Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Bằng Thủy (Khóa luận tốt nghiệp)

B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P
NGÀNH: K TOÁN - KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

ng d

: Nguy n Th H i
ng Ng c


H I PHÒNG - 2017


B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
-----------------------------------

HOÀN THI N CÔNG TÁC L P VÀ PHÂN TÍCH
B
I K TOÁN T I CÔNG TY TNHH
B NG TH Y

KHÓA LU N T T NGHI

I H C H CHÍNH QUY

NGÀNH: K TOÁN - KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

ng d

: Nguy n Th H i
ng Ng c

H I PHÒNG - 2017


GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------------

B

NHI M VTÀI T T NGHI P

Sinh viên: Nguy n Th H i

Mã SV: 1312401024

L p: QT1701K

Ngành: K toán - Ki m toán

tài:
Công ty TNHH B ng Th y


NHI M V

TÀI

1. N i dung và các yêu c u c n gi i quy t trong nhi m v

tài t t nghi p

( v lý lu n, th c ti n, các s li u c n tính toán và các b n v ).
Tìm hi u lý lu n v công tác l p và phân tích b

i k toán

p
Tìm hi u th c t công tác l

.
n trong công tác k toán nói chung

xu t các bi

th c t p làm t

ch toán

k toán.
2. Các s li u c n thi

thi t k , tính toán.

m, l a ch n s li u tài li u ph c v công tác l p và phân tích
i Công ty TNHH B ng Th y.

3.

m th c t p t t nghi p.
Công ty TNHH B ng Th y


NG D

CÁN B

TÀI T T NGHI P

ng d n th nh t:
H và tên:

ng Ng c

H c hàm, h c v : Th
i H c Dân L p H i Phòng
N

ng d n: Khoá lu n t t nghi p

ng d n th hai:
H và tên:.............................................................................................
H c hàm, h c v :...................................................................................
.......................................................
N

ng d n:............................................................................

tài t t nghi

c giao ngày tháng

Yêu c u ph

7

c ngày tháng

n nhi m v

7

mv

Sinh viên

ng d n

H
Hi

ng

Tr n H u Ngh


PH N NH N XÉT C A CÁN B

NG D N

1. Tinh th
c
tài t t nghi p:
- Có tinh th n ham h c h i, c u ti n, có nhi u c g
t m tài li u ph c v
tài t t nghi p.
ng xuyên liên l
iv
ng d n v các v
tài t t nghi p. Ti p thu nhanh, v n d ng t t lý thuy t vào
th c ti n trong các ví d c
tài.
- mb
c a bài vi
nh c
ng, Khoa
ng d n.
2.
ng c a khóa lu n (so v i n i dung yêu c
ra
trong nhi m v
t lý lu n, th c ti n, tính toán s li
- Khóa lu
c c và k t c u rõ ràng, cân
i, h p lý.
- Tác gi
c lý lu n chung v công tác l p và phân tích B ng cân
i k toán trong các doanh nghi p v a và nh , th c ti n t i công ty TNHH
B ng Th y có s li u minh h a c th .
- Tác gi
xu
c m t vài ý ki n v công tác l p và phân tích
B
i k toán t i công ty TNHH B ng Th y. Các gi i pháp có tính
th c ti n và kh thi cao.
m c a cán b
B ng s : 10
B ng ch
m

ng d n (ghi b ng c s và ch ):

H
Cán b

ng d n

ng Ng c


M CL C
L im

u ........................................................................................................... 1

LÝ LU
N V CÔNG TÁC L P VÀ PHÂN TÍCH
B
I K TOÁN TRONG DOANH NGHI P ............................. 3
1.1 M t s v
chung v h th ng Báo cáo tài chính trong doanh nghi p. ..... 3
1.1.1 Khái ni m và s c n thi t c a Báo cáo tài chính trong công tác qu n lý
kinh t . ................................................................................................................... 3
1.1.1.1 Khái ni m báo cáo tài chính (BCTC) ..................................................... 3
1.1.1.2 S c n thi t c a báo cáo tài chính trong công tác qu n lý kinh t ............ 3
1.1.2 M
a Báo cáo tài chính................................................... 4
1.1.2.1 M
a Báo cáo tàichính............................................................... 4
1.1.2.2 Vai trò c a báo cáo tài chính................................................................... 4
ng áp d ng........................................................................................ 5
1.1.4 Yêu c u c a Báo cáo tài chính. .................................................................... 5
1.1.5 Nh ng nguyên t
n l p và trình bày BCTC. ...................................... 6
1.1.6 H th
200/2015/TT-BTC ngày
22/12/2014 c a B
ng B Tàichính............................................................... 7
1.1.6.1 N i dung Báo cáo tài chính:...................................................................... 7
1.1.6.2 Trách nhi m l p Báo cáo tài chính........................................................... 8
1.1.6.3 K l p Báo cáo tài chính ........................................................................... 8
1.1.6.4 Th i h n n p Báo cáo tài chính ................................................................ 9
n Báo cáo tài chính ..................................................................... 10
1.2 B
ik
pB
i k toán. ................ 11
1.2.1 B
i k toán và k t c u c a B
i k toán ....................... 11
1.2.1.1 Khái ni m B
i k toán ............................................................. 11
1.2.1.2 Tác d ng c a B
i k toán ........................................................ 11
1.2.1.3.Nguyên t c l p và trình bày B
i k toán. ................................ 11
1.2.1.4.K t c u và n i dung c
........................................................... 12
s li u ,trình t
s li u trên B
1.2.2.2 Trình t l p B
1.3 Phân tích B

pB
i k toán. ............ 17
i k toán.................................................. 17
i k toán........................................................... 17

pB
i k toán................................................... 17
i k toán ..................................................................... 31


1.3.1 S c n thi t ph i phân tích B

i k toán ...................................... 31
i k toán..................................... 31
.............................................................................. 32

1.3
i.............................................................................. 32
1.3
l .................................................................................... 33
1.3.3 N i dung phân tích b
i k toán................................................... 33
1.3.3.1
a doanh nghi p thông qua các
ch tiêu ch y u trên B
i k toán. ........................................................ 33
1.3.3.2 Phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p thông qua các t s kh
anh toán. .................................................................................................. 36
TH C TR NG CÔNG TÁC L P VÀ PHÂN TÍCH B NG
I K TOÁN T I CÔNG TY TNHH B NG TH Y ...................... 38
2.1 T ng quát v công ty TNHH B ng Th y...................................................... 38
2.1.1Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty ........................................... 38
m s n xu t kinh doanh c a công ty................................................ 38
2.1.3 Nh ng thu n l
a công ty trong quá trình ho
ng. ........... 38
2.1.4 Nh
c trong nh
39
2.1.5 Mô hình t ch c b máy c a công ty......................................................... 40
m t ch c công tác k toán t i công ty .......................................... 41
2.1.6.1 Mô hình t ch c b máy k toán t i công ty........................................... 41
2.1.6.2. Hình th c k toán,ch
toán áp d ng t i
công ty ................................................................................................................. 42
2.2 Th c tr ng công tác l p B
i k toán t i công ty TNHH B ng Th y
............................................................................................................................. 44
l
i công ty TNHH B ng Th y................................... 44
2.2.2 Quy trình l
i công ty TNHH B ng Th y............................... 44
2.2.3 N
cl
i công ty TNHH B ng Th y................ 44
.......................................................................................................... 73

3.1 M t s

..................................................................................................... 74
ng phát tri n c a công ty TNHH B ng Th y trong nh ng

i. ................................................................................................................ 74


3.2 M t s nh
m trong công tác k toán t i công ty TNHH
B ng Th y nói chung và công tác l p và phân tích B
i k toán
nói riêng............................................................................................................... 74
m:..................................................................................................... 74
3.3 M t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác l
i công ty
TNHH B ng Th y............................................................................................... 76
3.3.1 Ý ki n th nh
cho nhân viên k toán........................ 76
3.3.2 Ý ki n th hai: Công ty TNHH B ng Th y nên th c hi n phân tích tình
hình bi
u tài s n (ngu n v n) ......................................................... 76
3.3.3 Ý ki n th ba
.......................................................................... 85
K T LU N ........................................................................................................ 90


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

L im

u

Trong n n kinh t th
ng hi n nay, m
i cùng c
là l i
nhu n. M t doanh nghi p mu
c l i nhu n cao c n c g
thu,gi
n ch
ng s n ph m. Bên c
t
c s tin c y v
n
n ,
u
tv
a m i doanh nghi p.
gi i quy t v n
này,doanh nghi p c n quan tâm t i tình hình tài chính thông qua các báo cáo
tài chính c a doanh nghi p mình.
M t trong nh ng báo cáo tài chính quan tr ng là B
i k
toán.Thông qua vi c l p và phân tích B
ik
i ch doanh
nghi p có th
c tr ng tài chính c a doanh nghi p mình trong
k v v n, ngu n hình thành nên tài s n, hi u qu s d ng v n,tài s n hi n
c
d ng k t qu t vi
ng quy
nh tài chính h p lý và nâng cao kh
a
doanh nghi
L p và phân tích B
i k toán có vai trò
h t s c quan tr
i v i b t k m t doanh nghi p nào, không nh ng ph n ánh
v a khái quát v a chi ti t tình tr ng tài s n và v n c a doanh nghi p mà còn là
minh ch ng thuy t ph c cho m t d án vay v n khi doanh nghi p trình lên ngân
ng th
c
i tác xem xét khi mu n
h p tác v i doanh nghi
i cho vay,
c
c. Do v y vi c l p và phân tích B
i k toán là h t s c
c n thi t.
Nh n th
c v trí và t m quan tr
trong th i gian tìm hi u v công
ty TNHH B ng Th
nh d
Hoàn thi n công
tác l p và phân tích B
i k toán t i công ty TNHH B ng Th
Ngoài ph n m
u và k t lu n,n i dung bài khóa lu
c chia thành 3
n chung v công tác l p và phân tích B
ik
toán trong các doanh nghi p
c tr ng công tác l p và phân tích B
i k toán
t i công ty TNHH B ng Th y.
t s ý ki n nh m hoàn thi n công tác l p và phân tích
B
i k toán t i công ty TNHH B ng Th y.

Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

1


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

Bài khóa lu n c
c hoàn thành là nh s
t n tình c a Cô
giáo, Th c s
ng Ng c và các cán b k toán t i công ty TNHH B ng
Th y. Do hi u bi t và th i gian còn h n ch nên bài khóa lu n c a em s không
tránh kh i nh ng thi u sót ,em r
bài khóa lu n c
c hoàn thi

c s góp ý, ch b o c a th

Em xin chân thành c
Sinh viên
Nguy n Th H i

Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

2


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

LÝ LU
VÀ PHÂN TÍCH B NG CÂN
1.1 M t s v

N V CÔNG TÁC L P
I K TOÁN TRONG DOANH NGHI P

chung v h th ng Báo cáo tài chính trong doanh nghi p.

1.1.1.1 Khái ni m báo cáo tài chính (BCTC)
Báo cáo tài chính là báo cáo t ng h p nh t v tình hình tài chính, k t qu s n
xu t kinh doanh trong k c a doanh nghi p, là ngu n cung c p thông tin v tình
hình tài chính c a doanh nghi
ng yêu c u qu n lý c a ch doanh nghi p,
c và nhu c u c a nh ng n
i s d ng trong vi
ra nh ng quy
nh kinh t c a mình.
nh hi n hành thì h th ng BCTC doanh nghi p Vi t Nam g m 04
báo cáo:
B
i k toán
Báo cáo k t qu ho
ng kinhdoanh
n ti nt
Thuy t minh báo cáo tàichính
1.1.1.2 S c n thi t c a báo cáo tài chính trong công tác qu n lý kinh t
Các nhà qu n tr mu
c các quy
nh kinh doanh thì h
c
Nh

u ki n hi n t i và nh ng d
a trên nh ng thông
n quá kh và k t qu kinh doanh mà doanh nghi
c.
c doanh nghi p l p trên các BCTC.

Xét trên t m vi mô, n u không thi t l p h th ng BCTC thì khi phân tích tình
hình tài chính ho c tình hình ho
ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p s
g p nhi
n
không
bi t tình hình tài chính c a doanh nghi p cho nên h khó có th
ra các quy
nh h p tác kinh doanh và n u có thì các quy
nh s có m c r i
rocao.
Xét trên t
c s không th qu
c ho
ng s n xu t
kinh doanh c a các doanh nghi p, các ngành khi không có h th ng BCTC. B i
vì m i chu k kinh doanh c a m t doanh nghi p bao g m nhi u các nghi p v
kinh t và có r t nhi u các h
ng t
c ki m tra kh
ng các
ng t
Sinh viên: Nguy n Th H i

chính xác không cao. Vì v y
QT1701K

3


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

c ph i d a vào h th
qu
i v i n n kinh t
c ta là n n kinh t th
ng xã h i ch
kinh t th

u ti t n n kinh t , nh t
ng có s
u ti t c a Nhà

th ng BCTC r t c n thi
i v i m i n n kinh t
ng hi n nay c
c ta.

c bi t là n n

1.1.2
chính
1.1.2.1 M
a Báo cáo tàichính
cung c p thông tin v tình hình tài chính, tình hình
kinh doanh và các lu ng ti n c a m t doanh nghi
ng yêu c u qu n lý
c a ch doanh nghi
c và nhu c u h u ích c a nh
i
s d ng trong vi
nh kinh t . Báo cáo tài chính ph i cung
c p các thông tin c a m t doanh nghi p v :
+ Tài s n;
+ N ph i tr ;
+ V n ch s h u;
+ Doanh thu, thu nh p khác, chi phí s n xu t kinh doanh và chi phí khác;
+ Lãi, l và phân chia k t qu kinh doanh;
+ Các lu ng ti n.
- Ngoài các thông tin này, doanh nghi p còn ph i cung c p các thông tin khác
n thuy
m gi i trình thêm v các ch tiêu
n ánh trên các Báo cáo tài chính t ng h p và các chính sách k toán
ghi nh n các nghi p v kinh t phát sinh, l p và trình bày Báo cáo tài

d
chính.
1.1.2.2 Vai trò c a báo cáo tài chính
BCTC là ngu n thông tin quan tr ng không ch
i v i doanh nghi p mà còn
ph c v ch y
ng bên ngoài doanh nghi
qu
nt
c
l
ng có liên quan. Nh
i
ng s
d ng có th
c c a doanh nghi p.
i v i nhà qu n lý doanh nghi p: BCTC cung c p nh ng ch tiêu kinh t
i d ng t ng h p sau m t k ho
ng, giúp cho h trong vi c phân tích,
t qu s n xu t kinh doanh, tình hình th c hi n các ch tiêu k ho ch,
nh nguyên nhân t n t i và nh ng kh
m tàng c a doanh nghi p.
T
ra các gi i pháp, quy
phát tri n doanh nghi
Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

nh qu n lý k p th i, phù h p cho s
4


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

iv
n lý ch
c: BCTC là ngu n tài
li u quan tr ng cho vi c ki m tra giám sát ho
ng s n xu t kinh doanh c a
doanh nghi p, ki m tra tình hình th c hi n chính sách, ch
qu n lý kinh t tài
chính c a doanh nghi p.
iv
ng s d
BCTC th hi n tình hình tài chính, kh
d ng hi u
qu các lo i ngu n v n, kh
i, t
tin c y cho quy t
a doanh nghi p.
Các ch n : BCTC cung c p v kh
a doanh nghi p, t
các ch n có th
nh ti p t c hay ng ng vi
i v i doanh
nghi p.
Các nhà cung c p: BCTC cung c p các thông tin mà t
tích kh
ung c p c a doanh nghi p, t

có th phân
nh ti p t c hay

ng ng vi c cung c p hàng hóa, d ch v cho doanh nghi p.
Cán b công nhân viên trong doanh nghi p:
ng c a
doanh nghi p hi
n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, t
n xu
u ki
t
ng s n ph m c a doanh nghi p trên th
ng.
ng áp d ng.
H th

c áp d ng cho t t c các lo i hình doanh nghi p

thu c các ngành và các thành ph n kinh t .
d
.
Doanh nghi
c s h u 100% v
u l ho
chi ph
có l i ích công chúng ph i l p Báo cáo tài chính gi

i l p theo
c ph n
.

1.1.4 Yêu c u c a Báo cáo tài chính.
Trình bày trung th c,h p lý tình hình tài chính, k t qu kinh doanh c a doanh
nghi p.
Ph
n ch t kinh t c a giao d ch và s ki n không ch
thu n ph n ánh hình th c h p pháp c a chúng.
Trình bày khách quan không thiên v .
Tuân th nguyên t c th n tr ng.
trên m i khía c nh tr ng y u.
Vi c l p BCTC ph
vào s li u sau khi khóa s k toán. BCTC ph i
l
Sinh viên: Nguy n Th H i

t quán gi a các k k toán.
QT1701K

5


KHÓA LU N T T NGHI P

BCTC ph
v k toán ký,

I PHÒNG

i l p, k
uc

1.1.5 Nh ng nguyên t
Có 7 nguyên t
Nguyên t c 1: Ho

ng và ng

i di n theo pháp lu

.

n l p và trình bày BCTC.
l p BCTC:
ng liên t c

Khi l p và trình bày BCTC,doanh nghi p c n ph
kh
ho
ng liên t c c a mình.
cl
gi nh là doanh nghi p
ng liên t c và s ti p t c ho
ng trong
n, tr khi doanh nghi
c ph i ng ng ho t
ng, ho c ph i thu h
quy mô ho
ng c a mình.
ng liên t c c a doanh nghi p,
c ho c
u doanh nghi p ph
n m i thông tin có th d
c t i thi u trong vòng 12 tháng t i k t ngày k
k toán.
Nguyên t c 2:
d n tích:
Doanh nghi p ph i l
n các lu ng ti n.

k toán d n tích,ngo i tr các

Các kho
c ghi nh n vào Báo cáo k t qu kinh doanh theo
nguyên t c phù h p gi a doanh thu và chi phí.
Nguyên t c 3: Nh t quán:
Vi c trình bày và phân tích các kho n m c trong BCTC ph i nh t quán t
khác, tr khi: có s
v b n ch t các
ho t d ng c a doanh nghi p ho c khi xem xét l i vi c trình bày BCTC cho th y
r ng c n ph
có th trình bày m t cách h
ch và
các s ki n, ho c m t chu n m c k toán khác yêu c u có s
i trong vi c
trình bày.
Nguyên t c 4: Tr ng y u và t p h p:
T ng kho n m c tr ng y u ph
c trình bày riêng bi t trong
BCTC.Các kho n m c không tr ng y u thì không ph i trình bày riêng r mà
c t p h p vào nh ng kho n m c có cùng tính ch t ho c ch
Khi trình bày BCTC, m

c coi là tr ng y u n u không trình

bày ho c trình bày thi u chính xác c
BCTC ,làm
n quy
nh kinh t c
ph

làm sai l
i s d ng BCTC.

nh m t kho n m c hay m t t p h p các kho n m c là tr ng y u
t và quy mô c a chúng. Tùy theo các tình hu ng c

Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

6


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

th ,tính ch t ho c quy mô c a t ng kho n m c có th là nhân t quy
tr ng y u.
Nguyên t c 5: Bù tr :
Các kho n m c tài s n và n ph i tr
tr , tr khi m t chu n m c k

nh tính

c bù
nh ho c cho phép bù tr . Do v y

doanh nghi p ph i trình bày riêng bi t t t c các kho n m c tài s n và công n trên
BCTC.
khi:

Các kho n m c doanh thu,thu nh p khác và chi phí khác ch
c bù tr
nh t i m t chu n m c k toán khác, ho c các kho n lãi, l và

các chi phí liên quan phát sinh t các giao d ch và các s ki n gi ng nhau ho c
và không có tính tr ng y u.
Các tài s n và n ph i tr ,các kho n thu nh p và chi phí có tính tr ng y u
ph
c báo cáo riêng bi t. Vi c bù tr các s li u trong Báo cáo k t qu kinh
doanh ho c B
i k toán, ngo i tr
ng h p vi c bù tr này ph n ánh
b n ch t c a giao d ch ho c s ki n,s
i s d ng hi
c
các giao d ch ho c s ki
c th c hi n và d
c các lu ng ti n trong
a doanh nghi p.
Nguyên t c 6: Có th so sánh:
Các thông tin b ng s li u trong BCTC nh

so sánh gi a các k k toán ph i

ng v i các thông tin b ng s li u trong BCTC c a k

c.

i cách trình bày ho c cách phân lo i các kho n m c trong
BCTC thì ph i phân lo i l i các s li u so sánh nh m b
m kh
v i k hi n t i và ph i trình bày tính ch t,s li u và lý do vi c phân lo i l i.
Nguyên t c 7: L a ch n và áp d ng ch
k toán
Trong quá trình l p BCTC , các doanh nghi p ph i trình bày các ch tiêu trên
báo cáo theo nh ng nguyên t c,
,
nh c a ch
k toán mà doanh
nghi
a ch n áp d ng. Vi c l a ch n,áp d ng ch
k toán c a doanh
nghi p ph thu
m ho
ng s n xu t kinh doanh, lo i hình và nghành
ngh kinh doanh. M i lo i hình và ngành ngh kinh doanh có nh
m
riêng nên c n có s l a ch n ch
k
c B tài chính ch p thu n.
1.1.6
22/12/2014
1.1.6.1 N i dung Báo cáo tài chính:

-BTC ngày
.

m:
Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

7


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

B
i k toán
Báo cáo k t qu ho
ng kinh doanh
n ti n t

M u B01- DN
M u B02- DN
M u B03 DN

B n thuy t minh Báo cáo tài chính

M u B09 DN

* Báo cáo tài chính gi
:
- Báo cáo tài chính gi
d
g m:
B
i k toán gi
Báo cáo k t qu ho
ng kinh doanh gi
n ti n t gi
B n thuy t minh Báo cáo tài chính ch n l c

M u B01a- DN
M u B02a- DN
M u B03a DN
M u B09a DN

- Báo cáo tài chính gi
d
c g m:
B
i k toán gi
Báo cáo k t qu ho
ng kinh doanh gi

M u B01b- DN
M u B02b- DN

n ti n t gi
B n thuy t minh Báo cáo tài chính ch n l c

M u B03b DN
M u B09a DN

1.1.6.2 Trách nhi m l p Báo cáo tài chính
T t c các doanh nghi p thu
này ph i l p và g

ng áp d ng h th ng báo cáo tài chính
nh c a ch

này.

1.1.6.3 K l p Báo cáo tài chính
Theo TT s 200/2015/TT-BTC ngày 22/12/2014 c a B
ng BTC k l p
báo cáo tài chính là:
-K l
p ph i l p Báo cáo tài chính
nh c a Lu t k toán.
- K l p Báo cáo tài chính gi
: Báo cáo tài chính gi
g m
Báo cáo tài chính quý (bao g m c quý IV) và Báo cáo tài chính bán niên.
- K l p Báo cáo tài chính khác:
+ Các doanh nghi p có th l p Báo cáo tài chính theo k k
tu
u c a pháp lu t, c a công ty m ho c
c a ch s h u.
k toán b chia, tách, h p nh t, sát nh p, chuy
i hình th c s
h u, gi i th , ch m d t ho
ng, phá s n ph i l p Báo các tài chính t i th i
m chia, tách, h p nh t, sát nh p, chuy
i hình th c s h u, gi i th , ch m
d t ho
-

ng, phá s n.
t ng h p BCTC c

Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

ng kê
8


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

Khi t ng h p th

ng h p nh

c BCTC c a doanh nghi p có
c th c hi n theo

nguyên t c:
a)

ng h
li

c
b)

c li n k
ng h

c)
ng h
30/9 hàng n m thì s li

a doanh nghi p b
u t 1/4 k t thúc ngày
c t ng h p th ng kê vào s li u
a doanh nghi p b
u t 1/7 k t thúc vào
t ng h p th ng kê là BCTC bán niên
a doanh nghi p b
u t 1/10,k t thúc vào
c t ng h p th ng kê vào s li u c a

1.1.6.4 Th i h n n p Báo cáo tài chính
1) i v i doanh nghi
c
Th i h n n p BCTC quý:
k k

k toán ph i n p BCTC quý ch m nh t là 20 ngày,k t ngày k t thúc
i v i công ty m ,T
c ch m nh t là 45 ngày.

k toán tr c thu c doanh nghi p,T
cho công ty m ,T ng công ty theo th i h n do công ty m ,T

c n p BCTC quý
nh.

Th i h n n
k k

k toán ph i n
i v i công ty m ,T

m nh t là 30 ngày k t ngày k t thúc
c ch m nh t là 90 ngày,

k toán tr c thu c T
ty m ,T ng công ty theo th i h n do công ty m ,T

cn
nh.

2)

i v i các lo i doanh nghi p khác,
k toán là doanh nghi
p danh ph i n p
m nh t là 30 ngày,k t ngày k t thúc k k
i v i các
k toán khác,th i h n n
m nh t là 90 ngày.
k toán tr c thu c n
k toán c p trên
theo th i h
k toán c
nh.

Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

9


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

n Báo cáo tài chính
n báo cáo
K l p
báo
cáo
tài chính

Các lo i doanh nghi p

1.Doanh nghi

c

Quý

2.Doanh nghi p có v
c ngoài
3. Các lo i doanh nghi p khác

quan
thu

th ng kê

Doanh
nghi p
c p trên

kinh
doanh

X

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

1.

i v i các doanh nghi
a bàn t nh,thành ph tr c
thu
i l p và n p BCTC cho S Tài chính T nh,thành ph tr c
thu
i v i các doanh nghi
i
n p BCTC cho B Tài chính (C c Tài chính doanh nghiêp).
i v i các lo i doanh nghi
m i,công ty x s ki n thi t,t ch c tín d ng,doanh nghi p b o hi m,công ty
kinh doanh ch ng khoán ph i n p BCTC cho B Tài chính (V Tài chính ngân
hàng ho c C c qu n lý giám sát b o hi m).
Các công ty kinh doanh ch
i chúng ph i n p BCTC
cho y ban ch ng khoán
c và S giao d ch ch ng khoán.
2. Các doanh nghi p ph i g
tr c ti p qu n lý thu
t
iv it
ph i n p BCTC cho B
Tài chính (T ng c c thu ).
3. Doanh nghi
k toán c p trên ph i n p
k
toán c
nh c
k toán c p trên.
4.
i v i các doanh nghi p mà pháp lu
nh ph i ki m toán BCTC
thì ph i ki
c khi n
nh.BCTC c a các doanh
nghi
c hi n ki m toán ph
kèm báo cáo ki m toán và BCTC khi
n
c và các doanh nghi p c p trên.
5.
p có v
c ti
c ngoài
(FDI) ph i n p BCTC là s tài chính các t nh, thành ph tr c thu
ghi
s kinh doanh chính.
6.
i v i các Doanh nghi
c s h u 100% v
ul
p ph i n
nh trên, doanh nghi p cong ph i
n
ch
c phân công,phân c p th c hi n quy n c a
ch s h u theo Ngh nh s
ns
i, b sung, thay
th .
7. Các doanh nghi p (k c các doanh nghi
c và doanh nghi p có
v
c ngoài) có tr s n m trong khu ch xu t, khu công nghi p,khu
Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

10


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

công ngh cao còn ph i n
n lý khu ch xu t, khu công
nghi p, khu công nghi p cao n
c yêu c u.
1.2 B
ik
pB
i k toán.
1.2.1 B
i k toán và k t c u c a B
i k toán
1.2.1.1 Khái ni m B
i k toán
B
i k toán là Báo cáo tài chính t ng h p ph n ánh t ng quát
toàn b giá tr tài s n hi n có c a doanh nghi p theo 2 cách phân lo i: K t c u
v n và ngu n hình thành v n c a doanh nghi p t i m t th
m nh
nh.
1.2.1.2 Tác d ng c a B

i k toán

- Cung c p s li u cho vi c phân tích tình hình tài chính c a doanh nghi p
- Thông qua s li u trên B
ngu n hình thành tài s n c a doanh nghi

i k toán cho bi t tình hình tài s n,
n th
m l p báo cáo.

vào B
i k toán có th nh
tình hình tài chính c a doanh nghi p.
- Thông qua s li u trên B
i k toán có th ki m tra vi c ch p hành
các ch
kinh t , tài chính c a doanh nghi p.
1.2.1.3.Nguyên t c l p và trình bày B
i k toán.
nh t i Chu n m c k
l p và trình bày B
i k toán ph i tuân th nh ng nguyên t c chung v
l p và trình bày Báo cáo tài chính. Ngoài ra, trên B
i k toán, các
kho n m c tài s n và n ph i tr ph
c trình bày riêng bi t thành ng n h n
và dài h n, tùy theo th i h n c a chu k
ng c a doanh
nghi p, c th
i v i doanh nghi p có chu k
ng trong vòng 12 tháng,
thì Tài s n và N ph i tr
c phân thành ng n h n và dài h n theo nguyên t c
sau:
+ Tài s n và N ph i tr
c thu h i hay thanh toán trong vòng không quá
12 tháng t i k t th
c x p vào lo i ng n h n.
+ Tài s n và N ph i tr
c thu h i hay thanh toán t 12 tháng tr lên k
t th
c x p vào lo i dài h n.
i v i công ty có chu k
s n và n ph i tr

ài

c phân thành ng n h n và dài h n theo

+ Tài s n và N ph i tr
Sinh viên: Nguy n Th H i

u ki n sau:

c thu h i hay thanh toán trong vòng m t chu k

QT1701K

11


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

c x p vào lo i ng n h n.
+ Tài s n và N ph i tr

c thu h i hay thanh toán trong th

m t chu k

c x p vào lo i dài h n.

i v i các doanh nghi p do tính ch t ho

ng không th d a vào chu k

phân bi t gi a ng n h n và dài h n thì các Tài s n và N ph i tr
c trình bày theo tính thanh kho n gi m d n.
1.2.1.4.K t c u và n i dung c a
-BTC ngày 22/12/2014 c a BTC B
có k t c
B

i

i k toán có th k t c u theo chi u d c ho c theo chi u ngang,
c chia thành 2 ph n: Tài s n và ngu n v n.
m i ph n c a
u có 5 c t theo th t
cu i

N i dung c
c th hi n qua h th ng ch tiêu ph n ánh tình
hình tài s n và ngu n hình thành tài s n. Các ch
c phân lo i và s p x p
thành t ng lo i, t ng m c c th
thu n ti n cho vi c vi c
ki
i chi u.
B
ik
-BTC)

Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

12


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG

Bi u 1.1 B
i k toán
báo cáo.............
a ch ..............

M u s B01/DN
Ban hành theo thông
BTC ngày 22/12/2014 BTC

B

-

I K TOÁN
tính:

Ch tiêu

Mã s

Thuy t

S cu

S

minh
A.TÀI S N NG N H N

100

(100=110+120+130+140+150)
I.Ti n và các kho

110

ti n
1.Ti n

111

2.Các kho n

n

112

II.Các kho
h n

n

120

1.Ch ng khoán kinh doanh

121

2.D phòng gi m giá ch ng khoán
kinh doanh

122

m gi

n

123

III.Các kho n ph i thu ng n h n

130

1.Ph i thu ng n h n c a khách hàng

131

2.Tr

132

i bán ng n h n

3.Ph i thu n i b ng n h n

133

4.Ph i thu theo ti
ng xây d ng

134

k ho ch h p

5.Ph i thu v cho vay ng n h n

135

6.Ph i thu ng n h n khác

136

7.D phòng ph i thu ng n h n khó

137

8.Tài s n thi u ch x lý

139

IV.Hàng t n kho

140

1.Hàng t n kho

141

2.D phòng gi m giá hàng t n kho

149

V.Tài s n ng n h n khác

150

1.Chi phí tr

151

c ng n h n

Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

13


KHÓA LU N T T NGHI P
2.Thu

I PHÒNG

c kh u tr

152

3.Thu và các kho n ph i thu Nhà

153

c
4.Giao d ch mua bán l i trái phi u
chính ph

154

5.Tài s n ng n h n khác

155

B.TÀI S N DÀI H N
(200=210+220+240+250+260)

200

I.Các kho n ph i thu dài h n

210

1.Ph i thu dài h n c a khách hàng

211

2.Tr

212

i bán dài h n

3.V n kinh doanh

tr c

213

thu c
4.Ph i thu n i b dài h n

214

5.Ph i thu v cho vay dài han

215

6.Ph i thu dài h n khác

216

7.D phòng ph i thu dài h

219

II.Tài s n c

220

nh

u hình

221

-Nguyên giá

222

-Gía tr

223
224

-Nguyên giá

225

-Gía tr

226
227

-Nguyên giá

228

-Gía tr hao mòn

229

III.B

230

ng s

-Nguyên giá

231

-Gía tr

232

IV.Tài s n d dang dài h n

240

1.Chi phí s n xu t,kinh doanh d
dang dài h n

241

2.Chi phí xây d

242

n d dang

V.Các kho n
h n

250
251
t kinh

252

doanh
Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

14


KHÓA LU N T T NGHI P

I PHÒNG
khác

253

4.D

n

254

n

255

VI.Tài s n dài h n khác

260

1.Chi phí tr

261

c dài h n

2.Tài s n thu thu nh p b hoãn l i

262

3.Thi t b ,v
dài h n

263

tùng thay th

4.Tài s n dài h n khác

268

T ng c ng tài s n
(270=100+200)

270

C.N

300

PH I TR (300=310+330)

I.N ng n h n

310

1.Ph i tr

311

2.

i bán ng n h n

i mua tr ti

c

312

3.Thu và các kho n ph i n p nhà

313

c
4.Ph i tr

ng

314

5.Chi phí ph i tr ng n h n

315

6.Ph i tr n i b ng n h n

316

7.Ph i tr theo ti

k ho ch h p

317

c hi n ng n h n

318

ng xây d ng
8.

9.Ph i tr ng n h n khác

319

10.Vay và n thuê tài chính ng n h n

320

11.D phòng ph i tr ng n h n

321

12

322

ng phúc l i
n giá

323

14.Giao d ch mua bán l i trái phi u
chính ph

324

II.N dài h n

330

1.Ph i tr

i bán dài h n

i mua tr ti

331

c dài h n

332

3.Chi phí ph i tr dài h n

333

4.Ph i tr n i b v v n kinh doanh

334

5.Ph i tr n i b dài h n

335

6.D

336

c hi n dài h n

7.Ph i tr dài h n khác

337

8.Vay và n thuê tài chính dài h n

338

Sinh viên: Nguy n Th H i

QT1701K

15


KHÓA LU N T T NGHI P
9.Trái phi u chuy

I PHÒNG

i

339

10.C phi

340

11.Thu thu nh p hoãn l i ph i tr

341

12.D phòng ph i tr dài h n

342

n khoa h c và công

343

ngh
D.V N CH S

H U

400

I.V n ch s h u

410

1.V n góp c a ch s h u
-c phi u ph thông có quy n bi u

411
411a

quy t
-c phi

411b

2.Th

v n c ph n

3.Quy n ch n chuy

412
i trái phi u

413

4.V n khác c a ch s h u

414

5.C phi u qu

415

6.Chênh l

i tài s n

416

7.Chênh l ch t giá h

417
n

418

tr s p x p doanh nghi p

419

c v n ch s h u

420

11.L i nhu n sau thu
ph i
cu i k

421
i

n

421a

c

-

i k này

421b

12.Ngu n v

422

II.Ngu n kinh phí và qu khác

430

1.Ngu n kinh phí

431

2.Ngu

432

T ng c ng ngu n hình thành
(440=300+400)

440
L p,

i l p bi u
(ký,h tên)

Sinh viên: Nguy n Th H i

K
(ký,h tên)

QT1701K

ng
(ký,h

c
u)

16


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×