Tải bản đầy đủ

Thực trạng bệnh sinh sản ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trang trại Nguyễn Thanh Lịch huyện Ba Vì thành phố Hà Nội và biện pháp phòng trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

--------------------

TRANG
CÁC

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
: 2011 2015


--------------------

:

TRANG
CÁC

: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
Khoa:

: 2011 2015
GVHD: TS. Ngu


i

Trong quá

Nguyên,

Thú y

thành c

Sinh viên


ii

Ba Vì
iii

4.

............................................................... 41

4.

..................................................... 42

4.

................................................. 45

4.


.... 46

4.

theo

..................................... 49

4.

theo tháng ...................................... 52

4.

........................................... 55

4.

......................... 56

4.

................................... 57


iv

4.

............................. 47

4.

theo

.............................. 50

4.

theo tháng ............................... 53


v

Cs:
Nxb:
TT:
STT:

S


vi

:

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
................................................................... 2

1.3.

........................................................................................ 2

1.3.1.

......................................................... 2

1.3.2.

...................................................................................... 2
:

................................................................. 3
...................................................................... 3
................................................................... 3
................................................... 8
......................................................... 12
.............................................................. 27
... 28

2.2.

........................................ 28

2.2.1.

............................................................ 30

2.2.2.

........................................................... 33
:

....................................................................................................................... 35
3.1.

.............................................................. 35

3.2.

.............................................................. 35

3.3.

theo dõi............................................. 35
.............................................................................. 35
theo dõi ............................................................................... 35

3.4.

............................................................ 35
theo

................................................. 35
................................................................ 36


vii
....................................................... 37
..................................................................... 37
:

........................................................ 38
............................................................. 38
................................................................................ 38

4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 40
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 45
.................................................................................... 46
......... 46
theo

............ 49

theo tháng theo dõi ...... 52
...................... 54
............................... 56
............................................................ 57
:

.......................................... 60
................................................................................................... 60
...................................................................................................... 60
..................................................................................................... 60
................................................................................ 61

I.

.......................................................................................... 61

II.

..................................................................................... 61

II.

...................................................................................... 62


1

theo

Tuy nhiê


2

Xu

các

nh
-

.

1.3.
1.3.1.

khoa hoc
-

theo
-

1.3.2.

Ba Vì


3

2.1.

Theo

quan sá
- Âm môn (Vulva)
(Vulva)

Âm

âm môn có hai môi (Labia pudendi). Hai môi
âm môn (Rima vulva).

.
-

(Praepatium clitoridis), g

.

-

màng trinh là âm môn,
phía sau màng trinh là âm


4
theo
2006[5]).
2.1.1.2.

n trong

n
-

(Vagina)

Theo

l

.

-

.
+
+

- 5cm)


5
dài (10 theo

ti

.
Theo

Dân (2004)[2]
sterone trong máu.

.
- Bu

(Ovarium)

B
.C

g
hormon

:


6
hình dá

(fulliculooophoriprimari

bào có hình h

Strarum glanulosum). Noãn bà

tri
(
Theo

, 2004 [2]).
g (Ovidustus)
,

co

Theo

,t

hình chùm nho
,
khác nhau là khác

nhau


7
-

+
tùy theo

theo

.

-

.
-

+
chung

ú theo


8
+ Theo

.
-

:

Theo

anh và cs (2003)[3
-5t

-

s n
50 -7t

-

theo


9
-

-

-

:

-

:

Theo Paul Highes và Tilton
(1996)[26]
gian 15 -

-

:

.
Theo

-

(2003) [3

u


10
2.1.2.2.
-

:

an

theo

Theo

(1993)[23], c

ng

3 - 4 ngày (
làm ba giai

-

g
i

+G
ng trên
-

- 30h.

+G

- 30h.
+G


11
-

:
- 3h.

Tinh trùng

-

[23]).

-

:

Theo

[5], gia súc cái mang thai

-

.

t
-

2 - 3.

:

khác nhau


12

bào kích thích làm

Qua theo dõi,
,
kém

. Theo

], cho

phía
theo

o

.

mà ch
Theo

2.1.3

,


13

ng
gây viêm

n, 2005 [19]).

- Nguyên nhân:

Leptospirosis
Brucellosis

Pavrovirus

là nguyên nhân
, 2004 [10]).
+ Theo

(2000)[8]: Do vi trùng Streptococcus và

Colibacillus

],

+

(2002)[4
Staphylococcus và Aureus), liên


14
(Staphylococcus hemolitica)
Klebsiella, du

E. coli, trùng roi (Trichomonas)

Proteus vulgais,
Candida

albicans.
+ Theo nghiên

nuôi theo
- 5 ngày cá
. Trong

- 420

-

:


15

, 2007[20]).
Theo

[10]:

hi

-

Theo

(1999)[15]:0,9%, KmnO4

Ampisep, Genorfcoli, Gentamycin, Lincomycin, Hanoxylin 10%, Ampicillin.
-complex.


16
Theo

m và cs (1999)[15],

Spermilosin
làm tiê

Theo

*

[17],

iêm vú.
- Nguyên nhân:
Theo
mycoplasma


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×