Tải bản đầy đủ

Khảo sát hiệu quả của vắc xin Circovac tiêm cho lợn nái để phòng hội chứng còi cọc lợn con sau cai sữa tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát triển nông sản Phú Thái. (Khóa luận tốt nghiệp)

TR

M
-------------------------

CIRCOVAC

KHÓA

Chính quy
Chuyên ngành:

Thú y

Khoa:
2011 - 2015

Thái Nguyên, 2015


TR


M
-------------------------

CIRCOVAC TIÊM

:
Chuyên ngành:

Chính quy
Thú y
43B Thú y

Khoa:
2011 - 2015
PGS.TS.

Thái Nguyên, 2015


i

Qua

h c t p rèn luy n t

i h c Nông lâm Thái Nguyên

và sau 6 tháng th c t p t
cô giáo, b

cs

c a th y

th c t

c

và th c t p t t nghi p.


Nhân d

cg il ic

n Ban giám hi

i

h c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi
toàn th các th y cô

n tình gi ng d

su t th i gian h c t p t

ng.

c bi t tôi xin bày t lòng bi

n th

PGS. TS. Nguy
ng d

tôi trong
ng d n

t nhi u th i gian t n tình
tôi trong su t quá trình th c t p và hoàn thành khóa lu n.
cg il ic

o và công

nhân viên Công ty TNHH Phát tri n nông s

u ki n giúp

tôi trong quá trình th c t p.
Cu i cùng tôi xin g i l i c
i luôn t

i thân, b n bè, nh ng

u ki

t

th i gian h c t p, nghiên c u và hoàn thành khóa lu n.
Trong quá trình th c t p, b n thân tôi còn nhi u thi u sót. Kính mong
nh

c s quan tâm, góp ý c a các th

khóa lu

ng thành và

c hoàn thi

M t l n n a tôi xin kính chúc các th y cô giáo cùng toàn th
s c kh e, h

a trong công vi c gi ng d y và

nghiên c u.
Tôi xin chân thành c
Sinh viên

Ph m Th H u


ii

DA
B ng 2.1: Các lo i v

phòng PMWS............................. 10

B ng 3.1: B trí thí nghi m............................................................................. 23
B

nh v th

i v i l n th t tai tr i công ty TTHH Phát

tri n nông s n Phú Thái................................................................................... 26
B

nh th

nh ub,l n

B ng 4.3: Nhu c
v i kh u ph

c gi ng................. 27

ng c a l n t 5 - 20kg........................................ 29
do ............................................................................. 29

B ng 4.4: Quy trình v sinh phòng b nh t i công ty TNHH Phát tri n nông
s n Phú Thái .................................................................................................... 34
B ng 4.5: L ch phòng b nh

công ty TNHH Phát tri n nông s n Phú Thái 35

B ng 4.6: T ng h p k t qu công tác ph c v s n xu t ................................. 38
B ng 4.7: K t qu theo dõi bi u hi n c a l n nái sau khi tiêm v c xin.......... 39
B ng 4.8: T l s ng sót trên m t

........................................................... 40

B

n l n con theo m ........................... 41

B

ng bình quân c a l n con t cai s

B ng 4.11: T l l n con b tiêu ch y và m c các b
n

ng hô h p giai

n cai s a.................................................................................. 43

B ng 4.12: T l l n con b tiêu ch y và m c các b
n cai s

n 60 ngày tu i ... 42

ng hô h p giai

n 60 ngày tu i ........................................................................ 44

B ng 4.13: T l l n con xu t hi n m t s tri u ch ng khác ngoài hô h p và
tiêu ch y .......................................................................................................... 45
B ng 4.14: T l l n con ch t và lo i th

n phát tri n ......... 46

B ng 4.15: T l b nh tích trên l n con ch t nghi do h i ch ng còi c c ....... 47


iii

APP

Actinobacillus leuropneumoniae

CAV

Chicken anemia virus

cs
DNA

Deoxyribonucleic acid

ELISA

Enzyme linked immuno sorbent assay

EMEA

European Medicines Agency

Nm

nanometre

PBFDV

Psittacine beak and feather disease virus

PCR

Polymerase chain reaction

PCV

Porcine circovirus

PCV1

Porcine circovirus type 1

PCV2

Porcine circovirus type 2

PDNS

Porcine Reproductive Respiratory Syndrome

PK - 15

Pig kidney 15

PMWS

Post - weaning multi - systemic syndrome

PPV

Porcine Parvovirus

PRRSV

Porcine Reproductive Respiratory Syndrome Virus

RNA

Ribonucleic acid

SIV

Swine Influenza Virus


iv

M CL C
Ph n 1: M

U ............................................................................................ 1

tv

................................................................................................... 1

1.2. M

u.................................................................................. 2

1.3. M c tiêu nghiên c u................................................................................... 2
1.4.

tài....................................................................................... 2
c .................................................................................... 2
c ti n ........................................................................... 2

PH N 2: T NG QUAN NGHIÊN C U ...................................................... 3
2.1.

khoa h c c

tài .......................................................................... 3

m c a Circovirus......................................................................... 3
2.1.2. B nh do Circovirus gây ra ...................................................................... 4
2.1.3. M t s nguyên nhân khác gây còi cho l n con..................................... 11
2.1.4. M t s tác nhân gây b
n m c h i ch ng còi
c c sau cai s a................................................................................................. 12
m c a v c xin Circovac............................................................. 18
2.2. T ng quan các nghiên c

c ...................................... 20

2.2.1. Các nghiên c u trên th gi i ................................................................. 20
2.2.2. Các nghiên c
PH N 3:

c ................................................................... 21
NG, N

U .. 22

ng nghiên c u............................................................................... 22
m và th i gian ti n hành ............................................................... 22
3.3. N i dung nghiên c u................................................................................ 22
tiêu nghiên c u.................................................. 22
trí thí nghi m.............................................................. 22
............................................................................ 23
3.4.3. Các ch

h ........................................... 24


v

PH N 4: K T QU NGHIÊN C U .......................................................... 25
4.1. K t qu công tác ph c v s n xu t........................................................... 25
................................................................................ 25
31
4.1.3. Công tác ch

u tr b nh

. 36

4.1.4. Công tác khác ........................................................................................ 37
4.2. K t qu nghiên c u .................................................................................. 38
4.2.1. K t qu
4.2.2. K t qu
ra t l

an toàn c a v c xin Circovac khi tiêm cho l n nái .... 38
u qu c a v c xin circovac trên l
c sinh
c xin............................................................................ 39

4.2.3. K t qu theo dõi tình hình b nh tiêu ch y, hô h p, m t s b nh khác và
b nh tích trên l n con...................................................................................... 43
PH N 5: K T LU

NGH .......................................................... 49

5.1. K t lu n .................................................................................................... 49
5.2.

ngh ..................................................................................................... 50

M T S HÌNH NH TRONG QUÁ TRÌNH TH C T P

52

TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 52
Tài li u tham kh o Ti ng Vi t ........................................................................ 52
Tài li

c ngoài

Tài li u Internet

53
55


1

Ph n 1
M
1.1.

U

tv
Vi t Nam là m

c có ngành nông nghi p t

i. T p quá

nuôi gia súc t thu

ng ti n b
d ng nh ng k thu

mang l i hi u qu kinh t th
k thu t trên nhi

t b c,
c h u ch

ng nh ng thành t u khoa h c

c góp ph

p qu c dân, mang l i vi c

ng. Có th
nuôi l n nói riêng là ngành quan tr ng, không th thi u trong công cu
m

c. Tuy nhiên, b nh trên

ng v t

nghiêm tr ng lên hi u qu vi

ng x y ra

i
ng

i ch ng còi c c sau cai

s a (PMWS v

c

t
c quan tâm. H i ch ng này do vi rút PCV2 (Porcine Circovirus
c phát hi

xu t hi n kh

u tiên
gi i. L n m c h i ch

ng b ph

nhi m v i các m m b nh khác. Phát hi n m m b nh ch y u d a vào s hi n
di n c a vi rút
Hi

ng v t b nh.
hi u lo i v c xin phòng PCV2 cho l n con sau cai s a,

v c xin

c nhi u nhà nghiên c u trên th gi i quan

tâm và th c hi n thí nghi

u qu phòng PCV2 cho l n con.

Xu t phát t v

n hành th nghi

qu c a v c xin Circovac trên các ch

u

ng c a l n

n

sau cai s a.
cs

ng ý c

c

tri n nông s n Phú Thái, Ban Ch Nhi

o Công Ty TNHH Phát
-

ng


2

i H c Nông Lâm Thái Nguyên, B môn

, cùng v i s

th y giáo PGS.TS. Nguy

ng d n c a

tài:

Kh o sát hi u qu

c a v c xin Circovac tiêm cho l

phòng h i ch ng còi c c l n con sau cai s a t i Công ty TNHH Phát
tri n nông s n Phú Thái
1.2. M

u
u qu c a v c xin Circovac trong vi c phòng ng a h i

ch ng còi c c sau cai s a (PMWS) trên l n, t

d li u cho các

1.3. M c tiêu nghiên c u
c hi u qu c a v c xin Circovac trong vi c phòng ch ng
h i ch ng còi c c c a l n con d a trên vi c l n dõi các ch
các ch tiêu liê

n tình hình b

ng,
c tiêm

phòng v c xin Circovac.
1.4.

tài

1.4.1.

c
tài góp ph n cung c p m t s thông tin khoa h c v cách s

d

u qu c a v c xin Circovac khi tiêm cho l n nái phòng h i

ch ng g y còm cho l n con.
K t qu c
1.4.2.

tài là m t s
c ti n

nh hi u l

an toàn c a v c xin Circovac

K t qu c
s d ng v c xin
b

i cho ngành khoa h c

khoa h

khuy

phòng h i ch ng g y còm cho l n và m t s
m h n ch t

Circovirus type 2), h n ch thi t h

l

nhi m PCV2 (Porcine


3

PH N 2
T NG QUAN NGHIÊN C U
2.1.

khoa h c c

tài

m c a Circovirus
Circovirus thu c h Circoviridae, gi ng Circovirus
2.1.1.1. C u t o
PCV là vi rút
vi rút

- Chicken anemia
- Psittacine beak and

virus), vi rút
feather disease virus) và vi rút
PCV

(PCV - Porcine circovirus).

là PCV1 và
PK -

xác

có liên quan

(Allan và Ellis, 2000) [7].
2.1.1.2. S

kháng

vi rút. Tuy nhiên sodium hydrocide và Vikron S (d
vi rút
Vi rút
0

C - 700C), vi rút

phút. Theo
ethanol, chlorhexidine, iodine và formaldehyde. Vi rút
- 700C.
2.1.1.3. Mi n d ch

0

C trong 15


4

vi rút không lây
vi rút
vi rút PCV2.
2.1.2. B nh do Circovirus gây ra
2.1.2.1. L ch s và phân b
N

vi rút

sau
theo,

thông báo
,
,

.

(PDNS).
PCV2 (Allan và Ellis, 2000) [7]


5

2.1.2.2. Truy n nhi m h c
*

Vi rút

nhà. Qua nghiên

.
*

Vi rút

tìm

các

l

) [16].

*

* Cách sinh

Vi rút


6

vi rút

-6
-6
-

2.1.2.3. Tri u ch ng
, Parvovirus,...trong

,

4trên

gây

-

có bi
0

C - 420
theo


7

ng 25%
.
2.1.2.4. B nh tích
*

. Lách

áp xe
con b
hay thai khô.
*

B

ch


8

-

2.1.2.5. Ch

-

ng,

-

-

-

bào (IHC -

thanh

í

t

PCV2.

vi rút
vi rút

-


9

insituhybridisa
vi rút

-

2.1.2.6. Bi n pháp phòng tr

Tuy nhiên, theo Pernek và cs (2002) [23]

vi rút

-

chia

heo
.
-theo

con

khi sinh 24
-

, parvovirus


10

Dùng
Hi n nay trên th gi

n hành nghiên c u và s n xu t các lo i v c

xin phòng h i ch ng còi c c trên l n con sau cai s
xin

n xu
B ng 2.1: Các lo i v c xin

Công ty
Tên

iv c

Boehringer
Ingelheim
Ingelvac®

Kháng
Nguyên Baculovirus

phòng PMWS

Forrt Dodge
Suvaxyn®
PCV1
rút

Intervet

Merial

Circumvent
PCV

Circovac®

i
Baculovirus
2ml/con
-

1ml/con
T
1

2ml/con

2ml/con

khi mang thai, ít
-

Dùng
Cho

Gia

Canada

Canada

Canada
Châu Âu


11

2.1.3. M t s nguyên nhân khác gây còi cho l n con
2.1.3.1. Nguyên nhân do l n m
Do
- H

-

-

2.1.3.2. Nguyên nhân do l n con
*

*

máu


12

sau khi sinh là 7mg Fe++

++

/ngày,

++

2.1.3.3. Nguyên nhân do ngo i c nh

gây

CaCO3, Mg, NO2, NO3, và các vi sinh
các c

2S,

NH3, CO, CO2

2.1.4. M t s tác nhân gây b

l n m c h i ch ng g y

còm sau cai s a
2.1.4.1. Porcine Parvovirus (PPV)
Parvovirus

Parvoviridae.

vi rút


13

Liên và cs, 2001) [4].

sinh. Vi rút

[5].


cs (2001) [20]
Parvovirus

Theo Ellis và cs (2004) [14]

theo

vi rút
2000) [7]
Opriessnig (2004) [22]

2.1.4.2. Vi rút gây h i ch ng r i lo n sinh s n và hô h p trên l n (PRRSV)

n
Theo


14

Arteviridae,

danh pháp vi rút, vi rút

Arterovirus.

vi rút

- 55nm.

Vi rút

.
) [5].
vi rút
vi rút
Theo Harm và cs

(2000) [15]
vi rút PRRS.
vi rút

con

vi rút
con theo

2.1.4.3. Mycoplasma hyopneumonia
M. hyopneumonia

Mycoplasmatales,

Mycoplasmataceae,

Mycoplasma. M. hyopneumonia

- 15%.

M. hyopneumonia
các tác

Streptococcus,


15

Staphylococcus, Bordetella bronchiseptica, Actinomyces pyogenes, APP, Pas.
Multocida và Salmonella
Mycoplasma hyopneumonia
Theo Harm và cs (2000) [15]

M. hyopneumonia

- 41,70

lây lan và

) [18].

q
Theo Opriessnig (2004) [22]
M. hyopneumonia

4 trên 17 (23,5%)

kháng nguyên PCV2 gây PMWS. M. hyopneumonia

.


16

2.1.4.4. Vi rút cúm l n (Swine Influenza virus- SIV)
Orthomyxoviridae. Vi rút

SIV là ARN vi rút
M. hyopneumoniae
suy

cao trong th

ké m


Vi rút

theo
theo
vi rút

vi rút
1996) [5].

vi rút
Theo Harm và cs (2000) [15],

vi rút

cs (2003) [12], ghi

.
2.1.4.5. Pasteurella multocida
P. multocida

Pasteurellaceae,

Pasteurella,

,...(Pernek và cs, (2002) [23], P.
multocida là m

và chim

P. Multocida


17

-

.

2.1.4.6. Actinobacittus pleuropneumoniae
APP

Pasteurellaceae,

Actinobacillus,

APP

, gây viêm

-

APP
.
theo


hai bên,

tích kinh niê
áp xe

hoành cách mô.

2.1.4.7. Streptococcus suis
Streptococcus suis

viêm


18

B, C,..., S. Streptococcus suis

Tô Minh

Châu và cs, 2001) [1].
Streptococcus là

- 15 ngày có

béo
Streptococcus
Phong, 1996) [5].
S. suis
(Ellis và Rose, 2004) [14].
2.1.4.8. Haemophilus parasuis
Kim và cs (2003) [17]
s 1634 l n
trung t

n 138 (8,1%) l n nhi m PMWS trong

c thu nh n t 1243 tr i t i Hàn Qu c. L a tu i nhi m t p

25 - 120 ngày tu

nh (32,3%) ph

nhi m

Haemophilus parasui.
2.1.5.

m c a v c xin Circovac
Circovac

ng Merial -

phép Mer
Procine circovirus type2).

Circovac

Trong 2ml

hoàn nguyên có:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×