Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm đường sinh dục ở lợn nái nuôi tại trại Ngô Hồng Gấm huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

THÁI NGUYÊN
NÔNG LÂM
-------

-------

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:

-Thú y
: 2011-2016


THÁI NGUYÊN
NÔNG LÂM
-------------

T

: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
: K43-Thú y
Khoa:

-Thú y
: 2011-2016


i

em

em

em
y cô giáo

em

i cô giáo

,
em

em
Em xi

Ngô
ã

Hòa Bình,

,

n,

em

Em


em

em
em

Em
Thái Nguyên, tháng 12
Sinh viên

5


ii

Trang
..................................25
.................................25
..........................................35
.........................36
...........................................................41
..................................................42
...............43
...............44
......................................46
47
.....................................................................48
.......................................................49


iii

Cs.
Nxb
Tr

: Trang

STT
TT
LMLM
PTH
VTM

: Vitamin


iv

Trang
.................43
................44


v

Trang

:

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
................................................................... 2
...................................... 2
.................................................................... 2
.................................................................... 2

:

................................................................. 3
........................................................................................... 3
...................................................... 3
............................................ 6
....................... 8
................................................................................. 16
........................................................ 17
.............................................. 20
......................................................... 20
.......................................................... 22

:

24
............................................................ 24
........................................................... 24
............................................................................ 24
............................................................................ 24
................................................................................ 24
.......................................... 24
24
................................... 24


vi

.............................................................. 24
......................................... 26
..................................................................... 26
.......................................................................... 27
............................. 28

:

........................................................... 28
................................................................. 28
.................................................................. 33
................................................................... 42
.................................................................... 42
........................................... 42
..................................... 44
........................................................ 45
................................................. 47
.................................... 48
............................................................... 49
........................................................ 51

:

.................................................................................................... 51
..................................................................................................... 51
TÀI LI U THAM KH O


1
1

t Nam.

át

nguyên nhân làm

Streptococcus, Staphylococcus, E.coli
âm mô

ra
o,

n
em


2

.
-

.

-

-

.
tìm


3

2.
2

h
,

-

.
t. T


4

con)
-

theo loài.
1 m, trong khi thân

hình

M

-12 cm
-25 cm
-20 cm
-12 cm
n, b
gày 12-


5

hôi

*

:

t và t
- Âm môn (Vulvace)
Âm

t(

-

cung
-


6

nh Hà và cs. (2003) [10].
2.

n có

i.
cs. (1993) [5
Móng Cái

,

-

-25 kg.
nái
-55
-

-80 kg.
T

khác nhau
-130 ngày
-140 ngày

l

i,
7
203-208 ngày
-209 ngày
cs. (1995) [6
-

không nên p

1-3
cs. (1998) [2

ái, lúc 3 tháng
lúc

7].
V. (2001) [29
-

).

yêu

-12 tháng


8
Doanh, 1995) [6].

Duc V.N. (1997) [28].

n

n

-12 tháng.
u
oc

a. Nguyên nhân

004) [13], trong quá trình

Theo Bilkei (1994) [27
E.coli
E.coli, Streptococcus spp và Staphylocococcus aureus

Urban (1983) [35

c

cung do xây sát.

vita
u.


9

nuôi

,

ái già

b. Quá trình viêm t cung
n

cs. (1990) [1


10

a

16].

oxy hóa

o
o

.

.

vào
Hiên (2014) [11].

(


11
c

24].
cs. (2002) [8

-18 cm, tròn, không

,

và cs. 2002) [8].

cs. (2002) [8]

-

tritis)

Theo Madec F (1995) [14]

m

Streptococcus, Staphylococcus, E.coli, Salmonella, Brucella, vi trùng


12

.

Khi kích
13
-

-

alis)

V
,


14

d. Các bi n pháp phòng tr b nh viêm t cung

V
-

-

mình gia súc.

,

-

b

-

-

5

32], Gajecki (1990) [31], Martineau
(1990) [33], Smith (1995) [34], Taylor (1995) [35

.

a


15

kinh-

sinh lý 0,9%.
thân:
:
Vetrimocin

.

:
Pendistrep-LA: 1

-5

Oxytocin: 3

a. Nguyên nhân
cs. (2002) [13], tro

[21

và các khu

l


16

c

N
b. P
-

2.1.4

Khi

hai thác tinh.
-4


17

sinh lý
tiêm kháng
ém nên
v
1,

Oxytocin + Magie Calciumfor

B-complex.

- Bcomplex.

2.1.5

em

Vetrimocin-LA và Pendistrep-

LA
* Pendistrep-LA
-T

Pendistrep-

a:

Procaine benzylpenillcin......................... 120 000UI
Benzathine benzylpenicillin.................... 80 000UI
-

nh:
-G

Trâu bò: 5-

.

Chó mèo: 0,5

.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×