Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Minh Thịnh (Khóa luận tốt nghiệp)

B

GIÁO D
O
I H C DÂN L P H I PHÒNG
-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LU N T T NGHI P
NGÀNH: K TOÁN KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

: Nguy n Th Di u Linh
ng d n : ThS. Nguy
c Kiên

H I PHÒNG - 2017B

GIÁO D

O

I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------

HOÀN THI N T

CH C K TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

NH K T QU KINH DOANH T I CÔNG TY
TNHH S N XU

I MINH TH NH

KHÓA LU N T T NGHI

I H C H CHÍNH QUY

NGÀNH: K TOÁN KI M TOÁN

Sinh viên
Gi

: Nguy n Th Di u Linh
ng d n : ThS. Nguy

H I PHÒNG - 2017

c Kiên


B

GIÁO D
O


I H C DÂN L P H I PHÒNG
--------------------------------------

NHI M V

TÀI T T NGHI P

Sinh viên: Nguy n Th Di u Linh
Mã SV:1312401155
L p: QT1703K
Ngành: K toán Ki m toán
tài: Hoàn thi n t ch c k toá
k t qu kinh doanh t i Công ty TNHH s n xu
Minh Th nh

nh
i


M CL C
L IM
U ..................................................................................................... 7
: LÝ LU
N V T CH C K TOÁN DOANH
THU,
NH K T QU KINH DOANH TRONG
DOANH NGHI P............................................................................................... 3
1.1. N i dung c a các ch tiêu v
nh k t qu kinh
doanh trong doanh nghi p.................................................................................... 3
u ki n ghi nh n doanh thu và nguyên t c k toán doanh thu................. 4
1.3 Nhi m v k
nh k t qu kinh doanh ....... 5
1.4 N i dung k toán doanh thu, chi phí ho
ng bán hàng và cung c p d ch
v ........................................................................................................................... 6
1.4.1 K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ..................................... 6
1.4.2. T ch c công tác k toán các kho n gi m tr doanh thu ........................ 9
1.4.3. K toán giá v n hàng bán ........................................................................ 10
1.4.4. K toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p .................. 13
1.5 N i dung k toán doanh thu, chi phí và k t qu ho
ng tài chính............ 16
1.6 N i dung k toán thu nh p, chi phí và ho
ng khác................................ 19
1.7 T ng h
nh k t qu kinh doanh c a doanh
nghi p .................................................................................................................. 22
m k toán doanh thu - chi phí và k t qu kinh doanh theo các hình
th c k toán ......................................................................................................... 24
1.8.1 Hình th c k toán nh t ký chung : ............................................................. 24
1.8.2 Hình th c k toán nh t ký s cái............................................................. 25
1.8.3 Hình th c k toán nh t ký ch ng t :......................................................... 26
1.8.4 Hình th c k toán ch ng t ghi s : ........................................................... 27
1.8.5 Hình th c k toán máy : ............................................................................. 28
. TH C TR NG T CH C K TOÁN DOANHTHU, CHI
NH K T QU KINH DOANH T I CÔNG TY TNHH
S N XU
I MINH TH NH........................................... 29
2.1
m chung
n công tác h ch toán doanh thu, chi phí và
nh k t qu kinh doanh t i Công ty TNHH S n xu
i Minh
Th nh ................................................................................................................... 29
2.1.1 L ch s hình thành và phát tri n c a Công ty TNHH S n xu
m i Minh Th nh................................................................................................... 29


2.1.2
ng và k h ch toán doanh thu, chi phí, k t qu kinh doanh t i
Công ty TNHH S n xu
i Minh Th nh ....................................... 30
2.1.3
m t ch c b máy qu n lý t i Công ty TNHH S n xu t và
i Minh Th nh..................................................................................... 30
2.2 Th c tr ng t ch c k toán doanh thu, chi phí t i Công ty TNHH S n xu t
i Minh Th nh ................................................................................ 35
2.2.1 N i dung k toán doanh thu, chi phí ho
ng bán hàng và cung c p
d ch v t i Công ty TNHH S n xu
i Minh Th nh ..................... 35
2.2.2. N i dung k toán doanh thu, chi phí ho
ng tài chính t i Công ty
TNHH S n xu
i Minh Th nh ..................................................... 66
2.2.3 K toán doanh thu và chi phí khác c a công ty TNHH S n xu t và
i Minh Th nh..................................................................................... 70
2.2.4 T ng h
nh k t qu kinh doanh t i công ty
TNHH S n xu
i Minh Th nh ..................................................... 70
TS

KI N NGH NH M HOÀN THI N T

CH C K

NH K T QU KINH DOANH
T I CÔNG TY TNHH S N XU
I MINH TH NH.. 82
c tr ng công tác k toán nói chung và k toán doanh thu, chi phí,
nh k t qu nói riêng t i công ty TNHH S n xu t
i Minh
Th nh ................................................................................................................... 82
m...................................................................................................... 82
3.1.2 H n ch ....................................................................................................... 83
3.2 Tính t t y u ph i hoàn thi n t ch c k toán doanh thu , chi phí và k t qu
kinh doanh ........................................................................................................... 83
3.3 Yêu c
ng hoàn thi n t ch c k toán doanh thu , chi phí và
nh k t qu kinh doanh................................................................................ 83
3.4 N i dung hoàn thi n t ch c k toán doanh thu, chi phí và k t qu kinh
doanh ................................................................................................................... 84
3.4.1 Ki n ngh 1 : M s chi ti t doanh thu , chi phí ........................................ 84
3.4.2 Ki n ngh 2: ng d ng công ngh thông tin k toán máy theo hình th c
nh t ký chung ...................................................................................................... 89
3.4.3 Ki n ngh 3 : Trích các kho
trích
d
ng. .................................................................. 93


u ki
th c hi n các gi i pháp hoàn thi n t ch c k toán doanh thu,
chi phí và k t qu kinh doanh t i công ty TNHH S n xu
i Minh
Th nh ................................................................................................................... 94
3.5.1 V
c....................................................................................... 94
3.5.2 V doanh nghi p......................................................................................... 94
K T LU N ........................................................................................................ 95
TÀI LI U THAM KH O ................................................................................ 96


DANH M
1.1. K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v ............................ 8
1.2. K toán các kho n gi m tr doanh thu ........................................... 10
1.3. K toán giá v
ng xuyên...... 12
1.4. K toán giá v
nh k ..... 13
h ch toán trình t chi phí bán hàng, qu n lý doanh nghi p ... 15
trình t h ch toán doanh thu ho
ng tài chính.................... 17
trình t h ch toán chi phí tài chính.......................................... 18
1.9 : S

trình t h ch toán thu nh p khác ............................................ 20
trình t h ch toán chi phí ho
ng khác .............................. 21
trình t h
nh k t qu kinh

doanh ................................................................................................................... 23
trình t ghi s k
nh k t qu
kinh doanh theo hình th c nh t ký chung ........................................................... 24
trình t k
nh k t qu kinh
doanh theo hình th c k toán nh t ký s cái ....................................................... 25
trình t ghi s k
nh k t qu
kinh doanh theo hình th c k toán nh t ký ch ng t .......................................... 26
trình t ghi s k
nh k t qu
kinh doanh theo hình th c k toán ch ng t ghi s ............................................ 27
trình t ghi s k
nh k t qu
kinh doanh theo hình th c k toán máy .............................................................. 28
b máy qu n lý trong công ty TNHH..................................... 30
S n xu
i Minh Th nh ................................................................. 30
trình t ghi s k toán d
nh ........... 34
k t qu kinh doanh theo hình th c nh t ký chung t i Công ty ........................... 34
TNHH S n xu
i Minh Th nh ..................................................... 34


DANH M C B NG BI U
B ng 2.1 M t s ch tiêu tài chính t i Công ty TNHH S n xu
i
Minh Th nh.......................................................................................................... 29
Bi u s

HD0000143...................................................... 36

Bi u s 2.2.Phi u thu s 12-045......................................................................... 37
Bi
0000150 ............................................................... 39
Bi u s 2.4 Gi y báo có c
Bi u s

n Vi t Nam ........... 40
HD0000154..................................................... 41

Bi u s 2.6 Trích s nh t ký chung..................................................................... 42
Bi u s 2.7. Trích s cái TK 511 ........................................................................ 43
Bi u s 2.8 Trích s chi ti t v t li u, d ng c ( s n ph m , hàng hóa ) .............. 45
Bi u s 2.9 Phi u xu t kho s 12-010................................................................. 46
Bi u s 2.10. Trích s chi ti t v t li u, d ng c ( s n ph m , hàng hóa ) ........... 48
Bi u s 2.11 Phi u xu t kho s 12-023............................................................... 49
Bi u s 2.12. Trích s chi ti t v t li u, d ng c ( s n ph m , hàng hóa ) ........... 51
Bi u s 2.13 Phi u xu t kho s 12-027............................................................... 52
Bi u 2.14 Trích s nh t ký chung ....................................................................... 53
Bi u 2.15. Trích s cái TK 632 ........................................................................... 54
Bi u s

HD728............................................................ 56

Bi u s 2.17. Phi u chi s 12-45......................................................................... 57
Bi u s
0001831.......................................................... 59
Bi u 2.19. Phi u chi s 12-50 ............................................................................. 60
Bi u 2.20. B ng phân b ti

.................................................. 61

Bi u 2.21. B ng tính và phân b kh u hao ......................................................... 62
Bi u 2.22. Trích s nh t ký chung ...................................................................... 63
Bi u s 2.23 Trích s cái TK 641 ....................................................................... 64
Bi u 2.24 Trích s cái TK 642 ............................................................................ 65
Bi u s 2.25 : Gi y báo Có c a ngân hàng BIDV .............................................. 67
Bi u s 2.26 Trích s nh t ký chung................................................................... 68
Bi u s 2.27. Trích s cái TK 515 ...................................................................... 69
Bi u s 2.28 Phi u k toán s 32 ........................................................................ 71
Bi u s 2.29 Phi u k toán s 33 ........................................................................ 72
Bi u s 2.30. Phi u k toán s 34 ....................................................................... 73
Bi u s 2.31. Phi u k toán s 35 ....................................................................... 74


Bi u s 2.32. Phi u k toán s 36 ....................................................................... 75
Bi u s 2.33. Trích s nh t ký chung.................................................................. 76
Bi u s 2.34. Trích s cái TK 911 ...................................................................... 77
Bi u s 2.35. Trích s cái TK 821 ...................................................................... 78
Bi u s 2.36 Trích s cái TK 421 ....................................................................... 79
Bi u s 2.37 Trích b
i s phát sinh ..................................................... 80
Bi u s 2.38. B ng báo cáo k t qu kinh doanh ................................................. 81
Bi u s 3.1 S chi ti t bán hàng.......................................................................... 85
Bi u s 3.2 : S chi phí s n xu t kinh doanh ...................................................... 86
Bi u s 3.3 S chi ti t bán hàng.......................................................................... 87
Bi u s 3.4 S chi phí s n xu t kinh doanh ........................................................ 88


DANH M C VI T T T
STT
1

C mt

Ch vi t t t

Trách nhi m h u h n

TNHH

tính

2
3

Tài s n c

nh

4

Giá tr

5

Tiêu th

6

Tài kho n

TK

7

Bán hàng

BH

8

Cung c p d ch v

GTGT
c bi t

CCDV
PP

9
10

Giá v n hàng bán

GVHB

11

Thành ph m

12

S hi u tài kho

13

B o hi m xã h i

BHXH

14

B o hi m y t

BHYT

15

B o hi m th t nghi p

BHTN

17

Ngày tháng ghi s

NTGS

18

Gi y báo cáo

GBC

19

S th t

STT

20

S hi u

SH

21

Ngày tháng

NT

TP
i ng

16


L IM

U

1. Tính c p thi t c
tài
Trong n n kinh t hi n nay
t n t i và phát tri n, các doanh nghi p
ph i ti n hành ho
ng s n xu t kinh doanh t hi u qu mà hi u qu cu i
cùng ph
c ph n ánh thông qua ch ti u t ng h p l i nhu n t ho
ng
kinh doanh và t su t c
c m c tiêu trên thì doanh thu bán
hàng ph i l
í b ra. Nh v y, doanh thu bán hàng và k t qu bán
hàng là hai m t c a m t v
, có m i quan h t l thu n v
doanh
u ki n tiên quy t, quy
nh hi u qu cu i cùng c a ho t
ng kinh doanh.
Xu t phát t t m quan tr ng c a v n
nêu trên, qua quá trình th c t p
t i Công ty TNHH S n xu
i Minh Th nh
cs
c

c, các cán b phòng K toán, cùng s
ng d n TH.S.Nguy
c Kiên
tài: Hoàn thi n t ch c k toán doanh

ng d n t n tình c a
nh k t qu

kinh doanh t i Công ty TNHH S n xu
i Minh Th nh
2. M
uc
tài
-H th ng hóa lý lu n chung v k toán doanh
nh
k t qu kinh doanh c a doanh nghi p
- Mô t th c tr ng công tác k toán doanh
nh k t
qu kinh doanh t i Công ty TNHH S n xu
i Minh Th nh.
xu t m t s gi i pháp nh m hoàn thi n t ch c k toán Doanh thu
nh k t qu kinh doanh c a Công ty TNHH S n xu t và
i Minh Th nh.
ng và ph m vi nghiên c
tài
ng nghiên c u : T ch c k toán doanh
k t qu kinh doanh
- Ph m vi nghiên c u : t i Công ty TNHH S n xu
Minh Th nh
-

u
toán
ng kê so sánh
u tài li u

nh
i


5. N i dung khóa lu n
N i dung khóa lu n g
Lý lu
n v t ch c k toán doanh thu, chi phí và xác
nh k t qu kinh doanh trong doanh nghi p.
Th c tr ng t ch c k toán doanh
nh
k t qu kinh doanh t i Công ty TNHH S n xu
i Minh Th nh.
M t s ý ki
xu t nh m hoàn thi n t ch c k toán
doanh
nh k t qu kinh doanh t i Công ty TNHH S n
xu
i Minh Th nh.


LÝ LU

NV T

CH C K TOÁN DOANH THU,
NH K T QU KINH DOANH
TRONG DOANH NGHI P
1.1. N i dung c a các ch tiêu v doanh
nh k t qu
kinh doanh trong doanh nghi p
Bán hàng : là quá trình doanh nghi p chuy n giao hàng hóa c a
mình cho khách hàng và khách hàng tr ti n hay ch p nh n tr ti n cho doanh
nghi p.
S n ph m s n xu t : là s n ph m t
i.

s d

trao

S n ph m tiêu th : là th c hi n m
a s n xu t hàng hóa là
n ph m t
n xu
hóa là c u n i trung gian gi a m t bên là s n xu t,phân ph i và m t bên là
tiêu dùng.
Doanh thu : là t ng giá tr các l i ích kinh t doanh nghi
c
trong k k toán phát sinh t các ho
ng s n xu t, kinh doanh c a doanh
nghi p góp ph
n ch s h u
Doanh thu thu n v bán hàng và cung c p d ch v : là toàn b s
ti n doanh nghi
c và s
c t các giao d ch và các nghi p v
phát sinh doanh
n ph m, hàng hóa cung c p d ch v cho khách
các kho n gi m tr trong k
tính k t qu ho t
ng kinh doanh c a doanh nghi p
Th

m ghi nh n doanh thu : doanh

c ghi nh n ch khi

doanh nghi
m b o nh n l i ích kinh t t giao d ch
Các ho
ng kinh doanh và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p :
- Ho
ng kinh doanh c a doanh nghi p bao g m : ho
ng s n
xu t kinh doanh, ho
ng tài chính và ho
ng khác.
Ho
ng s n xu t kinh doanh : là ho
hóa và s n xu t s n ph m.
Ho
dài h n v i m

ng tài chính : là ho
i.

ng s n xu t tiêu th hàng
n h n ho c


Ho

ng khác : là ho

ng x y ra v i ngoài d ki n c a doanh

nghi p
- K t qu kinh doanh c a doanh nghi p : là k t qu ho
ng tiêu th
s n ph m hàng hóa, lao v , d ch v và ho t d
c bi u hi n qua
ch tiêu l i nhu n thu n v ho
ng kinh doanh
u ki n ghi nh n doanh thu và nguyên t c k toán doanh thu
u ki n ghi nh n doanh thu bán hàng :
- Doanh
c ghi nh
ng th i th a mãn t t c 5
u ki n sau :
Doanh nghi
quy n s h u s n ph m ho

n giao ph n l n r i ro và l i ích g n li n v i
i mua

Doanh nghi p không còn n m gi quy n qu n
s h u hàng hóa ho c ki m quy n soát hàng hóa.
Doanh
Doanh nghi

i

i ch c ch n.
cs

c l i ích kinh t t giao d ch bán

hàng.
c chi phí liên

n bán hàng

u ki n ghi nh n doanh thu cung c p d ch v :
- Doanh thu cung c p d ch v
c ghi nh
ng th i th a mãn t t c
u ki n sau:
Doanh
Có kh

i ch c ch n
c l i ích kinh t t giao d ch cung c p d ch v
c ph n công vi

thành vào ngày l p b ng cân

i k toán .
c chi phí phát sinh cho giao d

hoàn

thành giao d ch
Doanh thu t ti n lãi ti n b n quy n, c t c và l i nhu
- Doanh thu t ti n lãi ti n b n quy n, c t c và l i nhu
ng th i th a mãn c
u ki n sau:
Có kh

c l i ích kinh t t giao d ch

Doanh
Nguyên t c k toán doanh thu

i ch c ch n

c chia
c chia


- Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
nh theo giá tr
h p lý c a các kho n
c ti n ho c s
c ti n t các giao d ch
và nghi p v phát sinh doanh thu
- Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v thu n mà doanh nghi p
th c hi
c trong k k toán có th th
doanh thu bán hàng và cung
c p d ch v ghi nh
u
i v i s n ph m hàng hóa, d ch v thu
ng ch u thu
ho c thu xu t kh u thì doanh thu bán hàng và cung c p d ch v là t ng giá
thanh toán. ( bao g m c thu tiêu th
c bi t, ho c thu xu t kh u)
i v i s n ph m, hàng hóa d ch v thu
ng ch u thu
u tr , doanh thu bán hàng và cung c p d ch
v
GTGT.
i v i s n ph m hàng hóa, d ch v không thu
GTGT ho
ng ch u thu
thu bán hàng và cung c p d ch v là t ng giá thanh toán

ng ch u thu
c ti p thì doanh

i v i hàng hóa nh
i lý, ký g
ng hoa h ng thì h ch toán vào doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
ph n hoa h ng bán hàng mà doanh nghi
ng.
- Nh ng doanh nghi p ch nh n gia công hàng hóa , v
ph n
ánh vào doanh thu bán hàng và cung c p d ch v s ti n gia công th c t
c
ng không bao g m giá tr v
ng hóa nh n gia công.
ng h
c tr ch m, tr góp thì doanh
nghi p ghi nh n doanh thu theo giá bán tr ngay và ghi nh n vào doanh thu
c hi n v ph n tính lãi trên kho n ph i tr ch m phù h p v i th i
m ghi nh n doanh
nh.
iv i
ng h p cho thuê tài s n có nh n ti
c cho thuê c a
nhi
doanh thu cung c p d ch v ghi nh n c
c
l y t ng s ti n nh
c chia cho s ký nh
c ti n.
1.3 Nhi m v k toán doanh thu, chi phí và x
Nhi m v c a k toán doanh thu : Ph
ng c a các lo i hàng hóa , d ch v
chính xác t ng lo i doanh thu .

nh k t qu kinh doanh
s bi n
ng th i tính toán h ch toán


Nhi m v k toán chi phí : Ghi chép ph n ánh chi ti t, k p th i chính
xác các kho n gi m tr doanh thu và chi phí phát sinh trong k c a doanh
nghi p.
Nhi m v c a k
nh k t qu kinh doanh : Tính toán k t
chuy n chính xác doanh thu thu n, chi phí nh
nh k t qu ho
ng
kinh doanh
ng th i theo dõi tình hình th c hi
N
c c a doanh nghi p.

iv i

1.4 N i dung k toán doanh thu, chi phí ho
ng bán hàng và cung c p
d ch v
1.4.1 K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v
c tiêu th hàng ch y u trong doanh nghi p
c bán hàng tr c ti p :
i mua tr c ti p t i kho t i các phân
ng s n xuât không qua kho c a doanh nghi p. S n ph m khi bàn giao cho
c chính th c coi là tiêu th
m t quy n s h u v s
hàng này.
-

cg

c này, bên bán chuy
a
m ghi trong h
ng, s hàng chuy
n thu c quy n s h u c a
doanh nghi
i mua thanh toán ho c ch p nh n thanh toán v
s hàng ( m t ph n ho c toàn b ) thì s hàng ch p nh
c coi là tiêu
th .
-

i hàng :
c s n xu t s n ph m hàng hóa thu
ng ch u thu
u tr
i l y v
s d ng cho s n xu t kinh doanh hàng hóa d ch v thu
i
ng ch u thu
u tr , k toán ph n ánh doanh
t
il yv
thu GTGT
i lý, ký g i:
g
chênh l ch giá.

i lý s

hàng xu t hàng giao cho bên nh
i lý , ký
i hình th c hoa h ng ho c


-

c bán hàng tr ch m, tr góp:

ng hàng
chuy
c coi là tiêu th
i mua s thanh toán ngay t i th
m
mua 1 ph n. S ti n còn l
i mua s tr d n và ph i ch u 1 t l lãi su t
nh
nh.
c tiêu th n i b :
Là vi c mua, bán s n ph m, hàng hóa , lao v d ch v gi
chính
tr c thu c v i nhau trong cùng m t công ty, t ng công ty, t
liên hi p xí nghi
c coi là tiêu th n i b còn bao g m các
kho n s n ph m, hàng hóa, d ch v xu t bi u, t ng, tr
ng, xu t dùng cho
ho
ng kinh doanh.
Ch ng t s d ng
- Hóa
- Phi u thu.
- Gi y báo có c a ngân hàng.
- Các ch ng t khác có liên quan.
Tài kho n s d ng
Tài kho n 511: doanh thu bán hàng và cung c p d ch v .
Tài kho
ph n ánh doanh thu bán hàng th c t c a doanh
nghi p th c hi n trong m t k và các kho n gi m tr doanh thu.
Tài kho n 511 cu i k không có s
c chi ti t thành 6 tài
kho n c p 2:
Tài kho
c s d ng ch y u cho các doanh
nghi p kinh doanh v
Tài kho n 5112 : DT bán các thành ph
c s d ng các doanh
nghi p s n xu t v t ch
p, lâm nghi p, xây l
nghi p.
Tài kho n 5113: DT cung c p d ch v
c s d ng cho các ngành
giao thông v n t
n, du l ch, khoa h c k thu
Tài kho n 5114: DT tr c p, tr
ph n ánh các
doanh thu t tr c p, tr giá c
c khi doanh nghi p th c hi n các
nhi m v cung c p hàng hóa d ch v theo yêu c u c
c.
Tài kho n 5117: DT kinh doanh b
ng s
Tài kho n 5118 : doanh thu khác
ch toán


Trình t h ch toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v , doanh thu bán
hàng n i b
1.1 sau:
TK 333

TK 511

Thu xu t kh u, thu
Thu GTGT ph i
n
áp d ng pp tr c ti p)

TK 5211,5212,5213

TK111,112,131, 334

Doanh
T ng T ng giá thanh toán
thu bán
hàng

GTGT theo pp
cung
tr c ti p
c p
d ch v
phát
thu GTGT

Cu i k , k/c chi t kh u TM
Doanh thu hàng bán b tr l i,
gi m giá hàng bán phát sinh trong k

TK 911
Cu i k , k/c
Doanh thu thu n
Chi t kh

kh u tr )

TK 3331
Thu GTGT

u ra
i,doanh thu hàng bán b tr l i ho c gi m giá hàng bán phát
sinh trong k

1.1. K toán doanh thu bán hàng và cung c p d ch v


1.4.2. T ch c công tác k toán các kho n gi m tr doanh thu
Ch ng t s d ng k toán các kho n gi m tr doanh thu
.
- Phi u chi.
- Gi y báo n c a ngân hàng.
- Các ch ng t khác có liên quan.
Tài kho n s d ng k toán các kho n gi m tr doanh thu
TK 5211: Chi t kh
i
Tài kho
ph n ánh kho n chi t kh
i mà
doanh nghi
m tr ho
i mua. Khách hàng s
ng kho n chi t kh
i khi h
n ph m
ho c d ch v v i s
ng l n ho c theo th a thu n bên bán s dành cho bên
mua m t kho n chi t kh
bán ho c cam k t mua, bán hàng.
TK 5212: Hàng bán b tr l i

c ghi trên h

ng kinh t mua

Tài kho
ph n ánh giá tr c a s s n ph m, hàng hóa b
khách hàng tr l i trong k
a hàng bán b tr l
b
n
hàng bán b tr l i s
c tính vào TK 641 TK 5213: Gi m giá hàng bán
Tài kho
ph n ánh kho n gi m giá hàng bán th c t phát
sinh và vi c x lý kho n gi m giá hàng bán phát sinh trong k . Tài kho n này
ch

ph n ánh các kho n gi

c ch p thu n sau

kém ph m ch t...
ch toán k toán các kho n gi m tr doanh thu
ch toán k toán các kho n gi m tr doanh
khái quát b

c


TK 111,112,131

TK 5211,522,5213

TK 511

S ti n chi t kh
i cho
i mua, doanh thu hàng bán

Cu i k , k/c chi t kh
i
doanh thu bán hàng b tr l i, t ng s

b tr l i, doanh thu do gi m giá
hàng bán (có c thu GTGT) c a
áp d ng pp tr c ti p

gi m giá hàng bán phát sinh trong k

S ti n CKTM,
hàng bán b tr l i,

Doanh thu

gi m giá hàng bán không có thu
c
áp
GTGT
d ng pp kh u tr
TK 3331,3332,3333
Thu GTGT

nh s thu GTGT
n p theo pp tr c ti p, thu
XK

1.2. K toán các kho n gi m tr doanh thu
1.4.3. K toán giá v n hàng bán
Ch ng t s d ng giá v n hàng bán
- Phi u xu t kho.
- Các ch ng t khác có liên quan.
Tài kho n s d ng giá v n hàng bán
S d ng TK 632 ph n ánh tr giá v n s n ph m,
hàng hóa, d ch v , b
ng s
n xu t c a s n ph m xây l
i
v i doanh nghi p xây l p) bán trong k . Ngoài ra, tài kho
ph n ánh
n ho
ng kinh doanh s n xu t, chi phí c a nghi p v bán,
thanh lý b
ng s
.
Có b
tính giá v n hàng xu t kho:


n:
n hàng bán xu

vào s

ng hàng hóa xu
Tr giá v n th c t c a s n
=
ph m, hàng hóa xu t kho

S
ng s n ph m,
*
hàng hóa xu t kho
k

+N
c k d tr :

c g i là

Tr giá th c t s n ph m
+
hàng hóa t
uk

bình quân
=
gia quy n c
S
ng s n ph m,
+
k d tr
hàng hóa t
uk

Tr giá v n th c t c a s n ph m,
hàng hóa nh p trong k
S
ng s n ph m, hàng hóa
nh p trong k

i l n nh

+N
bình quân liên hoàn:

quân

cg

Tr giá s n ph m, hàng hóa t n kho sau l n nh p th i
quy n sau l n nh p th i

=

hóa v
toán ph
n l i sau m i l n nh p.

S
ng s n ph m, hàng hóa t n kho sau l n nh p
th i

ns
c xu

xu
c, l
v
n t i cu
nh ng l n nh p cu i cùng.
c t ch danh
trên gi

n sau m i l n nh p c a s n ph m , hàng
a s n ph m, hàng hóa, v t

c (FIFO)
n ph m, hàng hóa, v
c thì s
p. Tr giá th c t c a s n ph m, hàng hóa,
nh b
a s n ph m, hàng hóa, v

v n hàng hóa xu
nh khi xu t kho s n ph m, hàng hóa, v

nh p, xu t hàng hóa thu c lô nào thì l
ng pháp giá bán l

nh d a
ng l n


c dùng trong ngành bán l
tính giá tr c
hàng t n kho v i s
ng l n các m
i nhanh chóng và có l i nhu
mà không th s d
c tính giá g c khác . Giá g
hàng t
nh b ng cách l y giá bán c a hàng t n kho tr
i nhu
biên theo t l ph
p lý. T l
cs d
n các m
h giá xu ng th
s d ng t l ph

xuyên và ki

uc
.

a
n
c
n

ng m i b ph n bán l s

ch toán giá v n hàng hóa.
ch toán giá v
nh k
c khá quát b

TK154

ng
TK 632

Thành ph m SX ra tiêu th

ngay không qua nh p kho
TK 155,156
TK 157
Thành ph m SX
ra g
qua nh p kho

Khi hàng g
nh

Thành ph m, hàng hóa
tr l i
nh p kho

là tiêu th
TK 155,156
Thành ph m, hàng
hóa xu t kho g
Xu t kho thành ph

bán

TK 154
Cu i k , k/c giá thành d ch v hoàn thành
tiêu th trong k

TK 911

Cu i k , k/c giá v n
hàng bán c a thành
ph m, hàng hóa, d ch
v

TK 159

Hàng nh p d phòng
Gi m giá hàng t n kho
Trích l p d phòng gi m giá hàng t n kho

1.3. K toán giá v n hàng bán

ng xuyên


- i v i Doanh nghi p k toán hàng t
TK 155, 157

c ki

hàng g

TK 155, 157

TK 632

u k k/c giá v n c a thành ph m
t
u k và giá v n
uk

nh k

Cu i k k/c giá v n c a thành
ph m t n cu i k và giá v n
c a thành ph m, d ch v
i bán

TK 631
nh và k/c giá thành c a thành
ph m
và d ch v hoàn thành
TK 911
TK 611
nh và k/c tr giá v n c a hàng

th (Doanh nghi

nh là tiêu
i)

K t chuy n giá v n
bán hàng hóa, d ch v

1.4. K toán giá v n hàng bán
1.4.4. K toán chi phí bán hàng và chi phí qu n lý doanh nghi p
1.4.4.1. K toán chi phí bán hàng
* Ch ng t k toán s d ng
- Ch ng t s d ng:
+B ng phân b nguyên v t li u
+ B ng tính và phân b kh u
+ B ng phân b ti
+Các ch ng t
- Tài kho n s d ng

nh k


Chi phí bán hàng là toàn b chi phí phát sinh trong quá trình tiêu th
s n ph m, hàng hóa d ch v bao g m ; chi phí b o qu n, chi phí qu ng cáo ,
n chuy n, giao hàng, b o hành, hoa h ng, bán hàng..
- K toán s d ng tài kho n 641- Chi phí bán hàng
Tài kho n 641 không có s
i k và có 7 tài kho n c p 2:
+ Tài kho
+ Tài kho
+ Tài kho
+ Tài kho
+ Tài kho
+ Tài kho
+ Tài kho

n 6411: Chi phí nhân viên
n 6412 : Chi phí v t li u bao bì
n 6413 : Chi phí d ng c
dung
n 6414: Chi phí kh
n 6415: Chi phí b o hành
n 6417 : Chi phí d ch v mua ngoài
n 6418 : Chi phí b ng ti n khác

1.4.4.2 K toán chi phí qu n lý doanh nghi p
* Ch ng t và tài kho n s d ng
- Ch ng t s d ng :
+B ng phân b nguyên v t li u, công c d ng c
+ B ng kh
+B ng phân b ti
o hi m xã h i..
+ Các ch ng t g
- Tài kho n s d ng :
Chi phí qu n lý doanh nghi p là toàn b

n ho t

ng qu n lý kinh doanh, qu n lý hành chính và qu
u hành chung c a
toàn doanh nghi p bao g m : chi phí hành chính, t ch
n ho
ng c a doanh nghi p.
- K toán s d ng tài kho n 642 Chi phí qu n lý doanh nghi p
Tài kho n 642 không có s
i k và có 8 tài kho n c p 2 :
+Tài kho n 6421 : Chi phí nhân viên qu n lý
+ Tài kho n 6422 : Chi phí v t li u qu n lý
+ Tài kho

òng
+ Tài kho n 6424: Chi phí kh u hao tài s n c
nh
+ Tài kho n 6425 : Thu , phí và l phí
+ Tài kho n 6426 : Chi phí d phòng
+ Tài kho n 6427: Chi phí d ch v mua ngoài


+ Tài kho n 6428 : Chi phí b ng ti n khác
- K t c u TK 641, 642
Bên n : Chi phí bán hàng , qu n lý doanh nghi p phát sinh trong k
Bên có : - Các kho n ghi gi m chi phí bán hàng, qu n lý doanh nghi p
trong k
- K t chuy n chi phí bán hàng, qu n lý doanh nghi p vào tài kho n
911
ch toán
TK 641, 642

TK131

TK 111,112

Các kho n gi m tr
doanh thu

TK 111,112,152,153
Chi phí v t li u công c

TK 911

TK 334, 338

K t chuy n chi
phí BH, QLDN

Chi phí ti

TK214
Chi phí kh

TK 242, 335
Chi phí phân b d

c

TK 111, 112, 331,..
Chi phí d ch v mua ngoài, b ng ti n khác
TK133
Thu

1.5 :

u vào
c kh u tr

h ch toán trình t chi phí bán hàng, qu n lý doanh nghi p


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x