Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con giai đoạn 1 – 21 ngày tuổi tại công ty TNHH MTV lợn giống Lạc Vệ, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh, so sánh tác dụng của hai loại thuốc Colistin 1200 và Hancotmix Forte (Khóa luận tốt nghiệp)

----------------------

21

COLISTIN - 1200 VÀ HANCOTMIX-FORTE

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
Thú y
: 2011 2016

5


----------------------

21

COLISTIN - 1200 VÀ HANCOTMIX-FORTE


: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
K43 - TY
Khoa:
Thú y
: 2011 2016
-

n
c Nông Lâm Thái Nguyên

5


i

Thú y

hoàn thành
Em

- Thú
-

X

-

Thái Nguyên, ngày 15 tháng 11
Sinh viên


ii

hoàn thành ch

giáo h

,


tài:

Colistin - 1200 và Hancotmix-Forte
.
-

Sinh viên


iii

Trang

............................................................................................................. 29

.................................................................................................. 30

............................................................................................................. 31
..................................................... 32

...................................................... 33
................. 34
................................. 37
................................ 39
................................................................ 41
.............................. 43


iv

Trang
.......................... 33
......................... 35
Hình 4.3.

..................................................... 38
Colistin-1200 và
Hancotmix-Forte ................................................................................ 39
......... 41


v

CS
E.coli

: Escherichia coli

Nxb
LCPT
LMLM
TT

:

XN

:

g


vi

Trang
................................................................................................ 1
....................................................................................................... 1
....................................................................................... 2
........................................................................................... 2
......................................................................................... 2
................................................................................ 2
............................................................. 3
.................................................................................................. 3
..................................... 3
.......................................................... 7
E.coli ..................................................................... 14
E.coli........................................................ 14
nh ................................................................................. 15
.................................................................................... 16
2.1.7.

........................ 16

-

.............................................................................. 19
......................................... 20
.............................................................. 20
............................................................................. 22

:

23
................................................................ 23
................................................................... 23
.................................................................................... 23


vii

-

............................................................................................... 23
Colistin 1200 và Hancotmix-Forte ......... 23

Colistin

1200 và Hancotmix-Forte........................................... 23
................................................................................. 23
....................................................................................... 23
............................................ 25
......................................................................... 26
................................. 27

:
4.1. Công tác

........................................................................... 27
.................................................................... 27
..................................................................... 31

4.1.3.. Công tác khác ........................................................................................... 32
...................................................................................... 33
4

......... 33
.................................. 34
........................................................... 37
Colistin-1200 và

Hancotmix-Forte

21 ngày) ................. 39
............................................ 41
............................................................. 42

:

................................................................. 44
........................................................................................................ 44
......................................................................................................... 44


1

m

taphòng
quan

ngay

lúc

cho
-

-

Colistin - 1200 và Hancotmix-Forte

.


2

tiêu
---


-

-


-

-


-

-

-


3

,

,

1986) [6]

-


4

(1986) [6], q

.


5

-

mãn tính.

i sinh

bifidium
Salmonella, Proteus vulgaris và các
Lactobacillus, Bacilus subtilis

Salmonella
spp, E.coli

Clostridium spp, Shigella

E.coli, Salmonella spp, Clostridium perfrigens.
Theo Ngu
E.coli


6

Clostridium perfrigens typ C

qua phân.
Salmonella cholerasuis

enzym tiêu

E.coli, Salmonella...

- 36


7

-

E.coli gây ra.

kháng


8

(1986) [5], k

Theo

và phát
o

C- 30o

- 100%.

1993) [9]
hoá

Theo Biehl và Hoefling (1986) [20], v
i
E.coli
E.coli


9

E.coli
E.coli
E.coli
-

E.coli.
E.coli gây
E.coli
88,

Ent

Salmonella2001) [13], Salmonella

Salmonelle cholera suis

Salmonella typhy suis

Voldagsen).
Theo Reynolda và cs (1967) [23], ngoài Salmonella cholera suis gây
Slmonella
enteritidis và Salmonella dublin


10

Cl. perfrigens
,
Cl. perfrigens
h
Theo Bergeland và Taylor (1992) [19
do Cl. perfrigens

, ,

thì Cl. perfrigens

Cl. perfrigens

,
Cl. perfrigens

.
+ Do virus
Trên
là Transmissble gastroenteritis


11

cornavirus, paravirus, rotavirus và adenovirus
o lông

tham gia vào quá trình gây
+ Do ký sinh trùng

kháng

(Ascarisuum

.

Fassiolopsis buski
mao trùng (T.evansi

mãn tính.


12

-

o

C 39,1o

o

C- 37,1o
-

1
4

-


13

-

12

tham gia vào quá


14

E.coli

E.coli

0

.

Kháng nguyên L:
100o

o

Kháng nguyên A: L
o

C trong vòng 30 phút.

C trong


15

t.

do

-

-

-

hân


16

-

Xác c

2.1.7.

E.coli

E.coli

- 85%.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×