i ho c do s a
m b o ch

ng. Khi l n con m c

u tr kém hi u qu s gây còi c c ch m l n
ng c a chúng, gây t n th t l n v kinh t .

n gi ng


2

Xu t phát t nh

khoa h c và th c ti n trên,

c a Ban ch nhi

Thú y -

Nguyên cùng v i s giú

ng ý

i h c Nông Lâm Thái

t n tình c a th y

t p, tôi ti n hành th c hi

cs

ng d

th c

tài:
- Ba Vì .

1.2. M

u

nt

c tình hình m c b nh phân tr ng l n con theo m giai
n 28 ngày tu i t i tr

-

ul

- Ba Vì - Hà N i.

u tr c a hai lo i thu c Nova - Amcoli và thu c

Nor 100.
1.3. M c tiêu nghiên c u

tài
c
ng thông tin v tình hình d ch
b nh phân tr ng l

nt
c ti n

n 28 ngày tu i.


3

Ph n 2
T NG QUAN NGHIÊN C U
khoa h c c

tài
ng phát tri n c a l n con theo m

i v i ch n nuôi l n con nói riêng và gia súc nói chung, th i k gia
súc m mang thai

c ch m sóc chu áo, bào thai s phát tri n t t sinh

con kh e m nh.
Theo
kh i l

và cs (2004) [7] so v i kh i l

ng s sinh thì

ng l n con lúc 10 ngày tu i t ng g p 2 l n, lúc 21 ngày tu i t ng g p

4 l n, lúc 30 ngày tu i t ng g p 5 - 6 l n, lúc 40 ngày tu i t ng g p 7 - 8 l n,
lúc 50 ngày tu i t ng g p 10 l n, lúc 60 ngày tu i t ng g p 12 - 14 l n.
L n con bú s a sinh tr

ng và phát tri n nhanh nh ng không

qua các giai o n, nhanh trong 21 ngày

ng

u

u sau ó gi m d n. Có s gi m này

là do nhi u nguyên nhân, nh ng ch y u là do l

ng s a m b t

u gi m và

hàm l

ng hemogl

n con b gi m. Th i gian b gi m

sinh tr

ng kéo dài kho ng 2 tu n hay còn g i là giai o n kh ng ho ng c a

l n con. Chúng ta h n ch s kh ng ho ng này b ng cách cho n s m. Do l n
con sinh tr

t dinh d

L n con sau 3 tu n tu i m i ngày có th tích l y
protein/1kg kh i l

ng c th , trong khi ó l n tr

c 0,3 - 0,4gam protein/1kg kh i l

ng m nh.
c 9 - 14gam

ng thành ch tích l y

ng c th

cs (2004) 7 .
H n n a,

t ng 1kg kh i l

ngh a là tiêu t n n ng l
l n con ch y u là n
h n

t o ra 1kg m .

ng c th , l n con c n ít n ng l

ng ít h n l n tr

ng

ng thành. Vì v y, c th c a

t ra 1kg th t n c c n ít n ng l

ng


4

m phát tri n c

uan tiêu hóa

máy tiêu hóa còn

-


5

à hypohydric. Do

ein.

-


6

2.1.3.

mv

nhanh, 30 phút sau k
- 100

u ti t c a l n con

- 2%


7

2.1.4.

m v kh

n d ch c a l n con

Ph n ng mi n d ch là kh

ng c

l là m m b nh. M m b nh xâm nh
do ch

a các tuy

l
nh.

ng HCl ti t ra còn
lo

. Ph n l n các ch t
i d dàng,

l

ng enzym tiêu hoá

ng cho quá trình tiêu hoá, gây r i

i ch t, d n t i kh

p thu kém. Trong giai

n này m m b nh (Salmonella spp, E.coli

dàng xâm nh

ng tiêu hoá và gây b nh.
L n con m

ra tr

h

ng

kháng th

t nhanh sau khi l

nên kh

n d ch c a l n con là hoàn toàn th

ng kháng th h

c bú s

c nhi u hay ít t s

u c a l n m . Cho
ng, ph thu c vào

uc al nm .

Theo Tr n V

u c a l n m hàm

ng protein r t cao. Nh
chi m 18 -

ng

35%). Nó có tác d ng t o s
i v i kh

um

ng protein trong s a

- globulin chi m s
kháng, vì v y s

n d ch c a l n con. L n con h

ng khá l n (30 -

u có vai trò quan tr ng
ng

- globulin


8

ng m bào. Quá trình h p thu nguyên v n nguyên t

b
gi

t nhanh theo th i gian. Nó ch có kh

l n con r t t t trong 24 gi

- globulin

p thu qua ru t non c a

ra nh trong s

u có kháng men

antitripsin làm m t ho t l c c a men tripsin tuy n t y và nh kho ng cách t
bào vách ru t c a l n con khá r ng, cho nên 24 gi
ng
gi

- globulin trong máu l

ng kháng men trong s

c bú s

t t i 20,3mg/100ml máu. Sau 24

u gi m d n và kho ng cách gi a các t bào

vách ru t c a l n con h p d n, s h p thu - globulin
globulin trong máu l

n con c

l

ng -

n 3 tu n tu i ch

65
c bú s

u,

t kho ng

ng c a l

ng thành có kho ng

c bú s

u càng s m càng t t. N u

u thì t 20 - 25 ngày tu i m i có kh

t ng h p kháng th , nh ng l

c bú s

u thì s

kháng

kém, d m c b nh, t l ch t cao.
2.1.5. Nh ng hi u bi t v tr c khu n Escherichia coli
Escherichia coli (E.coli) còn có tên khác là
Bacterium coli commune, Bacillus communis, do Escherich
E.coli

E.coli

- 3 x 0,6µm, tron

Trong ca

- 8µm.
E.coli

E.coli


9

- 400

0

-

- 8.
E.coli
-

-

h

-3

-

- Gren -

-

- Methylen -

-

c.
- Shigella): E.coli

-

E.coli

-

E.coli

glucoze, galactoze, lactoze, mannit, dextroze. Lên men khô

2S,

VP, urea: Âm tính.

-

E.coli
ysinedecacboxylase.

0

C.


10

E.coli
nguyên: O, H và K.
+ Kháng nguyên O:

0

+ Kháng nguyên H:
0

C

0

formol 0,5%.
+ Kháng nguyên K:

-

:

E.coli
0

C


11

E.coli

00

0

E.coli
phenic, f

E.coli trong 5 phút. E.coli

(1995) [15
E.coli

E.coli
furazolidon,
E.coli

s

E.coli

70 -

2.1.6. Nh ng hi u bi t v b nh phân tr ng l n con
B
Theo Nguy

con
nH

(2004) [5]
-

-


12

gi

cs
E.coli

E.coli gây ra.
E.coli

E.coli

E.coli


13

E.coli

tro

1995) [14
cho


14

E.coli phát

* Quá
E.coli
Lactobacilus.

E.coli

Coli

g
bacilosis

E.coli
E.coli

-


15

E.coli
0

C - 410

-

-

có khi 4 -

40 -


16

*

Coronavirus, Rostavirus
E.coli, Salmonella, Clostridium

êm
Rostavirus
E.coli
lâm sàng, các
-

Rostavirus


17

E.coli và Rostavirus

E.coli


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×